Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương 2

(Nguyễn Trăi không có tài quân sự, không có tài kinh bang tế thế, ông cũng tự nhận như thế, trong văn thơ của ông ...)

 

                           Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

[A] Tổng hợp bài trước

XIV) Nguyễn Trăi làm quan lớn cho nhà Hồ và nhà Hồ bị mất nước dễ dàng

XV) Nguyễn Trăi là thư sinh đi lập công danh, Chỉ giữ việc văn thư cho vua Lê, Nguyễn Trăi đầu quân năm 1423

XVI) Văn ban đệ nhất công thần là Lê văn Linh, Nguyễn Trăi là công thần bậc thấp, B́nh Ngô Sách chỉ là lư thuyết !

XVII) Nhập nội Hành khiển ... Nguyễn Trăi ngồi ở tầng dưới hành dinh Bồ Đề, Chức vụ dưới các đại công thần nhiều bực, Quan phục hầu là tước hầu áp chót

XVIII) Nguyễn Trăi chẳng phải là quân sư, chẳng phải là Gia Cát Lượng

 

[B] Những sự kiện , lư luận ‘mới’ trong bài này

XIX) Nguyễn Trăi đến đầu quân ở Lỗi giang năm 1423, có công lao rất ít

XX) Vua Thái T đă chứng t tài dụng binh như thần của ngài, trước khi Nguyễn Trăi đến đầu quân

XXI) Nguyễn Trăi cũng tự nhận không có tài kinh bang tế thế, trong văn thơ của ông

                                  (C̣n tiếp)

__________________________________________

 

 

Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương . Trong bài viết thứ 2 này, điểm chính là :

       _-Vua Thái T đă chứng t tài dụng binh như thần của ngài, trước khi Nguyễn Trăi đến đầu quân

       _-Nguyễn Trăi cũng tự nhận không có tài kinh bang tế thế, trong văn thơ của ông

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

             ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)       Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

[A] Tổng hợp bài trước

Xem

       44)         Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương

XIV) Nguyễn Trăi làm quan lớn cho nhà Hồ và nhà Hồ bị mất nước dễ dàng

 

Nguyễn Trăi làm quan lớn cho nhà Hồ và nhà Hồ bị mất nước dễ dàng

Điều này đủ chứng tỏ rằng :

       Nguyễn Trăi không có tài kinh bang tế thế

       Nguyễn Trăi không có tài năng quân sự

 

 

XV) Nguyễn Trăi là thư sinh đi lập công danh, Chỉ giữ việc văn thư cho vua Lê, Nguyễn Trăi đầu quân năm 1423

 

Nguyễn Trăi Thư sinh đi lập công danh, chớ chẳng phải là một anh hùng v́ dân v́ nước.

Chỉ giữ việc văn thư và viết diễn văn cho vua Lê,

Nguyễn Trăi đến đầu quân ở Lỗi giang năm 1423

 

 

XVI) Văn ban đệ nhất công thần là Lê văn Linh, Nguyễn Trăi là công thần bậc thấp, B́nh Ngô Sách chỉ là lư thuyết !

 

Văn ban đệ nhất công thần là Lê văn Linh, đệ nhị Bùi Quốc Hưng ,

Nguyễn Trăi là công thần thứ . . . 80, có thể thấp hơn,

B́nh Ngô Sách chỉ là lư thuyết !

 

 

XVII) Nhập nội Hành khiển ... Nguyễn Trăi ngồi ở tầng dưới hành dinh Bồ Đề, Chức vụ dưới các đại công thần nhiều bực, Quan phục hầu là tước hầu áp chót

 

Nhập nội Hành khiển là như thế nào ? ...

Nguyễn Trăi ngồi ở tầng dưới hành dinh Bồ Đề,

Chức vụ dưới ông Lê văn Linh , dưới ông Lưu Nhân Chú nhiều bực,

Quan phục hầu là tước hầu áp chót

 

 

XVIII) Nguyễn Trăi chẳng phải là quân sư, chẳng phải là Gia Cát Lượng

 

Nguyễn Trăi chẳng phải là quân sư, chẳng phải là Gia Cát Lượng   : ông viết ‘diễn văn’ cho vua, chớ chưa từng được đánh một trận nào, chưa hề điều binh khiển tướng, địa vị c̣n thấp hơn rất nhiều vơ tướng.

 

 

[B] Những sự kiện , lư luận ‘mới’ trong bài này

XIX) Nguyễn Trăi đến đầu quân ở Lỗi giang năm 1423, có công lao rất ít

 

Ta có thể chắc chắn rằng Nguyễn Trăi đến đầu quân ở Lỗi giang năm 1423. Tôi đă viết 2 loạt bài về vụ này :

a) Loạt bài Lỗi giang :

Trong Loạt bài Lỗi giang, tôi trưng ra những bằng chứng, sự kiện lịch sử, để đi đến kết luận rằng NT đă đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang. Đặc biệt là tôi đă đưa ra những lư luận về chiến trường Lỗi giang, cho sự kiện này.

( Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang )

( Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang 2 )

( Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang 3)

 

b) Loạt bài Việt kiều :

Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu, căn cứ vào văn thư của ông  và vào sự kiện vua quan nhà Hồ đều bị giải về Tàu :

Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422)

Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 2

Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 3

 

Xem bài tổng hợp của 2 loạt bài này:

124)       Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 ở Lỗi giang 4

             ( Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 4 )

 

Nguyễn Trăi đến đầu quân ở Lỗi giang năm 1423,

       do đó ông có công lao rất ít

       và nhờ vậy ta biết được rằng ...

 

 

XX) Vua Thái T đă chứng t tài dụng binh như thần của ngài, trước khi Nguyễn Trăi đến đầu quân

 

a) Vua Lê Thái Tổ lúc khởi binh chỉ có mấy trăm quân

Năm1418 Vua Lê Thái Tổ khởi binh , lúc ấy ngài chỉ có mấy trăm quân mà giặc lại đem 5 vạn quân đến đánh ; v́ thế vua ta cứ phải lẩn trốn địch

 

b) Vua Lê Thái Tổ có cơ hội mộ quân năm 1420

Vua Lê Thái Tổ có cơ hội mộ quân năm 1420 v́ Lư Bân rút quân về Đông Quan để đánh các đạo quân khởi nghĩa của nhân dân Đại Việt

Vua Lê Thái Tổ có cơ hội mộ quân, lần đầu tiên, vào năm Tư 1420, đến tháng 9 năm ấy , vua ta có khoảng 3 vạn quân .

 

c) Vua Lê Thái Tổ đại thắng hơn 10 vạn quân Minh ở Thi Lang (cuối năm Tư 1420).

Tháng 9 năm Tư 1420, Lư Bân đem hơn 10 vạn quân Minh đến đánh (Trước đó, Lư Bân đă đánh các đạo quân khởi nghĩa của ta tan tác chạy dài) và bị vua ta đánh cho tan tác chạy dài ở Thi Lang. Đây là chiến thắng quan trọng nhất của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Vua Thái T dụng binh như thần :

       Lư Bân có hơn 10 vạn quân Minh

       Quân ta chỉ khoảng 2 vạn rưởi

       Quân ta là quân ô hợp (mới mộ) , quân Lư Bân là tinh binh

 

d) Vua Lê Thái Tổ đại thắng Ải Ḱnh Lộng, Đèo-ống

Thừa thắng , Vua Lê Thái Tổ tiến quân đến Lỗi Giang (cuối năm 1420), hùng cứ Lỗi Giang . Từ cuối năm 1420, đến cuối năm 1421:

_-tiền quân vượt sông Lỗi Giang (quân ta đóng ở hai huyện, hai bên bờ sông)

_-hiếp Tây Đô (đánh Quan Du)

_-hơn 10 vạn địch quân đánh Ải Ḱnh Lộng bị đại bại

_-địch lại quay trở lại, phá núi mà đánh bị Vua Lê Thái Tổ phục binh ở Đèo-ống phá tan

 

e) Vua Lê Thái Tổ đại thắng quân Ai Lao

Ngoài ra, dù bị đánh úp th́nh ĺnh, Vua Lê Thái Tổ, lâm nguy bất loạn, vẫn đánh bại quân Ai Lao

 

g) Vua Lê Thái Tổ  đại thắng Sách Khôi   : dùng mưu ‘‘đặt ḿnh vào tử địa’’

đại thắng Sách Khôi của Vua Lê Thái Tổ, vào cuối năm Nhâm Dần (1422), tháng chạp, tức là tháng 1-1423.

đại thắng Sách Khôi :

_ Vua Lê Thái Tổ dùng mưu ‘‘đặt ḿnh vào tử địa’’

_ là trận đánh lớn nhất của 10 năm khởi nghĩa : địch là liên quân Lào-Minh có khoảng 13 vạn quân

_ mở được thông lộ ra Ninh B́nh

từ trận này, giặc Minh không dám tấn công ta ở Thanh Hóa nữa !

(và ta cũng kiểm soát được hầu hết đất Thanh Hóa)

(Sau trận này, quân ta thiếu lương : đây chỉ là vấn đề tiếp vận lương thảo, không liên quan ǵ đến t́nh h́nh chiến trận)

 

Xem bài

       Năm Tư (1420): chiến thắng quan trọng nhất của Vua Lê Thái Tổ

       ( Từ đại thắng Thi Lang (cuối năm1420) đến đại thắng Sách Khôi (1-1423) )

 

Vua Thái T đă chứng t tài dụng binh như thần của ngài, trước khi Nguyễn Trăi đến đầu quân: không thể nói rằng Nguyễn Trăi giúp vua dụng binh !

 

 

XXI) Nguyễn Trăi cũng tự nhận không có tài kinh bang tế thế, trong văn thơ của ông

 

Nguyễn Trăi cũng tự nhận không có tài kinh bang tế thế, trong văn thơ của ông, rơ nhất trong bài Trần T́nh I , đăng trong trang 719, NTTT, tập 3 :

             Trần T́nh I

       Từ ngày gặp hội phong vân

       Bổ báo chưa hề đặng mỗ phân

       Gánh, khôn đương quyền tướng phủ

       Lui, ngơ được đất nho thần

       Ước bề trả ơn minh chúa,

       Hết khỏe phù đạo thánh nhân

       Quốc phú binh cường chăng có chước

       Bằng tôi nào thửa ích chưng dân

                    (Nguyễn Trăi)

Lời bàn và chú thích :

 

a) Câu 1 và 2 :

hội phong vân : ư nói cuộc gặp gỡ với vua Lê Thái Tổ

Bổ báo = báo bổ = báo đáp

mỗ phân = phần nào

       Từ ngày gặp hội phong vân

       Bổ báo chưa hề đặng mỗ phân

nghĩa là :

       Từ ngày gặp gỡ với vua ta

       Chưa hề báo đáp ơn vua đặng phần nào

 

b) Câu 3 và 4 :

Gánh = Gánh vác, đảm nhiệm

khôn đương = không đương = không thể đương

quyền tướng phủ = quyền tể tướng

ngơ = ngơ hầu = may ra

 

       Gánh, khôn đương quyền tướng phủ

       Lui, ngơ được đất nho thần

nghĩa là :

       không thể gánh vác nhiệm vụ tể tướng

       lui về , th́ may ra xứng đáng là kẻ nho thần

 

c) Câu 5 và 6 :

minh chúa = vua Lê Thái Tổ

Hết khỏe = Hết sức

       Ước bề trả ơn minh chúa,

       Hết khỏe phù đạo thánh nhân

nghĩa là :

       Ước ao có thể trả ơn vua ta (là một minh chúa),

       Hết sức pḥ tŕ đạo thánh nhân

 

d) Câu 7 và 8 :

chăng có chước = chẳng có chước

Bằng tôi = như tôi

nào thửa ích chưng dân = nào có ích ǵ cho dân

       Quốc phú binh cường chăng có chước

       Bằng tôi nào thửa ích chưng dân

nghĩa là :

       chẳng có mưu chước ǵ làm cho nước giàu binh mạnh

       như tôi nào có ích ǵ cho dân

                                  (C̣n tiếp)

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi(bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *