Quyền cao chức trọng nhất thời Vua Lê Thái Tổ : B́nh chương Lê Thạch (1418-1421), Thiếu úy Nguyễn Chích (1422-1426) và Đại Tư mă Lưu Nhân Chú (1427-1433)

 

                           Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

A] B́nh chương Lê Thạch (1418-1421)

I) Ông Lê Thạch làm Tướng quốc năm 1418

II) B́nh chương Lê Thạch, vị tướng anh dũng và nhân ái

III) B́nh chương Lê Thạch tử trận vào cuối năm1421

IV) B́nh chương Lê Thạch được truy tặng Trung Vũ vương, Thái úy

 

B] Thiếu úy Nguyễn Chích (1422-1426)

V) Nguyễn Chích là cựu lănh tụ nghĩa quân

VI) Nguyễn Chích gia nhập nghĩa quân Lam Sơn sau đại thắng Thi Lang của Vua Lê Thái Tổ

VII) Nguyễn Chích là Thiếu úy từ năm 1421, Tam Thiếu là trọng chức đại thần

VIII) Thiếu úy cao hơn Thượng tướng

IX) Nguyễn Chích được gia phong Nhập nội thiếu phủ (1425-1426)

X) Nguyễn Chích phạm tội, bị băi chức ‘Nhập nội’, nhưng vẫn đứng đầu  Đ́nh thượng hầu ...

XI)  Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua

XII)  Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, được truy tặng chức Tướng Quốc

 

C] Đại Tư mă Lưu Nhân Chú (1427-1433)

XIII) Lưu Nhân Chú làm Nguyên soái từ năm 1427

XIV) Lưu Nhân Chú kiêm làm B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự, năm 1428

XV) Lưu Nhân Chú làm Nguyên soái kiêm làm Tướng Quốc : trường hợp hăn hữu trong lịch sử

XVI) Lưu Nhân Chú làm Nguyên soái kiêm làm Tướng Quốc cho đến ngày từ trần

XVII) Ông Lưu Nhân Chú được truy tặng chức Thái phó, tước Vinh Quốc công

__________________________________________

 

BCQQTS= B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

CM = CMục = Cương Mục = Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục

CNKBVN = Các nhà khoa bảng Việt nam

 

 

Vua Lê Thái Tổ đă xưng vương lúc khởi nghĩa, vào đầu xuân, tháng giêng năm Mậu Tuất (1418). Vua Lê Thái Tổ đă đường đường chính chính tự xưng là vua Đại Việt, có chính nghĩa đánh đuổi kẻ ngoại xâm ra khỏi lănh thổ.

Vua Lê Thái Tổ đă xưng vương ngay từ đầu. Do đó, Cương Mục cho rằng triều bắt đầu t năm 1418 (có lư !)

V́ Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê, nên những công tŕnh cứu nước, những chức vị quan trọng của các đại công thần nhà Lê đă bị ém nhẹm rất nhiều. Tôi đă có một bài viết về vụ này,

77)         Bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Thái T _-cũng là bẩy v đ nhất công thần  ( Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Sát, Ngân, Nguyễn , văn Linh Bùi Quốc Hưng )

Đó là viết về triều Vua Lê Thái Tổ tính t năm 1428.

Bài viết này xác định ba vị, tính t năm 1418 , Quyền cao chức trọng nhất thời Vua Lê Thái Tổ: B́nh chương Lê Thạch (1418-1421), Thiếu úy Nguyễn Chích (1422-1426) và Đại Tư mă Lưu Nhân Chú (1427-1433)

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

             ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

 

 

A] B́nh chương Lê Thạch (1418-1421)

I) Ông Lê Thạch làm Tướng quốc năm 1418

 

Vua Lê Thái Tổ khởi nghĩa, vào đầu xuân, tháng giêng năm Mậu Tuất (1418); lúc ấy, vua đă xưng vương: B́nh Định vương.

Vua Lê Thái Tổ đă đường đường chính chính tự xưng là vua Đại Việt, là vua Đại Việt nên có bổn phận, có chính nghĩa đánh đuổi kẻ ngoại xâm ra khỏi lănh thổ.

Vua đă xưng vương tất có triều đ́nh và có Tướng quốc : Ông Lê Thạch , cháu ruột của vua và là con của ông Lê Học, được phong làm B́nh Chương. (Bắt đầu từ đời Lư Nhân Tông,  Đại Việt ta quen gọi tướng quốc là B́nh Chương, tức B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự).

Là B́nh Chương, Ông Lê Thạch đương nhiên là người Quyền cao chức trọng nhất triều đ́nh Lam Sơn

Xem

22)         Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !           ( Tướng Quốc là ông Phạm Vấn và ông Lưu Nhân Chú ! )

 

 

II) B́nh chương Lê Thạch, vị tướng anh dũng và nhân ái

 

Các tướng lănh Lam Sơn thường anh dũng xông pha, anh hùng mă thượng. B́nh chương Lê Thạch, dù địa vị tôn quí, cũng là vị tướng anh dũng, đi trước ba quân.

B́nh chương Lê Thạch c̣n nổi tiếng là người nhân ái _-như các vị Tổ họ Lê , phụ đạo Lam Sơn.

 

 

III) B́nh chương Lê Thạch tử trận vào cuối năm 1421

 

Vào cuối năm1421, ta có hiềm khích với Ai Lao (Ai Lao  vốn là đồng minh ta, th́nh ĺnh tráo trở đánh úp), B́nh chương Lê Thạch cầm quân đánh đuổi Ai Lao , chẳng may đạp phải chông ngầm mà chết.

 

 

IV) B́nh chương Lê Thạch được truy tặng Trung Vũ vương, Thái úy

 

Năm 1428, tưởng nhớ công lao B́nh chương Lê Thạch , vua truy tặng ông tước Trung Vũ vương, chức Thái úy

Nên đ ư rằng Vua Lê Thái Tổ dùng chức Thái úy, chỉ để truy tặng cho hai vị tướng mà vua thương yêu nhất :

       B́nh chương Lê Thạch

       Nghĩa sĩ Lê Lai

 

 

B] Thiếu úy Nguyễn Chích (1422-1426)

V) Nguyễn Chích là cựu lănh tụ nghĩa quân

 

Nguyễn Chích là cựu lănh tụ nghĩa quân, khởi nghĩa ở Hoàng Nghiêu, Thanh Hóa, h́nh như trước khi Vua Lê Thái Tổ khởi nghĩa.

Trước khi theo về Vua Lê Thái Tổ .

       Ông đă là anh hùng cứu quốc

       Ông đă là vua một cơi.

66)         Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua

             ( Danh tướng Lê Chích (Nguyễn Chích) là bằng chứng hùng hồn rằng Vua Lê Thái Tổ  không hề giết hại công thần !     Lam Sơn Ngũ Hổ 2 )

 

 

VI) Nguyễn Chích gia nhập nghĩa quân Lam Sơn sau đại thắng Thi Lang của Vua Lê Thái Tổ

 

Nguyễn Chích gia nhập nghĩa quân Lam Sơn, vào tháng chạp năm Canh Tí (1420), tức là tháng1-1421, sau đại thắng Thi Lang của Vua Lê Thái Tổ .

Xem

71)         (Nguyễn Chích gia nhập nghĩa quân Lam Sơn, vào tháng 1-1421, là sự kiện quan trọng, quan trọng hơn kế sách đánh Nghệ An)

 

 

VII) Nguyễn Chích là Thiếu úy từ năm1421, Tam Thiếu là trọng chức đại thần

 

Nguyễn Chích gia nhập nghĩa quân Lam Sơn từ năm1421, và được phong làm Thiếu úy .

Tam Thiếu là trọng chức đại thần và là chức trong quân ngũ, Thiếu úy Nguyễn Chích là quan vơ cao cấp nhất lúc đó (măi đến năm 1426, Phạm Vấn mới là Thiếu úy). Nguyễn Chích, năm1421, là người Quyền cao chức trọng thứ nh́ trong triều đ́nh Lam Sơn, chỉ kém B́nh chương Lê Thạch.

Nguyễn Chích, năm1422, là người Quyền cao chức trọng nhất trong triều đ́nh Lam Sơn, v́ B́nh chương Lê Thạch tử trận vào cuối năm1421.

 

 

VIII) Thiếu úy cao hơn Thượng tướng

 

Cần nói rằng , vào đầu đời Lê, Thiếu úy cao hơn Thượng tướng _-khác hẳn với đời Trần.

 

 

IX) Nguyễn Chích được gia phong Nhập nội thiếu phủ (1425-1426)

 

Nguyễn Chích được gia phong Nhập nội thiếu phủ , vào khoảng năm 1425-1426. Đây cũng là trọng chức đại thần, ‘‘Nhập nội’’ c̣n nói lên rằng ông được tham dự triều chính.

Chức gia phong này, là Vua Lê Thái Tổ ban thưởng ông Nguyễn Chích do v́ ông đă dâng kế sách đánh Nghệ An.

 

 

X) Nguyễn Chích phạm tội, bị băi chức ‘Nhập nội’, nhưng vẫn đứng đầu  Đ́nh thượng hầu ...

 

Vào năm 1427, Vua Lê Thái Tổ dùng Tam Tư để gia phong cho vơ tướng công thần. Chức tư mă trở thành trọng chức đại thần , cũng là chức trong quân ngũ, và tư mă  cao hơn Thiếu úy .

Xem

93)         ( Tư mă Lê Lai (năm 1427) là ai ??? _-Chẳng có Tư mă Lê Lai nào hết !!! Chỉ là chuyện bịa đặt của nhà Mạc, từ việc ‘Tư mă Lê Chích bị giáng chức’ ! )

 

Vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần vào năm 1428, và Ông Nguyễn Chích đứng đầu  Đ́nh thượng hầu ...

 

 

XI)  Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua

 

Năm 1428, Nguyễn Chíchđược phong hầu, là Đại công thần ,đứng đầu Đ́nh thượng hầu . Từ đó, Nguyễn Chích làm tướng trấn thủ trải ba triều vua. Đến khi về già, triều Nhân Tông, mới về triều làm nhập nội đô đốc.

Xem

109)       Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua 3

 

 

XII)  Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, được truy tặng chức Tướng Quốc

 

Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, khi về già, đời Nhân Tông, mới về triều làm nhập nội đô đốc ; vài năm sau, ông mất được truy tặng chức

       Tư không B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự

Tức là,

       ông được truy tặng chức Tướng Quốc và Tư không

 

 

C] Đại Tư mă Lưu Nhân Chú (1427-1433)

 

XIII) Lưu Nhân Chú làm Nguyên soái từ năm 1427

 

Năm 1427, Lưu Nhân Chú được phong làm Nhập nội Đại Tư mă

Đây là chức Nguyên soái . Từ thời điểm này, ông là người Quyền cao chức trọng nhất

(B́nh chương Lê Thạch tử trận vào cuối năm1421 ; từ đó đến năm 1428, vua không phong ai làm B́nh chương, nên Nguyên soái đương nhiên là người Quyền cao chức trọng nhất)

 

 

XIV) Lưu Nhân Chú kiêm làm B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự, năm 1428

 

Năm 1428, vua định công ban thưởng,  Lưu Nhân Chú được kiêm làm B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự ; ông đương nhiên là người Quyền cao chức trọng nhất.

Xem

24)         Nguyên soái (và Tướng Quốc) Lưu Nhân Chú, triều vua Thái T  1            ( Quyền cao chức trọng nhất triều vua Thái T )

 

 

XV) Lưu Nhân Chú làm Nguyên soái kiêm làm Tướng Quốc : trường hợp hăn hữu trong lịch sử

 

Lưu Nhân Chú làm Nguyên soái kiêm làm Tướng Quốc. Trong lịch sử, hiếm người được một ḿnh giữ hai chức vị then chốt này _-vua chúa đều muốn tránh nạn quyền thần (Dễ hiểu thôi !)

 

 

XVI) Lưu Nhân Chú làm Nguyên soái kiêm làm Tướng Quốc cho đến ngày từ trần

 

Lưu Nhân Chú làm Nguyên soái kiêm làm Tướng Quốc cho đến ngày từ trần : Triều Lê Thái Tông : ông Lưu Nhân Chú bị Lê Sát đầu độc chết

Xem

64)         Nguyên soái (và Tướng Quốc) Lưu Nhân Chú (triều Thái T) 4

 

 

XVII)Ông Lưu Nhân Chú được truy tặng chức Thái phó, tước Vinh Quốc công

Chức tước vua Lê Thánh Tông truy phong cho ông Lưu Nhân Chú : chức Thái phó, tước Vinh Quốc công

Xem              Mục Lục Lưu Nhân Chú

 

       // viết xong cuối tháng  2-2010  , sẽ đăng đầu tháng 3-2010  //

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi(bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *