Bốn chức Tam Tư là chức gia phong

                  Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

I) Bốn chức Tam Tư là chức gia phong

II) Diệu dụng của chức Tam Tư

III) Những chức Tam Tư của Ông Lưu Nhân Chú

IV) Những chức Tam Tư của Lê Sát

V) Tư Không

VI) Tư Mă

VII) Nhập nội Đại tư mă

VIII) Nguyn Trăi chưa hề được Tam Tư, Tam Thiếu

__________________________________________

Gọi  là Tam Tư nhưng có Bốn chức (Tư Không, Tư Mă,  Tư Khấu, Tư Đồ) và là chức gia phong. Sở dĩ có bài viết này, là v́ trong LTHCLC, ông Phan Huy Chú viết SAI về Tam Tư của Ông Lưu Nhân Chú, Lê Sát...(Vd: năm Thuận Thiên 4, Ông Lưu Nhân Chú chuyển làm Tư Khấu; Sai! Phải nói rằng Ông Lưu Nhân Chú được gia phong Tư Khấu th́ mới đúng.) Ở đây, tôi bàn về Tam Tư của đại công thần khai quốc nhà Lê, nhấn mạnh về điểm ‘gia phong’, lấy thí dụ Ông Lưu Nhân Chú, Lê Sát...

 

Vua ta = Vua Lê Thái Tổ

Vua Lê Thái Tông  = Thái Tông Văn Hoàng đế nhà Lê

Vua Lê Tương Tông = Tương Tông Dực Hoàng đế nhà Lê (thường bị gọi là Lê Tương Dực)

 BCQQTS=B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự = Tể tướng

NnDtm =Nhập nội Đại tư mă

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

PHC=Phan Huy Chú

CM = CMục = Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

LSTL = Lam Sơn Thực Lục

CLSP = Chí Linh Sơn Phú, Nguyn Trăi

 

VGTKTL = Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

SK = Sử Kư , Tư Mă Thiên

STQ = Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

VNSL = Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

CNKBVN = Các nhà khoa bảng Việt nam

NG = Nho-giáo, Trần Trọng Kim

ĐCLQ = Đông Châu Liệt Quốc

LNC = Ông Lưu Nhân Chú, Tể tướng và Nguyên soái

PV =  Ông Phạm Vấn, Tể tướng

NC = Nguyễn Chích

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê : nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)             Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)             Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

                  ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

         Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)             Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)           Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)           Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Xem :

105)           Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không những thế

185)           Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

211)           Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

Các sử gia , nhà b́nh luận sử, nhà b́nh luận văn học sử , khi bàn về Nguyễn Trăi , đă giấu giếm rất nhiều về văn thơ của Nguyễn Trăi. Những điều ǵ  bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi ? _-Chính yếu là những điều hay đẹp về Vua Lê Thái Tổ, Vua Lê Thái Tông :

          Nguyễn Trăi gán danh hiệu Ngoạ Thần Long cho Vua Lê Thái Tổ

          Nguyễn Trăi ca tụng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

          Nguyễn Trăi ca tụng đương thời là thời Nghiêu Thuấn

          Nguyễn Trăi nói rằng ông chưa đền đáp được ơn vua  ...

Xem

173)           Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

 

I) Bốn chức Tam Tư là chức gia phong

 

Gọi  là Tam Tư nhưng có Bốn chức (Tư Không, Tư Mă,  Tư Khấu, Tư Đồ) và là chức gia phong.

Gia phong là ‘phong thêm’. Nghĩa là, vị đại thần  được gia phong một Tam Tư , vẫn giữ những chức Tam Tư cũ !

Vd

LTHCLC nói rằng năm Thuận Thiên 4, Ông Lưu Nhân Chú chuyển làm Tư Khấu; Sai! Phải nói rằng Ông Lưu Nhân Chú được gia phong Tư Khấu th́ mớI đúng...

Rất ngạc nhiên là Ông Phan Huy Chú đă lầm lẫn như vậy; không những Ông Phan Huy Chú đă lầm lẫn ở chức vị Ông Lưu Nhân Chú , mà đối với Lê Sát cũng thế.

 

 

II) Diệu dụng của chức Tam Tư

Diệu dụng của chức Tam Tư chính là ở chỗ Tam Tư là chức gia phong! Nghĩa là, vị đại thần  được ‘phong thêm’ một Tam Tư , vẫn giữ những chức Tam Tư cũ ! vẫn giữ những chức vị trước đó ! Do đó, đại công thần nhà Lê có thể có nhiều chức Tam Tư .

Vd

năm Thuận Thiên 4, Ông Lưu Nhân Chú được gia phong Tư Khấu; trước đó ông đă là ‘Tư Không... B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự’, từ nay ông là ‘Tư Khấu Tư Không... B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự

 

Chính v́ vậy, Vua Lê Thái Tổ dùng 4 chức Tam Tư để (gia) phong cho các đại công thần (Vua Lê Thái Tổ chưa dùng Tam Thái, bởi lẽ các đại công thần nhà Lê, sau khi b́nh định, vẫn tiếp tục lập công, nếu phong Tam Thái, th́ chẳng mấy chốc,  chẳng c̣n chức vị để phong.)

 

 

III) Những chức Tam Tư của Ông Lưu Nhân Chú

 

Năm 1427, ông là Nhập nội Đại tư mă và được gia phong Tư không

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư:

{{ . . . Gia phong thị trung Tư Tề làm Tư đồ; Đại tư mă Lê Nhân Chú làm Tư không; Thiếu úy Lê Vấn, Lê Sát làm Tư mă; Thượng tướng Lê Bôi làm Thiếu úy và răn họ rằng: "Chức tước đă cao, sớm khuya chớ có lơ là, không được thỏa măn mà xao nhăng lập công". Ban cho mỗi người một chiếc lọng.}}

Từ nay ông là Tư không Nhập nội Đại tư mă.

 

Năm 1428, ông được phong B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự ; từ nay ông là ‘Tư Không Nhập nội Đại tư mă B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự

Năm 1431, ông được gia phong Nhập nội Tư khấu ; từ nay ông là ‘Tư Khấu Tư Không Nhập nội Đại tư mă B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự

Tư không, Tư khấu là những chức gia phong.

Chức vụ của ông vẫn là Nhập nội Đại tư mă và B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự.

 

Bởi vậy, chế văn phong ông làm tể tướng, năm 1428:

{{ Trẫm nghĩ : vua tôi một thể . . . Mến khanh là người giúp việc tài giỏi ở đời, là bề tôi tận trung của nước. Nên trẫm cho cái vinh hạnh ở ngôi tể tướng mà vẫn giữ trách nhiệm về binh quyền.. . .

Vậy cho khanh đứng đầu hàng vơ, kiêm coi chính sự trong nước.

}}

‘‘vẫn giữ trách nhiệm về binh quyền’’ là chức Nhập nội Đại tư mă .

 

Ông Lưu Nhân Chú là Quyền cao chức trọng nhất triều, từ năm 1427:

_năm 1427, ông là Nhập nội Đại tư mă, chức cao nhất

_năm 1428, ông kiêm làm tể tướng

Ông làm tể tướng và nguyên soái cho đến ngày từ trần.

 

Những chức Tam Tư của Ông Lưu Nhân Chú là Tư không, Nhập nội Đại tư mă, Tư khấu.

 

 

IV) Những chức Tam Tư của Lê Sát

 

Đoạn văn Đại Việt Sử Kư Toàn Thư kể trên:

{{ . . . Gia phong thị trung Tư Tề làm Tư đồ; Đại tư mă Lê Nhân Chú làm Tư không; Thiếu úy Lê Vấn, Lê Sát làm Tư mă; Thượng tướng Lê Bôi làm Thiếu úy ...}}

Cho thấy năm 1427 , Lê Sát làm Tư mă.

Năm 1428, ông được phong  B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự  và gia phong Tư khấu.

Năm 1433, ông được gia phong Tư đồ.

Những chức Tam Tư của Lê Sát là: Tư mă, Tư khấu, Tư đồ.

 

V) Tư Không

 

Tư Không là một trong 4 chức Tam Tư.

Bốn chức Tam Tư  kể như là tương đương nhau, tuy nhiên ...

 

a)Riêng Tư Không , đầu nhà Lê, thường được gia-phong cho người (sắp) được phong làm B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự.

Như Ông Lưu Nhân Chú :

-năm 1427, ông được gia phong Tư không

-đầu năm 1428, ông được phong làm B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự.

 

b)Ngay đến khi truy tặng cũng thế : Tư Không thường đi đôi với B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự

Năm danh tướng lỗi lạc nhất của vua Lê Thái Tổ, mà tôi gọi là Lam Sơn Ngũ Hổ : Lưu Nhân Chú, Nguyễn Chích, Lê Khôi, Trần Lựu, Lê Văn An

_Nhập nội Đại tư mă Lưu Nhân Chú

_Thiếu úy, Nhập nội Thiếu phủ Nguyễn Chích

_Nhập nội Thiếu úy Lê Khôi

_Nhập nội thiếu bảo Trần Lựu

_Nhập nội thiếu bảo Lê Văn An

( chức vị năm 1427)

Xem

      Lam Sơn Ngũ Hổ : Lưu Nhân Chú, Lê Chích (Nguyễn Chích), Lê Khôi, Trần Lựu, Lê Văn An

 

Trong Lam Sơn Ngũ Hổ, có hai vị làm B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự :

-Nhập nội Đại tư mă Lưu Nhân Chú, từ năm 1428

-Nhập nội thiếu bảo Trần Lựu, vào cuối đời vua Lê Nhân Tông

Ba vị c̣n lại, chức vị lớn nhất là nguyên soái và chưa từng làm B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự

Ba vị này (Nguyễn Chích, Lê Khôi, Lê Văn An) đều được truy tặng Tư Không B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự , tức là Tể Tướng và Tư Không .

 

c)v́ Tư Không thường đi đôi với B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự, cho nên ta có thể nói rằng, thời nhà Lê, Tư Không cao hơn 3 chức Tam Tư khác một chút, một chút xíu!

 

 

VI) Tư Mă

Tư Mă vừa là một chức Tam Tư vừa là một chức rất lớn trong quân ngũ

Đại tư mă tương đương với nguyên soái

Nhập nội Đại tư mă là nguyên soái

Nếu có vài người làm Nhập nội Đại tư mă, th́ nguyên soái là người đầu tiên làm Nhập nội Đại tư mă (tức là Ông Lưu Nhân Chú )

 

 

VIII) Nguyn Trăi chưa hề được Tam Tư, Tam Thiếu

 

Tam Thái, Tam Tư, Tam Thiếu là trọng chức đại thần. Vua Lê Thái Tổ chưa dùng Tam Thái ở triều đ́nh; những người được phong Tam Thái là người dân tộc thiểu số _-họ là phiên vương của vua ta, nên phong chức cao để vỗ về. Và đó là những Tam Thái ở những vùng miền Thượng,  chẳng phải là Tam Thái ở triều đ́nh.

Nguyn Trăi chưa hề được Tam Tư, Tam Thiếu; v́ Nguyn Trăi là văn nhân, đầu quân năm 1423, có công lao rất ít trong cuộc khởi nghĩa. Nhưng Nguyễn Trăi được phong hầu, đáng xem là được đăi ngộ rất trọng hậu vậy ! (so sánh với Lưu Bá Ôn nhà Minh, chỉ được phong bá tước !)

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

         Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

         Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

         Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

         B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

         Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung (tóm tắt Việt Giám Thông Khảo của Vũ Quỳnh)

         Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

         Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

         Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

         Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn, bị kiểm duyệt

         Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, có thể bị kiểm duyệt

         An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

         Sử Kư , Tư Mă Thiên

         Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

         Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

         Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

         Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

         Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

         Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

         Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

         Thái Công Binh Pháp

 

         Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

         Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

         Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

Tiểu thuyết  lịch sử

         Đông Châu Liệt Quốc

         Hán Sở Tranh Hùng

         Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

         Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

         Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

         Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

         Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

         Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

         Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

         Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

         Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

         Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

         Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

         Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

         Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

                  Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

         Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

         Mục Lục Thơ xuân Tết

                  Mục Lục Thơ Áo Dài

 

         Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

         Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

         Mục Lục Trưng Triệu

                           Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                                    Mục Lục Tấn Quận Công

         Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

ML_ViệtSử,Văn

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *