Lời cẩn án của KDVSTGCM Ư nghĩa

(KDVSTGCM=Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục)

              Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

I) Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

II) Lời cẩn án là ǵ ??

III) Lời cẩn án ở cuối sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

IV) Đại ư Lời cẩn án ở cuối sách KĐVSTGCM

V) KĐVSTGCM  bị kiểm duyệt

VI) Cách viết sử quái lạ của Sử quan triều Nguyễn

VII) Luân lư của câu chuyện

__________________________________________

 

Ở đây đưa ra định nghĩa và Ư nghĩa của Lời cẩn án của Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, được biên ở Việt Nam Văn Học Sử Yếu ; sau đó bàn về : Lời cẩn án ở cuối sách KĐVSTGCM và cách viết sử quái lạ của Sử quan triều Nguyễn ...

 

 

Vua ta = Vua Lê Thái Tổ 

Vua Lê Tương Tông = Tương Tông Dực Hoàng đế nhà Lê (thường bị gọi là Lê Tương Dực)

Nhx=  Chú Thích, Nhận xét

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

CMc = sách CMục = KĐVSTGCM =Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

HLNTC = Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

VGTKTL  = Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận

CNKBVN = Các nhà khoa bảng Việt nam

SQNN = sử quan triều Nguyễn

NT = Nguyễn Trăi

HT = Ḥa Thân

NsL= NSL = Ngô Sĩ Liên

VQ = Vũ Quỳnh

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê : nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không những thế

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

Các sử gia , nhà b́nh luận sử, nhà b́nh luận văn học sử , khi bàn về Nguyễn Trăi , đă giấu giếm rất nhiều về văn thơ của Nguyễn Trăi. Những điều ǵ  bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi ? _-Chính yếu là những điều hay đẹp về Vua Lê Thái Tổ, Vua Lê Thái Tông :

        Nguyễn Trăi gán danh hiệu Ngoạ Thần Long cho Vua Lê Thái Tổ

        Nguyễn Trăi ca tụng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

        Nguyễn Trăi ca tụng đương thời là thời Nghiêu Thuấn

        Nguyễn Trăi nói rằng ông chưa đền đáp được ơn vua  ...

Xem

173)        Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

 

I) Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

 

=== === Việt Nam Văn Học Sử Yếu :

... Khâm định Việt sử thông giám cương mục . - Bộ này do quốc sử quán ( tổng tài là Phan Thanh Giản  phụng mệnh vua Tự đức soạn ; sau việc biên tập (1856-1859) và việc kiểm duyệt (1871-1884), đến năm 1884 , Kiến phúc nguyên niên ) th́ tiến tŕnh và khắc in . 

 A) Nội dung -Bộ này gồm một quyển thủ và 52 quyển , chia làm hai phần :  tiền biên (5q.) chép tự đời Hồng bàng đến đời Thập nhị sứ quân (2879 tr. T.C. -- 967); 

Chánh biên (47 q.) chép tự đời Đinh Tiên Hoàng đến đời Lê Mẫn đế (968-1789) 

B) Cách chép -Bộ này chép theo phép biên niên và phép cương mục === ===

 

Chú Thích, Nhận xét:

_-Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục có bị kiểm duyệt

_-việc biên tập (1856-1859) chỉ có 3 năm mà việc kiểm duyệt  đến 13 năm

 

 

II) Lời cẩn án là ǵ ??

 

Cẩn án là phê b́nh cẩn thận, xét đoán cẩn thận, phán đoán cẩn thận 

Và :

=== === Việt Nam Văn Học Sử Yếu :

...Lại có những lời Cẩn án , là lời phê b́nh những điều đă chép ở sử mà các nhà san định bộ Cương mục cho là sai lầm . === ===

 

 

III) Lời cẩn án ở cuối sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

 

Trang 1001, ở cuối sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục - Chính Biên - Quyển XLVII, có Lời cẩn án :

==== ==== KĐVSTGCM (trang 1001) :

Lời cẩn án-Nhà Lê từ Thái Tổ khởi nghĩa Lam Sơn, phá giặc Minh, kiến thiết đất nước, cảm hóa được kẻ hung tàn, băi bỏ được h́nh phạt giết chóc, rộng cứu sinh dân, công đức cao dầy như trời đất, sánh với những triều đại từ Lư, Trần về trước, thật chưa đời nào có được như vậy. Truyền vài đời đến Thánh Tông ... ==== ====

 

 

IV) Đại ư của Lời cẩn án ở cuối sách KĐVSTGCM

 

Đại ư của Lời cẩn án ở cuối sách KĐVSTGCM là Vua Lê Thái Tổ là Thánh nhân, Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương ! Xem

188)        Vua Lê Thái T là Thánh vương ! ngay các sử quan triều Nguyễn cũng biết vậy ; Bằng chứng

 

Tôi tóm lược ở đây Đại ư của Lời cẩn án (đă diễn tả trong bài 188 trên) :

1)Lời cẩn án : Vua Lê Thái Tổ cảm hóa được kẻ hung tàn

Vua Lê Thái Tổ cảm hóa được

a) Vương Thông và các tướng Minh

Nơi Hội thề Đông Quan , Vương Thông và các tướng Minh được gặp mặt vua, tự xem xét lấy tư cách của vua, tự coi tướng vua; và tất cả đều tin chắc rằng vua ta sẽ không giết kẻ đầu hàng.

Chương tŕnh : ngày 12 tháng 12 các tướng Minh đem quân thủy bộ về nước. Vương Thông, là nguyên soái, sẽ về sau rốt .

Ngày 12 tháng 12, các tướng Tàu Phương Chính , Mă Kỳ từ biệt vua ở hành dinh Bồ Đề mà cảm kích đến rơi lệ, lạy tạ vua ta.

Ngày 17, nguyên soái Tàu Vương Thông (mới sang ta từ 1426, chưa có tội ác với dân ta), từ biệt Vua Lê Thái Tổ mà quyến luyến không muốn rời, hầu chuyện ngài suốt đêm.

Trong những cuộc chiến giữa ta và Tàu, chưa bao giờ có vị vua nào của nước ta được quân tướng Tàu cảm phục đến như vậy.

 b) ngụy quan

Vua ta có tấm ḷng nhân đức lớn lao, cho ngụy quan được chuộc tội bằng tiền và ruộng đất.

 

2) Lời cẩn án : Vua Lê Thái Tổ băi bỏ được h́nh phạt giết chóc

Vua Lê Thái Tổ băi bỏ được h́nh phạt giết chóc, những cực h́nh :

a) Vua Lê Thái Tổ dùng đức nhân trị thiên hạ

b) vua ta không hề dùng những cực h́nh lăng tŕ, voi dầy, xé xác

c) vua ta không bao giờ giết hại con cái người phản nghịch

d) vua ta có tấm ḷng nhân đức lớn lao, cho nên

_-vua ta chưa từng giết oan một người nào

_-vua ta vạn bất đắc dĩ mới giết người

_-vua ta giảng dạy cho dân chúng : ‘bản tâm của người nhân đức là không muốn giết người bao giờ’

_-mặc dù Vua Lê Thái Tổ là thiên tài quân sự cổ kim có một , ngài chỉ dùng binh khi vạn bất đắc dĩ . Năm 1428, quân ta cực kỳ hùng hậu, muốn chiếm Chiêm Thành th́ cũng dễ thôi, nhưng vua ta chẳng động binh ; thời Lê Nhân Tông, quân ta chiếm Chiêm Thành dễ dàng, dù quân ta kém hùng hậu hơn năm 1428.

 e) Nhắc lại : sau chiến tranh, vua Đinh Tiên Hoàng cho hổ báo ăn thịt người phạm tội, c̣n Vua Lê Thái Tổ dùng đức nhân trị thiên hạ ...

Xem

148) Trần Trọng Kim phê b́nh thiên lệch về h́nh luật của vua Lê Thái Tổ

 

3) Lời cẩn án : Vua Lê Thái Tổ rộng cứu sinh dân

Vua Lê Thái Tổ có ân đức lớn lao với dân ta :

a) như mọi người biết, Vua Lê Thái Tổ khôi phục giang san, cứu dân ta khỏi ách thống trị tàn ngược của giặc Minh

b) Vua Lê Thái Tổ dùng đức nhân trị thiên hạ

c) vua ta không hề dùng những cực h́nh lăng tŕ, voi dầy, xé xác

d) vua ta xem mạng một người dân là rất trọng

e) Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng

Xem

 Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

(Những bài viết ‘Vua Lê Thái Tổ chia đất cấp ruộng’ ở phần cuối của mục lục.)

g) vua ta thu nuôi lưu dân các lộ

 

4) Lời cẩn án : Vua Lê Thái Tổ công đức cao dầy như trời đất

Thật vậy ! Nguyễn Trăi dùng chữ ‘chỉnh đốn càn khôn’ để chỉ công đức kiến thiết đất nước của vua ta

‘Vua Lê Thái Tổ công đức cao dầy như trời đất’ : Đối với Nho Giáo, th́ chỉ có Thánh Nhân mới ngang hàng với trời đất. Cho nên , câu này, của Sử quan triều Nguyễn, có nghĩa là

Vua Lê Thái Tổ là Thánh Nhân , Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Xem

 Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

5) Lời cẩn án : thật chưa đời nào có được như đời Vua Lê Thái Tổ

Thật vậy ! Vua Lê Thái Tổ có ân đức lớn lao với dân ta và Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn :

89) Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

 

6) Lời cẩn án : Vua Lê Thái Tổ nhân hậu lập quốc, ơn đức lưu truyền

Lời cẩn án KĐVSTGCM tiếp tục phê b́nh qua các đời vua Lê, đến thời Vua Lê Chiêu Thống, để kết luận rằng Vua Lê Chiêu Thống nhờ vào đức của ‘Vua Lê Thái Tổ nhân hậu lập quốc, ơn đức lưu truyền’ ...

==== KĐVSTGCM (trang 1001) :

Lời cẩn án- ...

Mẫn đế (1787-1789) gặp lúc thời vận không may, mà bọn người giúp rập lại không có tài như những tay pḥ tá ở những đời trung hưng xưa, cho nên dẫu muốn không bị diệt vong phỏng có được chăng? Nhưng, trong một thời bôn ba, vua th́ nêu được nghĩa cả, tôi th́ giữ được trung trinh, ḷng thành khẩn làm cho người Thanh phải cảm động, rạng rỡ sử sách, nếu không phải là do tổ tông nhân hậu lập quốc, ơn đức lưu truyền sao được đến thế? ===== =====

a) Mẫn đế tức là Vua Lê Chiêu Thống

b) ‘làm cho người Thanh phải cảm động’ : SQNN có lẽ muốn nói chuyện một hoàng tử nhà Thanh v́ binh vực Vua Lê Chiêu Thống mà thiệt mạng, theo HLNTC

c) SQNN nói Vua Lê Chiêu Thống ‘làm cho người Thanh phải cảm động’ , là nhờ vào Vua Lê Thái Tổ nhân hậu lập quốc, ơn đức lưu truyền

d) Điểm chính yếu ở đây là SQNN biết rằng Vua Lê Thái Tổ nhân hậu lập quốc, ơn đức lưu truyền

 

Lời cẩn án, ở cuối sách, của Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục - Chính Biên - Quyển XLVII _-như đă kể ở trên, chứa đựng những lời ca tụng ngút ngàn Vua Lê Thái Tổ, nhất là ca tụng công đức kiến thiết đất nước của vua ta là ‘công đức cao dầy như trời đất’

Lời cẩn án này của Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, cho thấy rằng Sử quan triều Nguyễn cũng biết rằng Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương !

 

 

V) KĐVSTGCM  bị kiểm duyệt

 

KĐVSTGCM  trải 13 năm bị kiểm duyệt ; kiểm duyệt làm sao mà 13 năm mới xong !

Dĩ nhiên là Lời cẩn án  cũng bị kiểm duyệt !

 

 

VI) Cách viết sử quái lạ của Sử quan triều Nguyễn

 

Sử quan triều Nguyễn viết sử thật là quái lạ :

_-biết rằng ĐVSKTT là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê ; biết rằng ĐVSKTT vu khống Vua Lê Thái Tổ  và các vua Lê khác ; nhưng vẫn viết sử theo ĐVSKTT

_-để rồi có lời cẩn án  nói rằng : ‘‘thật ra, những điều chúng tôi đă viết không đúng ! thật ra, Vua Lê Thái Tổ là Thánh nhân, Vua Lê Thái Tổ  là Thánh vương !’’

Viết sử như vậy thật là quái lạ. Đáng lẽ ra , thấy sai là phải sửa ngay lập tức ! Đáng lẽ ra , những điều sử quan viết phải là sự thực _-không cần đến Lời cẩn án !

 

Nhà Nguyễn viết sử quái lạ  như vậy, có lẽ v́ thế này :

Gia Long lập quốc, có lẽ v́ thấy nhà Lê v́ nhân từ mà mất nước, nên dùng h́nh luật khắc nghiệt của nhà Thanh mà ‘đối phó’ với dân-chúng, h́nh luật như vậy th́ đương nhiên làm dân chúng điêu linh, làm mất ḷng dân. Sang đời Minh-mệnh lại càng khắc nghiệt hơn ; đến đời Tự Đức  lại c̣n thêm đói khổ ; ca dao có câu :

      Từ ngày Tự Đức lên ngôi,

Cơm chẳng đầy nồi trẻ khóc như ri ...

Khi cuộc sống khốn khổ th́ người dân lại càng tiếc nhớ thời thái b́nh thịnh trị hạnh phúc của nhà Lê kéo dài từ thời Vua Lê Thái Tổ đến lúc Vua Lê Tương Tông bị ám sát (trừ 4 năm đời vua Uy Mục, được khoảng 85 năm) _-do đó gây nên những cuộc nổi loạn, lấy danh nghĩa pḥ Lê.

Trước t́nh cảnh đó, nhà Nguyễn không muốn viết sử dương danh vua Lê; mặc dù nhà Nguyễn là trung thần của nhà Lê, lập nghiệp lớn nhờ vào việc pḥ tá nhà Lê. Do đó :

_-họ viết sử theo Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh  

_-rồi họ viết Lời cẩn án  nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là Thánh Nhân, Vua Lê Thái Tổ là thánh vương.

Nhà Nguyễn viết sử quái lạ  như vậy, quái lạ hơn nữa là : KĐVSTGCM  trải 13 năm bị kiểm duyệt !

Nhận xét thêm : những điều Lời cẩn án nói về Vua Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông, Lê Hiến Tông, Lê Túc Tông, Lê Tương Tông  đă bị đục bỏ !

 

 

VII) Luân lư của câu chuyện

 

Luân lư của câu chuyện là phải đọc Lời cẩn án và từ đó suy ra sự thật về các vua Lê !

Sự thật tốt đẹp về các vua Lê cũng được thấy từ các câu ca dao, từ Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, từ văn thơ Nguyễn Trăi, từ những bài phú của Nguyễn Mộng Tuân...    

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung (tóm tắt Việt Giám Thông Khảo của Vũ Quỳnh)

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn, bị kiểm duyệt

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, có thể bị kiểm duyệt

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

Tiểu thuyết  lịch sử

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

 

 

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

              Mục Lục Thơ Áo Dài

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

ML_ViệtSử,Văn

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *