Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là cổ kim đệ nhất vơ tướng Anh-hùng !

( Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân Lê Khôi 4)

 

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

 

XV) Đ́nh thượng hầu Lê Khôi  chém Trần Nguyên Hăn  ở Cao Bằng, đầu năm 1431 (tiếp theo IX)

XVI) Đ́nh thượng hầu Lê Khôi trấn thủ Nghệ An : được đón tiếp như một vị thiên thần

XVII) Đ́nh thượng hầu Lê Khôi trấn thủ Nghệ An : tiếng thơm đồn khắp gần xa

XVIII) Tướng Lê Khôi và Lê Lễ, Nguyễn Xí, Trịnh Khả

XIX) Đ́nh thượng hầu Lê Khôi  cười ba tiếng, chiếm Chiêm Thành : cổ kim đệ nhất vơ tướng Anh-hùng !

XX) Tướng Lê Khôi từ trần , quân tướng gào khóc vang trời

XXI) Đ́nh thượng hầu  Lê Khôi được truy tặng Vũ Mục Công, Ư nghĩa của ‘Vũ Mục Công’

XXII) Tướng Lê Khôi được truy tặng Tư Không BCQQTS

XXIII)  Các  tướng hiền tài nhà Lê, chưa từng làm Tể Tướng và được truy tặng Tể Tướng 

                            (C̣n tiếp)

 __________________________________________

 

Tướng Lê Khôi vơ nghệ cao cường vô địch, là thiên hạ đệ nhất vơ công ! Bài này tiếp tục diễn tả, vơ nghiệp, công nghiệp của Đ́nh thượng hầu Lê Khôi

_-Thượng tướng quân Lê Khôi được triệu lên Thái Nguyên,giúp vua dẹp giặc, cuối năm 1430chém Trần Nguyên Hăn  ở Cao Bằng, đầu năm 1431

_-Đ́nh thượng hầu Lê Khôi trấn thủ Nghệ An : tiếng thơm đồn khắp gần xa

_-... Và nhất là : Đ́nh thượng hầu Lê Khôi  cười ba tiếng, chiếm Chiêm Thành, cổ kim đệ nhất vơ tướng Anh-hùng !

 

Dàn Bài bài 1:

143)        Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân Lê Khôi         ( Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là cổ kim thiên hạ đệ nhất vơ công ? )

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

I) Lược sử

[A] Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là thiên hạ đệ nhất vơ công

II) Danh chức tướng quân hay đẹp nhất

III) Đ́nh thượng hầu Lê Khôi vơ nghệ cao cường nhất trong các tướng lănh Lam Sơn

IV) Đ́nh thượng hầu Lê Khôi vơ nghệ cao cường vô địch trong thiên hạ.

V) Tướng Lê Khôi chém Tiên phong Hoàng Thành, bắt Đô đốc Chu Kiệt

Dàn Bài Bài 2:

146)        Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân Lê Khôi 2     ( Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là cổ kim thiên hạ đệ nhất vơ công ? 2 )

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

[A] Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là thiên hạ đệ nhất vơ công

VI) Tướng Lê Khôi bắt Đô đốc Thôi Tụ (và Thượng thư Hoàng Phúc)

VII) Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân Lê Khôi, nhập nội thiếu úy

VIII) Đ́nh thượng hầu Lê Khôi trấn thủ Hóa Châu (1430) : vơ nghệ, tài thao lược , tài kinh bang tế thế và đức nhân

IX) Đ́nh thượng hầu Lê Khôi pḥ vua Lê Thái Tổ đánh dẹp, bắt Bế Khắc Thiệu

Dàn Bài bài 3:

161)        Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân Lê Khôi 3

              ( Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là cổ kim thiên hạ đệ nhất vơ công ? 3 )

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

X) Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là trưởng họ của hoàng gia nhà Lê

XI) Vua Lê Thái Tổ và Đ́nh thượng hầu Lê Khôi : việc lập Thái Tử và phế Quốc vương Tư Tề

XII) Đ́nh thượng hầu Lê Khôi pḥ vua Lê Thái Tông đánh dẹp loạn

XIII) Đ́nh thượng hầu Lê Khôi nhập nội Đô đốc

XIV) Hoạn lộ thăng trầm, Đ́nh thượng hầu Lê Khôi hưởng nhàn

 

 

 

LK = Đ́nh thượng hầu Lê Khôi

BCQQTS = B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự

 BKT = Bế Khắc Thiệu

TNH = Trần Nguyên Hăn

 

TNg = Thái Nguyên

4TBK =Tứ Triều Bản Kỷ (Vũ Quỳnh)

TTBK = 3TBK = Tam Triều Bản Kỷ (Ngô Sĩ Liên)

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

XV) Đ́nh thượng hầu Lê Khôi  chém Trần Nguyên Hăn  ở Cao Bằng, đầu năm 1431 (tiếp theo IX)

 

Đề mục này là tiếp theo tiểu đề (IX) (Đ́nh thượng hầu Lê Khôi pḥ vua Lê Thái Tổ đánh dẹp, bắt Bế Khắc Thiệu)

 

Bế Khắc Thiệu cùng Trần Nguyên Hăn đă làm phản ở Thái Nguyên, cuối năm 1430 ; kết cuộc là Đ́nh thượng hầu Lê Khôi  chém Trần Nguyên Hăn  ở Cao Bằng, đầu năm 1431. Những điều này có thể biết được nhờ những sự việc sau :

_-Thượng tướng quân Lê Khôi được triệu lên Thái Nguyên, giúp vua dẹp giặc, mặc dù  ông vừa mới được sai đi trấn thủ Hóa Châu

_-Vua Lê Thái Tổ đề thơ ở Cao Bằng

_-Vua Lê Thái Tổ ban  chiếu chỉ sau khi dẹp giặc Đao Cát Hăn--Phạm văn Xảo, nói về ‘Thượng  Hăn, Thượng Xảo’, ‘giết chết  kẻ loạn thần tặc tử’ và ‘bầy tôi, nên lấy Hăn, Xảo làm răn’ ...

Xem

255)               Bế Khắc Thiệu cùng Trần Nguyên Hăn làm phản ở Thái Nguyên, cuối năm 1430                      ( Đ́nh thượng hầu Lê Khôi  chém Trần Nguyên Hăn  ở Cao Bằng, đầu năm 1431 )

 

 

XVI) Đ́nh thượng hầu Lê Khôi trấn thủ Nghệ An : được đón tiếp như một vị thiên thần

 

Năm Thái ḥa 1 (1443) , đời Nhân Tông, ông được triệu ra làm tướng trấn thủ Nghệ An. Đ́nh thượng hầu Lê Khôi khi đến trấn thủ Nghệ An, được đón tiếp như vị cứu tinh, như một vị thiên thần. Sĩ phu dân chúng đứng chật hai bên đường chào đón, reo mừng : ‘Chúng tôi mong ông từ lâu rồi ! Nay trời mới giáng phúc cho dân chúng tôi !’

 

 

XVII) Đ́nh thượng hầu Lê Khôi trấn thủ Nghệ An : tiếng thơm đồn khắp gần xa

 

Đ́nh thượng hầu Lê Khôi trấn thủ Nghệ An, được vài năm  : tiếng thơm đồn khắp gần xa. V́ chính sự công b́nh, việc kiện cáo được xử đâu vào đấy, được mùa, dân no ấm hạnh phúc.

Ông là vị tướng : lên ngựa bách chiến bách thắng, xuống ngựa chăm lo coi sóc dân t́nh, có đức chính lớn lao , được dân tin yêu, cảm phục, được dân kính yêu như Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông .

 

 

XVIII) Tướng Lê Khôi và Lê Lễ, Nguyễn Xí, Trịnh Khả

 

Các tướng Lê Khôi và Lê Lễ, Nguyễn Xí, Trịnh Khả đều là tướng cận vệ của Vua Lê Thái Tổ.

Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là tướng chánh cận vệ

Đ́nh thượng hầu Lê Lễ cũng là tướng chánh cận vệ ; ta có thể nói như vậy, căn cứ vào lời trăng trối của Vua Lê Thái Tổ.

 

 

XIX) Đ́nh thượng hầu Lê Khôi  cười ba tiếng, chiếm Chiêm Thành : cổ kim đệ nhất vơ tướng Anh-hùng !

 

Năm Thái ḥa 2 (1444), đánh giặc Chiêm (giặc Chiêm xâm lăng nước ta)

Năm Thái ḥa 4 (1446), đại binh ta đi đánh nước Chiêm, ông đem binh bản bộ đi tiên phong, chiếm thành Đồ bàn, bắt vua Chiêm là Bí Cai. Dễ dàng !

Dễ dàng  v́ :

Đ́nh thượng hầu Lê Khôi đi tiên phong, phá tan đồn binh địch, tiến vào địa giới Chiêm. Quân tướng Chiêm nhận ra ông, hỏi ‘Có phải ông Tư-mă đấy không ?’ Ông bèn cởi mũ trụ cho tướng Chiêm thấy mặt ông, thế là họ đều xuống ngựa đầu hàng . Đường xá thênh thang, Ông tiếp tục tiến quân, đánh thành Đồ Bàn, hạ thành Đồ Bàn dễ dàng (Sau này, Lê Thánh Tông đánh Chiêm Thành , dùng Đinh Liệt làm nguyên soái, phải vất vả , nhiêu khê hơn nhiều, khó khăn hơn rất nhiều, mới chiến thắng)

Quân tướng Chiêm thấy mặt ông là xuống ngựa đầu hàng _-xưa nay, chưa có vơ tướng nào được ngoại bang kính nể như vậy. Ông lại nổi tiếng nhân từ _-đó là một lư do tại sao tướng Chiêm bằng ḷng xuống ngựa đầu hàng Ông.

Đ́nh Thượng Hầu Lê Khôi cười ba tiếng, chiếm Chiêm Thành : cổ kim đệ nhất vơ-tướng Anh-hùng !

Đ́nh thượng hầu Lê Khôi , danh tướng nhà Lê, trưởng họ của hoàng gia nhà Lê, vơ nghệ cao cường vô địch, giỏi lược thao, có tài kinh bang tế thế, có đức chính lớn lao, và nhân từ. Đ́nh thượng hầu Lê Khôi c̣n là danh tướng lẫy lừng ngoài biên giới, được lân bang (và cũng là kẻ địch) nể phục : tướng Chiêm thấy mặt ông, đều xuống ngựa đầu hàng . Cổ kim đệ nhất vơ-tướng Anh-hùng !

 

 

XX) Tướng Lê Khôi từ trần , quân tướng gào khóc vang trời

 

Khi thu quân về, đến Long Ngâm , cửa biển Nam Giới (Hà Tĩnh), th́ ông thọ bệnh mà mất    _-quân tướng gào khóc vang trời

 

 

XXI) Đ́nh thượng hầu  Lê Khôi được truy tặng Vũ Mục Công, Ư nghĩa của ‘Vũ Mục Công’

 

Đ́nh thượng hầu  Lê Khôi được truy tặng Vũ Mục Công

Ư nghĩa của ‘Vũ Mục Công’ : Vũ Mục là tên thụy của danh tướng Nhạc Phi nhà Tống, ư nói rằng Đ́nh thượng hầu Lê Khôi vơ nghệ cao cường và tài thao lược như danh tướng Nhạc Phi (Nhạc Phi nổi tiếng là bách chiến bách thắng)

 

Sau đó, thời Hồng Đức, vua Lê Thánh Tông truy tặng  ông tước Chiêu Trưng Vương

 

 

XXII) Tướng Lê Khôi được truy tặng Tư Không BCQQTS

 

Tướng Lê Khôi c̣n được truy tặng Tư Không B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự

Nhắc lại : B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự là Tể Tướng từ thời Lư Nhân Tông đến Lê Cung Hoàng. Xem

167)        B́nh Chương , tức B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự , Tể Tướng nhà Lê

Tư Không là một trong 4 chức Tam Tư ; chức Tam Tư  là chức gia phong : đại công thần nhà Lê có thể có nhiều chức Tam Tư .

Riêng Tư Không , đầu nhà Lê, thường được gia-phong cho người (sắp) được phong làm B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự.

 

 

XXIII)  Các  tướng hiền tài nhà Lê, chưa từng làm Tể Tướng và được truy tặng Tể Tướng 

 

Năm danh tướng lỗi lạc nhất của vua Lê Thái Tổ, mà tôi gọi là Lam Sơn Ngũ Hổ : Lưu Nhân Chú, Nguyễn Chích, Lê Khôi, Trần Lựu, Lê Văn An

_Nhập nội Đại tư mă Lưu Nhân Chú

_Thiếu úy, Nhập nội Thiếu phủ Nguyễn Chích

_Nhập nội Thiếu úy Lê Khôi

_Nhập nội thiếu bảo Trần Lựu

_Nhập nội thiếu bảo Lê Văn An

( chức vị năm 1427)

Vua Lê Thái Tổ có 90 đại tướng tài năng lỗi lạc , t́m năm danh tướng lỗi lạc nhất là điều khó khăn. Năm người kể trên đều trí dơng song toàn, công lao hiển hách và có những điểm đặc thù để nổi tiếng. Họ cũng là những đại trung thần

Xem

      Lam Sơn Ngũ Hổ : Lưu Nhân Chú, Lê Chích (Nguyễn Chích), Lê Khôi, Trần Lựu, Lê Văn An

 

Trong Lam Sơn Ngũ Hổ, có hai vị làm B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự :

-Nhập nội Đại tư mă Lưu Nhân Chú, từ năm 1428

-Nhập nội thiếu bảo Trần Lựu, vào cuối đời vua Lê Nhân Tông

Ba vị c̣n lại, chức vị lớn nhất là nguyên soái và chưa từng làm B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự

Ba vị này (Nguyễn Chích, Lê Khôi, Lê Văn An) đều được truy tặng Tư Không B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự , tức là Tể Tướng và Tư Không .

                            (C̣n tiếp)

*

*

* Lê Anh Chí *.

------------------

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung (tóm tắt Việt Giám Thông Khảo của Vũ Quỳnh)

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn, bị kiểm duyệt

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, có thể bị kiểm duyệt

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

Tiểu thuyết  lịch sử

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

              Mục Lục Thơ Áo Dài

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

 

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *