Quân số của Vua Lê Thái Tổ

          Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

I) Đầu năm 1418 : Vua Lê Thái Tổ có 600 quân ( !!!)

II) Đầu năm 1420 : Vua Lê Thái Tổ có 200 quân ( !!!)

III) Tháng 2 năm Canh Tư (1420 ), Lư Bân rút quân về Thăng Long

IV) Tháng 9 năm Canh Tư (1420 ), Vua Lê Thái Tổ chiêu mộ được  3 vạn quân

V) Tháng 9 năm Canh Tư (1420 ), Lư Bân đă đánh bại tất cả những đội quân Việt (đang tấn công Thăng Long)

VI) Tháng 10 năm Canh Tư (1420 ), vua ta đại thắng Thi Lang ! thắng hơn 10 vạn quân của Lư Bân

                                   (C̣n tiếp)

__________________________________________

 

Tháng giêng năm Mậu Tuất (năm 1418) , Vua Lê Thái Tổ xưng vương,  khởi nghĩa và  Vua Lê Thái Tổ chỉ có 600 quân ( !!!). Chính nguyên soái quân Minh ở nước ta là Lư Bân đem 5 vạn quân vào Thanh Hóa đánh vua ta, Lư Bân là tướng tài (giỏi hơn cả Trương Phụ) mà lực lượng đôi bên lại quá chênh lệch, nên nghĩa quân Lam Sơn cứ phải lẩn tránh địch ...

Bài viết này nói đến 2 mấu chốt quan trọng trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn 1) làm thế nào mà năm 1420, Vua Lê Thái Tổ lại có cơ hội mộ binh  2) đại thắng Thi Lang , Bước ngoặc của nghĩa quân Lam Sơn , với đại thắng Thi Lang , ngay dân ta thời đó cũng tin rằng vua ta sẽ thành công, có câu ca dao người dân ta mong mỏi vua ta vào Thăng Long :

Lạy trời cho gió cả lên,

Cờ vua  B́nh Định bay trên kinh thành ...

 

 

Vua ta = Vua Lê Thái Tổ

NC = Nguyễn Chích

ĐV = Đại Việt 

NqLS = nghĩa quân Lam Sơn

ĐVSKTT = SKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

CM = CMục = Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

CNKBVN = Các nhà khoa bảng Việt nam

NTr =  Nguyễn Trăi

đXG = Cánh đồng Xương Giang

MYS = Mă Yên Sơn

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê : nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không những thế

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

 

I) Đầu năm 1418 : Vua Lê Thái Tổ có 600 quân ( !!!)

 

Đầu năm 1418, Tháng giêng năm Mậu Tuất , Vua Lê Thái Tổ khởi nghĩa và  Vua Lê Thái Tổ chỉ có 600 quân ( !!!). Đó là v́ giặc Minh biết vua ta là bậc Đại anh hùng hiếm có trên đời, nên kiểm soát rất kỹ, Vua Lê Thái Tổ không có cơ hội mộ binh. Ngược lại , vua ta có khoảng 35 đại tướng và 65 phó tướng

Tháng giêng năm Mậu Tuất, Vua Lê Thái Tổ đă xưng vương, dựng cờ khởi nghĩa. Nhà vua lúc đó chỉ có mấy trăm quân, không một tấc đất. Lẽ nào một tướng tài lại làm chuyện khó khăn, không tưởng như vậy: chỉ có mấy trăm quân mà chống lại với đế quốc hùng mạnh nhất thế giới thời bấy giờ ? Thưa rằng chỉ là bất đắc dĩ thôi : vua nghe tin đại quân Minh kéo đến đánh , nên vua phải dựng cờ khởi nghĩa, xưng vương _mặc dù chưa chuẩn bị được bao nhiêu.

Mấy ngày sau quả giặc đến thật. Nếu đại quân Minh không kéo đến đánh, th́ có lẽ ít nhất 3 năm sau vua mới khởi binh.

Lúc ấy thời Minh Thành Tổ, thời cường thịnh nhất của nhà Minh .

V́ vua ta xưng vương nên mới nói rằng nhà vua chống lại với cả một đế quốc.

 

 

II) Đầu năm 1420 : Vua Lê Thái Tổ có 200 quân ( !!!)

 

Đầu năm 1418 , chính nguyên soái quân Minh ở nước ta là Lư Bân đem 5 vạn quân vào đánh Vua Lê Thái Tổ dù vua ta chỉ có 600 quân ( !!!). Đó là v́ giặc Minh biết vua ta là bậc Đại anh hùng hiếm có trên đời, nên

_-chính Lư Bân phải ra tay

_-Lư Bân dùng đến 5 vạn quân

Lư Bân là tướng tài (có lẽ giỏi hơn cả Trương Phụ) mà lực lượng đôi bên lại quá chênh lệch, nên nghĩa quân Lam Sơn phải lẩn tránh địch (có khi phục binh, thắng trận, thắng xong rồi lại phải lẩn tránh) và v́ vậy mà nghĩa sĩ Lê Lai phải hi sinh.

Đến đầu năm 1420 , th́ Vua Lê Thái Tổ chỉ c̣n có 200 quân ( !!!)

 

 

III) Tháng 2 năm Canh Tư (1420 ), Lư Bân rút quân về Thăng Long

 

Sự kiện cực kỳ quan trọng : Tháng 2 năm Canh Tư (1420 ), Lư Bân rút quân về Thăng Long. Lư do : người Đại Việt ta lúc ấy nổi lên ở khắp nơi, giành độc lập, và có nhiều đạo nghĩa quân lực lượng lớn lao đánh thẳng vào Thăng Long ! Có lẽ v́ nguyên soái quân Minh, chỉ chăm chú vào việc diệt Vua Lê Thái Tổ , cho nên dân ta lúc ấy nổi lên được !

Và thế là vua ta có cơ hội mộ binh (Lần đầu tiên !).

Từ tháng 3 năm Canh Tư (1420 ), Vua ta  và các tướng nỗ lực mộ binh : các tướng về xứ sở (gần đó), hoặc những nơi họ thường vào ra mà mộ binh ; c̣n Vua Lê Thái Tổ mộ binh ở Lam Sơn , Chí Linh, Mường Thôi,  Mường  Nanh vv

 

 

IV) Tháng 9 năm Canh Tư (1420 ), Vua Lê Thái Tổ chiêu mộ được  3 vạn quân

 

Đến tháng 9 năm Canh Tư (1420 ) th́ Vua Lê Thái Tổ chiêu mộ được  3 vạn quân ! Làm sao tôi đi đến con số này ? đó là nhờ vào đại thắng Thi Lang , sẽ bàn đến sau đây.

 

 

V) Tháng 9 năm Canh Tư (1420 ), Lư Bân đă đánh bại tất cả những đội quân Việt (đang tấn công Thăng Long)

 

Đến tháng 9 năm Canh Tư (1420 ), Lư Bân đă lần lượt đánh tất cả những đội quân hùng hậu của Đại-Việt  (đang tấn công Thăng Long) tan tác chạy dài và liền điểm hơn 10 vạn quân vào đánh Vua ta

 

 

VI) Tháng 10 năm Canh Tư (1420 ), vua ta đại thắng Thi Lang ! thắng hơn 10 vạn quân của Lư Bân

 

Bước ngoặc của nghĩa quân Lam Sơn : tháng 10 năm Canh Tư (1420 ), vua ta đại thắng Thi Lang ! thắng hơn 10 vạn quân của Lư Bân ; không những thắng, mà nghĩa quân Lam Sơn c̣n đuổi đánh quân của Lư Bân  6 ngày 6 đêm ; Lư Bân bỏ chạy luôn về Thăng Long

Nhận xét :

a) Thắng hơn 10 vạn quân của Lư Bân ; không những thắng, mà nghĩa quân Lam Sơn c̣n đuổi đánh quân của Lư Bân  6 ngày 6 đêm : chứng tỏ rằng Vua Lê Thái Tổ  dùng ít nhất  2 vạn rưởi quân .

Do đó, ta có thể nói rằng Vua Lê Thái Tổ đă chiêu mộ được  3 vạn quân :

_-vua ta dùng 2 vạn rưởi quân vào đại thắng Thi Lang 

_-vua ta để 5000 quân giữ ǵn các căn cứ Lam Sơn, Chí Linh, Mường Thôi,  Mường  Nanh ...

 

b) nghĩa quân Lam Sơn lúc ấy là quân ô hợp _-mới chiêu mộ được  , mà thắng hơn 10 vạn quân của tướng tài Lư Bân ! Đó là v́ : như Vua Lê Thái Tổ  thường giảng dạy, quân không cần nhiều, chỉ cốt ở người tướng , mà vua ta có khoảng 35 đại tướng và 65 phó tướng , tất cả đều vơ nghệ cao cường và anh dũng tuyệt luân !

Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, cổ kim có một !

 

c) Chiến thắng Thi Lang này là biến đổi lớn, bước ngoặc trong cuộc khởi nghĩa. Trước kia, tướng sĩ quân lính theo vua v́ tin rằng nhà vua sẽ thành công. Từ lúc này mọi người trong quân Lam Sơn đều nghĩ rằng nhà vua sẽ thành công. (V́ lúc đó đă đại thắng hơn 10 vạn quân Minh , th́ với quân số càng ngày càng nhiều , trong tương lai chắc chắn sẽ thành công)

 

d) Chiến thắng Thi Lang này là bước ngoặc trong cuộc khởi nghĩa. Từ lúc này , vua ta làm chủ động t́nh thế ; sao lại có thể như thế được trong khi quân ta c̣n rất ít so với quân Minh ??? _-Bởi v́, từ lúc này , Vua Lê Thái Tổ  chỉ định nơi giao chiến !! !

Vua Lê Thái Tổ  chỉ định nơi giao chiến !! ! Vua ta thường giảng dạy cho các tướng rằng : bậc tướng tài phải chỉ định nơi giao chiến  Vua ta đă chỉ định nơi giao chiến , không những lúc ở Thanh Hóa , mà cả từ 1424 về sau : như đánh Liễu Thăng, Vua Lê Thái Tổ đă chỉ định 2 nơi giao chiến : Mă Yên Sơn và cánh đồng Xương Giang

Vua Lê Thái Tổ  là Thiên tài Quân sự cổ kim có một !

 

e) Chiến thắng Thi Lang này làm tên tuổi vua ta vang lừng trong nước và  vang vang cả ở bên Tàu. Do đó , 1) mấy tháng sau, Nguyễn Chích đến đầu quân   2) Năm sau, 1421, danh vua ta vang lừng sang bên Tàu ; Việt-kiều bàn tán sôi nổi về ‘vua B́nh Định’, Nguyễn Trăi biết đến vua ta, từ lúc đó   3) câu ca dao người Thăng Long mong mỏi vua ta xuất hiện từ lúc này (có câu ca dao người dân ta mong mỏi vua ta vào Thăng Long :

Lạy trời cho gió cả lên,

Cờ vua  B́nh Định bay trên kinh thành

Với đại thắng Thi Lang , ngay dân ta thời đó cũng tin rằng vua ta sẽ thành công, dễ hiểu : trước đó vài tháng, Lư Bân đă lần lượt đánh tất cả những đội quân hùng hậu của Đại-Việt  (đang tấn công Thăng Long) tan tác chạy dài ; thế mà đem hơn 10 vạn quân vào đánh Vua ta, th́ lại thua xiểng liểng )

 

g) Từ lúc này cho đến cuối năm 1424, mỗi năm lực lượng Lam Sơn thêm khoảng 1 vạn rưởi quân, c̣n tổn thất th́ rất ít v́ 1) Vua Lê Thái Tổ đánh trận bao giờ cũng dùng mưu kế   2) vua ta đại-nhân-từ, nên t́m mọi cách để tránh cho quân Lam Sơn khỏi bị thương vong (như vào thời điểm cuối năm 1420, Vua Lê Thái Tổ đă dư sức đánh hạ thành Tây Đô, nhưng cho đến khi quân Minh rút về Tàu, vua ta không hề muốn hạ thành Tây Đô (thành Tây Đô rất kiên cố ...)

Sau khi đánh Nghệ An, th́ Quân số của Vua Lê Thái Tổ nhảy vọt  ...

 

                                    (C̣n tiếp)

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

* ML_ViệtSử,Văn *

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

-----------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *