Trần Anh Tông có gọi Trần Hưng Đạo là Thượng Phụ hay không ? _-Không !

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

I) Trần Hưng Đạo chưa từng làm  Thái sư, Thái úy,Tướng quốc

II) VNSL : Trần Anh Tông gọi Trần Hưng Đạo là Thượng Phụ 

III) Trần Anh Tông không gọi Trần Hưng Đạo là Thượng Phụ 

IV) Trần Anh Tông gọi Trần Nhật Duật là Tổ Phụ 

__________________________________________

 

Trần Trọng Kim viết sử không có công tâm, ông viết sử theo ḷng yêu ghét; v́ ông ‘yêu’ Trần Hưng Đạo nên ông ‘phong’ Trần Hưng Đạo làm thái sư (sự thực, Trần Hưng Đạo chưa từng làm  Thái sư, Thái úy,Tướng quốc), ông  cũng cho Trần Anh Tông gọi Trần Hưng Đạo là Thượng Phụ, sự thực th́, Trần Anh Tông không gọi Trần Hưng Đạo là Thượng Phụ ...

 

TAT = Trần Anh Tông

TND = Trần Nhật Duật

THD = Trần Hưng Đạo

VNSL  = Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

TTK = Trần Trọng Kim

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, dưới thời Trịnh Căn, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’,  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê (nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần ...)

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng

 

 

I) Trần Hưng Đạo chưa từng làm  Thái sư, Thái úy,Tướng quốc

 

Xem

166)        Trần Hưng Đạo chưa từng làm  Thái sư, Thái úy,Tướng quốc, cho đến chưa từng làm Tư đồ, ông chỉ là Nguyên soái tạm thời trong hai cuộc chiến mà thôi

 

 

II) VNSL : Trần Anh Tông gọi Trần Hưng Đạo là Thượng Phụ 

=== == VNSL :

Hưng Đạo Vương làm quan đến đời vua Anh Tông th́ xin về trí sĩ ở Vạn Kiếp. Khi ngài sắp mất, vua Anh Tông có ngự giá đến thăm, nhận thấy ngài bệnh nặng, mới hỏi rằng: " Thượng phụ một mai khuất núi, phỏng có quân bắc lại sang th́ làm thế nào? " Hưng Đạo Vương tâu rằng: " Nước ta thuở xưa, Triệu Vơ Vương dựng nghiệp, Hán Đế đem binh đến đánh, Vơ Vương sai dân đốt sạch đồng áng, không để lương thảo cho giặc chiếm được, rồi đem đại quân sang châu Khâm, châu Liêm đánh quận Tràng Sa dùng đoản binh mà đánh được, đó là một thời... === ==

 

 

III) Trần Anh Tông không gọi Trần Hưng Đạo là Thượng Phụ 

 

=-=-=-= Đại Việt Sử Kư Toàn Thư :

Hưng Đạo Vương ốm. Vua ngự tới nhà thăm, hỏi rằng: "Nếu có điều chẳng may, mà giặc phương Bắc lại sang xâm lược th́ kế sách như thế nào ?". Vương trả lời: "Ngày xưa Triệu Vũ dựng nước, vua Hán cho quân đánh, nhân dân làm kế "thanh dă" , đại quân ra Khâm Châu, Liêm Châu đánh vào Trường Sa, c̣n đoản binh th́ đánh úp phía sau. Đó là  một thời. Đời Đinh, Lê dùng người tài giỏi, đất phương Nam mới mạnh mà phương Bắc th́ mệt mỏi suy yếu, trên dưới một dạ, ḷng dân không ĺa, xây thành B́nh Lỗ mà phá được quân Tống. Đó lại là một thời. Vua Lư mở nền, nhà Tống xâm phạm địa giới, dùng Lư Thường Kiệt đánh Khâm, Liêm, đến tận Mai Lĩnh là v́ có thế. Vừa rồi Toa Đô, Ô Mă Nhi bốn mặt bao vây. V́ vua tôi đồng tâm, anh em ḥa mục, cả nước góp sức, giặc phải bị bắt. Đó là trời xui nên vậy. Đại khái, nó cậy trường trận, ta dựa vào đoản binh. Dùng đoản [binh] chế trường [trận] là sự thường của binh pháp. Nếu chỉ thấy quân nó kéo đến như lửa, như gió th́ thế dễ chế ngự. Nếu nó tiến chậm như các tằm ăn, không cầu thắng chóng, th́ phải chọn dùng tướng giỏi, xem xét quyền biến, như đánh cờ vậy, tùy thời tạo thế, cóđược đội quân một ḷng như cha con th́ mới dùng được. Vả lại, khoan thư sức dân  để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước vậy". =-=-=-=

Lời bàn :

Không những Trần Anh Tông không gọi Trần Hưng Đạo là Thượng Phụ , mà câu hỏi của Trần Anh Tông cộc lốc, không được lễ phép lắm !

 

 

IV) Trần Anh Tông gọi Trần Nhật Duật là Tổ Phụ 

 

=-=-=-= Đại Việt Sử Kư Toàn Thư :

Tá Thánh thái sư Chiêu Văn Đại Vương Nhật Duật mất ( thọ 77 tuổi ).

Nhật Duật thích chơi với người nước ngoài, thường cưỡi voi đến chơi thôn Bà Già ( thôn này hồi Lư Thánh Tông đánh chiếm Chiêm Thành, bắt được người Chiêm cho ở đấy, lấy tiếng Chiêm đặt tên là Đa Gia Ly, sau gọi sai thành "Bà Già") có khi ba, bốn ngày mới về. Lại hay đến chơi chùa Tường Phù, nói chuyện với nhà sư người Tống, ở lại đến hôm sau mới về.

Người nước ngoài đến kinh sư, thường kéo đến nhà ông. Nếu là khách Tống th́ ông kéo ghế ngồi gần, chuyện tṛ suốt buổi, nếu là người Chiêm hay người các man khác, th́ đều theo phong tục nước họ mà tiếp đăi.

Đời Nhân Tông, sứ nước Sách Mă Tích sang cống, không t́m được người phiên dịch. Chỉ có  Nhật Duật là dịch được. Có người hỏi v́ sao ông biết tiếng nước họ, ông trả lời rằng: "Thời Thái Tông, sứ nước ấy sang nhân có giao du với họ nên hiểu được đôi chút tiếng nước họ".

Nhân Tông từng bảo: "Chiêu Văn Vương có lẽ là kiếp sau của người phiên lạc, nên giỏi tiếng các nước đó". Khi đă làm tể tướng, ông thường qua nhà Trần Đạo Chiêu là người Tống, ngồi bên nhau nói chuyện phiếm hàng giờ mà không mỏi.

Anh Tông nghe biết chuyện bảo ông: "Tổ phụ là tể tướng. Đạo Chiệu tuy là người Tống, nhưng đă có Hàn lâm phụng chỉ, há nên ngồi nói chuyện với hắn?". Theo lệ cũ, sứ Nguyên sang, phải sai người biết tiếng để phiên dịch, tể tướng không được nói chuyện [trực tiếp ] với họ, sợ lỡ có sai sót ǵ th́ đỗ lỗi cho người phiên dịch. Nhật Duật th́ không thế, khi tiếp sứ Nguyên, ông thường nói chuyện thẳng với họ mà không mượn người phiên dịch. Đến khi sứ về nơi nghỉ th́ dắt tay cùng vào, ngồi uống rượu vui vẻ như bạn vẫn quen biết. Sứ Nguyên hỏi ông: "Ông là người Chân Định tới làm quan ở đây chớ ǵ ? ". =-=-=-=

 

Lời bàn :  "Tổ phụ là tể tướng" :

a) TND là em ruột của Thánh Tông, ông nội của Trần Anh Tông, nên là ông chú của Trần Anh Tông. Do đó, Trần Anh Tông gọi Trần Nhật Duật là  Tổ phụ (ông)

b) Trần Hưng Đạo cũng là Tổ Phụ của TAT, v́ ông là anh thúc bá của Thánh Tông, ông nội của Trần Anh Tông.

c) Trần Anh Tông không gọi   Trần Hưng Đạo là Tổ Phụ chẳng phải v́ ‘anh thúc bá của Thánh Tông’ không thân bằng ‘em ruột của Thánh Tông’ ; mà v́ Trần Liễu, cha Trần Hưng Đạo, muốn chiếm ngôi nhà Trần (chuyện này ai cũng biết !)

Trần Anh Tông gọi Trần Nhật Duật là  Tổ phụ (ông). Nhưng Trần Anh Tông không gọi   Trần Hưng Đạo là Tổ Phụ cũng chẳng gọi   Trần Hưng Đạo là Thượng Phụ !

 

Lời bàn phụ : 

a) ‘thái sư Chiêu Văn Đại Vương Nhật Duật’ : lúc chết, ông Trần Nhật Duật đang giữ chức  thái sư

 

b) "Tổ phụ là tể tướng" : trước đó, ông Trần Nhật Duật đă giữ chức tể tướng

 

c) rất có thể lúc sắp chết, ông Trần Nhật Duật giữ 2 chức  thái sư và tể tướng

 

d) do đó ta biết rằng

thời Trần Thánh Tông, Nhân Tông, Anh Tông có 2 người nối nhau làm tể tướng : Trần Quang Khải và Trần Nhật Duật

thời Trần Nhân Tông, Anh Tông có 2 người nối nhau làm thái sư: Trần Quang Khải và Trần Nhật Duật

Hai ông Trần Quang Khải và Trần Nhật Duật đều là em ruột của Trần Thánh Tông.

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Nho-giáo, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

* ML_ViệtSử,Văn *

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh * Thơ *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

-----------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *