Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

                           Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

 

I) Nguyễn Trăi gán danh hiệu Ngo Thần Long cho Vua Lê Thái Tổ

II) Nguyễn Trăi ca tụng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

III) Nguyễn Trăi ca tụng đương thời là thời Nghiêu Thuấn

IV) Nguyễn Trăi nói rằng ông chưa đền đáp được ơn vua

                    (C̣n tiếp)

__________________________________________

 

Các sử gia , nhà b́nh luận sử, nhà b́nh luận văn học sử , khi bàn về Nguyễn Trăi , đă giấu giếm rất nhiều về văn thơ của Nguyễn Trăi. Những điều ǵ  bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi ? _-Chính yếu là những điều hay về Vua Lê Thái Tổ, Vua Lê Thái Tông :

        Nguyễn Trăi gán danh hiệu Ngo Thần Long cho Vua Lê Thái Tổ

        Nguyễn Trăi ca tụng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

        Nguyễn Trăi ca tụng đương thời là thời Nghiêu Thuấn

        Nguyễn Trăi nói rằng ông chưa đền đáp được ơn vua  ...

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

             ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)       Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

I) Nguyễn Trăi gán danh hiệu Ngo Thần Long cho Vua Lê Thái Tổ

 

Gia Cát Lượng là Ngo Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngo Thần Long

Ngo Thần Long là danh hiệu Nguyễn Trăi gán cho vua ta, trong bài thơ ‘Đ Kiếm’:

       Lam Sơn tự tích Ngoạ Thần Long . . .

 

Lời bàn :

a) Nguyễn Trăi gán danh hiệu Ngo Thần Long cho Vua Lê Thái Tổ : ông có ư nói rằng Vua Lê Thái Tổ dụng binh giỏi hơn Gia Cát Lượng nhiều, nhiều lắm

 

b) Xem

       Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 8

 

 

II) Nguyễn Trăi ca tụng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

Nguyễn Trăi đă từng so sánh Vua Lê Thái Tổ với năm vị  thánh vương

Nguyễn Trăi viết trong Chí Linh Sơn Phú :

{{ C̣n như Câu Tiễn,ngoài chí phục thùđáng k,th́ trong muôn phần không so được với vua ta
. . .

Như thế th́ thịnh đức của vua ta Cao t nhà Hán sao sánh kịp
Vua ta phải sánh ngang hàng với hai đế ba vương lừng danh thu trước }
}

Thường người ta nói đến Tam hoàng Ngũ đế, NT lại nói ‘‘hai đế ba vương’’. Vậy, ‘hai đế ba vương’ là ai ?

_Ba vương th́ chắc chắn là Nghiêu , Thuấn , Vũ

_Hai đế là hai trong ba vị đế : Phục Hi, Thần Nông, Hoàng Đế

 

Vậy, Nguyễn Trăi ví Vua Lê Thái Tổ với các thánh vương :

_-Phục Hi,

_-Thần Nông ,

_-Nghiêu ,

_-Thuấn ,

_-Vũ

 

 

III) Nguyễn Trăi ca tụng đương thời là thời Nghiêu Thuấn

 

Trong thơ văn, Nguyễn Trăi thường ca tụng đương thời là thời Nghiêu Thuấn. Chép ra đây ba bài :

 

             Thuật hứng bài 13

       Buồng văn đắp cửa lọn ngày thu,
      
Đèn sách nhàn làm thong th nhu.
       Thua được toan chi Hán S,
       Nên chăng đành l chuyện Thương Chu.
       Say mùi đạo, chè ba chén,
       T ḷng phiền, thơ bốn câu.
       Khó miễn vui, chăng thửa trách,
       chưng đời chúa Đường Ngu.

 

             Thuật hứng bài 20

       Non Phú Xuân cao, nước Vị thanh,
       Mây quen nguyệt, khách vô t́nh.
       Đất thiên tử dưỡng tôi thiên tử,
       Đời thái b́nh ca khúc thái b́nh.
       Cơm áo khôn đền Nghiêu Thuấn trị
,
       Tóc tơ chưa báo mẹ cha sinh.
       Rầy mừng thiên hạ hai của:
       Tể tướng hiền tài, chúa thánh minh.

(Rày mừng thiên hạ hai của

Tể Tướng hiền tài, chúa thánh minh

Tể Tướng hiền tài = Lưu Nhân Chú và Phạm Vấn

Chúa thánh minh = Vua Lê Thái Tổ)

 

             Tự thán bài 4

       Non nước cùng ta đă có duyên,
       Được nhàn sá dưỡng tính tự nhiên.
       Trường canh hỏi nguyệt tay dừng chén,
       Pha lăo chơi thu khách nổi thuyền.
       Ḷng chẳng mắc tham là của báu,
       Người mà hết luỵ ấy thân tiên.
       Vua Nghiêu Thuấn, dân Nghiêu Thuấn,
       Dường ấy ta đà phi sở nguyền.

 

Lời bàn :

a) Nguyễn Trăi thường ca tụng đương thời là thời Nghiêu Thuấn ; một khi Nguyễn Trăi ca tụng đương thời là thời Nghiêu Thuấn, th́ dĩ nhiên ông ca tụng vua ta là Nghiêu Thuấn

Vd :

       Vua Nghiêu Thuấn, dân Nghiêu Thuấn,
       Dường ấy ta đà phi sở nguyền.

hay

       Khó miễn vui, chăng thửa trách,
       chưng đời chúa Đường Ngu.

 

b) Vua đă là Nghiêu Thuấn, th́ dân cũng là dân đời Nghiêu Thuấn : sống đời hạnh phúc và biết cư xử tốt đẹp :

       Vua Nghiêu Thuấn, dân Nghiêu Thuấn,
       Dường ấy ta đà phi sở nguyền.

...

       Đất thiên tử dưỡng tôi thiên tử,
       Đời thái b́nh ca khúc thái b́nh.
       Cơm áo khôn đền Nghiêu Thuấn trị
,
       Tóc tơ chưa báo mẹ cha sinh.
...

 

c) Và hễ có chúa thánh th́ có tôi hiền:

       Rầy mừng thiên hạ hai của:
       Tể tướng hiền tài, chúa thánh minh.

(Tể Tướng hiền tài = Lưu Nhân Chú và Phạm Vấn

Chúa thánh minh = Vua Lê Thái Tổ)

 

(Thật ra, thời Vua Lê Thái Tổ, nhân tài đầy rẫy :

_-Các vơ tướng công thần của Vua Lê Thái Tổ  đă cứu nước, giữ nước, xây dựng đất nước suốt 40 năm sau khi Vua Lê Thái Tổ băng hà

Xem

32)         Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 2

             ( Vua Lê Thái Tổ và các vơ tướng cứu nước, giữ nước suốt 55 năm (1416-1471) )

Cần nói là : triều Nhân Tông các vơ tướng công thần của Vua Lê Thái Tổ đă đánh chiếm được Chiêm Thành ...

_-C̣n văn nhân, cũng rất nhiều hiền tài

       đại công thần Lê văn Linh, Bùi Quốc Hưng ...

       văn nhânmới đậu tiến sĩ cũng là hiền tài. Ví dụ lưỡng quốc tiến sĩ Triệu Thái (kỳ thi tiến sĩ năm 1442, Triệu Thái làm giám thí, c̣n NT làm độc quyển) )

 

d) Đời thái b́nh ca khúc thái b́nh

Cần bàn một chút về hai chữ ‘thái b́nh’ :

       Chữ ‘thái b́nh’, trước năm 1960, được dùng với nghĩa ‘ḥa b́nh hạnh phúc âu ca’

       Từ khoảng năm 1962, trên báo chí, tôi thấy nhiều người dùng chữ ‘thái b́nh’với nghĩa ‘ḥa b́nh’ và nhiều người thời nay cũng chữ ‘thái b́nh’ như vậy. Dùng như vậy là sai   : ‘thái b́nh’ chẳng phải ‘ḥa b́nh’. ‘Thái b́nh’ có nghĩa là ‘thái b́nh thịnh trị

Như vậy, Nguyễn Trăi ca tụng đương thời là thời Nghiêu Thuấn, thời‘thái b́nh thịnh trị

 

 

IV) Nguyễn Trăi nói rằng ông chưa đền đáp được ơn vua

 

Nguyễn Trăi thường nói rằng ông chưa đền đáp được ơn vua và mong mỏi đáp ơn vua

       Ước bề trả ơn minh chúa,

       Hết khỏe phù đạo thánh nhân

             (Trần T́nh)

...

       Cơm áo khôn đền Nghiêu Thuấn trị,
       Tóc tơ chưa báo mẹ cha sinh.
...

Lời bàn :

a) Nguyễn Trăi nói rằng ông chưa đền đáp được ơn vua, cũng là dịp để Nguyễn Trăi nói rằng vua ta là minh chúa, là Nghiêu Thuấn:

       Ước bề trả ơn minh chúa, ...

       ... khôn đền Nghiêu Thuấn trị,

b) Nguyễn Trăi mong mỏi có thể đáp ơn vua

       Ước bề trả ơn minh chúa,

c) Ta thấy rằng Nguyễn Trăi một ḷng kính ngưỡng Vua Lê Thái Tổ và đạo quân thần của vua tôi nhà Lê thời Vua Lê Thái Tổ rất là tốt đẹp ...

 

                           (C̣n tiếp)

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi(bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *