Tam Quốc :‘Ngụy Diên chém Vương Song’ là chuyện Xạo !

                                   Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

Dẫn nhập : Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa là tiểu thuyết  lịch sử

 

I) Lược Truyện

II) Mục đích : ca tụng đề cao Gia Cát Lượng

III) Ngụy Diên vơ nghệ cao cường nhưng kém Vương Song

IV) Ngụy Diên có đủ đảm lược ?

V) Có đường đi đến trại Vương Song cho 30 quân kỵ của Ngụy Diên ?

VI) Không thể đốt  trại Vương Song

VII) Ngụy Diên nói ‘Lạy ông, tôi ở bụi này’

VIII) Kết : ‘Ngụy Diên chém Vương Song’ là chuyện Xạo !

IX) Thêm : Bằng chứng cụ thể rằng ‘Ngụy Diên chém Vương Song’ là chuyện Xạo !

X) Có lẽ Vương Song, khi rượt theo quân Thục, bị trúng một mũi tên

__________________________________________

Bài này tŕnh bày những lư do chứng tỏ rằng tài sức, tính t́nh Ngụy Diên không đủ để có thể mạo hiểm phục kích chém Vương Song .Sau đó, tôi đưa ra thêm một bằng chứng cụ thể rằng ‘Ngụy Diên chém Vương Song’ là chuyện Xạo ! bằng chứng cụ thể, có thể đứng vững ở ṭa án Anh Quốc,  có thể đứng vững ở ṭa án triều đ́nh Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông ...

 

Vua ta = Vua Lê Thái Tổ

GCL = Gia Cát Lượng

ND = Ngụy Diên = Ngụy Văn Trường

VS=Vương Song

TQC =TQCDN= TamQC = Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa (La Quán Trung)

LQT = La Quán Trung

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê : nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng đầy rẫy những lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...

 

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không những thế

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

 

Dẫn nhập : Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa là tiểu thuyết  lịch sử

Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa là tiểu thuyết  lịch sử, chẳng phải là sử, và tuyên truyền rất nhiều cho Gia Cát Lượng (đă Xạo rất nhiều ! )

Nói chung, Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa của La Quán Trung tuyên truyền rất nhiều cho các văn nhân...

 

 

I) Lược Truyện

 

Theo Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa :

Ngụy Diên cho tất cả quân tướng rút về, chỉ đem 30 quân kỵ, đi ngược về phía Ngụy, đốt trại Vương Song . Vương Song, đang rượt theo quân Ngụy Diên, nghe hậu quân báo ‘trại bị đốt’ , vội đem quân về. Đến ven núi, th́nh ĺnh Ngụy Diên vọt ngựa ra, hét ‘Ngụy Diên ở đây’, và chém bay đầu Vương Song ! Quân Ngụy bỏ chạy tán loạn và Ngụy Diên thủng thẳng dong ngựa về Hán Trung !

 

 

II) Mục đích : ca tụng đề cao Gia Cát Lượng

 

Mục đích của câu chuyện trên : ca tụng đề cao Gia Cát Lượng ; ca tụng rằng Gia Cát Lượng tài năng quán thế, là văn nhân mà có thể bày mưu chém đầu viên vơ tướng vô địch là Vương Song !

Thật ra, câu chuyện trên chứa đựng nhiều chi tiết vô lư, tưởng tượng ...

 

 

III) Ngụy Diên vơ nghệ cao cường nhưng kém Vương Song

 

Câu chuyện trên chứa đựng nhiều chi tiết vô lư, điều vô lư thứ nhất là Ngụy Diên vơ nghệ (cao cường nhưng) kém Vương Song.

Vơ nghệ kém Vương Song, mà lại đ̣i phục kích với chỉ 30 lính, chém đầu viên vơ tướng vô địch là Vương Song ! vô lư vô cùng !

 

 

IV) Ngụy Diên có đủ đảm lược ?

 

Liệu Ngụy Diên có đủ đảm lược để làm những chuyện : cho tất cả quân tướng rút về, chỉ đem 30 quân kỵ, đi ngược về phía Ngụy, đốt trại Vương Song , rồi phục kích đợi chờ với chỉ 30 lính, vọt ngựa ra, chém đầu viên vơ tướng vô địch là Vương Song ??

_-Không !  Ngụy Diên là mănh tướng nhất lưu nhưng không phải là vơ tướng vô địch ; Ngụy Diên lại chưa có hành động nào chứng tỏ là kẻ anh dũng tuyệt luân

 

 

V) Có đường đi đến trại Vương Song cho 30 quân kỵ của Ngụy Diên ?

 

Vương Song đương nhiên là dẫn quân đi đường lớn truy sát Ngụy Diên ; c̣n Ngụy Diên chẳng dám đi đường này cùng 30 quân kỵ, mà phải leo đồi , đi ven núi, vất vả vô cùng mà chưa chắc đến nơi.

Chưa chắc đến nơi , đừng nói chi là đốt trại !

 

 

VI) Không thể đốt  trại Vương Song

 

Chưa chắc đến nơi !

Giả sử đến nơi th́ : Không thể đốt  trại của Vương Song !

Bởi v́ trại của Vương Song là ‘dựng cây kết trại bốn mặt, làm 2 lần thành hào, đắp lũy’ (theo lời tướng Thục là Trương Ngực)

Trại của Vương Song là ... thành, là 2 lần thành hào , đắp lũy ; kiên cố như vậy, làm sao đốt được ? Lại nữa, Vương Song ắt để khoảng 1 vạn binh giữ trại, Ngụy Diên vừa lớ ngớ đến, quân trong trại (thành), xông ra vây, chẳng mấy chốc là bắt được Ngụy Diên .

Đó là chưa kể đến Hách Chiêu, đứng trên thành Trần Thương , nh́n thấy Ngụy Diên, tất phái một toán quân ra cũng có thể bắt được Ngụy Diên . 

Không thể đốt  trại của Vương Song , mà trái lại c̣n có thể bị bắt sống dễ dàng !

 

 

VII) Ngụy Diên nói ‘Lạy ông, tôi ở bụi này’

 

Ngụy Diên hét lên  ‘Ngụy Diên ở đây’, tức là nói ‘Lạy ông, tôi ở bụi này’. Ngụy Diên hét lên như vậy, th́ c̣n ǵ là ‘xuất kỳ bất ư, công kỳ vô bị’ ; Vương Song , vơ tướng vô địch , nghe tiếng động, tất xoay ḿnh, chém một nhát và Ngụy Diên đứt làm hai đoạn !

 

 

VIII) Kết : ‘Ngụy Diên chém Vương Song’ là chuyện Xạo !

 

Những lư do kể trên

_-Ngụy Diên vơ nghệ cao cường nhưng kém Vương Song

_-Ngụy Diên không có đủ đảm lược để thực thi mưu kế

_- Ngụy Diên phải đi đường ṃn cùng 30 quân kỵ, phải leo đồi , đi ven núi, vất vả vô cùng mà chưa chắc đến trại Vương Song.

_-Không thể đốt  trại Vương Song mà trái lại c̣n có thể bị bắt sống dễ dàng !

_-Ngụy Diên có thể bị Vương Song chém một nhát đứt làm hai đoạn 

 

Cho thấy rằng

‘Ngụy Diên chém Vương Song’ là chuyện Xạo !

 

 

IX) Thêm : Bằng chứng cụ thể rằng ‘Ngụy Diên chém Vương Song’ là chuyện Xạo !

 

Tôi ghi thêm ở đây cái Bằng chứng cụ thể rằng ‘Ngụy Diên chém Vương Song’ là chuyện Xạo 

Bằng chứng cụ thể này là : Cái đầu của Vương Song !

Nói đúng hơn là : Không có cái đầu của Vương Song !

 

Tại sao lại Không có cái đầu của Vương Song ?!?!

 _-Bởi v́ : nếu Ngụy Diên đă chém Vương Song , th́ phải đem đầu của Vương Song về nộp lấy công ! Qui tắc chiến trận ngày xưa là thế.

Trường hợp ở đây lại hoàn toàn thuận lợi : Quân Ngụy bỏ chạy tán loạn ! (Sau khi Vương Song bị chém)

 

Thế mà, Ngụy Diên không hề đem đầu của Vương Song về nộp

 

Ngụy Diên không hề đem đầu của Vương Song về nộp

tức là

Ngụy Diên không hề chém đầu Vương Song

 

 

X) Có lẽ Vương Song, khi rượt theo quân Thục, bị trúng một mũi tên

 

Ngụy Diên không hề chém đầu Vương Song

Nhưng Vương Song quả bị chết vào thời điểm quân Thục rút về

Có lẽ Vương Song, khi rượt theo quân Thục, bị trúng một mũi tên

Tướng sĩ xưa nay rượt theo quân địch, bị trúng một mũi tên mà thác là chuyện thường t́nh trong thiên hạ !

Nhưng La Quán Trung dựa vào chuyện thường t́nh này, mà bịa đặt mưu kế ‘chém đầu viên vơ tướng vô địch Vương Song’ để ca tụng Gia Cát Lượng tài năng quán thế ...

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung (tóm tắt Việt Giám Thông Khảo của Vũ Quỳnh)

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn, bị kiểm duyệt

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, có thể bị kiểm duyệt

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

Tiểu thuyết  lịch sử

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

              Mục Lục Thơ Áo Dài

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

ML_ViệtSử,Văn

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *