Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp, c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 4

                                    Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

XXII) Tóm lược những bài trước

XXIII) Trần Nguyên Hăn được nhà Mạc truy tặng Đại vương == > Trần Nguyên Hăn  là nghịch thần

XXIV) Trần Nguyên Hăn được nhà Mạc truy tặng Tả Tướng Quốc == > Trần Nguyên Hăn chưa hề được Vua Lê Thái Tổ phong làm Tả Tướng Quốc

XXV) Trần Nguyên Hăn là đàn em của Nguyễn Trăi

XXVI) Danh tánh Trần Nguyên Hăn và Đèo Cát Hăn

XXVII) Thêm vài điều về vụ đánh Tân B́nh Thuận Hóa

XXVIII)Trần Nguyên Hăn được Vua Lê Thái Tổ phong làm Tả Tướng Quân

XXIX) Trần Nguyên Hăn chẳng phải là công thần khai quốc

__________________________________________

Ở đây, tôi phân tích ư nghĩa của các sự việc : Trần Nguyên Hăn được nhà Mạc truy tặng Đại vương, được nhà Mạc truy tặng Tả Tướng Quốc, Trần Nguyên Hăn là đàn em của Nguyễn Trăi, Danh tánh Trần Nguyên Hăn và Đèo Cát Hăn, vụ đánh Tân B́nh Thuận Hóa. Sau đó, tôi nhắc lại rằng Trần Nguyên Hăn được Vua Lê Thái Tổ phong làm Tả Tướng Quân và Trần Nguyên Hăn chẳng phải là công thần khai quốc ...

 

 

Vua ta = Vua Lê Thái Tổ

Vua Lê Thái Tông  = Thái Tông Văn Hoàng đế nhà Lê

Vua Lê Tương Tông = Tương Tông Dực Hoàng đế nhà Lê (thường bị gọi là Lê Tương Dực)

Ssv = so sánh với

Vd = Ví dụ = Thí dụ

LNC = Ông Lưu Nhân Chú, Tể tướng và Nguyên soái

PV =  Ông Phạm Vấn, Tể tướng

NC = Nguyễn Chích

TTD = Trần Thúc Dao

TNH = Trần Nguyên Hăn

KTTX = Kim Thiền thoát xác = Kế ‘Kim Thiền thoát xác’

NsL= NSL = sử gia Ngô Sĩ Liên

VQ = sử gia Vũ Quỳnh

BHDSL = Băng Hồ di sự lục (Nguyễn Trăi)

LSTL = Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

BCQQTS= B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự

Bài 1:

50)             Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp , c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi

Bài 2:

52)             Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp , c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 2

Bài 3:

139)           Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp 3, c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 3        ( Đánh Tân B́nh Thuận Hóa, Doăn Nỗ làm chánh tướng, Trần Nguyên Hăn chẳng hề được phong làm Tư đồ... Băng Hồ di sự lục (Nguyễn Trăi) )

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê : nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)             Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)             Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

                  ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

         Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)             Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)           Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)           Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Xem :

105)           Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không những thế

185)           Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

211)           Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

Các sử gia , nhà b́nh luận sử, nhà b́nh luận văn học sử , khi bàn về Nguyễn Trăi , đă giấu giếm rất nhiều về văn thơ của Nguyễn Trăi. Những điều ǵ  bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi ? _-Chính yếu là những điều hay đẹp về Vua Lê Thái Tổ, Vua Lê Thái Tông :

          Nguyễn Trăi gán danh hiệu Ngoạ Thần Long cho Vua Lê Thái Tổ

          Nguyễn Trăi ca tụng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

          Nguyễn Trăi ca tụng đương thời là thời Nghiêu Thuấn

          Nguyễn Trăi nói rằng ông chưa đền đáp được ơn vua  ...

Xem

173)           Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

 XXII) Tóm lược những bài trước

Tôi tóm lược những bài trước, bằng cách biên ra đây các tiểu đề :

Bài 1:

Dẫn nhập: Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

I) Trần Nguyên Hăn là Tướng Quốc của . . . nhà Mạc

II) Trần Nguyên Hăn chẳng được vua Lê Thái Tổ phong làm Tướng Quốc

III) Trần Nguyên Hăn đầu quân năm 1423,có công lao rất ít

IV) Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu

V) Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu, do đó chẳng thể được xem là công thần

VI) Tên của Trần Nguyên Hăn được kể sau NT : chức vị của Trần Nguyên Hăn kém hơn Nguyễn Trăi

VII) Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, không được người đương thời trọng vọng

 

Bài 2:

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng và . . .

VIII) Trần Nguyên Hăn được phong làm Tả tướng quân (theo Lê Quí Đôn ); đây là danh chức , chẳng phải thực chức

IX) Danh chức Tả tướng quân của Trần Nguyên Hăn thấp hơn nhiều vơ tướng và thấp hơn cả 51 quân nhân Thiết Đột

X) Vơ nghệ của Trần Nguyên Hăn ra sao ?

XI) Tài thao lược của Trần Nguyên Hăn như thế nào ?

XII) Trần Nguyên Hăn chẳng được ’’chữ vinh phong cho công thần’’

 

Bài 3:

XIII) Đánh Tân B́nh Thuận Hóa, Doăn Nỗ làm chánh tướng

XIV) Trần Nguyên Hăn chẳng hề được tham dự trận đánh Tân B́nh Thuận Hóa

XV) Trần Nguyên Hăn chẳng hề được phong làm Tư đồ

XVI) Trần Nguyên Hăn không có tên trong Lam Sơn Thực Lục

XVII) Trần Nguyên Hăn chẳng được ‘bằng cấp’ vơ nghệ

XVIII) Trần Nguyên Hăn vận tải chiến cụ đến thành Xương Giang

XIX) Trần Nguyên Hăn được 100 mẫu ruộng và một con ngựa : chẳng phải là khai quốc công thần

XX) Băng Hồ di sự lục: Nguyễn Trăi không nhắc đếnTrần Nguyên Hăn

XXI) Vua Lê Thánh Tông không nhắc đếnTrần Nguyên Hăn

 

 

XXIII) Trần Nguyên Hăn được nhà Mạc truy tặng Đại vương == > Trần Nguyên Hăn  là nghịch thần

 

Trần Nguyên Hăn được nhà Mạc truy tặng Trung Liệt Đại vương. Điều này có nghĩa là Trần Nguyên Hăn  là nghịch thần ; bởi v́ vua nhà Mạc là nghịch thần của nhà Lê, nên truy tặng cho kẻ đồng hội đồng thuyền với vua nhà Mạc.

Ta để ư rằng vua nhà Mạc rất muốn đề cao Nguyễn Trăi, nhưng không hề truy tặng vương tước, công tước , hầu tước cho Nguyễn Trăi . Tại sao vậy ? -V́ Nguyễn Trăi là trung thần của nhà Lê, nên chẳng đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu với vua nhà Mạc !

 

 

XXIV) Trần Nguyên Hăn được nhà Mạc truy tặng Tả Tướng Quốc == > Trần Nguyên Hăn chưa hề được Vua Lê Thái Tổ phong làm Tả Tướng Quốc

 

Trần Nguyên Hăn được nhà Mạc truy tặng Tả Tướng Quốc , đây là một (trong nhiều) bằng chứng rằng Trần Nguyên Hăn chưa hề được Vua Lê Thái Tổ phong làm Tả Tướng Quốc. Tại sao ? -V́ truy tặng th́ bao giờ cũng truy tặng chức cao hơn chức lúc sinh thời : nếu Trần Nguyên Hăn đă được Vua Lê Thái Tổ phong làm Tả Tướng Quốc , th́ nhà Mạc tất truy tặng Trần Nguyên Hăn chức Đại Tướng Quốc !

Nhắc lại :

22)             Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

 

 

XXV) Trần Nguyên Hăn là đàn em của Nguyễn Trăi

a)

Có hai sự kiện :

_-Trần Nguyên Hăn là em cô cậu của Nguyễn Trăi. Xem

121)           Giải đáp nghi án    Nguyễn Trăi_-_Trần Nguyên Hăn    ( Nghi án : Trần Nguyên Hăn là em cô cậu của Nguyễn Trăi hay là cháu Nguyễn Trăi ? )

_-Trần Nguyên Hăn kém Nguyễn Trăi 10 tuổi. Lúc Nguyễn Trăi đậu tiến sĩ làm quan lớn, th́ Trần Nguyên Hăn mới 10 tuổi.

Hai sự kiện này cho thấy rằng Trần Nguyên Hăn là đàn em của Nguyễn Trăi

Cần biết điều này, mới hiểu rơ liên hệ Nguyễn Trăi--Trần Nguyên Hăn .

 

b) Đến khi đầu quân năm 1423, th́ Trần Nguyên Hăn vẫn là đàn em của Nguyễn Trăi,trong chức vụ :

_-Nguyễn Trăi được trọng dụng ngay sau khi đầu quân vài ngày,  đảm nhiệm việc văn thư cho vua ta; lư do chính yếu là v́ ông có bằng cấp Tiến sĩ !

_-Trần Nguyên Hăn chưa có thành tích ǵ, chưa có sự nghiệp ǵ, phải bắt đầu sự nghiệp bằng chức vơ quan thấp nhất ; vả lại Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, không được hưởng một đặc ân nào !

 

 

XXVI) Danh tánh Trần Nguyên Hăn và Đèo Cát Hăn

Chữ Hăn có thể có nghĩa là mồ hôi, cũng có thể có nghĩa là ‘vua Mông Cổ’

Cát Hăn đương nhiên là ‘Thành Cát Tư Hăn’ viết tắt, c̣n Nguyên Hăn là đứng đầu ‘vua Mông Cổ’

Danh tánh Trần Nguyên Hăn và Đèo Cát Hăn chứng tỏ rằng họ được kỳ vọng rất nhiều , ngay từ khi sinh ra ; kỳ vọng làm ǵ ? _-làm ‘vua lớn Mông Cổ’ ! 

Tên tức là người ! Trần Nguyên Hăn và Đèo Cát Hăn đều nuôi mộng lớn làm ‘vua lớn Mông Cổ’ !

Sự thực th́ làm ‘vua lớn Mông Cổ’ chẳng phải là hay : chỉ là giết người như rạ, dầy xéo lương dân vô tội, thả cho quân lính hăm hiếp đàn bà con gái !

Bởi vậy, Vua Lê Thái Tổ dấy binh chỉ là việc vạn bất đắc dĩ, dấy binh chỉ là để trừ khử kẻ bạo tàn ! Và quân đội của Vua Lê Thái Tổ hễ tha người được tất tha ngay và không bao giờ sách nhiễu lương dân

 

 

XXVII) Thêm vài điều về vụ đánh Tân B́nh Thuận Hóa

Về vụ đánh Tân B́nh Thuận Hóa, Doăn Nỗ và Lê Đa Bồ chỉ đem hơn 1000 quân và 1 thớt voi đi đánh, Tại sao ?

_-V́ nơi, theo đường bộ, đi đánh quân Minh, quân Minh chỉ có khoảng 2000; thắng xong, là đi chiêu dụ nhân dân. Vua ta đă giảng cho các tướng rằng: ‘Các bậc tướng giỏi đời xưa, bỏ chỗ vững, đánh chỗ núng; lánh chỗ thực, công chỗ hư...’

_-Lực lượng chính yếu của quân ta là : Lê Ngân, Lê Bôi, Lê Văn An đem 70 chiếc thuyền chiến vượt biển đến thẳng Hóa Châu

(từ thời Vua Lê Thái Tổ đến thời Tây Sơn, cuộc chiến ở Hóa Châu bao giờ cũng là thủy chiến.)

Nhắc lại : Trần Nguyên Hăn chẳng hề được tham dự trận đánh Tân B́nh Thuận Hóa, v́ Tân B́nh Thuận Hóa là đất cũ của nhà Hậu Trần mà Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

 

 

XXVIII)Trần Nguyên Hăn được Vua Lê Thái Tổ phong làm Tả Tướng Quân

Trần Nguyên Hăn được Vua Lê Thái Tổ phong làm Tả Tướng Quân, chớ chẳng phải Tả Tướng Quốc

a)Nhà Mạc , nhà Trịnh đă sửa đổi rất nhiều ĐVSKTT. Ví dụ :Trần Nguyên Hăn, năm 1428, được phong làm Tả tướng quân. Nhà Mạc chỉ sửa chữ ‘quân’ sang chữ ‘quốc’, vậy là làm náo loạn sử nước ta !

Xem bài 3

139)           Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp 3, c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 3        ( Đánh Tân B́nh Thuận Hóa, Doăn Nỗ làm chánh tướng, Trần Nguyên Hăn chẳng hề được phong làm Tư đồ... Băng Hồ di sự lục (Nguyễn Trăi) )

Xem

22)             Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

 

b)ssv Hữu Tướng Quốc của  Quốc vương Lê Tư Tề

ĐVSKTT  cũng nói rằng Quốc vương Lê Tư Tề  là Hữu Tướng Quốc,

_-nếu Trần Nguyên Hăn được Vua Lê Thái Tổ phong làm Tả Tướng Quốc

_-và nếu Quốc vương Lê Tư Tề  là Hữu Tướng Quốc

Th́ Quốc vương Lê Tư Tề ở dưới chức Trần Nguyên Hăn hay sao ? (Tại v́ ở nước ta, Tả cao hơn Hữu ; ngược lại với thời Chu Hán bên Tàu th́ Hữu  cao hơn Tả !).

Vô lư ! Vua Lê Thái Tổ phong cho con trưởng Lê Tư Tề  làm Quốc vương là để cho ông tập sự làm vua, không dưới quyền ai hết !

Do đó,

  Trần Nguyên Hăn không hề được Vua Lê Thái Tổ phong làm Tả Tướng Quốc và Quốc vương Lê Tư Tề  không hề là Hữu Tướng Quốc

 

c) Vả lại, nhà Lê từ Vua Lê Thái Tổ đến vua Uy Mục,

_-dùng chữ ‘Tể tướng’ để gọi B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự , chớ không dùng ‘Tướng Quốc’ (ngay trong Quốc Âm thi tập của Nguyễn Trăi , chỉ nói đến ‘Tể tướng’ mà không nói đến ‘Tướng Quốc’)

_-cũng không có Tả Hữu,  măi đến thời vua Lê Tương Tông mới có chức Tả B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự !

 

 

XXIX) Trần Nguyên Hăn chẳng phải là công thần khai quốc

 

Trần Nguyên Hăn chẳng phải là khai quốc công thần, v́ năm 1428, Trần Nguyên Hăn 

_-chẳng được phong hầu

_-chẳng được tước chữ công thần như Suy trung, Tán trị, Hiệp mưu, Dương vũ...

_-chẳng được tước chữ Trí tự (Thượng Trí tự, Đại Trí tự và Trí tự)

 

Theo những người ḍng dơi nhà Trần, viết trên trang nhà ‘Việt Nam gia phả’ th́ Trần Nguyên Hăn đă mau chóng từ quan, sau khi vua Lê Thái Tổ đăng quang (1428) và được vua ban 100 mẫu ruộng và một con ngựa . Điều này (chỉ được ban 100 mẫu ruộng và một con ngựa) chứng tỏ (thêm) rằng TNH chẳng phải là khai quốc công thần và Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp.

Xem bài 3

139)           Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp 3, c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 3        ( Đánh Tân B́nh Thuận Hóa, Doăn Nỗ làm chánh tướng, Trần Nguyên Hăn chẳng hề được phong làm Tư đồ... Băng Hồ di sự lục (Nguyễn Trăi) )

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

         Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

         Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

         Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

         B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

         Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung (tóm tắt Việt Giám Thông Khảo của Vũ Quỳnh)

         Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

         Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

         Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

         Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn, bị kiểm duyệt

         Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, có thể bị kiểm duyệt

         An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

         Sử Kư , Tư Mă Thiên

         Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

         Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

         Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

         Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

         Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

         Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

         Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

         Thái Công Binh Pháp

 

         Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

         Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

         Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

Tiểu thuyết  lịch sử

         Đông Châu Liệt Quốc

         Hán Sở Tranh Hùng

         Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

         Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

         Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

         Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

         Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

         Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

         Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

         Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

         Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

         Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

         Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

         Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

         Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

                  Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

         Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

         Mục Lục Thơ xuân Tết

                  Mục Lục Thơ Áo Dài

 

         Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

         Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

         Mục Lục Trưng Triệu

                           Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                                    Mục Lục Tấn Quận Công

         Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

ML_ViệtSử,Văn

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *