Chúc xuân

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

       Tuyết vũ, hoa gầy cũng đối cân !

       Thanh thanh tùng trúc nét ân cần-

       Chẳng đợi hỏi han đồng kỉnh chúc:

       Xuân về thư thái nở Hoa Tâm !

*

*

Trang Nhà   Lê Anh Chí

-------------------------------------

* Trang Chính * Văn Học * Thơ *

-------------------------------------

* Bài mới Trang LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

----------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học *

----------------------------------------------------