Bài Xưa 37 Trang Nhà LêAnhChí

www.LeAnhChi.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

____

 

*** Yêu cầu những vị , chép bài ở đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác giả và nguồn (Tác giả là Lê Anh Chí, Nguồn là Trang Nhà www.LeAnhChi.com) ***

________

 

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí  tháng 12-2014

 

Cập nhật tháng 12-2014 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

120)        Ngọa Thần Long 9       (Gia Cát Lượng là Ngọa Long, Vua Lê Thái Tổ là Ngọa Thần Long và  là Nghiêu Thuấn Vũ Thang)

 

121)               Nụ cười 32    (Nụ cười tiên tử)

 

b) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

245)               Vua Lê Thái Tổ  Lê Thái Tông Lê Hiến Tông phê b́nh Hoàng Thái tử

( Bài này tường thuật và nhận xét về những lời phê b́nh Hoàng Thái tử của Vua Lê Thái Tổ  Lê Thái Tông Lê Hiến Tông ; những lời phê b́nh Hoàng Thái tử này rất chính xác, chứng tỏ rằng các Vua Lê Thái Tổ  Lê Thái Tông Lê Hiến Tông chọn Thái tử với công tâm, v́ thiên hạ chọn người làm vua. Riêng Vua Lê Thái Tổ  c̣n có bài "Hậu tự huấn", chứa đựng những lời châu ngọc, để răn dạy Hoàng Thái tử  _-đáng để làm mẫu mực muôn đời ... )

 

246)               Sứ Tàu khen rằng Vua Lê Hiến Tông có tướng thánh nhân và đối sự nhanh chóng mẫn tiệp...

( Sứ Tàu Lương Trừ khen rằng Vua Lê Hiến Tông có tướng thánh nhân và đối sự nhanh chóng mẫn tiệp... Mục đích của bài này là để khảo sát xem Vua Lê Hiến Tông có phải là vua thánh hay không. ...Và tôi rất kinh ngạc, vui mừng mà nhận ra rằng Vua Lê Hiến Tông có thể được xem là thánh vương, hết ḷng với việc trị nước như Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông. Vua đă làm việc nhiều, rất nhiều, tận tụy lo cho dân, thương dân, với chánh sách bậc thánh vương, lại đối xử ḥa nhă, ngọt ngào với các quan... )

 

247) Tam Quốc :  Lỗ Tử Kính không hề gọi Gia Cát Lượng  là tiên sinh !

( Bài này trưng bằng chứng rằng Lỗ Tử Kính không hề gọi Gia Cát Lượng  là tiên sinh ! Xác suất rất lớn là : Lỗ Tử Kính gọi Gia Cát Lượng  là hiền đệ ... )

 

248)             Nguyên soái và Tể tướng Lưu Nhân Chú triều Lê Thái Tổ 5

( Nguyên soái và Tể tướng Lưu Nhân Chú là Quyền cao chức trọng nhất triều Lê Thái Tổ ; trước nay, tôi vẫn nghĩ rằng Nguyên soái Lưu Nhân Chú là công thần thứ nhất, nhưng không cả quyết được v́ ông Phạm Vấn có chế văn của Vua Lê Thái Tổ  khẳng định là tể tướng và tể phụ . Bài này trước tiên giải thích tại sao ông Phạm Vấn được gọi là tể phụ ; và từ đó , ta có thể yên tâm mà nói rằng nguyên soái Lưu Nhân Chú là đệ nhất công thần . Sau đó , bài này giải thích thêm vài công nghiệp của ông Lưu Nhân Chú ... )

 

c) Phụ Lục :   Bài mới Kiến Tánh

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

a) Ngọa Thần Long 9  : thất ngôn, 8 câu :

       Thời đại hoàng kim, huy đại thế

       Thánh văn thần vơ, Ngọa Thần Long ...

 

b) Nụ cười 32 : thất ngôn, 4 câu :

              Nụ cười chói lọi hoa tiên tử ...

 

c) Vua Lê Thái Tổ  Lê Thái Tông Lê Hiến Tông phê b́nh Hoàng Thái tử

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

I) Vua Lê Thái Tổ  phê b́nh Hoàng Thái tử

II) Vua Lê Thái Tổ  phê b́nh chính xác, dù Hoàng Thái tử mới 7 tuổi

III) Vua Lê Thái Tông phê b́nh Hoàng Thái tử

IV) Vua Lê Thái Tông phê b́nh chính xác, lạ thay !

V) Vua Lê Hiến Tông phê b́nh Hoàng Thái tử

VI) Vua Lê Hiến Tông phê b́nh chính xác, rơ ràng

VII) Vua Lê Nhân Tông chưa phong Hoàng Thái tử ?

VIII) Vua Lê Thánh Tông không phê b́nh Hoàng Thái tử

 

d) Sứ Tàu khen rằng Vua Lê Hiến Tông có tướng thánh nhân và đối sự nhanh chóng mẫn tiệp...

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

I) Sơ lược về thân thế vua Lê Hiến Tông

II) Sứ Tàu khen rằng Vua Lê Hiến Tông có tướng thánh nhân và đối sự nhanh chóng mẫn tiệp...

III) Tướng trường thọ : SAI, Tại sao

IV) Vua Lê Hiến Tông thả vài trăm cung nữ.

V) Vua Lê Hiến Tông tra xét dân t́nh, cứu khổn pḥ nguy, nêu gương tiết nghĩa, liêm khiết...

VI) Vua Lê Hiến Tông chiêu an bọn trộm cướp Nghệ An, Thuận Hoá

VII) Vua Lê Hiến Tông để ư đến việc nông tang, trăm họ sướng khổ ra sao

VIII) Vua Lê Hiến Tông cho con nuôi quan được tập ấm như con đẻ

IX) Vua Lê Hiến Tông ra lệnh chỉ phải theo đúng kỳ hạn mà xét xử án

X)  Kết luận tạm thời về Vua Lê Hiến Tông

                     (C̣n tiếp)

e) Tam Quốc :  Lỗ Tử Kính không hề gọi Gia Cát Lượng  là tiên sinh !

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

I) Tiên sinh nghĩa là ‘thầy’

II) Lỗ Tử Kính là bạn của Gia Cát Cẩn , anh của Gia Cát Lượng

III) Gia Cát Lượng là bại tướng dưới tay Tào Tháo

IV) Gia Cát Lượng cầu cứu Đông-Ngô

V) Lỗ Tử Kính  hơn Gia Cát Lượng khoảng 10 tuổi

VI) Lỗ Tử Kính coi thường Gia Cát Lượng  

VII) Lỗ Tử Kính không hề gọi Gia Cát Lượng  là tiên sinh 

VIII) Lỗ Tử Kính có thể gọi Gia Cát Lượng  bằng tên tự của Gia Cát Lượng

IX) Lỗ Tử Kính có thể gọi Gia Cát Lượng  là hiền đệ ! 

 

g) Nguyên soái và Tể tướng Lưu Nhân Chú triều Lê Thái Tổ 5

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

XXX) Tại sao ông Phạm Vấn được gọi là tể phụ

XXXI) Trở lại chế văn phong tể tướng Lưu Nhân Chú của Vua Lê Thái Tổ

XXXII) Kinh lược Khoái Châu, Bắc Giang và Lạng Giang vv

XXXIII) Trận Mă Yên Sơn

XXXIV) Làm con tin

XXXV) Nguyên soái và tể tướng Lưu Nhân Chú là đệ nhất công thần

 

 

C) Bài cũ chọn lọc

77)         Bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Lê Thái Tổ _-cũng là bẩy vị đệ nhất công thần       ( Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Lê Sát, Lê Ngân, Nguyễn Lư, Lê văn Linh và Bùi Quốc Hưng )

 

179)        Người quí phi thứ nh́ của Vua Lê Thái Tổ có lẽ là công chúa nhà Trần, Trần Trinh thục phi sinh cho Vua Lê Thái Tổ một người con gái, Trang Từ  công chúa ...

(Năm 1428, Vua Lê Thái Tổ có hai quí phi và một Chiêu Nghi. Người quí phi thứ nh́ của Vua Lê Thái Tổ, được  Đại Việt Sử Kư Toàn Thư gọi là Trịnh Thần phi, mẹ của Quốc vương Tư Tề. Nhưng Trịnh Thần phi , của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, cư xử không có vẻ ǵ là Trịnh Thần phi ; hơn nữa, theo một số thông tin trên mạng, Trịnh Thần phi đă tuẫn tiết từ lúc đầu khởi nghĩa.

V́ Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, ta có thể nghĩ rằng người quí phi thứ nh́ của Vua Lê Thái Tổ chẳng phải là Trịnh Thần phi và Đại Việt Sử Kư Toàn Thư đă bịa đặt ra sự kiện này để che giấu thân thế của người quí phi thứ nh́ này : bà có lẽ là công chúa nhà Trần, danh hiệu là Trinh thục phi , Trần Trinh thục phi sinh cho Vua Lê Thái Tổ một người con gái, Trang Từ  công chúa ...)

145)        Sử gia Trần Trọng Kim không hiểu không biết vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần như thế nào   ( !!!)

              (Thiệt là dở quá !)

 

139)        Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp 3, c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 3        ( Đánh Tân B́nh Thuận Hóa, Doăn Nỗ làm chánh tướng, Trần Nguyên Hăn chẳng hề được phong làm Tư đồ... Băng Hồ di sự lục (Nguyễn Trăi) )

156)        Chức Thái úy nhà Lê cao hơn Thái phó   _-nguợc lại với cơ cấu triều chính bên Tàu

(Trong các triều đại của ta và Tàu, chức Thái Úy là chức quan trọng nhất trong ba chức Thái Phó , Thái Úy, Thái Bảo, v́ Thái Úy nắm binh quyền. Có thể gọi Thái Úy là Đại nguyên soái. Thông thường, bên Tàu, Thái Phó là chức quan cao hơn Thái Úy. Dưới triều Lê nước ta, Thái Úy là chức quan cao hơn Thái Phó, Thái Bảo (xếp hạng như vậy th́ hợp lư hơn). Riêng vua Lê Thái Tổ dành chức Thái Úy chỉ để truy tặng cho hai vị tướng mà vua thương yêu nhất, đó là B́nh chương Lê Thạch và Nghĩa sĩ Lê Lai ...)

 

157)        Trần Trọng Kim nói rằng nhà Minh cho 5000 quân đưa Trần Thiêm B́nh về nước,   Sai  !

(Trần Trọng Kim đă sai lầm rất nhiều  trong VNSL, bài viết này nói về một sai lầm của ông về quân số , Trần Trọng Kim có xu hướng viết sai về quân số ...)

 

15)         Hai danh tướng Đinh Lễ và Lê Lễ   (Ông Đinh Lễ và ông Lê Lễ , tướng của vua Lê Thái Tổ, là hai người khác nhau)

109)        Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua 3

146)        Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân Lê Khôi 2     ( Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là cổ kim thiên hạ đệ nhất vơ công ? 2

118)        Công chúa Mị Châu t́nh thật nhưng chẳng thác oan.      Trọng Thủy bỏ ngôi vua , tự tử chết theo vợ, thật là chung thủy cực kỳ. Một mối chân t́nh vĩ đại  ! cổ kim có một . Càng vĩ đại  hơn v́ . . .

116)        Rất dễ giải thích chuyện bà Âu Cơ sanh100 trứng nở ra 100 người con trai !

80)         Lư do vua Lê Thái Tổ truyền ngôi cho Nguyên Long.   Thật giản dị !

68)         Gió mùa xuân là gió ...đông

148)        Trần Trọng Kim phê b́nh thiên lệch về h́nh luật của vua Lê Thái Tổ

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

86)         Bài thơ của Vua Lê Thái Tổ ở xă Hào Tráng là một áng thi tuyệt tác, là một bản anh hùng ca diễm tuyệt và bất diệt

117)        Vua Lê Thái Tổ thiết lập chế độ quân đội chính qui, dự bị và luân phiên. Đây là một điều kiện thiết yếu cho cuộc sống ấm no hạnh phúc triều Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông.    Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

32)         Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 2             ( Vua Lê Thái Tổ và các vơ tướng cứu nước, giữ nước suốt 55 năm (1416-1471) )

131)        Vua Lê Thái Tổ đă mở đến 4 kỳ thi tiến-sĩ văn       (và có lẽ cũng khoảng 4 kỳ thi tiến-sĩ vơ)

137)        Miếu hiệu của vua Lê Thái Tổ là Thái Tổ Cao Hoàng đế hay Thái Tổ Duệ văn Anh vũ Hoàng đế   ???

119)        Lệ Chi viên, Phá án 2: Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 2. Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi 2

(Mở đầu bài viết, tôi nêu ra thêm một vài điểm luận lư liên quan đến câ văn xác định ngày vua băng. Từ đó, ta có thể chắc chắn rằng Vua Lê Thái Tông băng hà ngày mồng 4 tháng 8 chớ chẳng phải ngày mồng 5. Thế là chấm dứt hoàn toàn phần A) Chính đề: Phá án Lệ Chi viên (Đă ra người thiên cổ , vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ)

Sau đó, bàn thêm về những B) Phụ Lục: Sự thực và huyền thoại liên quan đến vụ án Không Lệ Chi Viên , cả sự việc Nguyễn Trăi bị tru di cả họ’ chớ chẳng phải là ‘bị tru di ba họ’ . . .)

              Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

 

Thơ

;        Giọt mưa bay  ;      Dẹp giặc đề thơ  ;         Ngơ Ngác    Tranh Tố Nữ  ;    Ngọa Thần Long  ;      Ngọa Thần Long 7   ;

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ  ;

108)        Nụ cười 27           (Nụ cười xuân tiên)        109) Nụ cười 28     (Nụ cười hái t́nh)     110)        Nụ cười 29           (Nụ cười ẩn hiện)           1)       Đường Gặp Gỡ             2)    Tiếng Thác

3)    Chiều hôm trước   (thơ t́nh)              4)           Một khung trời     67)         Hoa Vạn Xuân                 68)         Hải ngoại, tâm sầu

69)  Nụ cười 2   70)             Mẹ, Thiên thu              83)         Yêu 2

84)         Nụ cười 11             85)         Vung Gậy

101)        Nụ cười 1      (Nụ cười của mẹ , Thiên thu !)

 

 

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí  tháng 11-2014

 

Không có cập nhật tháng 10-2014

 

Cập nhật tháng 11-2014 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

117)        Tướng thánh hiền

118)        Áo dài 7 (Áo dài lịch sự)                      

119)        Nụ cười 31    (Nụ cười Bồ Tát)

 

 

b) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

243)               Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang 2

( ...theo nhận định của Sử thần Vũ Quỳnh, Lê Tung, của Nguyễn Trăi; các sử quan triều Nguyễn cũng biết thế... 2 )

( Tiếp tục đề mục ‘Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang’, tôi trở lại

vụ án  Cao Sư Đăng và vụ án Trần Nguyên Hăn để xác định rằng luật pháp của Vua Lê Thái Tổ   vững chăi , nhân ḥa, nhân bản ; sau đó bàn về :

_-Nguyễn Trăi nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang

_-Nguyễn Trăi thường diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn

_- Những câu ca dao ca tụng thời no ấm hoan lạc, đời Vua Lê Thái Tổ Lê Thái Tông ... )

 

244)        Đại công thần Nguyễn Lư là anh ruột của  Nguyễn Trăi ?!

( Có một bài viết trên http://baohatinh.vn/ nói rằng Đại công thần Nguyễn Lư là anh ruột của  Nguyễn Trăi , tác giả là Nguyễn Anh Tùng,  ông nói rằng ông là ḍng dơi của Đại công thần Nguyễn Lư. Sự liên hệ anh em giữa Đại công thần Nguyễn Lư và công thần Nguyễn Trăi có lẽ là sự thực ; có thể góp phần vào việc giải quyết nhiều nghi án về Nguyễn Trăi.

Vd : Cuộc biệt ly ướt át ở ải Nam Quan giữa Nguyễn Phi Khanh và Nguyễn Trăi. Câu chuyện này, tôi thường cho là bịa đặt, bởi lẽ dễ hiểu là Nguyễn Trăi cũng bị giặc Minh bắt giải về Tàu, c̣n theo bên tù xa khóc lóc thế nào được. Nay, ta có thể xác định rằng : người con của Nguyễn Phi Khanh, theo bên tù xa khóc lóc, là Nguyễn Lư chẳng phải Nguyễn Trăi ... )

 

 

c) Phụ Lục :   Bài mới Kiến Tánh

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

a) Tướng thánh hiền: thất ngôn, 4 câu :

              Người tử tế, tâm lành chân thật ...

 

b) Áo dài 7: lục bát, 9 câu :  

              Áo dài lịch sự làm sao

Áo như thong thả thanh tao yêu kiều ...

 

c)  Nụ cười 31 : thất ngôn, 4 câu :

              Nụ cười trân quí hoa Bồ Tát ...

 

d) Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang 2

( ... theo nhận định của Sử thần Vũ Quỳnh, Lê Tung, của Nguyễn Trăi; các sử quan triều Nguyễn cũng biết thế ...2 )

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

IX) Vua Lê Thái Tổ ban hành nền chính trị vững chăi , sáng suốt, nhân ḥa (tiếp theo)

X) Vụ án Trần Nguyên Hăn => luật pháp của vua ta vững chăi , nhân ḥa

XI) Vụ án Trần Nguyên Hăn => việc bắt người của vua ta nhân bản như Anh Quốc và Gia Nă Đại hiện tại

XII) Nguyễn Trăi nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang

XIII) Nguyễn Trăi thường diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn

XIV)  Những câu ca dao ca tụng thời no ấm hoan lạc, đời Vua Lê Thái Tổ Lê Thái Tông

XV)  Chỉ có  Vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông ...

                            (C̣n Tiếp)

 

e) Đại công thần Nguyễn Lư là anh ruột của  Nguyễn Trăi ?!

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

I) Đại công thần Nguyễn Lư là anh ruột của  Nguyễn Trăi ?

II) Cuộc biệt ly ướt át ở ải Nam Quan : Nguyễn Lư chẳng phải Nguyễn Trăi 

III) Bị giam ở Thăng Long: Nguyễn Lư chẳng phải Nguyễn Trăi

IV) Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai

V) Nguyễn Trăi bị bại lộ thân thế năm 1423 , ở Lỗi giang, v́ Nguyễn Lư về hành dinh Lỗi giang

VI) Nguyễn Trăi được trọng dụng ngay từ năm 1423

VII) Nguyễn Trăi vẫn được trọng dụng sau vụ án Trần Nguyên Hăn

VIII) Nguyễn Trăi không hề bị tru di tam tộc, cũng không hề bị tru di cả họ

 

C) Bài cũ chọn lọc

 

a) Những lời thệ hải minh sơn , trong lịch sử

58)         Từ lời thề rỗng tuếch của Lưu Bang đến hai lời thề vô cùng chân thành của vua Lê Thái Tổ (lời thề Lũng Nhai và lời thề cất trong rương vàng)

214)               Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai 8

(   Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang và v́ Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422)  )

208)        T́nh bạn giữa Vua Lê Thái Tổ và B́nh chương Nguyễn Thận, giữa Lỗ Tử Kính và Chu Công Cẩn

( Bài này nói về t́nh bạn tốt đẹp của những kẻ nắm quyền chính ...)

87)         Lập Trần Cao là ư của Vương Thông. Hội thề Đông Quan cũng là ư của Vương Thông. Những người dự Hội thề Đông Quan cũng một phần do Vương Thông chỉ định

212) Tam Quốc và sử nhà Lê:     Gia Cát Lượng cầu sao khấn Trời xin tuổi thọ và không được thọ, Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức ;    Luân lư của hai câu chuyện

224)               Công thần nào có dự hội thề Lũng Nhai ?

( Những ai có dự hội thề Lũng Nhai (1416) ?  Vấn đề c̣n nhiều tranh căi. Lư do là v́ : a) nhà Mạc, nhà Trịnh, đă sửa đổi thiêu hủy nhiều văn kiện nhà Lê   b) các danh sách viết theo quốc tính, nên khó nhận định rơ người nào , nếu có trường hợp vơ tướng văn thần trùng tên. Bài này đưa ra danh tánh hai vị chắc chắn có dự hội thề Lũng Nhai (ông Lưu Nhân Chú, nghĩa sĩ Lê Lai), 6 vị gần như chắc chắn có dự hội thề Lũng Nhai  và xác định tên họ 10 vị khác (có nêu ra duyên do) ... )

 

b) Vua Lê

183)               Vua Lê Thái Tông là Phật Tử thuần thành

177)        Người phụ nữ mà Vua Lê Thái Tông yêu thương nhất trên trần đời ... (chẳng phải là Nguyễn Thị Lộ)

191)        Nguyễn Trăi không được gặp mặt Vua Lê Thái Tổ lúc mới bị bắt (vụ án Trần Nguyên Hăn),  Tại sao ?

163)        Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

 

 

c) Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn

139)        Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp 3, c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 3        ( Đánh Tân B́nh Thuận Hóa, Doăn Nỗ làm chánh tướng, Trần Nguyên Hăn chẳng hề được phong làm Tư đồ... Băng Hồ di sự lục (Nguyễn Trăi) )

168)        ‘Phong’ Nguyễn Trăi làm công thần đệ nhất về văn, Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử nhà Lê, Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử

178)        Nguyễn Trăi thưởng thức thanh lâu

175)        Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương 3

(Nguyễn Trăi cũng tự nhận không có tài kinh bang tế thế, trong văn thơ của ông (tiếp theo) ...)

180)        Nguyễn Trăi không hề bị thất sủng , đời Vua Lê Thái Tổ , mà ngược lại ...

22)         Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

 

 

d) Đông Châu Liệt Quốc , nhà Trần Hồ, Hán Sở Tranh Hùng, linh tinh

 

192) ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’:       Hạng Vũ (Tây Sở Bá Vương) có tướng làm vua c̣n Lưu Bang chưa hề có tướng chân chúa

( Cuốn ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’ lấy nhà Hán làm chính thống và tuyên truyền không ít cho Lưu Bang (Hán Cao Tổ). Một điều sai lầm (cố t́nh sai lầm) là nói rằng Lưu Bang có tướng chân chúa và Hạng Vũ (Tây Sở Bá Vương) chỉ có tướng mạo một vơ tướng lừng lẫy mà thôi. Sự thực th́ Hạng Vũ có tướng làm vua c̣n Lưu Bang chưa hề có tướng chân chúa...)

      

193) Tam Quốc :        Tưởng Uyển xứng đáng làm Thừa tướng

194) Tam Quốc :            Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao 3   (là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng hiền thần : tội 4, tội 5 , ...tội 7 (Chém đầu Trần Thức),  tội 8)

 

195) ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’:          Lưu Bang giết hại công thần, do đó  nhà Hán phải triều cống Hung Nô 150 năm, triều chính nghiêng ngửa hơn 20 năm và nhà Hán suưt bị diệt bởi tay ... Lă hậu

 

196)        Kế ‘đặt ḿnh vào tử địa’ : 3 điều kiện cần thiết để thành công

( Vua Lê Thái Tổ dùng kế này một lần, Khương Duy và Tào Tháo dùng kế này một lần, Gia Cát Lượng không hề dùng kế này... )

( Kế ‘đặt ḿnh vào tử địa’ là :       Chủ soái đem quân tướng vào chỗ (kể như là) đất chết, và để bị địch quân tấn công không có lối thoát, Chủ soái bèn hô hào ‘không đánh th́ chết...’ (Thế là quân tướng hết sức đánh , và ... đại thắng !) Kế này áp dụng Tôn Tử Binh Pháp : ‘vào đất chết để t́m sống’. Nhưng không phải chủ soái nào cũng dùng được kế này ... )

        

197) Tam Quốc :            Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao 4   (là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng hiền thần : tội 9 (Thất hứa với Mă Siêu) , ... Tội 12 (Chiến tranh liên miên, làm khổ quân dân))

 

198) Tam Quốc :      Lỗ Tử Kính  và Chu Công Cẩn là vơ tướng văn vơ toàn tài, chớ chẳng phải là thư sinh yếu đuối như Gia Cát Lượng

199)        Trần Trọng Kim dịch sai hai câu quan trọng trong B́nh Ngô Đại Cáo

 

200) Nguyệt tợ loan cung bất xạ nhân !

( Trăng như ṿng cung chẳng bắn người )

( Bài Luận Anh-hùng này có thể lấy tựa đề :

       Hơn nhau một tiếng Anh-hùng  mà thôi!        (Ca dao)

Nhưng tôi lại lựa một câu văn trang nhă :

Nguyệt tợ loan cung bất xạ nhân ! (Trăng như ṿng cung chẳng bắn người)

Lư do là ‘bất xạ nhân’ nói lên Khí tượng Anh-hùng, Khí tượng Đại Trượng Phu, Khí tượng của Anh-hùng chân chính, bất xạ nhân như :

_-Vua Lê Thái Tổ  tha mười vạn hàng binh, trả về Tàu hơn 30 vạn người _-Vua Lê Thái Tổ không hề dùng những cực h́nh lăng tŕ, voi dầy, xé xác

_-Vua Lê Thái Tổ dùng đức nhân trị thiên hạ

_-vua Lê Thái Tổ không bao giờ giết hại con cái người phản nghịch

_-vua ta chưa từng giết oan một người nào (theo sử thần nhà Lê)

_-lời vua ta giảng dạy cho dân chúng : ‘bản tâm của người nhân đức là không muốn giết người bao giờ’

_-vua ta chia đất cấp ruộng cho dân chúng  ...)

 

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

( Bài thứ hai này về thời thịnh trị âu ca ở nước ta _-đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông, mở đầu bằng cách trưng thêm một chứng cớ lịch sử để Xác định rằng ‘Vua Thái Tổ Thái Tông’ (trong ca dao) là Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, sau đó bổ túc vào bài viết trước với những động cơ cho thời thịnh trị âu ca, chính yếu là :

_-Vua Lê Thái Tổ dùng đức nhân mà trị thiên hạ

_-Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần, ngược lại, Vua Lê Thái Tổ phong thưởng lớn cho các công thần

_-Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng

_-Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương ! ngay các sử quan triều Nguyễn cũng biết vậy

_-vụ án Lệ Chi viên chỉ là sự bịa đặt của nhà Mạc, nhà Trịnh (= > Vua Lê Thái Tông không hề đam mê tửu sắc)

_-Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân  ...)

 

202)        Nguyệt tợ loan cung bất xạ nhân 2

( Luận Anh-hùng 2 )

( Bài Luận Anh-hùng này tiếp tục với các tiết mục

_-Kẻ sĩ v́ tri kỷ dẫu chết cũng đành !

_-Uổng đưa người đẹp đi ngh́n dặm (Triệu Khuôn Dẫn và Triệu Kinh Nương)

_-Mỹ nhân chẳng sánh với Anh-hùng

_-Thục nữ sánh với Anh-hùng : cha mẹ Khổng Tử

Tiết mục cuối (Thục nữ sánh với Anh-hùng) khá dài : phân tích câu nói của bà Nhan Trưng Tại , nêu ra 2 điều không được các sử gia để ư đến : Khổng Tử là con của một bậc anh hùng cái thế và Khổng Tử là ḍng dơi vua Thành Thang, một Thánh vương ... )

 

203)        Trần Trọng Kim nói rằng Liễu Thăng và 100 lính kỵ bị phục kích ở Mă Yên Sơn,  SAI  !!!

 

166)        Trần Hưng Đạo chưa từng làm  Thái sư, Thái úy,Tướng quốc, cho đến chưa từng làm Tư đồ, ông chỉ là Nguyên soái tạm thời trong hai cuộc chiến mà thôi

171)        Chức nguyên soái nhà Trần thực ra là ... Thượng tướng quân, chức Quốc Công Tiết Chế của Trần Hưng Đạo chỉ là nguyên soái tạm thời và không có quyền ra lịnh cho ông Thượng tướng (Trần Quang Khải)

 

218)         Thành Đắc Thần chết v́ có ... miễn tử bài !

 (Bài B́nh luận Đông Châu Liệt Quốc  này chỉ ra rằng Thành Đắc Thần cố chấp nhưng là Anh-hùng , thật đáng thương ! Trong bài, tôi nói ra một sự kiện kỳ lạ , rằng thật ra, Thành Đắc Thần chết v́ có ... miễn tử bài ! )

220)               Trần Anh Tông có gọi Trần Hưng Đạo là Thượng Phụ hay không ? _-Không !

( Trần Trọng Kim viết sử không có công tâm, ông viết sử theo ḷng yêu ghét; v́ ông ‘yêu’ Trần Hưng Đạo nên ông phong Trần Hưng Đạo làm thái sư (sự thực, Trần Hưng Đạo chưa từng làm  Thái sư, Thái úy,Tướng quốc), ông  cũng cho Trần Anh Tông gọi Trần Hưng Đạo là Thượng Phụ, Sai ! Trần Anh Tông không gọi Trần Hưng Đạo là Thượng Phụ ...)

 

222)         ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’:             Lưu Bang giết hại công thần 2 (do đó  nhà Hán phải triều cống Hung Nô 150 năm, triều chính nghiêng ngửa hơn 20 năm và nhà Hán suưt bị diệt bởi tay ... Lă hậu)

( Bài viết này tiếp tục nói đến cái tai hại của sự việc Lưu Bang giết hại công thần,  Lưu Bang giết hại công thần và tạo nên một công thần mới :  Lă hậu. Lă hậu (187-180 trTL) : tối độc phụ nhân tâm , dâm ô , chuyên quyền , giết hại ít nhất 3 người con trai của Lưu Bang và  đại phong ḍng họ Lă do đó  triều chính nhà Hán nghiêng ngửa hơn 20 năm và nhà Hán suưt bị diệt bởi tay ... Lă hậu. )

 

153)        Quân lính Đại (Cồ) Việt đội mũ như thế nào ?

(Quân lính Đại Cồ Việt và Đại Việt đội mũ ǵ ?? Dĩ nhiên là chẳng đội nón lá , như nhiều truyện bằng tranh đă ẩu tả vẽ ra . Mũ quân lính Đại Việt khá đẹp và có cái tên cũng khá đẹp là B́nh Đính . Mũ có từ thời Đinh Tiên Hoàng và khi Vua Lê Thái Tổ  khởi nghĩa, quân lính Lam Sơn cũng đội mũ B́nh Đính ...)

182)        Hồ Quí Ly bị bắt ở núi Thiên Cầm

 

*

 

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí  tháng 9-2014

 

Không có cập nhật từ tháng 1-2014 đến tháng 8-2014 (Lư do : tôi bị bịnh nặng)

Cập nhật tháng 9-2014 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

115)        Áo dài 6 (Áo dài văn chương) 

116)        Nụ cười 30           (Nụ cười thanh xuân)

 

b) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

239)    Ông Trời tuân lệnh Vua Lê Thái Tổ ?

( Nói rằng Vua Lê Thái Tổ giết oan Trần Nguyên Hăn , tức là nói rằng Ông Trời tuân lệnh Vua Lê Thái Tổ )

 

240)  Chúa thánh tôi hiền :        Nguyễn Trăi thường diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn và ca tụng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang

( Các sử gia , nhà b́nh luận sử, nhà b́nh luận văn học sử , khi bàn về Nguyễn Trăi , đă giấu giếm rất nhiều về văn thơ của Nguyễn Trăi. Những điều ǵ  bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi ? _-Chính yếu là những điều hay đẹp về Vua Lê Thái Tổ, Vua Lê Thái Tông :

-Nguyễn Trăi gán danh hiệu Ngoạ Thần Long cho Vua Lê Thái Tổ (ư nói rng Vua Lê Thái T dng binh gii hơn Gia Cát Lượng nhiu, nhiu lm)

-Nguyễn Trăi gọi Vua Lê Thái Tổ là Thn Long , là Nghiêu Thuấn Vũ Thang

-Nguyễn Trăi diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn

-Nguyễn Trăi nói rằng ông chưa đền đáp được ơn vua  ...

Xem

       Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi  )

 

241)  B́nh luận Tam Quốc :              Lưu Huyền Đức rất coi thường khả năng cầm quân của Gia Cát Lượng !

 

( Bài này trưng bằng chứng rằng Lưu Huyền Đức rất coi thường Gia Cát Lượng, rất coi thường khả năng cầm quân của Gia Cát Lượng ; chính yếu là những sự kiện sau :

_-Cố thủ Giang Hạ: không dùng Gia Cát Lượng

_-Gia Cát Lượng đă thất hứa với Mă Siêu, không dám đánh Tào

_-Gia Cát Lượng chưa bao giờ dám đánh Phàn Thành

_-Lưu Huyền Đức đem Bàng Sĩ Nguyên đi chinh phục Ích Châu

_-Đánh Đông-Ngô  Lưu Huyền Đức không đem theo Gia Cát Lượng

_-Lưu Huyền Đức ném tờ biểu của Gia Cát Lượng xuống đất

Ng̣ai ra, khi lên ngôi Hán Trung Vương , Lưu Huyền Đức đă phong Pháp Chính  chức vị cao hơn Gia Cát Lượng và Gia Cát Lượng chưa được phong hầu ...)

 

!

242)  Sấm Trạng Tŕnh :     Mă đề dương cước anh hùng tận, Ai là anh hùng?

( Bài này giải thích đoạn văn Sấm Trạng Tŕnh nổi tiếng :Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh, ... Thân dậu niên lai kiến thái b́nh’. Bài Sấm Trạng Tŕnh này nói về thế chiến thứ 2, hầu hết mọi người đều hiểu như vậy. Kiến giải của tôi là ở đáp án cho câu hỏi : Ai là anh hùng ? , trong câu ‘Mă đề dương cước anh hùng tận’. Xin nói trước: câu Trả lời bất ngờ, khá bất ngờ, rất bất ngờ ...)

      

 

c) Phụ Lục :   Bài mới Kiến Tánh

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a)  Áo dài 6   : lục bát, 9 câu :      

              Áo dài thi tứ văn chương

Áo như mây nổi, áo dường lung linh ...

b)  Nụ cười 30      : thất ngôn, 4 câu :

              Nụ cười  thanh thản, thanh xuân nụ ...

 

c)  Ông Trời tuân lệnh Vua Lê Thái Tổ ?

( Nói rằng Vua Lê Thái Tổ giết oan Trần Nguyên Hăn , tức là nói rằng Ông Trời tuân lệnh Vua Lê Thái Tổ )

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

I) Lược truyện Trần Nguyên Hăn bị Trời đánh

II) Nếu Trần Nguyên Hăn năm 1429 bị chết đuối th́ đó là Trần Nguyên Hăn bị Trời giết

III) Những lời b́nh luận quái đản nhất trong lịch sử

IV) Các sử gia không tôn trọng sự thật

V) Huyết hải thâm thù với Vua Lê Thái Tổ và mù quáng tin lời Trần Trọng Kim

VI) Nói rằng Vua Lê Thái Tổ giết oan Trần Nguyên Hăn , tức là nói rằng Ông Trời tuân lệnh Vua Lê Thái Tổ 

 

d) Nguyễn Trăi thường diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn và ca tụng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

I) Chí Linh Sơn Phú : Vua Lê Thái Tổ là Thn Long , là Nghiêu Thuấn Vũ Thang

II) Đề Kiếm : Vua Lê Thái Tổ là Ngọa Thn Long, Vua Lê Thái Tổ chỉnh đốn càn khôn

III) Bài Ngôn Chí XIV, Mạn Thuật  II, Mạn Thuật  VIII

IV) Bài Trần T́nh I, Trần T́nh III, Trần T́nh VII

V) Bài Thuật Hứng VIII, Thuật Hứng IX, Thuật Hứng XIII

                                    (C̣n tiếp)

 

e)  Lưu Huyền Đức rất coi thường tài cầm quân của Gia Cát Lượng !

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa là tiểu thuyết  lịch sử

 

I) Gia Cát Lượng bị tước kiếm ấn, sau khi đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă

II) Cố thủ Giang Hạ: không dùng Gia Cát Lượng

III) Gia Cát Lượng (và do đó, Lưu Huyền Đức) đă thất hứa với Mă Siêu, không dám đánh Tào

IV) Gia Cát Lượng chưa bao giờ dám đánh Phàn Thành

V) Lưu Huyền Đức đem Bàng Sĩ Nguyên đi chinh phục Ích Châu

VI) Chiếm Hán Trung  là công  của Pháp Chính

VII)  Đánh Đông-Ngô  Lưu Huyền Đức không đem theo Gia Cát Lượng

VIII) Lưu Huyền Đức ném tờ biểu của Gia Cát Lượng xuống đất

IX) Gia Cát Lượng chưa được phong hầu ...

 

g)  Sấm Trạng Tŕnh : Mă đề dương cước anh hùng tận, Ai là anh hùng?

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

I) Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh

II) Can qua xứ xứ khổ đao binh

III) Mă đề dương cước anh hùng tận

IV) Ai là anh hùng?

V) Thân dậu niên lai kiến thái b́nh

**

 

C) Bài cũ chọn lọc

 

a) Vua Lê Thái Tổ

233) Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang, theo Sử thần Vũ Quỳnh, Lê Tung ; Nguyễn Trăi cũng nhận định như vậy; các sử quan triều Nguyễn cũng biết thế ...

188)        Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương ! ngay các sử quan triều Nguyễn cũng biết vậy ; Bằng chứng

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

158)        Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ 2

(Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu và tướng Thánh vương)

80)         Lư do vua Lê Thái Tổ truyền ngôi cho Nguyên Long.   Thật giản dị !

91)         Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận của Lê Tung trở thành một tài liệu lịch sử vô giá _-v́ không bị sửa đổi, không bị thiêu hủy bởi nhà Mạc, nhà Trịnh

219)               Sứ Tàu lạy Vua Lê Đại Hành, các tướng Minh lạy tạ Vua Thái Tổ

( Bài viết này nêu ra hai sự kiện đẹp liên quan đến Vua Lê Đại Hành và Vua Lê Thái Tổ. Đó là : sứ Tàu lạy Vua Lê Đại Hành, các tướng Minh lạy tạ Vua Thái Tổ để từ giả mà về. Cho thấy rằng : Vua Lê Đại Hành và Vua Lê Thái Tổ là hai vị vua oai hùng nhất, được kính phục nhất, đối với quan tướng Tàu ...)

173)        Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

(Các sử gia , nhà b́nh luận sử, nhà b́nh luận văn học sử , khi bàn về Nguyễn Trăi , đă giấu giếm rất nhiều về văn thơ của Nguyễn Trăi. Những điều ǵ  bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi ? _-Chính yếu là những điều hay đẹp về Vua Lê Thái Tổ, Vua Lê Thái Tông :

        Nguyễn Trăi gán danh hiệu Ngoạ Thần Long cho Vua Lê Thái Tổ

        Nguyễn Trăi ca tụng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

        Nguyễn Trăi ca tụng đương thời là thời Nghiêu Thuấn

        Nguyễn Trăi nói rằng ông chưa đền đáp được ơn vua  ...)

 

Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

 

Gia Cát Lượng là Ngọa Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngọa Thần Long:

27) Ngọa Thần Long              29) Ngọa Thần Long 2

31) Ngọa Thần Long 3           36) Ngọa Thần Long 4

37) Ngọa Thần Long 5           39) Ngọa Thần Long 6

43) Ngọa Thần Long 7                  61) Ngọa Thần Long 8

 

Dịch thơ vua Lê Thái Tổ:

35) Dẹp giặc đề thơ

 

b) những bài được đọc nhiều nhất  :

108)        Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao, là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng hiền thần

( Tội ác lớn nhất của Gia Cát Lượng: đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă, Tội 2: . . . )

48)         ‘‘Gia Cát Lượng đốt Tư Mă Ư ở hang Hồ Lô’’ là chuyện Xạo !

233) Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang, theo Sử thần Vũ Quỳnh, Lê Tung ; Nguyễn Trăi cũng nhận định như vậy; các sử quan triều Nguyễn cũng biết thế ...

192) ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’:     Hạng Vũ (Tây Sở Bá Vương) có tướng làm vua c̣n Lưu Bang chưa hề có tướng chân chúa

55)         Thân thế anh em Tây Sơn: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ        ( Tại sao Ông Trần Trọng Kim  lại lầm tưởng rằng Nguyễn Lữ là anh Nguyễn Huệ      Giải thích việc Nguyễn Huệ vây thành Qui Nhơn )

58)         Từ lời thề rỗng tuếch của Lưu Bang đến hai lời thề vô cùng chân thành của vua Lê Thái Tổ (lời thề Lũng Nhai và lời thề cất trong rương vàng)

lg1)         Gia Phả họ Lê làng Nhân Mục (Hạ-đ́nh), Lược thuật

115)        Lệ Chi Viên, Phá án : Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .      Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

              Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

9)           Tôi đối câu  "Da trắng vỗ b́ bạch"

129)        Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Ngọa Triều dâm dục quá độ nên ngồi không được, Đúng hay Sai ???

163)        Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

22)         Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

ml1)        Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

36)         Kế Không Thành của Gia Cát Lượng là chuyện Xạo !

207)        Kế Không Thành của Gia Cát Lượng là chuyện Xạo 2

( Bài này trưng ra bằng chứng rằng Gia Cát Lượng đă bỏ chạy về Hán Trung ngay từ lúc Mă Thốc vừa thất thủ Nhai Đ́nh và trước khi Trọng Đạt Tư Mă Ư chiếm thành Liệt Liễu. Bằng chứng cụ thể, có thể đứng vững ở ṭa án Anh Quốc ... )

62)         Tây Thi nhăn mặt, Quan Công lạy Phí Thi, Liễu Hạ Huệ ôm người đẹp

65)         Người thuyết phục được Tôn Quyền chống Tào là Lỗ Túc, chẳng phải Gia Cát Lượng

              ( Lỗ Túc nói : ‘‘bọn Túc này đều có thể hàng Tào, riêng Chúa công không thể hàng Tào’’ )

165)        Các vua Lê đều rất đẹp trai !

73)         Văn tự ‘‘Lưu Bị mượn Kinh Châu’’ là một hiệp ước, là chiến thắng ngoại giao lớn lao của Lỗ Túc

188)        Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương ! ngay các sử quan triều Nguyễn cũng biết vậy ; Bằng chứng

80)         Lư do vua Lê Thái Tổ truyền ngôi cho Nguyên Long.   Thật giản dị !

191)        Nguyễn Trăi không được gặp mặt Vua Lê Thái Tổ lúc mới bị bắt (vụ án Trần Nguyên Hăn),  Tại sao ?

224)               Công thần nào có dự hội thề Lũng Nhai ?

214)               Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai 8

(   Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang và v́ Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422)  )

175)        Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương 3

44)         Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương

135)        Mẹ của Từ Nguyên Trực không hề tự tử

(Như mọi lần, tôi dùng ngay những ‘sự kiện’ đưa ra bởi La Quán Trung để chứng minh rằng La Quán Trung đă Xạo hết chỗ nói !)

158)        Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ 2

(Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu và tướng Thánh vương)

 

 

c) Trần Nguyên Hăn

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

37)         Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

              ( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi )

163)        Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

212) Tam Quốc và sử nhà Lê: Gia Cát Lượng cầu sao khấn Trời xin tuổi thọ và không được thọ, Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức ;         Luân lư của hai câu chuyện

223)               Nếu Trần Nguyên Hăn năm 1429 bị chết đuối th́ đó là Trần Nguyên Hăn bị Trời giết chớ chẳng phải bị Vua Lê Thái Tổ giết

225)         Trần Nguyên Hăn không hề tự sát !

( Trần Nguyên Hăn bị Trời giết chớ chẳng phải là Trần Nguyên Hăn tự sát nếu Trần Nguyên Hăn bị chết đuối năm 1429 )

227)        Trần Nguyên Hăn bị Trời đánh !

236)        Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn thiệt to gan ! ( lời khấn trời )

( Trong những lời thệ hải minh sơn  trong lịch sử, th́ lời khấn Trời  của Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn là to gan lớn mật hơn hết ; do v́ họ đă dùng lời gian dối, giả dối, mà khấn Trời !

Bài này sẽ phân tích xem những lời khấn Trời ấy gian dối, giả dối, xấu xa ra sao và kết luận rằng Gia Cát Lượng là kẻ xấu xa,  Trần Nguyên Hăn c̣n xấu xa hơn nhiều … )

 

d) Bài cũ c̣n mới

234)        Quân số của Vua Lê Thái Tổ

235)        Quân số của Lưu Huyền Đức lúc trấn thủ huyện Tân Dă

236)        Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn thiệt to gan ! ( lời khấn trời )

237)        Những câu nói câu văn nổi tiếng bị dịch sai...

( Câu nói nổi tiếng của Tổng Thống Kennedy (Ask not ...), Que sera sera , ‘‘Bất muội nhân quả !’’ ... )

238) Tam Quốc :           ‘Gia Cát Lượng sửa thơ Đổng Tước khích Chu Công Cẩn là chuyện Xạo !

230) ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’:    Lưu Bang hỏi Hàn Tín ‘‘(khanh giỏi thế), cớ sao lại bị trẫm bắt ???’’ Hàn Tín lẽ ra phải trả lời câu hỏi này như thế nào ???

231) B́nh luận Tam Quốc :           Từ Nguyên Trực là vị nguyên soái độc nhất thời Tam Quốc đă đánh thắng Đại Tư Mă Tào Nhân, c̣n Gia Cát Lượng th́ dở ẹt !

232)        Rất may cho chúng ta, là chính Vua Lê Thái Tổ gọi thời đại ngài làm vua là Thời đại-định

218)         Thành Đắc Thần chết v́ có ... miễn tử bài !

220)               Trần Anh Tông có gọi Trần Hưng Đạo là Thượng Phụ hay không ? _-Không !

222)         ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’:         Lưu Bang giết hại công thần 2 (do đó  nhà Hán phải triều cống Hung Nô 150 năm, triều chính nghiêng ngửa hơn 20 năm và nhà Hán suưt bị diệt bởi tay ... Lă hậu)

 

e) Mục Lục Thơ Áo Dài

                     Mục Lục Thơ Áo Dài

 

103) Áo dài 1 (Áo dài áo lượt áo là)

104) Áo dài 2 (Áo dài không gian)

106) Áo dài 3 (Áo dài ngọc ngà)

111) Áo dài 4 (Áo dài trang nước điểm non)

114) Áo dài 5 (Áo dài trăng ngà)

 

**

*

=-=-=-=-

 

Bài xưa, Xưa.-   www.LeAnhChi.com

 

Đây là những bài xưa hơn

 

Bấm vào  -- >               Bài Xưa 36

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

              Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

* ML_ViệtSử,Văn *

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *