B́nh luận Tam Quốc : Lỗ Tử Kính  và Chu Công Cẩn là vơ tướng văn vơ toàn tài, chớ chẳng phải là thư sinh yếu đuối như Gia Cát Lượng

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

[A] Chu Công Cẩn là vơ tướng

I) Chu Công Cẩn đánh mặt sau địch để giúp Tôn Bá Phù

II) Chu Công Cẩn kết nghĩa anh em với Tôn Bá Phù

III) Chu Công Cẩn là bạn học văn với Tưởng Cán, bạn học vơ với Tôn Bá Phù

IV) Chu Công Cẩn mặc giáp lên ngựa đánh giặc

V) Chu Công Cẩn giả vờ té lăn xuống ngựa, ở trận tiền

VI) Chu Công Cẩn định đem mấy ngh́n quân khinh kỵ đến trại Lưu Huyền Đức

 

[B] Lỗ Tử Kính  là vơ tướng

VII) Lỗ Tử Kính  và Chu Công Cẩn đem ba ngh́n quân khinh kỵ đến trại Lưu Huyền Đức

VIII) Chu Công Cẩn tiến cử Lỗ Tử Kính 

IX) Lỗ Tử Kính  thích đánh kiếm, bắn cung

X) Chức vị chính thức của Lỗ Tử Kính  là Tham-quân Hiệu-úy , Hiệu-úy  là chức quan vơ lớn

__________________________________________

 

La Quán Trung là thư sinh và tuyên truyền cho thư sinh rất nhiều, phóng đại tài năng của thư sinh, cho nên tôn Gia Cát Lượng  lên làm Vạn đại Quân sư; sự thực th́ La Quán Trung đă bịa đặt rất nhiều về vơ nghiệp, tài cầm quân của Gia Cát Lượng. La Quán Trung c̣n bịa rằng nhiều vơ tướng là thư sinh : như Lục Tốn là vơ tướng v́ tài năng lỗi lạc nên bị gán cho nhăn hiệu thư sinh ! Cũng vậy, đọc TQCDN , ta có cảm tưởng rằng Lỗ Tử Kính  và Chu Công Cẩn là thư sinh ; sự thực th́ hai vị Đô Đốc này là vơ tướng văn vơ toàn tài, chớ chẳng phải là thư sinh yếu đuối như Gia Cát Lượng ...

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

CM = CMục = Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

CNKBVN = Các nhà khoa bảng Việt nam

TQCDN = Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa ( La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang)

 

VĐQS = Vạn đại Quân sư

LTK = LT = Lỗ Tử Kính = Lỗ Túc

CCC = CD= Chu Du = Chu Công Cẩn

TS = TBP = Tôn Sách = Tôn Bá Phù

TQ = TTM = Trọng Mưu Tôn Quyền = Ngô Hầu

TP = Tŕnh Phổ

TN = Tào Nhân

TT = TàoT = Tào Tháo

GCL = Khổng Minh Gia Cát Lượng

LQT = La Quán Trung

LB = LHĐ = Lưu Bị = Lưu Huyền Đức

LB-GCL = Lưu Huyền Đức và Gia Cát Lượng

 

 

I) Chu Công Cẩn đánh mặt sau địch để giúp Tôn Bá Phù

 

Vào giai đoạn đầu tiên của cuộc chinh phục Giang Đông của Tôn Bá Phù, có lần TBP đang đánh trận th́ mặt trận địch rối loạn ; đó là v́ Chu Công Cẩn đă đánh mặt sau địch để giúp Tôn Bá Phù. Nhận xét : lúc ấy , không có vơ tướng nào theo giúp Chu Công Cẩn, chứng tỏ rằng Chu Công Cẩn là vơ tướng !

 

 

II) Chu Công Cẩn kết nghĩa anh em với Tôn Bá Phù

 

Chu Công Cẩn là em kết nghĩa của Tôn Bá Phù. V́ Tôn Bá Phù  vơ nghệ cao cường vô địch, nên ta có thể tin rằng Chu Công Cẩn cũng vơ nghệ cao cường, tŕnh độ vơ công tương đương với Lưu Huyền Đức .

 

 

III) Chu Công Cẩn là bạn học văn với Tưởng Cán, bạn học vơ với Tôn Bá Phù

 

Trong cuộc chiến Xích Bích, Tưởng Cán làm thuyết khách cho TàoT, và được giới thiệu là bạn học thuở nhỏ của Chu Công Cẩn. Ta có thể hiểu rằng Chu Công Cẩn là bạn học văn với Tưởng Cán và là bạn học vơ với Tôn Bá Phù. C̣n họ thụ nghiệp ai th́ không rơ.

( Về sư thừa những nhân vật Tam Quốc , đôi khi ta có những ngạc nhiên lớn : như Lưu Huyền Đức lúc nhỏ, nghèo rớt mồng tơi, nhưng lại được thụ nghiệp với hai nhân vật nổi tiếng là Trịnh Huyền và Lư Thực (Lưu Huyền Đức được một người chú tốt cho tiền ăn học))

 

 

IV) Chu Công Cẩn mặc giáp lên ngựa đánh giặc

 

Lược truyện :

Sau chiến thắng Xích Bích, Chu Công Cẩn  tiến đánh Nam-quận và bị một mũi tên tẩm độc của quân tướng Tào Nhân, vết thương không chửa khỏi, và TN lại đem quân khiêu chiến, la ó vang trời ! Nghe động, CCC hỏi Tŕnh Phổ và TP nói ‘v́ quí thể của Đô Đốc bất an, nên chúng tôi không dám ...’. Chu Công Cẩn không ưng, bèn mặc giáp lên ngựa ra trận.

 

Lời bàn :

Chu Công Cẩn rơ ràng là vơ tướng v́

_-Chu Công Cẩn , cùng đi với mấy chục kỵ binh (thuộc tiền quân), đi trước ba quân vào thành Nam-quận

_-Chu Công Cẩn mặc giáp lên ngựa ra trận chớ chẳng mặc áo nhà nho, ngồi xe như GCL

 

 

V) Chu Công Cẩn giả vờ té lăn xuống ngựa, ở trận tiền

 

Lược truyện (tiếp theo phần (vừa kể ở) trên) :

Chu Công Cẩn dong ngựa ra trước trận và thét bảo quân Tào : ‘Các ngươi đă thấy mặt Chu Lang chưa ?’ ; quân Tào nh́n nhau sợ hăi. TN bảo các tướng : ‘Hăy bảo quân sĩ mắng chửi hắn thật thậm tệ’, quân Tào bèn thi nhau mắng chửi. CCC bỗng hét lên một tiếng, té lăn xuống ngựa. Các tướng Ngô ào ra cứu được CCC mang về ...

 

Lời bàn :

_-Chu Công Cẩn giả vờ té lăn xuống ngựa, ở trận tiền (để sau đó, giả chết , dụ quân Tào đến cướp trại)

_-Việc giả vờ té lăn xuống ngựa này, chứng tỏ rằng Chu Công Cẩn vơ nghệ cao cường :

Phải là một vơ sĩ và kỵ sĩ giỏi mới dám dùng mẹo té lăn xuống ngựa

Chu Công Cẩn đă dự trù sẵn một thế vơ hiểm để giữ ḿnh, trong trường hợp các tướng Ngô không kịp ào ra

(Việc giả vờ té lăn xuống ngựa này, chỉ lừa người được nếu các tướng Ngô khẩn cấp, cuống quít ào ra cứu chủ soái. CCC cũng tin rằng các tướng Ngô sẽ khẩn cấp ào ra cứu ḿnh ; t́nh ‘huynh đệ chi binh’ giữa Chu Công Cẩn   và các tướng Ngô rất tốt đẹp)

 

 

VI) Chu Công Cẩn định đem mấy ngh́n quân khinh kỵ đến trại Lưu Huyền Đức

 

Lược truyện : (theo TQCDN)

Trước đó mấy tháng, Chu Công Cẩn định đem mấy ngh́n quân khinh kỵ đến trại Lưu Huyền Đức, để ‘bảo cho LHĐ biết rằng’ phải để cho Đông Ngô đánh Kinh Châu trước.

 

Lời bàn :

Chu Công Cẩn định đem mấy ngh́n quân khinh kỵ đến trại địch (lúc ấy, Lưu Huyền Đức  là đồng minh, nhưng có thể thành kẻ địch), không thấy nói đến vơ tướng nào cả, điều này chứng tỏ rằng Chu Công Cẩn tự tin vơ nghệ cao cường, có thể thoát thân, nếu xảy ra điều bất trắc !

 

 

[B] Lỗ Tử Kính  là vơ tướng

VII) Lỗ Tử Kính  và Chu Công Cẩn đem ba ngh́n quân khinh kỵ đến trại Lưu Huyền Đức

 

Lược truyện : (theo TQCDN) (tiếp theo phần  trên) :

... Lúc ấy, Lỗ Tử Kính  có mặt và Tử Kính nói : ‘Tôi cùng đi với Đô Đốc’ Thế là, Chu Công Cẩn và Lỗ Tử Kính  đem ba ngh́n quân khinh kỵ đến trại Lưu Huyền Đức (để ‘bảo cho LHĐ biết rằng’ phải để cho Đông Ngô đánh Kinh Châu trước).

 

Lời bàn :

Vốn cẩn thận, Lỗ Tử Kính thấy nếu Chu Công Cẩn một ḿnh đem mấy ngh́n quân khinh kỵ đến trại Lưu Huyền Đức, th́ cũng khá nguy hiểm, nên cùng đi theo ; điều này chứng tỏ rằng Lỗ Tử Kính cũng tự tin vơ nghệ cao cường, hợp với Chu Công Cẩn th́ dư sức thoát thân, nếu xảy ra điều bất trắc !

 

 

VIII) Chu Công Cẩn tiến cử Lỗ Tử Kính 

 

Lúc ấy, Tôn Bá Phù  vừa mất, Chu Công Cẩn tiến cử Lỗ Tử Kính  cho Ngô Hầu.  Chu Công Cẩn  khoe  tài thao lược, trí cơ mưu  và khen tư cách khảng khái, hào hiệp, độ lượng của Lỗ Tử Kính (Ngô Hầu gặp Lỗ Tử Kính  như rồng gặp mây, như cá gặp nước ...)

CCC cũng nói sơ lược về vơ nghệ của LTK.

Cần nói rằng có lẽ Lỗ Tử Kính  là người độc nhất được Chu Công Cẩn tiến cử.

 

 

IX) Lỗ Tử Kính  thích đánh kiếm, bắn cung

 

Khi tiến cử Lỗ Tử Kính, Chu Công Cẩn nói rằng Lỗ Tử Kính b́nh sinh  thích đánh kiếm, bắn cung : Lỗ Tử Kính  là vơ tướng !

 

 

X) Chức vị chính thức của Lỗ Tử Kính  là Tham-quân Hiệu-úy , Hiệu-úy  là chức quan vơ lớn

 

Chức vị chính thức của Lỗ Tử Kính , vào thời điểm TàoT đánh Giang Đông, là Tham-quân Hiệu-úy ,

_-Tham-quân là chức có thể là văn có thể là vơ 

_-Hiệu-úy  là chức quan vơ lớn (hễ là ‘úy’ th́ không nhỏ), lớn như thế nào th́ tùy triều đại, tùy vào vua ...

Lỗ Tử Kính  là vơ tướng !

Xem :

189)        Lỗ Tử Kính (Lỗ Túc) có chức vị rất cao, là Quân Sư, là Đại Đô Đốc thứ hai, có thể thay mặt Chu Công Cẩn truyền lịnh cho các tướng, có thể thay mặt Ngô Hầu kư hiệp ước ...

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

       Lục Mạch Thần Kiếm, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

      Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *