Rất dễ giải thích chuyện bà Âu Cơ sanh 100 trứng nở ra 100 người con trai !

 

                           Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

I) Bà Âu Cơ là công chúa, con của Đế Lai, Đế Lai là con của Đế Nghi . . .

II) Huyền thoại bà Âu Cơ sanh 100 trứng nở ra 100 người con trai

III) Giải thích Huyền thoại

IV) Quốc Tổ Lạc Long Quân sinh lực dồi dào "gần gũi" đắc lực 100 vợ

V) Tại sao có truyền thuyết 100 trứng ?

VI) Chỉ có một cách Giải thích Huyền thoại mà thôi.

__________________________________________

 

 

I) Bà Âu Cơ là công chúa, con của Đế Lai, Đế Lai là con của Đế Nghi . . .

 

1) Thân thế

Bà Âu Cơ là công chúa, con của Đế Lai, Đế Lai là con của Đế Nghi , Đế Nghi là anh của Kinh Dương Vương .

Kinh Dương Vương , húy là Hùng Lộc Tục, là vua cha của Lạc Long Quân , húy là Hùng Sùng Lăm.

 

2) Lạc Long Quân gặp công chúa Âu Cơ

Đế Lai đi tuần thú phương Nam, mang theo công chúa Âu Cơ

 =====Lĩnh Nam Chích Quái :

Lạc Long Quân dạy dân việc cày cấy nông tang, đặt ra các đẳng quân, thần, tôn, ti, các đạo cha con, vợ chồng, đôi khi trở về Thủy Phủ mà trăm họ vẫn yên vui vô sự, không biết do đâu được thế. Hễ dân có việc lại lớn tiếng gọi Long Quân rằng: "Bố ơi! sao không lại cứu chúng tôi". Long Quân tới ngay, sự linh hiển của Long Quân, người đời không ai lường nổi.

Đế Nghi truyền ngôi cho con là Đế Lai, cai trị Bắc phương. Nhân khi thiên hạ vô sự bèn sai quần thần là bọn Xuy Vưu thay ḿnh trông coi quốc sự rồi đi tuần xuống nước Xích Quỷ ở phía Nam. Khi đó, Long Quân đă về Thủy Phủ, trong nước không có chúa.

Đế Lai bèn để ái nữ là Âu Cơ và các thị tỳ ở lại nơi hành tại rồi đi chu du thiên hạ, ngắm các nơi danh lam thắng cảnh. Thấy hoa kỳ cỏ lạ, trân cầm dị thú, ngọc ngà vàng bạc... các thứ đá quư, các cây trầm, đàn cùng các sơn hào hải vật không thiếu thứ ǵ, khí hậu bốn mùa không lạnh không nóng, Đế Lai rất ái mộ, vui quên trở về.

Dân phương Nam khổ v́ bị người Bắc phương quấy nhiễu, không được yên sống như xưa mới cùng gọi Long Quân rằng: "Bố ơi ở đâu mà để cho dân Bắc xâm nhiễu chúng dân".Long Quân đột nhiên trở về, thấy Âu Cơ có dung mạo đẹp đẽ kỳ lạ, trong ḷng vui mừng, bèn hóa thành một trang thiếu niên phong tư tú lệ, tả hữu kẻ hầu người hạ đông đúc, vừa đi vừa ca hát đánh trống. Cung điện tự nhiên dựng lên. Âu Cơ vui ḷng theo Long Quân. Long Quân giấu Âu Cơ ở Long Đài.

Đế Lai trở về, không thấy Âu Cơ, sai quần thần đi t́m khắp thiên hạ. Long Quân có phép thần thông biến hóa thành trăm h́nh vạn trạng yêu tinh, quỷ sứ, rồng, rắn, hổ, voi... làm cho bọn đi t́m đều sợ hăi không dám sục sạo, Đế Lai bèn phải trở về.  ====

 

Lời bàn:

_-Lạc Long Quân hay thỉnh thoảng đi chơi, để nước trống không

_-Lạc Long Quân lúc gặp Âu Cơ, đă hơn 50 tuổi ; ta biết vậy, bởi v́ :

       dân ta gọi Long Quân là ‘Bố

       Long Quân phải hóa thành một trang thiếu niên, để dụ khị bà Âu Cơ

_-do đó, lúc ấy, Long Quân đă có khoảng hơn 20 vợ (20-50 vợ)

_-những người hộ giá Âu Cơ quấy nhiễu dân ta

_-Lạc Long Quân rất được dân chúng yêu thương v́ dân ta gọi Long Quân là ‘Bố

 

 

II) Huyền thoại bà Âu Cơ sanh 100 trứng nở ra 100 người con trai

 

Huyền thoại mà hầu hết người Việt ta đều biết :

       bà Âu Cơ sanh100 trứng nở ra 100 người con trai, sau một thời gian ăn ở với Lạc Long Quân

       (có nơi nói là chỉ sau một năm ăn ở)

 

 

III) Giải thích Huyền thoại

 

Nếu ta không chấp nhận huyền thoại : 100 trứng, 100 con, th́ việc bà Âu Cơ có 100 con cũng rất dễ giải thích

 

Số là người đàn bà quí tộc Tàu khi xưa, lúc lấy chồng đem theo các thị nữ nàng hầu về nhà chồng. Những nàng hầu này cũng lấy ( ‘hầu hạ’) luôn chàng rể (nên được gọi là thiếp).

Âu Cơ là con của Đế Lai, là công chúa Tàu, tất có nhiều thị nữ ; phần lớn các nàng hầu này có thể là thiếu nữ người Việt bị trưng dụng bởi Đế Lai để hầu hạ Âu Cơ.

Vậy bà Âu Cơ có hơn 100 thị nữ, trở thành cung nữ phi tần cho Lạc Long Quân . Sau một năm hoặc 3, 4 năm, họ khai hoa nở nhụy, cho ra đời 100 người  con trai.

Theo luật ta và Tàu khi xưa (và cả bây giờ), những quan lang này đều gọi bà Âu Cơ là mẹ.

Cũng có thể là bà Âu Cơ chẳng sinh nở ǵ cả , 100 quan lang đều là con của các nàng hầu . . .

 

 

IV) Quốc Tổ Lạc Long Quân sinh lực dồi dào " gần gũi " đắc lực 100 vợ

 

Nói 100 vợ đây là nói ‘nhóm bà Âu Cơ’, trước khi gặp bà Âu Cơ, Lạc Long Quân đă có khá nhiều vợ.

Có một điểm khúc mắc, có người sẽ đưa ra: làm sao Lạc Long Quân lại có thể "gần gũi" đắc lực 100 vợ , để có thể có 100 trai gần như cùng một lúc ?. Xin thưa : đừng lo ! có những kẻ ‘tài năng quán thế’, thừa sức làm chuyện đó ! Vả lại , Lạc Long Quân là thần tiên, " gần gũi" 100 vợ th́ không nhiều đâu ; trên trời vua Đế Thích có cả tỉ tỉ vợ !

Nói đùa vậy thôi, chớ nếu có 100 vợ th́ một năm sau có thể có 100 con. Này nhé :

_-‘nhất dạ lục giao sinh ngũ tử’ ; chỉ cần 20 lần như vậy th́ có100 con

_-nếu một đêm làm cho 1 vợ mang thai, th́ sau 100 đêm có100 con

Bất quá, th́ ta có thể nói rằng truyền thuyết ‘một năm sau có 100 con’ là sai một chút : không phải một năm , mà 3, 4 năm sau có 100 con !

 

Cũng nên nói là vua ta rất ‘công b́nh’, không bỏ sót một ai trong số ‘nhóm bà Âu Cơ’ !

 

 

V) Tại sao có truyền thuyết 100 trứng ?

 

Tại sao có truyền thuyết 100 trứng ? _-truyền thuyết này do những người tùy tùng Tàu, hộ giá bà Âu Cơ đưa ra.

 

1)Khi đàn con khoảng 5-7 tuổi, bà Âu Cơ thường thống lănh 100 con đi dạo chơi ở kinh thành. Người nước ta rất ngạc nhiên khi thấy những quan lang này đều gọi bà Âu Cơ là mẹ, và những quan lang này đều sàng sàng tuổi nhau, chẳng thể trong 3 , 4 năm mà bà Âu Cơ sinh ra đến100 con !

Dần dà , họ bèn ḍ hỏi những người tùy tùng Tàu, hộ giá bà Âu Cơ xem chuyện lạ ǵ đă xảy ra.

 

2) Người Tàu, lúc ấy, có tai tiếng rất xấu là quấy nhiễu dân ta, khi Lạc Long Quân vắng mặt (Nghĩa là : bà Âu Cơ cũng bị tai tiếng này). Lạc Long Quân trở về lại lấy Âu Cơ, bà trở thành vương phi nhưng tai tiếng vẫn c̣n.

Người Tàu bèn dựng truyền thuyết này, biến bà thành tiên nữ.

C̣n dân ta th́ không biết phong tục lấy một vợ thành ra lấy 100 vợ ; trước Âu Cơ , Lạc Long Quân đă có khoảng hơn 20 vợ, nhưng đó là nạp phi từng người một.

Vả lại, dân ta có xu hướng gọi những người vú nuôi bằng mẹ, nên nếu có bắt gặp các quan lang gọi mẹ ruột bằng mẹ, th́ tưởng đó là những bà vú.

 

Do đó, dân ta bèn tin cái  truyền thuyết 100 trứng này.

 

 

VI) Chỉ có một cách Giải thích Huyền thoại mà thôi

 

Giải thích Huyền thoại như vầy, tuy chỉ là giả thuyết của tôi, nhưng tôi tin chắc chắn là đúng.

V́ chỉ có một cách Giải thích Huyền thoại mà thôi. Và đây là cách Giải thích hợp lư và duy nhất .

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi(bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *