Người phụ nữ mà Vua Lê Thái Tông yêu thương nhất trên trần đời ... (chẳng phải là Nguyễn Thị Lộ)

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

I) Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất dễ thấy : chỉ cần so sánh với Cảnh Thịnh nhà Tây Sơn

II) Vua Lê Thái Tông có hùng tài đại lược, hết ḷng với việc trị nước

III) Mẹ ruột của Vua Lê Thái Tông là chánh thất

IV) Người d́ ghẻ thân yêu của Vua Lê Thái Tông

V) Vua Lê Thái Tông truy tặng mẹ hiền (d́ ghẻ) làm nguyên phi

VI) Vua Lê Thái Tông truy tặng mẹ hiền (d́ ghẻ) làm Hoàng thái phi

VII) Vua Lê Thái Tông thuở ấu thơ vẫn được hưởng t́nh mẫu tử

VIII) Vua Lê Thái Tông tuổi trời ngắn ngủi, Thương thay !

__________________________________________

 

Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương

Vua Lê Thái Tông là minh quân có hùng tài đại lược, hết ḷng với việc trị nước. Cũng như những bậc anh tài trong thiên hạ, mối t́nh của vua với một phụ nữ là mối t́nh của vua với mẹ hiền. Đặc biệt là người mẹ hiền này,  mà Vua Lê Thái Tông yêu thương nhất trên trần đời, không phải là mẹ ruột của Vua ...

Đây là mối t́nh thiên thu của Thái Tông Văn Hoàng đế nhà Lê, vị minh quân trẻ tuổi 'đức như vua Thuấn' ...

 

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

LCv = Lệ Chi Viên = Trại Vải

LnHs = LNHS = Lễ nghi Học sĩ

NsL= NSL = Ngô Sĩ Liên

VQ = sử gia Vũ Quỳnh

LNC = Ông Lưu Nhân Chú, Tể tướng và Nguyên soái

PV =  Ông Phạm Vấn, Tể tướng

NT = Nguyễn Trăi

NtL = NTL = Nguyễn Thị Lộ

LSTL = Lam Sơn Thực Lục

CM = CMục = Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

VGTKTL = Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

Nhà Mạc, nhà Trịnh vu khống Vua Lê Thái Tổ và các vua Lê khác ; đặc biệt chiếu cố đến Vua Lê Thái Tổ, Vua Lê Thái Tông và vua Lê Tương Tông :

       Vua Lê Thái Tông v́ hai vua đầu nhà Lê rất được dân chúng yêu thương

       Vua Lê Tương Tông v́ vua là vị vua cuối cùng nhà Lê thật sự có quyền hành

Xem

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập : Triều Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Xem

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

I) Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất dễ thấy : chỉ cần so sánh với Cảnh Thịnh nhà Tây Sơn

 

Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân là điều rất dễ thấy: ta chỉ cần so sánh với Cảnh Thịnh nhà Tây Sơn. Vua Cảnh Thịnh cũng lên ngôi mới có 11 tuổi, cũng có vua cha anh hùng, cũng thừa hưởng một quân đội hùng mạnh, cũng có cậu ruột làm quan tại triều , cũng có một người anh, cũng là vua thứ hai của triều đại, cũng phải lo việc biên pḥng

(việc biên pḥng triều Vua Lê Thái Tông rất quan trọng v́ :

_-Chiêm Thành, AiLao và các dân tộc thiểu số cường thịnh thường lăm le động binh

_-vua thứ hai của triều đại bao giờ cũng phải lo việc biên pḥng, và lo đề pḥng nội loạn, nhất là vua con nít rất dễ làm cho kẻ xấu có ư can qua, tạo phản)

Hoàn cảnh gần như giống hệt, nhưng Vua Cảnh Thịnh dùng cậu ruột làm thái sư, nước nhà suy yếu ngay,bất minh trong việc đối xử với triều thần,  lại không có hùng tài đại lược như Vua Lê Thái Tông ; nên cơ nghiệp nhà Tây Sơn đổ vỡ thảm thương

C̣n Vua Lê Thái Tông, Vua có hùng tài đại lược, quân đội vẫn tiếp tục hùng mạnh, nước nhà bền vững và dân chúng sống đời thịnh trị hạnh phúc như dưới thời Vua Lê Thái Tổ.

Vua Lê Thái Tông rơ ràng là bậc minh quân

Xem

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

II) Vua Lê Thái Tông có hùng tài đại lược, hết ḷng với việc trị nước

Vũ Quỳnh , sử gia nhà Lê chính thống , đă hết lời ca tụng Vua Lê Thái Tông

===== ĐVSKTT :

Vũ Quỳnh khen: Khi vua lên ngôi mới có 11 tuổi, không phải nhờ buông rèm coi chính sự mà mọi việc trong nước đều tự ḿnh quyết định, bên trong chế ngự quyền thần, bên ngoài đánh dẹp di địch. Ngài thông minh trí dũng, c̣n vượt lên trên cả những vua anh minh đời xưa. Huống chi, ngài lại thể theo ḷng trời đất nuôi sống muôn loài, ban hành chính sách xót thương bất nhẫn của bậc đế vương, xử kiện xét tù phần nhiều khoan thứ. Đức hiếu sinh của ngài là cái đức của vua Thuấn xưa. Ôi! những người như vua có thể gọi là hết ḷng với việc trị nước vậy. ======

 

Nhận xét về lời bàn của Vũ Quỳnh:

1)Vua thông minh quả quyết tự ḿnh quyết định chính sự dù lên ngôi mới có 11 tuổi

Tuy nhiên cần bàn thêm rằng trong mấy năm đầu ,

_-vua bị quyền thần Lê Sát và các đại thần kềm kẹp rất nhiều

_-chỉ có hai vị Tể tướng hiền tài (Ông Lưu Nhân Chú và Ông Phạm Vấn) là hiểu vua

2) VQ : 'Ngài thông minh trí dũng, c̣n vượt lên trên cả những vua anh minh đời xưa'. Thiếu chút nữa th́ VQ đă xem vua là thánh vương. Dĩ nhiên , VQ xem Vua Lê Thái Tổ là thánh vương, c̣n Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, anh minh hơn nhiều minh quân khác.

3) Vua Lê Thái Tông rất nhân từ

Các vua Lê sau cũng ca tụng ḷng nhân từ của vua. Ta cũng có thể thấy được điều này, nếu ta đọc kỹ ĐVSKTT và nếu ta có thể nhận thấy được câu nào là lời vu khống vua.

4) 'đức của vua Thuấn xưa'

Đây là lời khen tặng lớn lao và có nghĩa là :

       đối với VQ, Vua Lê Thái Tổ là thánh vương Nghiêu. Chính ra, đối với VQ, Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu, Thuấn, Hạ Vũ, Thành Thang, Văn/Vũ (v́ Lê Tung đă kết luận như vậy trong VGTKTL)

       không hề có chuyện vua Lê Thái Tông thông dâm với Nguyễn Thị Lộ !

Xem

              Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

 

III) Mẹ ruột của Vua Lê Thái Tông là chánh thất

Mẹ ruột của Vua Lê Thái Tông là bà Phạm Thị Ngọc Trần, là hoàng hậu, đương nhiên là chánh thất của Vua Lê Thái Tổ; do đó, Vua Lê Thái Tông đương nhiên là thái tử, rồi làm vua.

(Tuy nhiên, Vua Lê Thái Tổ không muốn cho ông Tư Tề, thứ trưởng tử, lại bị thiệt tḥi, nên lúc đầu vua đă định: ông Tư Tề làm vua trước, rồi truyền ngôi cho em; đến năm 1433, v́ ông Tư Tề mắc bịnh điên, nên Vua Lê Thái Tổ phải phế ông Tư Tề và Vua Lê Thái Tông được trực tiếp lên ngôi, không phải nối ngôi ông Tư Tề)

 

IV) Người d́ ghẻ thân yêu của Vua Lê Thái Tông

Vua Lê Thái Tông không biết mẹ ruột, Vua Lê Thái Tông suốt thuở ấu thơ sống với một người d́ ghẻ thân yêu . Người d́ ghẻ thân yêu này của Vua Lê Thái Tông đă thương yêu chiều chuộng vua, nhường  thức ăn thức uống cho vua, dạy dỗ vua ...

(vào những năm 1423-1425, quân lực ta đă cực kỳ hùng mạnh, nhưng về kinh tế th́ không được sung túc ; tôi sẽ có bài viết về vụ này)

 

V) Vua Lê Thái Tông truy tặng mẹ hiền (d́ ghẻ) làm nguyên phi

 

Khi vua Lê Thái Tông lên ngôi, th́ bà mẹ hiền (d́ ghẻ) đă qua đời. Người d́ ghẻ của vua, vốn dĩ chẳng có tước quí phi, bà chỉ là Chiêu Nghi của Vua Lê Thái Tổ .

Vua Lê Thái Tông bèn truy tặng mẹ hiền (d́ ghẻ) làm nguyên phi, nguyên phi đây là tước vị đối với Vua Lê Thái Tổ , là nguyên phi của Vua Lê Thái Tổ

Các vua ngày xưa được quyền làm việc này (truy tặng mẹ hiền), triều đ́nh Khổng Mạnh xem đó là việc hiếu đễ của nhà vua.

 

VI) Vua Lê Thái Tông truy tặng mẹ hiền (d́ ghẻ) làm Hoàng thái phi

 

Vua Lê Thái Tông , sau đó, truy tặng mẹ hiền (d́ ghẻ) làm Hoàng thái phi, Hoàng thái phi đây là tước vị đối với Vua Lê Thái Tông, là Hoàng thái phi của Vua Lê Thái Tông.

Vào thời điểm này, bà mẹ hiền (d́ ghẻ) của vua là Hoàng thái phi, chỉ kém mẹ ruột của vua một chút (Hoàng thái hậu). Đây là : mẹ nhờ con mà được quí hiển !

Nhắc lại : các vua ngày xưa được quyền làm việc này (truy tặng mẹ hiền), triều đ́nh Khổng Mạnh xem đó là việc hiếu đễ của nhà vua.

 

VII) Vua Lê Thái Tông thuở ấu thơ vẫn được hưởng t́nh mẫu tử

 

Ta thấy rằng Vua Lê Thái Tông thuở ấu thơ vẫn được hưởng t́nh mẫu tử dù Vua Lê Thái Tông không biết mẹ ruột. Đây là một điểm hạnh phúc lớn lao của Thái Tông Văn Hoàng đế nhà Lê, vị minh quân trẻ tuổi 'đức như vua Thuấn' ...

 

VIII) Vua Lê Thái Tông tuổi trời ngắn ngủi, Thương thay !

Nhắc lại sự kiện liên quan đến sự băng hà của Vua Lê Thái Tông:

       Sáng ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442), Vua Lê Thái Tông đến chơi nhà Nguyễn Trăi , ở Côn Sơn ...

       Vua Lê Thái Tông băng hà, năm ấy vua mới 20 tuổi, liền sau khi ra khỏi nhà NT , độ vài giờ, nên NT bị tội giết (đầu độc) vua.

 

Vua Lê Thái Tông tuổi trời ngắn ngủi, Thương thay !

Nếu vua Lê Thái Tông làm vua thêm 20, 30 năm, th́ có thể vua đă được công nhận là Thánh vương ...

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

      Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *