Trần Trọng Kim nói rằng Liễu Thăng và 100 lính kỵ bị phục kích ở Mă Yên Sơn,  SAI  !!!

 

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

I) Lược truyện: Tháng 9 , ngày 18 ,  21 vạn viện binh Minh chia hai đường vào địa giới nước ta ...

II) Liễu Thăng dẫn vài vạn quân, ngày 20, vào Mă Yên Sơn, đại binh theo sát phía sau

III) Liễu Thăng là tướng tài, nếu thấy đường sá chật hẹp, hiểm trở th́ đâu thèm vào

IV) Đại tư mă Lưu Nhân Chú đợi Liễu Thăng ở Mă Yên Sơn, như Lục Tốn đợi Tào Hưu ở Thạch Đ́nh

V) Quân ta chém đầu Liễu Thăng và hơn vạn thủ cấp quân Minh ở Mă Yên Sơn

VI) Quân ta thừa thắng chiến đấu hăng hái, vừa vặn có Nguyễn Lư, Lê Văn An đem 3 vạn tinh binh đến trợ chiến (ngày 25), chém Lương Minh ...

VII) Ngày 28, quân ta lại chém hơn 2 vạn quân địch , vẫn ở địa phận Mă Yên Sơn

VII) Quân Minh rẽ đường, rời Mă Yên Sơn, nhắm thành Xương Giang mà tiến

VIII) Kết: Chẳng phải 100 lính kỵ mà vài vạn quân, cùng Liễu Thăng vào địa phận Mă Yên Sơn ; không những thế ...

IX) Giống như La Quán Trung, Trần Trọng Kim rất coi thường các vơ tướng

X) Minh sử đổ hết tội lỗi cho Liễu Thăng

XI) Thật ra, trận Mă Yên Sơn nằm trong một kế sách lớn lao của Vua Lê Thái Tổ ...

__________________________________________

 

Trong Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim nói rằng Liễu Thăng và 100 lính kỵ bị phục kích ở Mă Yên Sơn) : SAI  !!! Sự thực là Liễu Thăng dẫn vài vạn quân, vào Mă Yên Sơn, đại binh theo sát phía sau (Tháng 9 , ngày 20, Đinh Mùi (Tl 1427)), bởi v́ Liễu Thăng là tướng tài, nếu thấy đường sá chật hẹp, hiểm trở th́ đâu thèm vào. Không những thế, theo Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , Liễu Thăng chết rồi , tướng Minh vẫn tiến lên đánh vào địa phận Mă Yên Sơn. Trận chiến Mă Yên Sơn kéo dài ít nhất 9 ngày (từ ngày 20 đến ngày 28) và quân Minh tổn thất nặng nề , quá nặng nề ...

 

TL = Nhập nội Thiếu bảo Trần Lựu

LNC = Nhập nội Đại tư mă B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự Lưu Nhân Chú = Đại tư mă Lưu Nhân Chú

XG = Xương Giang

tXG = thành Xương Giang

LiT = Liễu Thăng

TT = Thôi Tụ

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

CM = CMục = Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

CNKBVN = Các nhà khoa bảng Việt nam

ĐCLQ = Đông Châu Liệt Quốc

VNSL = Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

TTK = Trần Trọng Kim

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng

 

 

I) Lược truyện: Tháng 9 , ngày 18 ,  21 vạn viện binh Minh chia hai đường vào địa giới nước ta

 

Tháng 9 , ngày 18 (Tl 1427);  21 vạn viện binh Minh chia hai đường sang nước ta (ngày 18, viện binh Minh đă sang địa giới nước ta ): 5  vạn do Mộc Thạnh chỉ huy đánh cửa Lê Hoa, 16 vạn viện binh Minh do Liễu Thăng, Thôi Tụ, chỉ huy đánh vào ải Phá Lũy. Thiếu bảo Trần Lựu bỏ ải mà chạy, liên tiếp bỏ mấy đồn binh, Liễu Thăng đốc đại quân đuổi đánh , ngày 20 đến Mă Yên Sơn, Đại tư mă Lưu Nhân Chú và quân tướng ta khai diễn một trường đại chiến , chém Liễu Thăng và hơn vạn quân địch ; có thêm viện binh ta tiếp tục đánh , thắng thêm mấy trận lớn: ngày 28, lại chém hơn 2 vạn quân địch , quân Minh rẽ đường, rời Mă Yên Sơn, nhắm thành XG mà tiến, đến nơi mới biết là tXG đă bị ta chiếm, quân Minh phải lập trận ở đồng không mà cầm cự ...

 

 

II) Liễu Thăng dẫn vài vạn quân, ngày 20, vào Mă Yên Sơn, đại binh theo sát phía sau

 

===ĐVSKTT :

... Ngày 20, Liễu Thăng đốc suất đại quân đuổi theo. Đến chỗ có mai phục, bọn Sát và Nhân Chú tung hết quân mai phục, bốn mặr đều nổi dậy xung vào đánh giặc. Quân giặc thua to. Chém được Liễu Thăng ở núi Mă Yên và hơn 1 vạn thủ cấp quân giặc. =-=-===

 

Lời bàn :

1) Không phải là phục kích nơi chật hẹp hiểm trở,  Liễu Thăng dẫn vài vạn quân vào Mă Yên Sơn, v́ :

       Liễu Thăng đốc suất đại quân đuổi theo

       Ta chém được hơn 1 vạn thủ cấp quân giặc

2)  v́ :

       Liễu Thăng đốc suất đại quân đuổi theo

nên đại binh (của Liễu Thăng) theo sát phía sau

3) Ngày 18, giặc bắt đầu tiến đánh. Ngày 20, tức đến ngày thứ ba, giặc mới vào địa phận Mă Yên Sơn. Chứng tỏ rằng :

_-Liễu Thăng có đuổi gấp, nhưng không gấp lắm

_-Liễu Thăng có quan sát địa thế trước khi tiếp tục đuổi

_-Liễu Thăng cẩn thận đốc suất đại quân đuổi theo

 

 

III) Liễu Thăng là tướng tài, nếu thấy đường sá chật hẹp, hiểm trở th́ đâu thèm vào

 

a)  Liễu Thăng là tướng tài, làm sao biết? _-V́

       LiT được phong hầu, phải có công trận đáng kể mới được phong hầu

       LiT đă từng đánh trận ở nước ta, thuộc vào hàng ngũ kẻ chiến thắng nhà Hậu Trần

 

b) LiT nếu thấy đường sá chật hẹp, hiểm trở th́ đâu thèm vào

 

 

 

IV) Đại tư mă Lưu Nhân Chú đợi Liễu Thăng ở Mă Yên Sơn, như Lục Tốn đợi Tào Hưu ở Thạch Đ́nh

 

Ta phục kích ở một nơi chẳng phải là đường sá chật hẹp, hiểm trở, vậy sao lại phải phục kích. Lấy một sự việc thời TQ, :

       Chu Phường (ĐN) giả vờ hàng Ngụy, rồi dẫn dụ Đại tư mă Tào Hưu đến Thạch Đ́nh ; đến nơi Tào Hưu mới biết rằng có trại binh của Lục Tốn đợi Tào Hưu ở Thạch Đ́nh.

       Xem xét địa thế, Tào Hưu thấy Thạch Đ́nh không có ǵ nguy hiểm cho lắm , bèn nói ‘đă đến th́ đánh , sợ quái ǵ’

(Rốt cuộc , Tào Hưu thua v́:

       tướng của Lục Tốn giỏi hơn tướng của Tào Hưu

       Lục Tốn có địa thế tốt hơn)

Cũng thế,

Đại tư mă Lưu Nhân Chú đợi Liễu Thăng ở Mă Yên Sơn, như Lục Tốn đợi Tào Hưu ở Thạch Đ́nh

 

 

V) Quân ta chém đầu Liễu Thăng và hơn vạn thủ cấp quân Minh ở Mă Yên Sơn

 

Đại tư mă Lưu Nhân Chú có ít nhất hai lợi thế :

_-Dĩ dật đăi lao : ta khoẻ khoắn đợi kẻ mỏi mệt (như vua ta đă giảng, trước khi điều quân)

_-Hạn chế số quân tham chiến : quân Minh tham chiến  Mă Yên Sơn khoảng 2 vạn quân _-thay v́ toàn quân LiT 16 vạn

Đă thế, Quân tướng ta chiến đấu giỏi, nên chém đầu Liễu Thăng và hơn vạn thủ cấp quân Minh ở Mă Yên Sơn

 

 

VI) Quân ta thừa thắng chiến đấu hăng hái, vừa vặn có Nguyễn Lư, Lê Văn An đem 3 vạn tinh binh đến trợ chiến (ngày 25), chém Lương Minh ...

 

Theo Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , Liễu Thăng chết rồi , tướng Minh vẫn tiến lên đánh vào địa phận Mă Yên Sơn.

Quân ta thừa thắng chiến đấu hăng hái, vừa vặn có Nguyễn Lư, Lê Văn An đem 3 vạn tinh binh đến trợ chiến (ngày 25), ta chém Bảo định bá Lương Minh ở trận tiền...

 

Lời bàn :

Liễu Thăng chết rồi , tướng Minh vẫn tiến lên đánh vào địa phận Mă Yên Sơn. Chứng tỏ rằng :

_-không phải chỉ Liễu Thăng mà các phó tướng của y cũng tự tin có thể dẹp được quân ta ở địa phận Mă Yên Sơn.

_-Liễu Thăng , trước đó, không phải nhắm mắt đuổi theo quân ta, mà có quan sát, nghiên cứu địa thế, địa h́nh ...

 

 

VII) Ngày 28, quân ta lại chém hơn 2 vạn quân địch , vẫn ở địa phận Mă Yên Sơn

 

Quân tướng Minh vẫn tiến lên . Ngày 28, quân ta lại chém hơn 2 vạn quân địch , vẫn ở địa phận Mă Yên Sơn

 

 

VII) Quân Minh rẽ đường, rời Mă Yên Sơn, nhắm thành XG mà tiến

 

Ngày 28, quân địch lại bị chết hơn 2 vạn; sau đó, quân Minh quyết định rẽ đường, rời Mă Yên Sơn, nhắm thành XG mà tiến (đến nơi mới biết là tXG đă bị ta chiếm, quân Minh phải lập trận ở đồng không mà cầm cự ...)

 

Lời bàn :

_-Trận chiến Mă Yên Sơn kéo dài ít nhất 9 ngày (từ ngày 20 đến ngày 28); sau, v́ tổn thất quá nặng nề, Thôi Tụ quyết định rẽ đường, rời Mă Yên Sơn

_-không rơ quân Minh rời địa phận Mă Yên Sơn khi nào (ngày 29 tháng  9 hay ngày mùng một hay mùng 2 tháng mười ??)

 

 

VIII) Kết : Chẳng phải 100 lính kỵ mà vài vạn quân, cùng Liễu Thăng vào địa phận Mă Yên Sơn ; không những thế ...

 

Những sự kiện, lư luận nêu ra ở trên, chứng tỏ rằng :

Chẳng phải 100 lính kỵ mà vài vạn quân, cùng Liễu Thăng vào địa phận Mă Yên Sơn , không những thế , đại binh theo sát phía sau...

Liễu Thăng chết rồi , tướng Minh vẫn tiến lên đánh vào địa phận Mă Yên Sơn.

Trận chiến Mă Yên Sơn kéo dài ít nhất 9 ngày (từ ngày 20 đến ngày 28) ...

 

 

IX) Giống như La Quán Trung, Trần Trọng Kim rất coi thường các vơ tướng

 

Giống như La Quán Trung, Trần Trọng Kim rất coi thường các vơ tướng, xem bọn vơ tướng là kém trí, cứ nhắm mắt đuổi càn ... Ngoài ra , TTK không để ư đến tước hầu của các vơ tướng: phải là tướng tài , có công trận đáng kể mới được phong hầu . Rất có thể TTK không biết điều này, đọc sử và tiểu thuyết lịch sử mà không hiểu rơ sự phong hầu; bởi vậy :

145)        Sử gia Trần Trọng Kim không hiểu không biết vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần như thế nào

(Năm 1428, Vua Lê Thái Tổ đặc cách phong hầu cho khoảng 10 văn nhân)

 

 

X) Minh sử đổ hết tội lỗi cho Liễu Thăng

 

Minh sử đổ hết tội lỗi cho Liễu Thăng, v́ sử gia Minh hổ thẹn bởi 21 vạn viện binh Minh bị bại quá dễ dàng và chóng vánh. Do đó, sử gia Minh cũng viết là Liễu Thăng nhắm mắt đuổi càn ...

 

 

 

XI) Thật ra, trận Mă Yên Sơn nằm trong một kế sách lớn lao của Vua Lê Thái Tổ ...

 

Thật ra, trận Mă Yên Sơn nằm trong một kế sách lớn lao của Vua Lê Thái Tổ , trong chiến lược thanh toán viện binh Minh, trong chiến lược b́nh định ... Tôi sẽ có bài viết về vụ này.

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ, Nguyễn Trăi soạn văn (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *