Sơn La đề thơ

*

*

              Lê Anh Chí dịch thơ vua Lê Thái Tông

*

*

       Nghĩ nhớ dân xa, Trẫm khổ tâm

       Thổ tù sao dám phạm quân thân ?

*

       Thế gian vẫn có anh-hùng-chủ :

       Thiên hạ nào dung phản-nghịch-thần !

*

       Đường xá vờn mây, không ngại hiểm-_

       Hang cùng thủy tận, tạo thành xuân !

*

       Nhiễm ô trừ diệt, lương dân phục

       Nhuần thấm miền xa, đức nghĩa nhân

 

Bài thơ của Vua Lê Thái Tông như sau:

B́nh Chẩm lưu tâm viễn nhân

Man tù hà sự tốc vong thân

Thế gian nhược hữu anh hùng chủ

Thiên hạ thùy dung phản nghịch thần

Ô đạo duyên vân không thị hiểm

Âm nhai rương noăn kỉ diệu xuân (1)

Cách trừ ô nhiễm an dân thiện

Nhẫn sử hà mạnh ngoại chí nhân. (2)

(Đại Bảo nguyên niên quí xuân Trung hoàn cát nhật) (3)

(1) kỉ diệu xuân : chữ ‘diệu’ thất luật bằng trắc, đáng lẽ phải vần bằng (hợp với chữ ‘nhai’), có lẽ là ‘diệu kỳ xuân’  thay v́ ‘kỉ diệu xuân?

(2) mạnh : thất luật bằng trắc, đáng lẽ phải vần bằng, có lẽ là ‘manh’ ?

(3) Đại Bảo nguyên niên = Đại Bảo năm thứ 1 = năm 1440

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

              Mục Lục Thơ Áo Dài

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

* ML_ViệtSử,Văn *

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh * Thơ *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *