Hai danh tướng Đinh Lễ và Lê Lễ

(Ông Đinh Lễ và ông Lê Lễ, danh tướng của Vua Lê Thái Tổ, là hai người khác nhau)

 

                    Lê Anh Chí

__________________________________________

 

Dàn Bài :

I) Danh tướng Đinh Lễ là cháu gọi Vua Lê Thái Tổ bằng cậu

II) Một ngh́n gia đinh thành quân lính và tướng sĩ

III) Danh tướng Lê Lễ là gia thần nối đời của nhà Vua Lê Thái Tổ

IV) Danh tướng Đinh Lễ chết v́ khinh địch

V) Danh tướng Lê Lễ , công thần thứ 12

VI) T́nh nghĩa của Vua Lê Thái Tổ

VII) Lê Lễ hơn Vua Lê Thái Tổ 17 tuổi

VIII) Vua Lê Thái Tổ huấn luyện gia đinh thành đại tướng

__________________________________________

 

 

 

Trong bài luận này, tôi chứng minh rằng ông Đinh Lễ và ông Lê Lễ, danh tướng nhà Lê, là hai người khác nhau.

Nhân dịp nói đến hai tướng yêu này của Vua Lê Thái Tổ, tôi có cơ hội nói đến t́nh nghĩa lớn lao của Vua, vị đại anh hùng.

  nói đến Ông Lê Học, người anh trưởng của vua , người đào tạo nên Vua Lê Thái Tổ,  ông Lê Lễ và . . .

 

 

I) Danh tướng Đinh Lễ là cháu gọi Vua Lê Thái Tổ bằng cậu

 

Danh tướng Đinh Lễ là cháu gọi Vua Lê Thái Tổ bằng cậu . V́ vua Lê là con út và v́ Đinh Lễ , Đinh Liệt (em Đinh Lễ) có dự hội thề Lũng Nhai năm 1416, nên ta có thể đoán rằng Đinh Lễ chỉ kém vua Lê khoảng 10 tuổi. Tức là, năm đó Đinh Lễ khoảng 22 tuổi, Đinh Liệt khoảng 19 tuổi ; c̣n ông Lê Khôi khoảng 17 tuổi, c̣n trẻ, không dự hội thề (???). Hai năm sau, Vua Lê Thái Tổ khởi nghĩa, ông Lê Khôi vừa trưởng thành, vừa kịp theo Thái Tổ lập công v́ nước.

Tôi tính tuổi của ông Đinh Lễ v́ đây là một yếu tố để phân biệt với ông Lê Lễ.

Khi Vua Lê Thái Tổ khởi nghĩa, nhà vua có 4 viên cận tướng cũng là 4 người cháu của vua: Lê Thạch, Lê Khôi ( hai vị này gọi vua bằng chú), Đinh Lễ, Đinh Liệt (gọi vua bằng cậu).

Nhà vua c̣n có nhiều viên cận tướng thân thích nữa, như : Lê Lễ, Nguyễn Xí, Trịnh Khả . . . những ông này thân thích với vua v́ lư do khác.

 

 

II) Một ngh́n gia đinh thành quân lính và tướng sĩ

 

Khi Vua Lê Thái Tổ khởi nghĩa, một ngh́n gia đinh của vua trở thành quân lính và tướng sĩ. (Nói cho chính xác th́ vài trăm người thành quân tướng, c̣n lại là những người yếu đuối, không có khả năng chiến đấu _-v́ ḷng trung thành với chủ nhân, họ vẫn tự nguyện theo Vua Lê Thái Tổ ṭng chinh)

 

Điều này ai cũng biết. Nhưng ít người để ư và nhận ra rằng trong những tướng sĩ đó, nhiều người trở thành những danh tướng lưu danh thiên cổ.

Họ đều do vua hoặc anh của vua là ông Lê Học, huấn luyện mà thành !

Một trong những vị tướng này là ông Lê Lễ.

 

 

III) Danh tướng Lê Lễ là gia thần nối đời của nhà Vua Lê Thái Tổ

 

Danh tướng Lê Lễ là gia thần nối đời của nhà Vua Lê Thái Tổ . Xin nói trắng ra để dễ hiểu : ông Lê Lễ là nô bộc nối đời của họ Lê, phụ đạo ở Lam Sơn. Vậy họ Lê có thể xem là họ thật của ông ; v́ người giúp việc nối đời , thường lấy họ của chủ nhân làm họ ḿnh.

 

Người đọc sử thường lẫn lộn ông Lê Lễ với ông Đinh Lễ , v́ ông Đinh này được quốc tính nên cũng gọi là Lê Lễ. Lại thêm Đại Việt Sử Kư Toàn Thư không giải thích rơ ràng, nên người đọc lại càng hoang mang.

 

Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục :

{{ . . .  Tháng 4, mùa h. Nhập nội th trung đ́nh thượng hầu L chết.  L, sức vóc kho hơn người, nối đời làm thần bộc nhà Thái T. Khi mới khởi nghĩa, L nhiều công trong việc giúp B́nh Định vương thoát khỏi ṿng vây, vượt qua nguy hiểm.   }}

 

 

IV) Danh tướng Đinh Lễ chết v́ khinh địch

 

Danh tướng Đinh Lễ chết v́ khinh địch, trích Đại Việt Sử Kư Toàn Thư:

 

{{  Trước đó, ngày mồng 9, Tư không L, thượngớng quân đánh nhau với quân Minh My Động (nayHoàng Mai. L t trận.

Hôm ấy, Vương Thông đem quân tinh nhu trong thành ra đánh Thái giám Nguyễn Tây Phù Liệt. Nguyễn gi vững thành lũy chống lại. Vua vội sai L, đem hơn 500 quân Thiết đột đến đánh , đuổi giặc tới My Động. Vương Thông thấy L ít quân, mới đánh kẹp vào. L ỡi voi c sức đánh, voi sa lầy, b quân Minh bắt sống đem vào thành Đông Quan. L không chịu khuất phục, b giết chết. v sau nhân đêm mưa gió, dùng mẹo đánh lừa tên canh gi, chạy thoát v, ra mắt vua dinh B Đ. Vua kêu lên: "Sống lại".

Trước kia, mỗi lần L ra trận, vua thường răn ch nên khinh địch. Đến khi thắng trận Tốt Động, mọi người đều khen L là giỏi. Vua nói: " Trăm trận đánh được c trăm không phải là điều hay c đâu. Hắn cậy quân tinh quen mùi được luôn, thất bại th đứng ch đó!". Đến đây qu nhiên như vậy  }}

 

Lê Lễ , ở đây, là Đinh Lễ, Lê Xí là Nguyễn Xí.

Vua Lê Thái Tổ phong cho năm người vợ của Đinh Lễ chức Tông Cơ (mục đích để các quả phụ có bổng lộc) và thăng quan cho Đinh Liệt , để đền ơn Đinh Lễ đă chết v́ nước.

 

 

V) Danh tướng Lê Lễ , công thần thứ 12

 

K Dậu, [Thuận Thiên] năm th 2 [1429], tháng 5, ngày mồng 3, ban biển ngạch công thần cho 93 người, tướng Lê Lễ được xếp vào  công thần thứ 12, tước đ́nh thượng hầu .

 

Công thần thứ 12 là rất cao cấp :

1) Đinh Liệt, cháu gọi vua bằng cậu, là công thần thứ 10, cũng tước đ́nh thượng hầu

2) Lê Trăi là công thần thứ . . . 37, tước Á hầu (Á hầu cao hơn Quan phục  hầu).

 Chú Thích năm 2008 :

       Nguyễn Trăi là công thần thứ . . . 80-93 (t 80 đến 93), tước Quan phục  hầu. Trần Trăi là công thần thứ 37, có mặt từ lúc đầu khởi nghĩa

 

do:

_Ức Trai là k đến sau, theo vua t Lỗi Giang, không trải qua những gian kh muôn vàn mấy năm đầu khởi nghĩa.

_Ức Trai là văn quan, kém công các ớng: Vua Lê Thái Tổ quá ít quân, mỗi trận đánh đều tùy thuộc vào dũngợc của ngườiớng.

_các ớng của Vua Lê Thái Tổ giỏiợc thao : nhà vua đă huấn luyện nhiều trước khi khởi nghĩa, lại thêm mỗi trận đánh nhà vua đều giảng binh pháp cho cácớng.

 

 

VI) T́nh nghĩa của Vua Lê Thái Tổ

 

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư :

{{ [1449] Mùa h, tháng 4, khôi phụcớc T Hiệu hầu chức. Nhập nội th trung cho Thái t thiếu bảo L. Hôm ấy, L chết.

L suốt đời làm gia thần cho Thái T, rất được tin dùng, sớm tối hầu chầu, không lúc nào rời bên cạnh, dốc ḷng trung trinh, sức hơn người. Khi Thái T khởi nghĩa, v c v l b hoạn nạn vua phá ṿng vây, thoát khỏi nguy hiểm, phần nhiềucông của L.

Thái T thường khen ông từng nói: "Nếu dồn mọi công lao lại th́ ngôi tớng chẳng ngươi c̣n ai? Trẫm tiếc với ngươi, ch tài của ngươi không xứng thôi".

Đến khi sắp băng, khóc bảo L rằng: "Nếu trẫm không c̣n th́ c̣n ai biết khanh nữa, s t đây v sau b giáng truất thôi!". Sau b Nguyễn Th L gièm, phải giáng làm Thái t thiếu bảo, đúng như Thái T đă nói.  }}

 

Tôi rất kinh ngạc và cảm động khi đọc đoạn này. H́nh như đây là lần thứ nh́, mà vua Lê Thái Tổ khóc. Và là lời khóc trăn trối.

Lưu Bị khóc rất nhiều : khóc được vợ, khóc được nước và khi sắp mất khóc trối trăng với Gia Cát Lượng để cho người ta pḥ tá con ḿnh.

Vua Vua Lê Thái Tổ khóc ít hơn nhiều, mà lời khóc trăn trối không khóc v́ cơ nghiệp nhà Lê, không khóc v́ lợi. Vua Thái Tổ khóc v́ sợ gia thần trung thành của ḿnh sẽ bị bạc đăi. Thật là chuyện cổ kim có một.

 

Nên nhớ rằng bọn gian hùng làm chánh trị ngày xưa :

_coi tướng sĩ như đồ dùng, hết việc th́ giết (‘điểu tận cung tàn’)

_nhất là coi gia nhân như giẻ rách (gia nhân mà có trung thành th́ họ coi đó là việc dĩ nhiên)

Vua Lê Thái Tổ th́ không thế. V́ nhà vua là bậc đại anh hùng.

 

Đoạn văn Đại Việt Sử Kư Toàn Thư ở trên nói lên được t́nh nghĩa của Vua Lê Thái Tổ. Lê Lễ xuất thân là gia nhân mà được Vua Thái Tổ coi trọng, xem như người thân thích nhất. Rơ ràng là vị vua này trọng nghĩa khinh tài, khinh giai cấp.

 

Vua Lê Thái Tổ liệu việc rất đúng. Lê Lễ quả bị bạc đăi .Cũng đáng ngạc nhiên là người ta chẳng nể lời Vua Thái Tổ .

Đối với các tướng khác, t́nh nghĩa của Vua Lê Thái Tổ cũng rất đậm đà. Chẳng phải vô cớ mà người xưa gọi nghĩa quân Lam Sơn là "quân cha con".

 

T́nh nghĩa của Vua Lê Thái Tổ rất đậm đà. Nhà vua tranh đấu gian khổ, lo nghĩ nhiều chuyện, lao tâm quá độ. Nên mới 49 tuổi đă băng.

Sẽ có bài viết khác , nói về đức độ của vua Lê.

 

 

VII) Lê Lễ hơn Vua Lê Thái Tổ 17 tuổi

 

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư :

{{ [1449] Mùa . . .   Đến đây, ốm nặng, được khôi phục chức . Ngày mồng 4 th́ chết, th 82 tuổi. Được truy tặng Hương hầu, tên thụy là Trung Tiết.  }}

 

Từ đoạn văn trên, ta có thể tính ngay được rằng ông Lê Lễ sinh năm 1368 ; ông Lê Lễ hơn Vua Lê Thái Tổ 17 tuổi.

Ta có thể đoán rằng ông Lê Lễ được giữ nhiêm vụ chăm sóc vua Lê, khi ngài c̣n thơ ấu, c̣n tài năng của ông th́ được ông Lê Học, người anh trưởng của vua huấn luyện !

 

Đây là một yếu tố để phân biệt hai ông Lễ :

_Danh tướng Đinh Lễ là cháu gọi Vua Lê Thái Tổ bằng cậu . Đinh Lễ kém vua Lê khoảng 10 tuổi.

_Danh tướng Lê Lễ là gia thần, hơn Vua Lê Thái Tổ 17 tuổi.

 

 

VIII) Huấn luyện gia đinh thành đại tướng

 

Việc lập nên một triều đại không phải một ngày một buổi, không phải như một số truyền thuyết dởm về vua Lê.

Nhà Lê khởi đầu không có đất, không quân tướng, nên phải huấn luyện gia đinh thành đại tướng, thành quân sĩ . Việc này được thực hiện, bởi ít nhất hai đời, hai anh em :

1)Ông Lê Học, người anh trưởng của vua

2) Vua Lê Thái Tổ

Đặc biệt là chính nhà vua được đào tạo bởi người anh cả của ḿnh. Nhà họ Lê nhiều đời làm phụ đạo nên thu thập được nhiều sở trường : vơ nghệ, kinh luân, binh pháp và ngay cả văn chương (Vua Lê Thái Tổ cũng có kiến thức lớn về văn học, chớ chẳng phải dốt như Lưu Bang [ Lưu Bang khi thành công tuyên bố : ‘Trẫm ngồi trên ḿnh ngựa mà được thiên hạ, can chi phải học thi thư ?’]

( Sau khi lên ngôi, Vua Lê Thái Tổ thường nói rằng nhà vua lập nên sự nghiệp hoàn toàn nhờ vào công lao giáo dục của người anh cả của ḿnh).

 

Ông Lê Học, người anh trưởng của vua , có lẽ hơn vua đến khoảng 20 tuổi. Ta có thể đoán được như vậy, v́ :

_vua là con út

_Lê Thạch , con Ông Lê Học, có dự hội hội thề Lũng Nhai năm 1416, nên ta có thể đoán rằng ông hơn Đinh Lễ vài tuổi mà Đinh Lễ chỉ kém vua Lê khoảng 10 tuổi. Tức là, vào khoảng năm 1390, Ông Lê Học đă hơn 20 tuổi.

_vào năm 1410, Vua Lê Thái Tổ đă là phụ đạo ở Lam Sơn, tức là Ông Lê Học đă mất trước đó (Ông Lê Học là phụ đạo và truyền quyền thừa kế cho ông em út thay v́ cho con ḿnh).

_sách sử nói rằng Ông Lê Học không được thọ, nhưng có đủ thời gian dạy dỗ Vua Lê Thái Tổ. Vậy, nếu Ông Lê Học sinh năm 1365 và mất trước năm 1410 th́ có đến hơn 20 năm dạy dỗ vua và chỉ sống khoảng hơn 40 tuổi.

 

Ông Lê Học là người đào tạo vua và  ông Lê Lễ cùng với một số gia đinh khác.

Sau đó, chính Vua Lê Thái Tổ tiếp tục việc Ông Lê Học.

 

Vua và Ông Lê Học thật là cao siêu : Huấn luyện gia đinh thành đại tướng

(ông Lê Lễ không phải là gia đinh duy nhất thành đại tướng)

 

Ta có thể nói rằng Ông Lê Học đă có một qui mô rộng lớn : huấn luyện ông em, gia đinh và biết rằng em ḿnh có thể làm nên việc lớn nên trao cho em út quyền thừa kế !

 

Ông Lê Học đă thấy xa và đă qui mô sự thành lập triều Lê vậy.

 

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi(bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *