Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân Lê Khôi 2

( Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là cổ kim thiên hạ đệ nhất vơ công ? 2 )

 

                           Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

[A] Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là thiên hạ đệ nhất vơ công

VI) Tướng Lê Khôi bắt Đô đốc Thôi Tụ (và Thượng thư Hoàng Phúc)

VII) Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân Lê Khôi, nhập nội thiếu úy

VIII) Đ́nh thượng hầu Lê Khôi trấn thủ Hóa Châu (1430) : vơ nghệ, tài thao lược , tài kinh bang tế thế và đức nhân

IX) Đ́nh thượng hầu Lê Khôi pḥ vua Lê Thái Tổ đánh dẹp, bắt Bế Khắc Thiệu

                           (C̣n tiếp)

__________________________________________

 

Dàn Bài bài 1:

143)       Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân Lê Khôi         ( Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là cổ kim thiên hạ đệ nhất vơ công ? )

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

I) Lược sử

[A] Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là thiên hạ đệ nhất vơ công

II) Danh chức tướng quân hay đẹp nhất

III) Đ́nh thượng hầu Lê Khôi vơ nghệ cao cường nhất trong các tướng lănh Lam Sơn

IV) Đ́nh thượng hầu Lê Khôi vơ nghệ cao cường vô địch trong thiên hạ.

V) Tướng Lê Khôi chém Tiên phong Hoàng Thành, bắt Đô đốc Chu Kiệt

-----------------------------

 

LK = tướng Lê Khôi = Đ́nh thượng hầu Lê Khôi

TL = Nhập nội Thiếu bảo Trần Lựu

XG = Xương Giang

tXG = thành Xương Giang

NX = Nguyễn Xí

NsL = Ngô Sĩ Liên

VQ = Vũ Quỳnh

NT = Nguyễn Trăi

ĐCH = Đèo Cát Hăn = Đao Cát Hăn

 

BKT = Bế Khắc Thiệu

TNH = Trần Nguyên Hăn

TN = Thái Nguyên

4TBK =Tứ Triều Bản Kỷ (Vũ Quỳnh)

TTBK = 3TBK = Tam Triều Bản Kỷ (Ngô Sĩ Liên)

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

 

 

       Xuất động khôn t́m tay địch thủ,

       Hễ tha người được tất tha ngay

       (trích Hiệp Khách Hành, tiểu thuyết vơ hiệp Kim Dung)

Người Hiệp Khách nhân từ, hễ tha người được tất tha ngay, cần phải có bản lănh cao cường ; có vơ nghệ cao cường vô địch th́ mới hay tha người được, c̣n nếu không th́ ... ô hô, ai tai ! Làm tướng soái mà nhân đức th́ rất khó, muôn vàn nhiêu khê, nhưng Đ́nh thượng hầu Lê Khôi , danh tướng nhà Lê, noi gương vua Lê Thái Tổ, đă dùng đức nhân để trị quân dân, lúc trấn thủ Hóa Châu _-phần lớn cũng dựa vào bản lănh vơ công cao cường của ḿnh ...

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

 

 

[A] Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là thiên hạ đệ nhất vơ công

VI) Tướng Lê Khôi bắt Đô đốc Thôi Tụ (và Thượng thư Hoàng Phúc)

 

Thời gian trôi qua đă 3 năm, kể từ trận Kh Lưu, khi tướng Lê Khôi chém Tiên phong Hoàng Thành và bắt Đô đốc Chu Kiệt. Trong 3 năm đó, Đ́nh thượng hầu Lê Khôi không xung phong hăm trận. lúc nào cũng ở cạnh vua, bảo vệ vua. Măi đến ngày 15 tháng 10, năm Đinh mùi (1427) , tướng Lê Khôi mới có dịp trổ tài thần vơ.

 

a) Viện binh Minh bị dẫn dụ đến Xương Giang

Tháng 9 , ngày 18 , 21 vạn viện binh Minh chia hai đường sang nước ta : 5  vạn do Mộc Thạnh chỉ huy đánh cửa Lê Hoa, 16 vạn viện binh Minh do Liễu Thăng, Thôi Tụ chỉ huy đánh vào ải Phá Lũy. Thiếu bảo Trần Lựu bỏ ải mà chạy, Liễu Thăng đốc đại quân đuổi đánh , đến Mă Yên Sơn, quân tướng ta khai diễn một trường đại chiến , chém Liễu Thăng và hơn vạn quân địch ; ta tiếp tục đuổi đánh , thắng thêm mấy trận lớn, quân Minh vừa đánh vừa lui nhắm thành Xương Giang mà chạy, đến nơi mới biết là tXG đă bị ta chiếm, quân Minh phải lập trận ở đồng không mà cầm cự ...

 

b) Tướng Lê Khôi bắt Đô đốc Thôi Tụ

Hôm ấy là ngày 15 tháng 10, năm Đinh mùi (1427) , tướng Lê Khôi được lịnh vua ta cùng Phạm Vấn đem 3000 quân Thiết Đột tấn công vào trận địch (nơi cánh đồng Xương Giang) , bắt được  Đô đốc Thôi Tụ (và Thượng thư Hoàng Phúc)

Hai lần xung phong hăm trận, hai lần bắt được  Đô đốc nhà Minh  ! (và chém Tiên phong Hoàng Thành) ; khi tướng Lê Khôi trấn thủ Hóa Châu (1430), quân Chiêm nể sợ ông ngay từ đầu, chính là v́ hai chiến công này !

 

 

VII) Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân Lê Khôi, nhập nội thiếu úy

 

Vào khoảng năm 1427-1428, Tướng Lê Khôi được phong làm  Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân , Hành quân Tổng quản, nhập nội thiếu úy

Vào năm 1428, Tướng Lê Khôi được phong Đ́nh thượng hầu, là đại công thần (tước hầu có chữ ‘thượng’).

 

 

VIII) Đ́nh thượng hầu Lê Khôi trấn thủ Hóa Châu (1430) : vơ nghệ, tài thao lược , tài kinh bang tế thế và đức nhân

 

Năm 1430, vua Lê Thái Tổ sai Đ́nh thượng hầu Lê Khôi trấn thủ Hóa Châu . Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, mà ông rời xa vua Lê Thái Tổ, nhưng cũng nhờ vậy mà ông chứng tỏ được tài thao lược , tài kinh bang tế thế và đức nhân.

Đến Hóa Châu, ông noi gương vua Lê Thái Tổ, đă dùng ngay đức nhân để trị quân dân :

_-băi trạm gác

_-bỏ sự xét hỏi nghiêm ngặt

_-chiêu mộ dân lưu tán

_-khuyên dân làm ruộng , trồng dâu

_-huấn luyện quân tướng

Những việc này thật khó làm v́ đ̣i hỏi :

_-vơ nghệ cao cường : băi trạm gác, bỏ sự xét hỏi nghiêm ngặt, thế th́ nhỡ giặc (đang lộng hành) lợi dụng cơ hội, đánh úp dinh quan Tổng quản th́ sao ? Ta có thể nói rằng ông là người vơ nghệ cao cường vô địch, giỏi lược thao, nên giả sử giặc có xông vào được dinh ông, cũng chẳng làm ǵ nổi.

_-tài thao lược: giặc Chiêm đang ḍm ngó Hóa Châu, nếu giữ nguyên trạm gác, sự xét hỏi nghiêm ngặt, mà giữ vững bờ cơi th́ đă là giỏi (nhất là ông mới đến trấn nhậm). Nay lại băi trạm gác, bỏ sự xét hỏi nghiêm ngặt, mà vẫn yên, thật là tài thao lược tuyệt trần !

_-tài kinh bang tế thế : ta nên nhớ rằng chức Tổng quản là chức cai quản quân dân

 

Hóa Châu ngày một yên ổn, dân mến đức, người Chiêm rất kính nể Đ́nh thượng hầu Lê Khôi.

Đức vọng Đ́nh thượng hầu Lê Khôi vang lừng sang nước Chiêm Thành

 

Đầu thời Lê, trải ba triều vua Lê Thái Tổ, vua Lê Thái Tông và vua Lê Nhân Tông, trấn thủ Hóa Châu là việc lớn của nước nhà, của việc giữ nước

Công nghiệp giữ nước của Đ́nh thượng hầu Lê Khôi và Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích rất lớn. (Triều vua Lê Thái Tông , Lê Nhân Tông, trấn thủ Hóa Châu khi th́ là Đ́nh thượng hầu Lê Khôi , khi th́ là Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích)

 

 

IX) Đ́nh thượng hầu Lê Khôi pḥ vua Lê Thái Tổ đánh dẹp, bắt Bế Khắc Thiệu

 

Tháng 11, năm Canh Tuất (1430), vua Lê Thái Tổ ngự giá thân chinh, đánh dẹp Bế Khắc Thiệu ở Thái Nguyên. (Bế Khắc Thiệu là vua một dân tộc thiểu số). tướng Lê Khôi được triệu về Thái Nguyên , giúp vua đánh dẹp, bắt Bế Khắc Thiệu.

Việc này có thể có 2 ư nghĩa :

a) BKT có lẽ là tướng tài, vơ nghệ cao cường, nên cần tài sức của ông Lê Khôi.

b) Rất có thể vua Lê Thái Tổ được tin rằng TNH có mặt trong quân BKT, nên gọi Đ́nh thượng hầu Lê Khôi lên để bắt sống Trần Nguyên Hăn?

 

Đ́nh thượng hầu Lê Khôi lên Thái Nguyên và bắt được Bế Khắc Thiệu , Nông Đắc Thái (theo LTHCLC và ĐVSKTT).

Trong mục vơ công của tướng Lê Khôi, từ đây cần ghi thêm 2 chiến tích :

       bắt Bế Khắc Thiệu ,

       bắt Nông Đắc Thái

Về sự hiện diện của Trần Nguyên Hăn:

_- không thấy sử chép ǵ về TNH trong cuộc chiến (dễ hiểu thôi, ĐVSKTT là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê)

_-sau khi thắng trận về kinh, vua có hạ chiếu chỉ, nói rằng Trần Nguyên Hăn đă xúi Bế Khắc Thiệu làm phản.

 

                                  (C̣n tiếp)

 

       // viết xong đầu tháng  5-2010  , sẽ đăng trung tuần 5-2010  //

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi(bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *