B́nh luận Tam Quốc :         Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao 3   (là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng hiền thần : tội 4, tội 5 , ...tội 7 (Chém đầu Trần Thức), ... tội 8)

 

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

XIII) Tội 4 của Gia Cát Lượng: chém đầu Mă Thốc (tiếp theo và C̣n Tiếp)

XIV) Tội 5 :  Lầm lẫn Nhai Đ́nh 1

XV) Tội 6 :  Lầm lẫn Nhai Đ́nh 2

XVI) Tội 7 : Chém đầu Trần Thức , Trần Thức bị giết oan

XVII) Tội 8 : GCL hay dọa và áp dụng quân pháp  với các tướng

(C̣n Tiếp)

__________________________________________

 

Bài viết này kể thêm 4 tội của Gia Cát Lượng, trong đó có Tội 7 (Chém đầu Trần Thức , Trần Thức bị giết oan) ; trong khi Tội 2 (đem hết binh lực đi xa, rất xa đánh Mạnh Hoạch, để nước nhà trống trơn) và Tội 4 (chém đầu Mă Thốc) chưa viết xong, sẽ trở lại vào một bài tới.  Tội 4 (chém đầu Mă Thốc) thật ra khá dài ḍng v́   a) liên quan đến t́nh bạn giữa Gia Cát Lượng và Mă Thốc    b) người can ngăn Gia Cát Lượng được làm Thừa tướng sau này (rất quan trọng !) ...

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

SK =       Sử Kư , Tư Mă Thiên

STQ = Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

TQCDN = Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung,

GCL = Khổng Minh Gia Cát Lượng

TU = Tưởng Uyển

DN = Dương Nghi

ND = Ngụy Diên = Ngụy Văn Trường

LTK = LT = Lỗ Tử Kính = Lỗ Túc

KD = KBU = Khương Duy = Khương Bá Ước

TV = TTL = TtLong = Triệu tử Long

MT = Mă Thốc = Mă Ấu Thường

TQCDN= TamQC = Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa (La Quán Trung)

LQT = La Quán Trung

TDTB = Tương Dương TB = Tương Dương Trường Bản

QHTB = Quan Hưng, Trương Bào

TT= Từ Thứ = Từ Nguyên Trực (Nguyên Trực là tên tự của Từ Thứ)

LHĐ = LB= Lưu Bị = Lưu Huyền Đức (Huyền Đức là tên tự của Lưu Bị)

TDTB = Tương Dương TB = Tương Dương Trường Bản

MH = Mạnh Hoạch

LK = Công tử Lưu Kỳ

TMY = Trọng Đạt Tư Mă Ư

TH = TC = Tcap = Trương Cáp

TTĐ = TCh = Tào Tử Đan = Tào Chân

CCC = Chu Công Cẩn = Chu Du

LT = Lục Tốn

Tm = Từ-mẫu = Mẹ của Từ Nguyên Trực

LCT = LBiểu = Lưu Biểu= Lưu Cảnh Thăng

TàoT = Tào Tháo

 

Dàn Bài Bài 1:

108)        Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao, là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng trung thần

( Tội ác lớn nhất của Gia Cát Lượng: đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă, Tội 2: . . . )

I) Tội ác lớn nhất của Gia Cát Lượng: đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă

II) Tội của Gia Cát Lượng, chẳng phải của Lưu Bị

III) Hậu quả: dân chúng điêu linh và Lưu Huyền Đức phải tan cửa nát nhà ở Tương Dương Trường Bản

1) dân chúng điêu linh

2) Lưu Huyền Đức bỏ Phàn Thành mà chạy và làm một điều quái dị

3) Lưu Huyền Đức dắt díu dân v́ tội ác của Gia Cát Lượng

4) Tương Dương Trường Bản

IV) Tội số 2 của Gia Cát Lượng: đem hết binh lực đi xa, rất xa đánh Mạnh Hoạch, để nước nhà trống trơn

1) Gia Cát Lượng chinh nam bắt Mạnh Hoạch

2) Lời b́nh dễ dăi: Gia Cát Lượng cẩu thả vô cùng

3) Thử phân tích cuộc chinh nam của GCL

4) Lời b́nh đứng đắn và dễ dăi: Gia Cát Lượng là kẻ vô trách nhiệm

(C̣n Tiếp)

 

Dàn Bài Bài 2:

184)        Đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă !, tội ác lớn nhất của Gia Cát Lượng và cũng là một kế sách quân sự, một kế sách xấu xa và ... dở ẹt !!!

(Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao 2,   (là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng trung thần) : tội 1, tội 3 và tội 4 )

V) Trở lại tội 1 của Gia Cát Lượng: từ đó, Gia Cát Lượng bị tước kiếm ấn

VI) Trở lại tội 1 của Gia Cát Lượng: mất thế ỷ giốc để chống Tào

VII) Tội 3 của Gia Cát Lượng: xúi LB ...

VIII) Liên hệ giữa tội 1 và tội 3 : một ‘kế sách’ quân sự

IX) Một  ‘kế sách’ quân sự xấu xa và ... dở ẹt !!!

X) Tội 4 của Gia Cát Lượng: chém đầu Mă Thốc

XI) Chém đầu Mă Thốc để chửa thẹn và để che giấu sự bất tài

XII) Chém đầu Mă Thốc => tàn nhẫn ; so sánh với cách cư xử của  TàoTháo, Chu Công Cẩn

 

 

XIII) Tội 4 của Gia Cát Lượng: chém đầu Mă Thốc (tiếp theo và C̣n Tiếp)

 

Tóm lược về những nhận xét đă viết về tội 4 của Gia Cát Lượng (chém đầu Mă Thốc) :

Chém đầu Mă Thốc để chửa thẹn và để che giấu sự bất tài

Chém đầu Mă Thốc => tàn nhẫn ; so sánh với cách cư xử của  TàoTháo, Chu Công Cẩn

                     Càng tàn nhẫn hơn, nếu ta nghĩ rằng Mă Thốc là bạn của GCL.

C̣n nhiều điều phải viết về tội 4 của Gia Cát Lượng ; tôi sẽ trở lại vấn đề này sau, hiện tại, bước qua tội 5.

 

XIV) Tội 5 :  Lầm lẫn Nhai Đ́nh 1   

 

Gia Cát Lượng đáng lẽ phải phái tướng lập trại, giữ Nhai Đ́nh ngay từ đầu _-ngay từ đầu, tức là ngay từ lúc mới xuất quân , rời vị trí xung yếu này. Đây là ư kiến của Tư Mă Ư, và TMY cũng nói (với TCáp) rằng GCL v́ khinh khi Tào Tử Đan  nên không thèm giữ Nhai Đ́nh ngay từ đầu. ‘‘Gia Cát Lượng v́ khinh khi Tào Chân nên không thèm giữ Nhai Đ́nh ngay từ đầu’’ ! Ha ! GCL hành quân cẩu thả như vậy, thất bại là đúng lắm !

 

 

XV) Tội 6 :  Lầm lẫn Nhai Đ́nh 2     

 

Gia Cát Lượng đáng lẽ phải tự lập dinh trại Nhai Đ́nh ngay từ khi biết Tư Mă Ư cầm quân. V́ GCL

_-biết rằng Tư Mă Ư là kỳ tài trong thiên hạ

_-biết rằng TMY sẽ đánh Nhai Đ́nh

Và v́ Gia Cát Lượng không tin tưởng vơ tướng Thục nào có thể lập dinh trại Nhai Đ́nh

Nên Gia Cát Lượng đáng lẽ phải tự ḿnh lập dinh trại Nhai Đ́nh, sai ND trấn giữ rồi cùng KD, QHTB và TtLong đi đánh TCh

Tại sao lại sai Ngụy Diên trấn giữ ?

_-v́ Khương Duy là tướng mới đầu hàng, không có thể sai đi làm việc trọng yếu như vậy

_-v́ Ngụy Diên là tướng Thục duy nhất khả dĩ có thể đảm đương việc này

_-c̣n sai một văn nhân, th́ ẩu tả quá ! thông thường một văn nhân ra trận thấy quân địch hùng dũng, đao gươm sáng loáng, trận bày đường đường th́ choáng váng ngay, c̣n liệu kế đánh đấm ǵ được !

 

 

XVI) Tội 7 : Chém đầu Trần Thức , Trần Thức bị giết oan

 

Lược truyện :

Trần Thức và Ngụy Diên được lịnh truy sát Tư Mă Ư, đến giữa đường th́ Gia Cát Lượng cho Đặng Chi rượt theo, bảo phải ngưng lại. Hai tướng vẫn tiến đánh, bị Tư Mă Ư đánh bại, chiếu tội ‘bất tuân thượng lệnh’ , Trần Thức bị chém đầu và Ngụy Diên được tha

 

Lời bàn :

_-Ngụy Diên là chủ tướng mà được tha. Bất công !

_-Trần Thức và Ngụy Diên hăng máu, rượt địch là chuyện thường thấy, vơ tướng thường hành động như vậy.

_-Không những thế, chính Gia Cát Lượng sai họ tiến đánh, lịnh sau (lịnh dừng quân) không phải thân Gia Cát Lượng nói, các tướng được quyền không theo lịnh sau !

_-Không những thế, lịnh sau (lịnh dừng quân) chỉ là Đặng Chi ( một văn quan) nói , lại không có giấy tờ ǵ của Gia Cát Lượng cả, các tướng không thèm tuân lời Đặng Chi là rất đúng, là phải đạo !

Rơ ràng là Trần Thức bị giết oan !

C̣n một vấn đề nữa, Trần Thức là tướng được Hậu-chúa Lưu Thiện phái đến giúp GCL,

       được Hậu-chúa Lưu Thiện phái đến , vào lần xuất Kỳ Sơn 3

       Trần Thức là tướng có mặt từ lúc LHĐ đánh Hán Trung, Lúc ấy Trần Thức c̣n là tiểu tướng quân, và là bộ tướng của Hoàng Trung.

Không hiểu sao GCL lại thản nhiên giết Trần Thức như thế, không nể mặt vua chút nào !

Nghi vấn : Chẳng lẽ GCL giết Trần Thức v́ Trần Thức đă dám chê bai ‘Thừa tướng đa mưu sao lại thất thủ Nhai Đ́nh’ ?? (Trần Thức đă chê bai như vậy, đă nói với Đặng Chi như vậy, khi không nghe lời Đặng Chi)

 

 

XVII) Tội 8 : GCL hay dọa và áp dụng quân pháp  với các tướng

 

Tội 8 : Gia Cát Lượng thường hay 

_-dọa các tướng rằng sẽ áp dụng quân pháp  nếu việc làm của họ không theo đúng được y hệt như mệnh lệnh của GCL ; Gia Cát Lượng dọa như vậy, ngay cả với những tướng được nể nang như Mă Đại (Mă Đại được nể nang v́ là ḍng dơi Phục Ba tướng quân)

_-áp dụng quân pháp  với các tướng : GCL không những dọa mà quả có áp dụng quân pháp  với các tướng . Sao biết Gia Cát Lượng hay áp dụng quân pháp  với các tướng ?  V́ 1) những vụ giết Mă Thốc , Trần Thức là bằng chứng   2) Gia Cát Lượng phải làm việc rất nhiều, làm túi bụi

 

Tôi đă có dịp nhận xét rằng

a) Gia Cát Lượng phải làm việc rất nhiều, làm túi bụi : lần xuất Kỳ Sơn 6, GCL có cho sứ giả đến tặng Tư Mă Ư quần áo đàn bà, để khích TMY. Tư Mă Ư nhận những thứ này một cách tỉnh bơ, lại c̣n vui vẻ hỏi thăm sứ giả về việc làm hằng ngày và việc ăn uống của GCL ; sứ giả Thục kể rằng Gia Cát Lượng phải làm việc rất nhiều, làm túi bụi , việc ǵ cũng để ư xem xét đến , c̣n ăn uống th́ qua quít thôi. Tư Mă Ư bèn phê rằng ‘ăn ít mà làm việc rất nhiều, làm sao thọ được !’. Sứ giả Thục về kể lại câu nói của TMY, và có quan Thục khuyên GCL nên làm việc ít đi

 

b) Điều (a) chứng tỏ rằng Gia Cát Lượng hay áp dụng quân pháp  với các tướng (hay muốn chém đầu các tướng) : các tướng sợ bị chém đầu nên không dám chủ động việc ǵ, mỗi mỗi đều phải xin chỉ thị của GCL, thế là Gia Cát Lượng phải làm việc rất nhiều, quá nhiều !

(C̣n Tiếp)

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

      

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

      Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *