Trần Trọng Kim dịch sai hai câu quan trọng trong B́nh Ngô Đại Cáo

 

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

I) Vua Lê Thái Tổ ban bố Đại cáo khắp thiên hạ

II) Chẳng phải ‘Đinh, Lê, Lư, Trần

III) Ư nghĩa của ‘Triệu Đinh Lư Trần

IV) Chẳng phải ‘nước Việt

V) Ư nghĩa của ‘nước Đại Việt ta

VI) Chẳng phải ‘vốn xưng văn hiến đă lâu

VII) Ư nghĩa của ‘thực là một nước văn hiến

VIII) Bản dịch trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

IX) Trần Trọng Kim đă cố t́nh dịch sai

X) Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử : vài ví dụ

__________________________________________

 

Trần Trọng Kim đă dịch sai hai câu quan trọng trong B́nh Ngô Đại Cáo , đó là hai câu mà hầu hết người học sử nước ta đều thuộc ḷng ‘ ...Từ Đinh, Lê, Lư, Trần, gây nền độc lập ...’ (Chẳng phải ‘Đinh, Lê, Lư, Trần’ mà là ‘Triệu Đinh Lư Trần’ ...) ; hai câu này quan trọng v́ trong đó Vua Lê Thái Tổ xác định một số sự việc quan trọng ...

 

 

BNĐC = B́nh Ngô Đại Cáo

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

CM = CMục = Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

CNKBVN = Các nhà khoa bảng Việt nam

TTK = Trần Trọng Kim

VNSL = Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

TTD = Trần Thúc Dao

TNH = Trần Nguyên Hăn

KTTX = Kim Thiền thoát xác = Kế ‘Kim Thiền thoát xác’

NsL= NSL = Ngô Sĩ Liên

VQ = Vũ Quỳnh

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Nhiều sử gia hiện đại và cận đại đă có nhiều lời phê b́nh sai trái lớn lao về vua Lê Thái Tổ do v́ họ tưởng lầm (hay cố t́nh tưởng lầm) rằng Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Lê.

 

 

Dẫn nhập  : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

 

I) Vua Lê Thái Tổ ban bố Đại cáo khắp thiên hạ

 

Giặc Minh đă rút về Tàu, Vua Lê Thái Tổ liền ban bố Đại cáo khắp thiên hạ

===== VNSL :

...Như nước Việt từ trước, vốn xưng văn hiến đă lâu. Sơn hà cương vực đă chia, phong tục bắc nam cũng khác. Từ Đinh, Lê, Lư, Trần, gây nền độc lập; cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên, hùng cứ một phương. Dẫu cường nhược có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. ... =====

 

===== B́nh Ngô Đại Cáo :

...Duy ngă Đại-Việt chi quốc, thực vi văn-hiến chi bang. Sơn xuyên chi phong vực kư thù, Nam Bắc chi phong-tục diệc dị. Tự Triệu Đinh Lư Trần chi triệu tạo ngă quốc, dữ Hán Đường Tống Nguyên nhi các đế nhất phương. Tuy cường nhược th́ hữu bất đồng, nhi hào kiệt thế vị thường phạp. ... ======

 

==== Đại Việt Sử Kư Toàn Thư :

Sau khi dẹp yên giặc Ngô, vua ban bố Đại cáo khắp thiên hạ. Toàn văn bài Đại cáo như sau :

... Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,  Quân điếu phạt trước lo trừ bạo. Xét như nước Đại Việt ta, Thực là  một nước văn hiến. Cơi bờ sông núi đă riêng, Phong tục Bắc Nam cũng khác. Trải Triệu, Đinh, Lư, Trần nối đời dựng nước, Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên đều chủ một phương, Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau. Song hào kiệt không bao giờ thiếu ... =====  

 

II) Chẳng phải ‘Đinh, Lê, Lư, Trần

 

===== VNSL :

... Từ Đinh, Lê, Lư, Trần, gây nền độc lập; cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên, hùng cứ một phương ... =====

So sánh với :

===== B́nh Ngô Đại Cáo :

... Tự Triệu Đinh Lư Trần chi triệu tạo ngă quốc, dữ Hán Đường Tống Nguyên nhi các đế nhất phương... ======

Ta thấy rằng

Chẳng phải ‘Đinh, Lê, Lư, Trần

Mà là

       Triệu Đinh Lư Trần

 

 

III) Ư nghĩa của ‘Triệu Đinh Lư Trần

 

a) Có ‘Triệu’ th́ mới có thể cùng với Hán xưng đế một phương

b) Ư nghĩa của ‘Triệu Đinh Lư Trần’ c̣n là :  Vua Lê Thái Tổ công nhận rằng nhà Triệu là triều đại chính thống của ta !

c) Vua Lê Thái Tổ và sử gia nhà Lê chính thống biết rằng vua Triệu xưng đế (Sau khi nói chuyện với Lục Giả thời Hán văn Đế, Triệu Vũ Đế bỏ đế hiệu trong khi bang giao với Tàu , c̣n trong nước và khi không tiếp xúc với sứ Tàu, vua Triệu vẫn xưng đế).

Vua Lê Thái Tổ và sử gia nhà Lê chính thống giỏi sử hơn các sử quan triều Nguyễn !

 

 

IV) Chẳng phải ‘nước Việt

 

===== VNSL :

...Như nước Việt từ trước, vốn xưng văn hiến đă lâu... =====

So sánh với :

===== B́nh Ngô Đại Cáo :

...Duy ngă Đại-Việt chi quốc, thực vi văn-hiến chi bang ... ======

Ta thấy rằng

Chẳng phải ‘nước Việt

Mà là

nước Đại Việt ta

 

 

V) Ư nghĩa của ‘nước Đại Việt ta

 

a) Ư nghĩa đầu tiên của ‘nước Đại Việt ta’ là Vua Lê Thái Tổ ta tuyên bố rằng quốc hiệu của ta là Đại Việt

b) Vua Lê Thái Tổ không công nhận nhà Hồ, và không thèm nói đến cái quốc hiệu quái đản (Đại Ngu) của họ Hồ.

 

 

VI) Chẳng phải ‘vốn xưng văn hiến đă lâu

 

===== VNSL :

...Như nước Việt từ trước, vốn xưng văn hiến đă lâu... =====

So sánh với :

===== B́nh Ngô Đại Cáo :

...Duy ngă Đại-Việt chi quốc, thực vi văn-hiến chi bang ... ======

Ta thấy rằng

Chẳng phải ‘vốn xưng văn hiến đă lâu

Mà là

       thực là một nước văn hiến

 

 

VII) Ư nghĩa của ‘thực là một nước văn hiến

 

Ư nghĩa của ‘thực là một nước văn hiến’ thật rơ ràng : Vua Lê Thái Tổ xác định rằng nuớc ta thực là một nước văn hiến , chớ chẳng có chuyện ‘xưng’ hay ‘chẳng xưng’

 

 

VIII) Bản dịch trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

 

==== Đại Việt Sử Kư Toàn Thư :

Sau khi dẹp yên giặc Ngô, vua ban bố Đại cáo khắp thiên hạ. Toàn văn bài Đại cáo như sau :

... Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,  Quân điếu phạt trước lo trừ bạo. Xét như nước Đại Việt ta, Thực là  một nước văn hiến. Cơi bờ sông núi đă riêng, Phong tục Bắc Nam cũng khác. Trải Triệu, Đinh, Lư, Trần nối đời dựng nước, Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên đều chủ một phương, Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau. Song hào kiệt không bao giờ thiếu ... =====  

Bản dịch này trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư đúng hơn Bản dịch của Trần Trọng Kim nhiều !

 

 

IX) Trần Trọng Kim đă cố t́nh dịch sai

 

Dĩ nhiên là TTK đă cố t́nh dịch sai : từ ‘Triệu Đinh Lư Trần’ mà dịch thành ‘Đinh, Lê, Lư, Trần’ th́ quả là cố t́nh !

 

 

X) Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử : vài ví dụ

 

TTK đă cố t́nh viết sai lịch sử , tôi đă có dịp nói về điều này ; nay chép lại vài ví dụ :

168)        ‘Phong’ Nguyễn Trăi làm công thần đệ nhất về văn, Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử nhà Lê, Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử

186)        Câu văn độc hại và tàn nhẫn của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

187)        Lời chú thích ác ôn của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

166)        Trần Hưng Đạo chưa từng làm  Thái sư, Thái úy,Tướng quốc, cho đến chưa từng làm Tư đồ, ông chỉ là Nguyên soái tạm thời trong hai cuộc chiến mà thôi

 

171)        Chức nguyên soái nhà Trần thực ra là ... Thượng tướng quân, chức Quốc Công Tiết Chế của Trần Hưng Đạo chỉ là nguyên soái tạm thời và không có quyền ra lịnh cho ông Thượng tướng (Trần Quang Khải)

 

(Sử gia, người đọc sử nước ta thường tưởng lầm rằng Tiết Chế là nguyên soái nhà Trần và Trần Hưng Đạo làm Tiết Chế, (Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược cũng viết lầm rằng Trần Hưng Đạo làm Tiết Chế)

Thực ra, thời nhà Trần không hề có chức danh Tiết Chế !    bởi lẽ dễ hiểu là ‘Tiết Chế’ là động từ , chẳng phải là danh từ , do đó chẳng thể làm chức danh được  !

Trần Hưng Đạo chẳng phải là Tiết Chế mà là Quốc Công Tiết Chế (trong hai cuộc chiến), tức là, làm ông Quốc Công có quyền Tiết Chế (đến một giới hạn nào đó) ; Quốc Công là chức tước vị mơ hồ và chẳng phải là một Chức vị trong quân ngũ. Chức nguyên soái nhà Trần thực ra là ... Thượng tướng quân, và Trần Quang Khải là nguyên soái (và tướng quốc) nhà Trần trong một thời gian rất lâu, rất lâu ...)

 

129)        Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Ngọa Triều dâm dục quá độ nên ngồi không được, Đúng hay Sai ???

 

Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

 

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

      Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *