Trần Trọng Kim nói rằng nhà Minh cho 5000 quân đưa Trần Thiêm B́nh về nước,   Sai  !

 

                           Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

I) Lược truyện

II) VNSL : nhà Minh cho 5000 quân đưa Trần Thiêm B́nh về nước

III) ĐVSKTT : Hàn Quan và Hoàng Trung đem 10 vạn quân đưa Trần Thiêm B́nh về nước

[A] Trận chiến

IV) Quân Hồ kém quá : chết mất 4 đại tướng , Tả tướng quốc Hồ nguyên Trừng suưt bị bắt  

V) Tướng Tàu Hoàng Trung cũng kém quá

VI) Hàn Quan biến đi đâu  ?

VII) Hoàng Trung vừa kém tài , vừa nhát, lại c̣n bất nghĩa bất trung

[B] Trần Trọng Kim và quân số nước ta, nước Tàu

VIII) Trần Trọng Kim :quân Hồ chẳng thể đánh lại 10 vạn quân Tàu ?

IX) Trần Trọng Kim : trường hợp quân số nước ta thời Đinh Tiên Hoàng

X) Trần Trọng Kim đă tùy tùy tiện tiện giảm thiểu quân số các triều đại nước ta

[C] Luân lư của câu chuyện: Trần Trọng Kim sai lầm rất nhiều

[D] Phụ Lục : Hồ Quí Ly xử lăng tŕ Trần Thiêm B́nh

__________________________________________

 

 

Trần Trọng Kim đă sai lầm rất nhiều  trong VNSL, bài viết này nói về một sai lầm của ông về quân số , Trần Trọng Kim có xu hướng viết sai về quân số ...

 

ĐTH = Đinh Tiên Hoàng

HT= Hoàng Trung

HQL = Hồ Quí Ly

TTB = Trần Thiêm B́nh

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

VNSL =Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

TTK = Trần Trọng Kim

 

 

I) Lược truyện

 

Hồ Quí Ly, lợi dụng ḷng tin yêu của Trần Nghệ Tông, chuyên quyền, lại xúi Trần Nghệ Tông giết vua Trần, giết tông thất nhà Trần và giết những người có ư trừ khử HQL

Trần Nghệ Tông chết rồi, HQL tiếp tục lộng quyền, và cuối cùng giết vua Trần Thuận Tông, phế Trần Thiếu Đế rồi tự lập làm vua (Trần Thiếu Đế là cháu ngoại của HQL nên không bị giết)

Hồ Quí Ly là loạn thần đại nghịch vô đạo lại tàn ác , nên dân Đại Việt rất ghét họ Hồ ; có nhiều người sang kêu với nhà Minh rằng HQL làm điều tiếm nghịch, một trong những người này là Trần Thiêm B́nh (tự xưng là con thứ của Trần Nghệ Tông) ...

 

 

II) VNSL : nhà Minh cho 5000 quân đưa Trần Thiêm B́nh về nước

 

===VNSL:

... năm bính tuất (1406), Minh Thành tổ sai đốc tướng là Hàn Quan và bọn Hoàng Trung dẫn 5000 quân đưa Thiêm B́nh về nước ===

Lời bàn :

Điểm sai lầm lớn lao là : không phải ‘5000 quân đưa Thiêm B́nh về nước’, mà số quân đưa Thiêm B́nh về nước, nhiều hơn 5000 quân , nhiều hơn nhiều lắm

 

 

III) ĐVSKTT : 10 vạn quân đưa Trần Thiêm B́nh về nước

 

===ĐVSKTT:

 Bính Tuất, [1406], (Hán Thương Khai Đại năm thứ 4, Minh Vĩnh Lạc năm thứ 4). Mùa hạ, tháng 4, nhà Minh sai Chinh Nam tướng quân Hữu quân đô đốc đồng tri là Hàn Quan và Tham tướng đô đốc đồng tri là Hoàng Trung đem 10 vạn quân ở Quảng Tây sang xâm lược, mượn cớ đưa tên Trần Vương ngụy là Thiêm B́nh về nước. Quân dừng lại ở địa đầu biên giới không đi.

Ngày mồng, Hoàng Trung đánh vào cửa ải Lănh Kinh. Quân họ Hồ thất bại. Sáng hôm đó, các quân thủy bộ giao chiến, nhị vệ đại tướng Phạm Nguyên Khôi, tướng chỉ huy quân Chấn Cương là Chu Bỉnh Trung, tướng chỉ huy quân Tam Phụ là Trần Huyên Huyên, Tả Thần Dực quân Trần Thái Bộc đều thua chết. Tả tướng quốc Trừng bỏ thuyền lên bờ, suưt bị vây, có người vội d́u xuống thuyền thoát được. Đó là v́ thấy bên kia quân ít, coi thường chúng.

Duy có Tả Thánh Dực quân Hồ Vấn từ Vũ Cao dẫn quân tới đánh úp, giặc bị thua.

Trung liệu thế không địch nổi, đến trống canh hai nửa đêm trốn về. Tướng chỉ huy quân Hữu Thánh Dực Hồ Xạ, tướng chỉ huy quân Thánh Dực Bắc Giang Trần Đĩnh đă được lệnh chặn đánh ở cửa ải Chi Lăng từ trước.

Quân Minh bèn đưa giải Thiêm B́nh cho ta và sai quân y Cao Cảnh Chiếu gửi thư hàng nói rằng: "Quan tổng binh Hoàng sai tiểu nhân tới đây tŕnh bày ngài biết việc này: Trước v́ Thiêm B́nh chạy sang triều đ́nh tâu rằng hắn chính là con của quốc vương An Nam, v́ thế mới sai đại binh sang chiêu dụ. Không ngờ trăm họ xứ này đều không phục, rơ ràng là hắn nói bậy. Nay lui quan quân về tâu với triều đ́nh th́ bị quan ải dọc đường ngăn giữ, nghẽn lối Không qua được. Nay đem Thiêm B́nh tới nộp, xin thả cho đi th́ may lắm". Hồ Xạ cho phép. V́ thế, tuy bắt được nhiều tù binh mà người Minh vẫn có kẻ trốn được. ====

 

Lời bàn :

_-10 vạn quân Minh đưa Trần Thiêm B́nh về nước, chớ chẳng phải 5000

_-vài nhận xét về trận chiến diễn tả ở trên, xem những phần sau

 

 

[A] Trận chiến

Cả hai bên đều kém :

 

IV) Quân Hồ kém quá

 

Quân Hồ kém quá, mới giao chiến sơ sài một trận mà 

       chết mất 4 đại tướng : nhị vệ đại tướng Phạm Nguyên Khôi, tướng chỉ huy quân Chấn Cương là Chu Bỉnh Trung, tướng chỉ huy quân Tam Phụ là Trần Huyên Huyên, Tả Thần Dực quân Trần Thái Bộc đều thua chết.

       suưt nữa th́ Tả tướng quốc Hồ nguyên Trừng bị bắt !!!

giao chiến sơ sài với tên tướng tầm thường Hoàng Trung mà đă thế , mấy tháng sau, không đánh lại Trương Phụ là lẽ dĩ nhiên

 

 

V) Tướng Tàu Hoàng Trung cũng kém quá

 

Hoàng Trung cũng quá kém,

       mới thắng một trận mà đă kiêu ngạo không đề pḥng bị đánh úp

       bị đánh úp, thua, thế là sợ quá định trốn về

Hoàng Trung vừa kém tài , vừa hèn nhát

 

 

VI) Hàn Quan biến đi đâu  ?

 

Không thấy nói đến Hàn Quan ; ông này biến đi đâu ? để Hoàng Trung đánh trận thật là bết bát!

 

 

VII) Hoàng Trung vừa kém tài , vừa nhát, lại c̣n bất nghĩa bất trung

 

Ở phần V, đă nói Hoàng Trung vừa kém tài , vừa hèn nhát,

Hoàng Trung lại c̣n bất nghĩa bất trung nữa:

_-bất trung : vừa bị đánh úp, thua, thế là trốn về, không làm tṛn bổn phận của đại tướng

_-bất nghĩa : Trần Thiêm B́nh là đồng minh, thế mà vừa bị thua một trận đă bán đứng TTB, nộp Trần Thiêm B́nh cho nhà Hồ. Hành động như vậy th́ ai dám cầu cứu nhà Minh nữa.

 

 

[B] Trần Trọng Kim và quân số nước ta, nước Tàu

 

VIII) Trần Trọng Kim : quân Hồ chẳng thể đánh lại 10 vạn quân Tàu ?

 

a) Trần Trọng Kim đă giảm thiểu quân số Hoàng Trung đến 20 lần :

       10 vạn = 100000 = 20 x 5000

Có lẽ v́ ông nghĩ rằng quân Hồ chẳng thể nào đánh lại 10 vạn quân Tàu, c̣n 5000 quân th́ có thể ( !!!)

 

b) Trần Trọng Kim đă tùy tiện giảm thiểu quân số, thay đổi sự kiện lịch sử, mà chẳng nói cho độc giả biết lư do, mà chẳng nói cho độc giả biết rằng ông thay đổi sự kiện lịch sử

 

c) Quân số Hoàng Trung trong vụ này, có thể là 5000 quân hay không  ?

_-Không ! v́

       nhà Hồ phải dùng đại quân, chia nhiều đạo lên đón đánh

       Tả tướng quốc Hồ nguyên Trừng thân đánh trận

       giao chiến sơ sài một trận mà nhà Hồ đă chết mất 4 đại tướng và suưt nữa th́ Tả tướng quốc Hồ nguyên Trừng bị bắt. 5000 quân th́ không thể tạo được thành tích này !

Quân số Hoàng Trung quả là 10 vạn quân.

 

 

IX) Trần Trọng Kim : trường hợp quân số nước ta thời Đinh Tiên Hoàng

 

Trần Trọng Kim thường nghĩ rằng quân số nước ta rất ít, ít hơn ĐVSKTT chép nhiều, có thể thấy việc này với  trường hợp quân số nước ta thời Đinh Tiên Hoàng .

Tính từ một đoạn sử ĐVSKTT : Đinh Tiên Hoàng có 1 triệu quân.

Lời phê b́nh của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược :

====== VNSL : Thiết tưởng nước ta bấy giờ đất th́ nhỏ, người th́ ít, lấy đâu làm một triệu quân được, và lấy cơm gạo đâu mà nuôi được bấy nhiêu người. Họa chăng Tiên-hoàng có được độ 10 vạn người đă là nhiều. ======

 

TTK nói :

_-‘người th́ ít’ : không đúng !

_-‘có được độ 10 vạn người đă là nhiều’ : SAI bét ! Nếu ta chỉ có thể có tối đa 10 vạn quân, th́ không thể giữ nền độc lập nỗi !

 

Sự thực th́ Đinh Tiên Hoàng có thể có 1 triệu quân ; nhưng theo tôi, ĐTH có 50 vạn quân, đó là v́ ĐVSKTT đă chép lầm định nghĩa của ‘ngũ’.

Xem

113)       Đinh Tiên Hoàng có thể có 1 triệu quân hay không ?   Câu trả lời bất ngờ và lư thú : Có thể !   _-ngược lại với lời phê b́nh của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

 

 

X) Trần Trọng Kim đă tùy tùy tiện tiện giảm thiểu quân số các triều đại nước ta

 

V́ theo TTK,

       Tiên-hoàng có được độ 10 vạn người đă là nhiều.

Quân số các triều đại nước ta sau đó, theo TTK, cũng rất ít

Và Trần Trọng Kim đă tùy tùy tiện tiện giảm thiểu quân số các triều đại nước ta, sau thời ĐTH, mà chẳng nói cho độc giả biết rằng ông thay đổi sự kiện lịch sử

Quân số của nhà Trần và nhà Lê, do TTK đưa ra , đều chẳng đúng. Nhất là  nhà Lê, Trần Trọng Kim cho rằng chỉ có khoảng 5 vạn quân, thật Sai lầm lớn !

 

 

[C] Luân lư của câu chuyện: Trần Trọng Kim sai lầm rất nhiều

 

Trần Trọng Kim đă sai lầm rất nhiều  trong VNSL, bài viết này nói về một sai lầm về quân số, c̣n nhiều sai lầm khác

Xem

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

(c̣n có nhiều bài viết nói về việc này)

 

 

[D] Phụ Lục : Hồ Quí Ly xử lăng tŕ Trần Thiêm B́nh

 

Cũng nên nhắc rằng Hồ Quí Ly xử lăng tŕ Trần Thiêm B́nh.

Hồ Quí Ly là kẻ tham sinh úy tử, đă làm vua mà để cho giặc bắt được sau này, lại vui mừng vô cùng khi được vua Minh tha chết, và khi đối đăi với người khác th́ ra oai cực kỳ tàn nhẫn : xử lăng tŕ !

 

       // viết xong vào tháng  7-2010  , sẽ đăng trung tuần 7-2010  //

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi(bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *