Nguyễn Trăi sv Trần Nguyên Hăn

       (sv = ssv = so với, sánh với, so sánh với , đối chiếu với)

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

VIII) Tóm lược bài trước (số 67: Cần tách rời Nguyễn Trăi và Trần Nguyên Hăn ! )

IX) Trần Nguyên Hăn là đàn em của Nguyễn Trăi

X) Trần Nguyên Hăn phản thần, Nguyễn Trăi trung thần

XI) Trần Nguyên Hăn không được kể là ḍng dơi nhà Trần, Nguyễn Trăi là vong thần nhà Hồ

XII) Nguyễn Trăi chức vụ thân tín, Trần Nguyên Hăn vơ quan tầm thường

XIII) Nguyễn Trăi hội phong vân, Trần Nguyên Hăn th́ không thế

XIV) Nguyễn Trăi có anh em ruột là công thần, Trần Nguyên Hăn trơ trọi cô thế

XV) Nguyễn Trăi được minh oan, Trần Nguyên Hăn chỉ được đại xá

XVI) Nguyễn Trăi coi tướng đúng, Trần Nguyên Hăn coi tướng SAI

XVII) Năm 1428, Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp, c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi

XVIII) Trần Nguyên Hăn bị nhà Mạc truy tặng đại vương, Nguyễn Trăi không bị

XIX) Nhắc lại : Năm 1428, Nguyễn Trăi được phong Quan phục hầu, Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu

__________________________________________

 

Bài này có thể xem là bài tiếp theo sau bài số 67 ( Cần tách rời Nguyễn Trăi và Trần Nguyên Hăn ! ), so sánh thân thế, chức vụ, công nghiệp của Nguyễn Trăi ---Trần Nguyên Hăn , nêu ra những khác biệt rơ rệt giữa hai người này, và nhắc lại rằng Nguyễn Trăi là công thần, Trần Nguyên Hăn chẳng phải là công thần ...

 

Dàn Bài Bài 1:

Dẫn nhập 1 : Nguyễn Trăi và Trần Nguyên Hăn đến đầu quân năm 1423, ở Lỗi giang

Dẫn nhập 2 : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

I) Năm 1428, Nguyễn Trăi được phong Quan phục hầu, Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu

II) Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

III) Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

IV) Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, trong vụ án Trần Nguyên Hăn

V) Năm 1429 Trần Nguyên Hăn bị Vua Lê Thái Tổ bắt, cuối năm đó, Nguyễn Trăi viết lời thề cất trong ḥm vàng của Vua Lê Thái Tổ

VI) Năm 1432, Nguyễn Trăi viết xong LSTL

VII) Trong khoảng thời gian 1428-1432, Nguyễn Trăi đă được thăng 3 cấp đại phu ; và đă được làm Vinh lộc đại phu

 

Vua ta = Vua Lê Thái Tổ

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

CM = CMục = Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

CNKBVN = Các nhà khoa bảng Việt nam

LSTL = Lam Sơn Thực Lục

TTD = Trần Thúc Dao

TNH = Trần Nguyên Hăn

KTTX = Kim Thiền thoát xác = Kế ‘Kim Thiền thoát xác’

NT = Nguyễn Trăi

NtL = NTL = Nguyễn Thị Lộ

NsL= NSL = Ngô Sĩ Liên

VQ = Vũ Quỳnh

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê : nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không những thế

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

Các sử gia , nhà b́nh luận sử, nhà b́nh luận văn học sử , khi bàn về Nguyễn Trăi , đă giấu giếm rất nhiều về văn thơ của Nguyễn Trăi. Những điều ǵ  bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi ? _-Chính yếu là những điều hay đẹp về Vua Lê Thái Tổ, Vua Lê Thái Tông :

        Nguyễn Trăi gán danh hiệu Ngoạ Thần Long cho Vua Lê Thái Tổ

        Nguyễn Trăi ca tụng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

        Nguyễn Trăi ca tụng đương thời là thời Nghiêu Thuấn

        Nguyễn Trăi nói rằng ông chưa đền đáp được ơn vua  ...

Xem

173)        Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

 

VIII) Tóm lược bài trước (số 67: Cần tách rời Nguyễn Trăi và Trần Nguyên Hăn ! )

 

Bài trước (số 67) gồm những điểm chính yếu sau :

_-Năm 1428, Nguyễn Trăi được phong Quan phục hầu, Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu

_-Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không được người họ Trần đương thời coi là ḍng dơi nhà Trần

Trong khi đó, Nguyễn Trăi là vong thần nhà Hồ; là vong thần nhà Hồ th́ chẳng tử tế ǵ, nhưng cũng c̣n đỡ hơn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần !

_-Năm 1429 Trần Nguyên Hăn bị Vua Lê Thái Tổ bắt, cuối năm đó, Nguyễn Trăi viết lời thề cất trong ḥm vàng của Vua Lê Thái Tổ

_-Năm 1432, Nguyễn Trăi viết xong LSTL

_-Trong khoảng thời gian 1428-1432, Nguyễn Trăi đă được thăng 3 cấp đại phu ; và đă được làm Vinh lộc đại phu

 

 

IX) Trần Nguyên Hăn là đàn em của Nguyễn Trăi

 

a) Có hai sự kiện :

_-Trần Nguyên Hăn là em cô cậu của Nguyễn Trăi. Xem

121)        Giải đáp nghi án    Nguyễn Trăi_-_Trần Nguyên Hăn    ( Nghi án : Trần Nguyên Hăn là em cô cậu của Nguyễn Trăi hay là cháu Nguyễn Trăi ? )

_-Trần Nguyên Hăn kém Nguyễn Trăi 10 tuổi. Lúc Nguyễn Trăi đậu tiến sĩ làm quan lớn, th́ Trần Nguyên Hăn mới 11 tuổi.

Hai sự kiện này cho thấy rằng Trần Nguyên Hăn là đàn em của Nguyễn Trăi

Cần biết điều này, mới hiểu rơ liên hệ Nguyễn Trăi--Trần Nguyên Hăn .

 

b) Đến khi đầu quân năm 1423, th́ Trần Nguyên Hăn vẫn là đàn em của Nguyễn Trăi, trong chức vụ :

_-Nguyễn Trăi được trọng dụng ngay sau khi đầu quân vài ngày,  đảm nhiệm việc văn thư cho vua ta; lư do chính yếu là v́ ông có bằng cấp Tiến sĩ !

_-Trần Nguyên Hăn chưa có thành tích ǵ, chưa có sự nghiệp ǵ, phải bắt đầu sự nghiệp bằng chức vơ quan thấp nhất ; vả lại Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, không được hưởng một đặc ân nào !

 

c) Đến khi quân Minh rút về Tàu năm 1428, th́ Trần Nguyên Hăn vẫn là đàn em của Nguyễn Trăi,

_-Năm 1428, Nguyễn Trăi được phong Quan phục hầu, Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu

_-Trần Nguyên Hăn chỉ được Vua Lê Thái Tổ phong làm Tả Tướng Quân, c̣n kém 52 quân nhân Thiết Đột (có danh chức Đại Tướng Quân) và đó chỉ là ssv quân nhân Thiết Đột !

_-Trần Nguyên Hăn bị Vua Lê Thái Tổ bắt vào đầu năm 1429; trong khoảng thời gian 1428-1432, Nguyễn Trăi đă được thăng 3 cấp đại phu , làm Vinh lộc đại phu

 

Trần Nguyên Hăn  lúc nào cũng là đàn em của Nguyễn Trăi !

 

 

X) Trần Nguyên Hăn phản thần, Nguyễn Trăi trung thần

 

Trần Nguyên Hăn là phản thần. Xem

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

Trong khi Nguyễn Trăi được xem là trung thần :

_-Nguyễn Trăi năm 1442, phạm tội giết vua (v́ Vua Lê Thái Tông đến chơi nhà Nguyễn Trăi  rồi bị bạo bệnh mà băng hà) và bị chém đầu

_-Nguyễn Trăi được Vua Lê Thánh Tông minh oan, 22 năm sau

(chúng ta không rơ chi tiết của sự minh oan này)

Một khi Nguyễn Trăi được Vua Lê Thánh Tông minh oan, th́ Nguyễn Trăi lại được xem là trung thần, công thần

 

 

XI) Trần Nguyên Hăn không được kể là ḍng dơi nhà Trần, Nguyễn Trăi là vong thần nhà Hồ

 

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không được người đương thời coi là ḍng dơi nhà Trần

Trần Nguyên Hăn không được kể là ḍng dơi nhà Trần ; c̣n Nguyễn Trăi là vong thần nhà Hồ , là vong thần nhà Hồ th́ cũng chẳng tử tế ǵ, nhưng cũng đỡ hơn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần !

 

 

XII) Nguyễn Trăi chức vụ thân tín, Trần Nguyên Hăn vơ quan tầm thường

 

Như đă viết ở trên,

_-Khi mới đầu quân, Nguyễn Trăi có được chức vụ thân tín, đảm nhiệm việc văn thư cho Vua Lê Thái Tổ

_-C̣n Trần Nguyên Hăn chưa có thành tích ǵ, chưa có sự nghiệp ǵ, phải bắt đầu sự nghiệp bằng chức vơ quan thấp nhất ; vả lại Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, không được hưởng một đặc ân nào !

 

 

XIII) Nguyễn Trăi hội phong vân, Trần Nguyên Hăn th́ không thế

 

Trong thơ văn , Nguyễn Trăi thường nói đến hội phong vân của ông, ông xem cuộc gặp gỡ Vua Lê Thái Tổ ở Lỗi Giang là hội phong vân.

C̣n Trần Nguyên Hăn th́ không thế : không có hội phong vân .

 

 

XIV) Nguyễn Trăi có anh em ruột là công thần, Trần Nguyên Hăn trơ trọi cô thế

 

Nguyễn Trăi có anh em ruột là công thần :

_-em ruột Nguyễn Trăi, Nguyễn Nhữ Soạn là Quan nội Hầu

_-anh ruột Nguyễn Trăi, Nguyễn Lư là Hương thượng Hầu là Đại công thần  rất cao cấp, hơn cả Lê Văn Linh, Bùi Quốc Hưng !

Xem

275) Vua Lê Thái Tổ trọng thưởng công thần như thế nào ?

249) Góc thành Nam, lều một căn _-Nam là Nam Kinh bên Tàu

( Đại công thần Nguyễn Lư là anh ruột của Nguyễn Trăi ?! 2 )

 244)       Đại công thần Nguyễn Lư là anh ruột của  Nguyễn Trăi ?!

 

ssv :

 Trần Nguyên Hăn trơ trọi cô thế, c̣n chẳng phải là công thần khai quốc

 

 

XV) Nguyễn Trăi được minh oan, Trần Nguyên Hăn chỉ được đại xá

 

Nguyễn Trăi được Vua Lê Thánh Tông minh oan, như đă nói ở trên ; được minh oan có nghĩa là Nguyễn Trăi  được xem là vô tội

Trần Nguyên Hăn chỉ được đại xá ; Nên nhớ rằng Vua Lê Nhân Tông chỉ đại xá cho Trần Nguyên Hăn. Ư nghĩa của ‘đại xá’ là vua xá tội cho tất cả các quan đă bị tội, không có nghĩa là vua minh oan cho họ. (Chính ra, ‘đại xá’ là vua xá tội cho tất cả tội phạm . . .); Trần Nguyên Hăn vẫn là kẻ phản nghịch.

 

 

XVI) Nguyễn Trăi coi tướng đúng, Trần Nguyên Hăn coi tướng SAI

 

a)Trần Nguyên Hăn coi tướng SAI

Xem

13)  Trần Nguyên Hăn coi tướng sai

151)        Trần Nguyên Hăn coi tướng sai 2        ( Nguyễn Chích và 260 khai quốc công thần coi tướng đúng, Vương Thông và các tướng Minh coi tướng đúng )

155)        Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ

158)        Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ 2

174)        Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ 3  

 

b) C̣n Nguyễn Trăi coi tướng đúng

Thật ra, chúng ta ai cũng coi tướng hết

Mọi người chúng ta ai cũng đă từng , nhiều lần trong đời :

_-trông mặt mà bắt h́nh dong (đúng hơn là :trông mặt bắt tính t́nh)

_-quan sát mặt mũi tướng mạo người đối diện và quyết định xem họ có đáng tin cậy hay không

_-quan sát thần sắc, dáng điệu cử chỉ người đối diện ...

_-đôi khi phải dùng trực giác, phải quyết định nhanh chóng ...

tất cả các điều trên chính là coi tướng vậy, dù phù hợp hay không với tướng pháp.

Chúng ta ai cũng coi tướng hết !

Nguyễn Trăi cùng 260 khai quốc công thần đă coi tướng đúng, rất đúng : Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần ! Và Vua Lê Thái Tổ đă phong thưởng công thần rất là hậu hĩnh.

 

XVII) Năm 1428, Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp, c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi

 

Năm 1428, Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp, c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi

 Xem

50)         Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp , c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi

52)         Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp , c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 2

139)        Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp 3, c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 3        ( Đánh Tân B́nh Thuận Hóa, Doăn Nỗ làm chánh tướng, Trần Nguyên Hăn chẳng hề được phong làm Tư đồ... Băng Hồ di sự lục (Nguyễn Trăi) )

264) Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp, c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 4

 

 

XVIII) Trần Nguyên Hăn bị nhà Mạc truy tặng đại vương, Nguyễn Trăi không bị

Trần Nguyên Hăn được nhà Mạc truy tặng Tả Tướng Quốc Trung Liệt Đại vương. 

a) Trần Nguyên Hăn được nhà Mạc truy tặng Trung Liệt Đại vương. Thông thường, khi được vua truy tặng Đại vương, th́ là Thượng Đẳng thần ! Nhưng đó là khi vua thật sự là vua !

Mà vua nhà Mạc chẳng phải thật sự là vua, chỉ là loạn thần, nghịch thần, cướp ngôi giết vua. Khi Mạc Đăng Dung làm việc thí nghịch, biết bao văn nhân đă liều ḿnh chửi vào mặt, nhổ vào mặt, lấy hốt đánh vào mặt Mạc Đăng Dung. Chưa bao giờ ở nước ta, các văn nhân lại liều ḿnh trung với vua, sỉ vả nghịch thần như vậy, Chưa bao giờ ! (Đủ thấy dân chúng yêu thương nhà Lê đến mức nào !)

Không những thế, nhà Minh cũng chẳng xem vua nhà Mạc là vua ! Dễ hiểu : Mạc Đăng Dung tự trói ḿnh, qú lạy tướng nhà Minh, nhận chức Đô thống sứ của nhà Minh. Sứ giả của nhà Mạc sang cống ,chẳng được xem là Sứ giả một nước (Dễ hiểu : chỉ là Sứ giả của một tên Đô thống sứ), không được hội chung với  Sứ giả của nước khác như Triều Tiên, không được ở sứ quán (Dễ hiểu : chỉ là Sứ giả của một tên Đô thống sứ, bị xem là nội thuộc nhà Minh)

Vua nhà Mạc chẳng phải thật sự là vua, phong Trần Nguyên Hăn làm Đại vương sao được? Trần Nguyên Hăn  chẳng phải là Đại vương, chẳng phải là Thượng Đẳng thần, chẳng phải là thần !

Và Trần Nguyên Hăn thật sự là loạn thần, nghịch thần của nhà Lê, chẳng phải là thần !

 

b) Trần Nguyên Hăn được nhà Mạc truy tặng Đại vương

Điều này có nghĩa là Trần Nguyên Hăn là nghịch thần ; bởi v́ vua nhà Mạc là nghịch thần của nhà Lê, nên truy tặng cho kẻ đồng hội đồng thuyền với vua nhà Mạc.

Ta để ư rằng vua nhà Mạc rất muốn đề cao Nguyễn Trăi, nhưng không hề truy tặng vương tước, công tước , hầu tước cho Nguyễn Trăi . Tại sao vậy ? -V́ Nguyễn Trăi là trung thần của nhà Lê, nên chẳng đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu với vua nhà Mạc !

 

c) Trần Nguyên Hăn được nhà Mạc truy tặng Tả Tướng Quốc , đây là một (trong nhiều) bằng chứng rằng Trần Nguyên Hăn chưa hề được Vua Lê Thái Tổ phong làm Tả Tướng Quốc. Tại sao vậy ? -V́ truy tặng th́ bao giờ cũng truy tặng chức cao hơn chức lúc sinh thời : nếu Trần Nguyên Hăn đă được Vua Lê Thái Tổ phong làm Tả Tướng Quốc , th́ nhà Mạc tất truy tặng Trần Nguyên Hăn chức Đại Tướng Quốc !

Nhắc lại :

22) Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong làm Tướng Quốc !

 

Tóm lại,

 Trần Nguyên Hăn  được (bị) nhà Mạc truy tặng Tả Tướng Quốc Trung Liệt Đại vương là một bất hạnh lớn cho Trần Nguyên Hăn !

 

 

XIX) Nhắc lại : Năm 1428, Nguyễn Trăi được phong Quan phục hầu, Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu 

 

Nhắc lại sự kiện chính yếu, để kết luận :

 Năm 1428, Nguyễn Trăi được phong Quan phục hầu, Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu 

(Do đó, Nguyễn Trăi là công thần, Trần Nguyên Hăn chẳng phải là công thần)

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung (tóm tắt Việt Giám Thông Khảo của Vũ Quỳnh)

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn, bị kiểm duyệt

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, có thể bị kiểm duyệt

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

Tiểu thuyết  lịch sử

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

              Mục Lục Thơ Áo Dài

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

ML_ViệtSử,Văn

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *