Trần Trọng Kim nói rằng Hồ Quí Ly có tài kinh bang tế thế, SAI !

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

I) Lược truyện

II) VNSL : Trần Trọng Kim nói rằng HQL có tài kinh bang tế thế

A] Việc kinh tế

III) Hồ Quí Ly bắt dân dùng tiền giấy : thất bại

IV) Hồ Quí Ly chẳng phải là người phát minh ra tiền giấy 

B] Việc kinh bang tế thế

V) Hồ Quí Ly làm B́nh Chương, thế mà quân Chiêm ra vào Thăng Long như chỗ không người

VI) Hồ Quí Ly chẳng có chánh sách ǵ làm nước giàu dân mạnh

VII) Hồ Quí Ly là vơ tướng bất tài, bất trung và hèn nhát

VIII) Hồ Quí Ly giết vua Trần Xương Phù  và vua Trần Thuận Tông

IX) Hồ Quí Ly bị bắt ở núi Thiên Cầm

X) Hồ Quí Ly chỉ là kẻ xảo trá gian ngụy

__________________________________________

 

Trong VNSL , Trần Trọng Kim nói rằng Hồ Quí Ly  có tài "kinh tế", chữ "kinh tế" này vào thời điểm Trần Trọng Kim xuất bản VNSL (1919), có nghĩa là "kinh bang tế thế"; bài này trưng bằng chứng rằng Hồ Quí Ly không có tài "kinh tế", theo nghĩa "kinh tế" thời nay (từ khoảng năm 1957 đến bây giờ) và cũng không có tài "kinh bang tế thế" ...

 

Bài liên quan :

157)        Trần Trọng Kim nói rằng nhà Minh cho 5000 quân đưa Trần Thiêm B́nh về nước,   Sai  !

182)        Hồ Quí Ly bị bắt ở núi Thiên Cầm

 

HT= Hoàng Trung

HQL = Hồ Quí Ly

TTB = Trần Thiêm B́nh

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

VNSL =Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

TTK = Trần Trọng Kim

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê : nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không những thế

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

Các sử gia , nhà b́nh luận sử, nhà b́nh luận văn học sử , khi bàn về Nguyễn Trăi , đă giấu giếm rất nhiều về văn thơ của Nguyễn Trăi. Những điều ǵ  bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi ? _-Chính yếu là những điều hay đẹp về Vua Lê Thái Tổ, Vua Lê Thái Tông :

        Nguyễn Trăi gán danh hiệu Ngoạ Thần Long cho Vua Lê Thái Tổ

        Nguyễn Trăi ca tụng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

        Nguyễn Trăi diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn

        Nguyễn Trăi nói rằng ông chưa đền đáp được ơn vua  ...

Xem

173)        Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

 

I) Lược truyện

Hồ Quí Ly, lợi dụng ḷng tin yêu của Trần Nghệ Tông, chuyên quyền, lại xúi Trần Nghệ Tông giết vua Trần Xương Phù, giết tông thất nhà Trần và giết những người có ư trừ khử HQL

Trần Nghệ Tông chết rồi, HQL tiếp tục lộng quyền, và cuối cùng giết vua Trần Thuận Tông, phế Trần Thiếu Đế rồi tự lập làm vua (Trần Thiếu Đế là cháu ngoại của HQL nên không bị giết)

Hồ Quí Ly là loạn thần đại nghịch vô đạo lại tàn ác , nên dân Đại Việt rất ghét họ Hồ ; có nhiều người sang kêu với nhà Minh rằng HQL làm điều tiếm nghịch, một trong những người này là Trần Thiêm B́nh (tự xưng là con thứ của Trần Nghệ Tông) ... Nhà Minh cho Hàn Quan và Hoàng Trung đem 10 vạn quân đưa Trần Thiêm B́nh về nước.

Quân họ Hồ thảm bại, ở trận đầu, thiệt mất 4 đại tướng, Tả tướng quốc Hồ nguyên Trừng suưt bị bắt. Bỗng Hồ Vấn từ Vũ Cao dẫn quân tới đánh úp, giặc bị thua. Quân Minh bèn đưa giải Trần Thiêm B́nh cho ta, rồi rút về. Hồ Quí Ly xử lăng tŕ Trần Thiêm B́nh.

Mấy tháng sau, Trương Phụ đem 80 vạn binh, chia hai đường sang đánh. Quân họ Hồ (một triệu quân), không đánh mà tan và   Hồ Quí Ly bị bắt ở núi Thiên Cầm  

Vua quan, cha con họ Hồ bị giải sang Tàu. Vua Minh tha tất cả các quan nhà Hồ, chỉ riêng đày Hồ Quí Ly làm lính ở Quảng Tây.

 

 

II) VNSL : Trần Trọng Kim nói rằng HQL có tài kinh bang tế thế

=== ===  VNSL:

Xem công việc của Hồ Quư Ly làm th́ không phải là một người tầm thường, nhưng tiếc thay một người có tài kinh tế như thế, mà giả sử cứ giúp nhà Trần cho có thủy chung, th́ dẫu giặc Minh có thế mạnh đến đâu đi nữa, cũng chưa hầu dễ đă cướp được nước Nam, mà ḿnh lại được cái tiếng thơm để lại ngh́n thu.  Nhưng v́ cái ḷng tham xui khiến, hễ đă có thế lực là sinh ra bụng muốn tranh quyền, cướp nước.  Bởi thế Hồ Quư Ly mới làm sự thoán đoạt, và nhà Minh mới có cái cớ mà sang đánh lấy nước An Nam.  Cũng v́ cái cớ ấy, cho nên ḷng người mới bỏ họ Hồ mà đem theo giặc, để đến nỗi cha con họ Hồ thua chạy, bị bắt, phải đem thân đi chịu nhục ở đất nước người!  ======

Chú Thích, Nhận xét :

a) chữ "kinh tế" này vào thời điểm Trần Trọng Kim xuất bản VNSL (1919), có nghĩa là "kinh bang tế thế"

b) chữ "kinh tế" thời nay (từ khoảng năm 1957 đến bây giờ) là một phần của "kinh bang tế thế" và có nghĩa là :

_-việc điều hành, kiểm soát ngân quĩ , tài chánh quốc gia

_-việc điều chỉnh nông nghiệp, kỹ nghệ nước nhà vv

 

 

A] Việc kinh tế

III) Hồ Quí Ly bắt dân dùng tiền giấy : thất bại

Ngày xưa, dùng kim loại quí làm tiền, có cái lợi là đồng tiền giữ măi trị giá, không thay đổi, cứ đúng cân đúng lượng th́ 1 đồng măi măi là 1 đồng. Ta gọi đơn vị tiền tệ là đồng, v́ ngày xưa, ta dùng kim loại đồng làm tiền.

Đến khi dùng tiền giấy th́ có ngay vấn đề : lạm phát !

Khi Hồ Quí Ly bắt dân dùng tiền giấy, th́ có khủng hoảng ngay ; ngoài ra, dân ta c̣n nghĩ rằng Hồ Quí Ly muốn thu cả vàng bạc trong thiên hạ làm của riêng (cũng có lư)

 

 

IV) Hồ Quí Ly chẳng phải là người phát minh ra tiền giấy 

 

Cần nói rằng Hồ Quí Ly chẳng phải là người phát minh ra tiền giấy : tiền giấy  đă có từ thời nhà Tống, đương thời nhà Minh cũng dùng tiền giấy. Nhà Minh chiếm nước ta dễ dàng, mặc dù Hồ Quí Ly có một triệu quân, cai trị dùng tiền giấy nhà Minh. Vua Lê Thái Tổ đuổi giặc Minh khỏi bờ cơi, dùng lại tiền đồng, đúc tiền Thuận Thiên thông bảo năm 1429 ...

 

 

B] Việc kinh bang tế thế

 

V) Hồ Quí Ly làm B́nh Chương, thế mà quân Chiêm ra vào Thăng Long như chỗ không người

 

[Từ đời Lư Nhân Tông đến Lê Cung Hoàng,  Đại Việt ta gọi Tể Tướng (hay Tướng Quốc hay Thừa Tướng) là B́nh Chương, tức B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự.]

Thời Trần Nghệ Tông, Hồ Quí Ly làm B́nh Chương, thế mà quân Chiêm ra vào Thăng Long như vào chỗ không người : thật là nhục nhă ! Từ ngày Chiêm Thành lập quốc, quân Chiêm vẫn thường vào cướp phá nước Việt, nhưng chưa bao giờ thắng, đừng nói đến chuyện xâm phạm Thăng Long !

Sự việc "quân Chiêm ra vào Thăng Long như chỗ không người" chứng tỏ rằng Hồ Quí Ly không có tài kinh bang tế thế ! Nói vậy, tất có ngườI bác bẻ rằng đánh trận là nhiệm vụ của nguyên soái, chẳng phải của Tể Tướng. Quả vậy, đánh trận là nhiệm vụ của nguyên soái, tuy nhiên, Tể Tướng nếu không có tài cầm quân, phải biết tiến cử hoặc chỉ định nguyên soái !

Như thời Đông Châu Liệt Quốc , Án Anh làm Tướng Quốc nước Tề, ông không có tài cầm quân, tiến cử Điền Nhương Thư làm nguyên soái ; Tề Cảnh Công, chính sự nhờ vào Án Anh, việc quân nhờ vào Điền Nhương Thư, trở thành bá chủ chư hầu.

 

 

VI) Hồ Quí Ly chẳng có chánh sách ǵ làm nước giàu dân mạnh

 

Điều hiển nhiên là : Hồ Quí Ly chẳng có chánh sách ǵ làm nước giàu dân mạnh, dưới thời Hồ Quí Ly (lúc Hồ Quí Ly làm B́nh Chương hay làm  vua, hay làm thái thượng hoàng) nước nhà nhiễu nhương, dân chúng đă khổ lại càng khổ hơn.

 

 

VII) Hồ Quí Ly là vơ tướng bất tài bất trung và hèn nhát

 

Hồ Quí Ly xuất thân là vơ tướng, là vơ tướng bất tài bất trung và hèn nhát : theo vua Trần Duệ Tông đi đánh Chiêm Thành, vua bị phục kích phía trước, Hồ Quí Ly lănh hậu quân, không tiến lên cứu lại bỏ chạy về nước

Hồ Quí Ly  rơ ràng là vơ tướng bất tài bất trung và hèn nhát

Hồ Quí Ly chẳng có tài cán ǵ cả, thăng quan tiến chức chỉ v́ là em cô cậu của Trần Nghệ Tông và v́ Trần Nghệ Tông u mê dại dột.

 

 

VIII) Hồ Quí Ly giết vua Trần Xương Phù  và vua Trần Thuận Tông

 

Thời Trần Nghệ Tông, Hồ Quí Ly xúi Nghệ Tông giết vua Trần Xương Phù. Trần Nghệ Tông chết rồi, HQL tiếp tục lộng quyền, và cuối cùng giết vua Trần Thuận Tông, phế Trần Thiếu Đế rồi tự lập làm vua (Trần Thiếu Đế là cháu ngoại của HQL nên không bị giết)

Hồ Quí Ly là nghịch thần của nhà Trần, một tay giết 2 vua ! Hồ Quí Ly không có tài kinh bang tế thế ǵ cả ! mà chỉ là kẻ hiểm độc lưu manh.

 

 

IX) Hồ Quí Ly bị bắt ở núi Thiên Cầm

 

Nói tới chung cuộc của Hồ Quí Ly, phải nói đến lời thề của Hồ Quí Ly.

Hồ Quí Ly đă thề với Trần Nghệ Tông rằng : ‘‘Nếu thần không biết dốc ḷng trung, hết sức giúp Quan gia để truyền đến con cháu về sau th́ trời sẽ ghét bỏ thần’’ . Lời thề này của Hồ Quí Ly thật là dởm : thường, để chứng tỏ ḷng thành, người ta thề sẽ chịu những h́nh phạt nặng như : bị chết dưới muôn ngàn mũi tên, phân thây muôn đoạn, chớ ai lại thề ‘‘ trời sẽ ghét bỏ’’. Rơ ràng là HQL tự biết rằng sẽ làm phản , nên dọn trước cho hắn ta h́nh phạt nhẹ nhàng là ‘bị trời ghét’ ! Lời thề này, dù gượng gạo và gian xảo, lại rất thiêng : sau Hồ Quí Ly bị bắt ở núi Thiên Cầm. Xem

182)    Hồ Quí Ly bị bắt ở núi Thiên Cầm  

 

 

X) Hồ Quí Ly chỉ là kẻ xảo trá gian ngụy

 

Những điều đă tŕnh bày ở trên, cho thấy rằng Hồ Quí Ly chẳng có tài cán ǵ cả, không có tài kinh tế,  cũng không có tài kinh bang tế thế .

Hồ Quí Ly chỉ là kẻ xảo trá gian ngụy mà thôi !

Trần Trọng Kim khen rằng Hồ Quí Ly có tài kinh bang tế thế, có lẽ v́ tưởng lầm rằng Hồ Quí Ly phát minh ra tiền giấy ?

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung (tóm tắt Việt Giám Thông Khảo của Vũ Quỳnh)

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn, bị kiểm duyệt

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, có thể bị kiểm duyệt

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

Tiểu thuyết  lịch sử

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

              Mục Lục Thơ Áo Dài

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

  Mục Lục Đông Châu Liệt Quốc--Hán Sở Tranh Hùng

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

ML_ViệtSử,Văn

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *