Trần Trọng Kim viết sai lời thề của Hồ Quí Ly

                     Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

I) Lời thề gượng gạo và gian xảo của Hồ Quí Ly

II) Lời thề của Hồ Quí Ly, theo Trần Trọng Kim

III) Hồ Quí Ly cướp ngôi và bị quân Minh bắt ở núi Thiên Cầm

IV)  Hồ Quí Ly không hề bị tru diệt

V) Hồ Quí Ly bị trời ghét bỏ

VI) Ngay một lời thề cỏn con, Trần Trọng Kim cũng viết sai !

__________________________________________

 

Hồ Quí Ly có thề, với Trần Nghệ Tông, sẽ dốc ḷng trung, hết sức giúp vua Trần. Trong VNSL, Trần Trọng Kim có viết sự việc này, nhưng lại viết sai lời thề của Hồ Quí Ly ...

 

Bài liên quan :

182)        Hồ Quí Ly bị bắt ở núi Thiên Cầm

(Hồ Quí Ly đă thề với Trần Nghệ Tông rằng : ‘‘Nếu thần không biết dốc ḷng trung, hết sức giúp Quan gia để truyền đến con cháu về sau th́ trời sẽ ghét bỏ thần’’ . Lời thề này của Hồ Quí Ly thật là dởm : thường, để chứng tỏ ḷng thành, người ta thề sẽ chịu những h́nh phạt nặng như : chịu chết dưới muôn ngàn mũi tên, phân thây muôn đoạn, chớ ai lại thề ‘‘ trời sẽ ghét bỏ’’. Rơ ràng là HQL tự biết rằng sẽ làm phản , nên dọn trước cho hắn ta h́nh phạt nhẹ nhàng là ‘bị trời ghét’ !

Lời thề này, dù gượng gạo và gian xảo, lại rất thiêng : sau Hồ Quí Ly bị bắt ở núi Thiên Cầm ...)

 
HQL = Hồ Quí Ly

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Trịnh Căn  và 13 người nhóm Lê Hi

VNSL = Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

TTK = Trần Trọng Kim

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê : nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không những thế

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

Các sử gia , nhà b́nh luận sử, nhà b́nh luận văn học sử , khi bàn về Nguyễn Trăi , đă giấu giếm rất nhiều về văn thơ của Nguyễn Trăi. Những điều ǵ  bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi ? _-Chính yếu là những điều hay đẹp về Vua Lê Thái Tổ, Vua Lê Thái Tông :

        Nguyễn Trăi gán danh hiệu Ngoạ Thần Long cho Vua Lê Thái Tổ

        Nguyễn Trăi ca tụng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

        Nguyễn Trăi diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn

        Nguyễn Trăi nói rằng ông chưa đền đáp được ơn vua  ...

Xem

173)        Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

 

I) Lời thề gượng gạo và gian xảo của Hồ Quí Ly

==== ==== ĐVSKTT :

Mùa hạ, tháng 4, sau hội thề , thượng hoàng gọi Quư Ly vào cung, ung dung bảo rằng: "B́nh chương là họ thân thích nhà vua, mọi việc nước nhà đều trao cho khanh cả . Nay thế nước suy yếu, trẫm th́ già nua. Sau khi trẫm chết, quan gia nếu giúp được th́ giúp, nếu hèn kém ngu muội th́ khanh cứ tự nhận lấy ngôi vua".

Quư Ly bỏ mũ, rập đầu khóc lóc từ tạ, chỉ trời vạch đất thề rằng: "Nếu thần không biết dốc ḷng trung, hết sức giúp Quan gia để truyền đến con cháu về sau th́ trời sẽ ghét bỏ thần".

Quư Ly lại nói: "Lúc Linh Đức Vương làm điều thất đức, nếu không nhờ oai linh bệ hạ th́ thần đă ngậm cười dưới đất rồi, c̣n đâu được tới ngày nay! Thần dù nát thịt tan xương cũng chưa hề báo đáp lấy một trong muôn phần ơn đức đó, dám đâu lại có ḷng khác!".===== ====

Câu ‘‘Thần dù nát thịt tan xương cũng chưa hề báo đáp lấy một trong muôn phần ơn đức đó, dám đâu lại có ḷng khác!’’ chỉ là câu ví dụ , chỉ giả vờ tỏ ḷng biết ơn, chẳng phải thề ! Quư Ly nói câu này để tung hỏa mù, để làm cho Nghệ Tông tưởng là HQL thề như vậy.

Hồ Quí Ly thề như sau : ‘‘Nếu thần không biết dốc ḷng trung, hết sức giúp Quan gia để truyền đến con cháu về sau th́ trời sẽ ghét bỏ thần’’

Lời thề này của Hồ Quí Ly thật là dởm : thường, để chứng tỏ ḷng thành, người ta thề sẽ chịu những h́nh phạt nặng như : chết dưới muôn ngàn mũi tên, phân thây muôn đoạn, chớ ai lại thề ‘‘ trời sẽ ghét bỏ’’. Rơ ràng là HQL tự biết rằng sẽ làm phản , nên dọn trước cho hắn ta h́nh phạt nhẹ nhàng là ‘bị trời ghét’ !

Lời thề này của Hồ Quí Ly chứng tỏ là Hồ Quí Ly sẽ làm phản; vậy mà Nghệ Tông vẫn không hiểu !

Lời thề này, dù gượng gạo và gian xảo, lại rất thiêng : sau Hồ Quí Ly bị bắt ở núi Thiên Cầm ...

Xem

182)        Hồ Quí Ly bị bắt ở núi Thiên Cầm

 

II) Lời thề của Hồ Quí Ly, theo Trần Trọng Kim

 

==== ==== VNSL :

Uy quyền của Quư Ly một ngày một to, vây cánh một ngày một nhiều, Thượng hoàng sau tỉnh dần dần lại biết lấy làm sợ, nhưng đă chậm lắm rồi, thế không sao được nữa; mới bắt người vẽ cái tranh tứ phụ cho Quư Ly. Trong tranh ấy vẽ ông Chu công giúp vua Thành Vương, ông Hoắc Quang giúp vua Chiêu Đế, ông Gia Cát Lượng giúp vua Hậu Chủ, ông Tô Hiến Thành giúp vua Lư Cao Tông, rồi bảo Quư Ly rằng nhà ngươi giúp con trẫm cũng nên như thế. Một hôm Thượng hoàng gọi Quư Ly vào trong điện mà bảo rằng: "Nhà ngươi là thân tộc, cho nên bao nhiêu việc nước, trẫm đều ủy thác cho cả; nay quốc thế suy nhược, trẫm th́ già rồi; ngày sau con trẫm có nên giúp th́ giúp, không th́ nhà ngươi tự làm lấy". Thượng hoàng bắt chước câu ấy của ông Lưu Bị nói với ông Khổng Minh ngày trước, tưởng để mua chuộc được ḷng Quư Ly.

Quư Ly cởi mũ, khấu đầu khóc lóc mà thề rằng: "Nếu hạ thần không hết ḷng, hết sức giúp nhà vua, th́ trời tru đất diệt. Vả ngày trước Linh Đức Vương (tức là Phế Đế) có ḷng làm hại, nếu không có uy linh của bệ hạ, th́ nay đă ngậm cười dưới đất, c̣n đâu ngày nay nữa mà mài thân nghiền cốt để báo đền vạn nhất! Vậy hạ thần đâu có ư ǵ khác, xin bệ hạ tỏ ḷng ấy cho và đừng lo ǵ ! "  ==== ====

Chú Thích, Nhận xét :

a) Thượng hoàng = Thái Thượng hoàng = Trần Nghệ Tông

b) Trần Trọng Kim viết : Hồ Quí Ly thề rằng sẽ bị trời tru đất diệt   nếu không hết ḷng, hết sức giúp vua Trần

 

 

III) Hồ Quí Ly cướp ngôi và bị quân Minh bắt ở núi Thiên Cầm

a)Trần Nghệ Tông chết rồi (năm 1394), HQL tiếp tục lộng quyền, và cuối cùng giết vua Trần Thuận Tông, phế Trần Thiếu Đế rồi tự lập làm vua, (năm 1400) (Trần Thiếu Đế là cháu ngoại của HQL nên không bị giết)

b) Hồ Quí Ly là loạn thần đại nghịch vô đạo lại tàn ác , nên dân Đại Việt rất ghét họ Hồ ; có nhiều người sang kêu với nhà Minh rằng HQL làm điều tiếm nghịch ...

c) năm 1407, vua Minh sai Trương Phụ đem 80 vạn quân theo hai đường sang đánh nước ta. Biết dân Đại Việt rất ghét họ Hồ, Trương Phụ tuyên truyền rằng sẽ diệt nhà Hồ và lập lại nhà Trần. Quân nhà Hồ không đánh mà tan, mặc dù Hồ Quí Ly có khoảng một triệu quân. 

d) Hồ Quí Ly phải chạy vào Thanh Hóa và ẩn náu ở thành Tây Đô

e) T́nh thế đă nguy cấp lắm,  Ngụy Thức bảo Hồ Quí Ly ‘Làm một ông vua không nên để bị bắt, xin bệ hạ tự tử’. Hồ Quí Ly liền chém đầu Ngụy Thức 

g) Thành Tây Đô rất kiên cố, nhưng có địa thế giữa núi cuối sông, như cái ngục nhà trời, Hồ Quí Ly không đủ kiên nhẫn , lại bỏ thành Tây Đô nhắm phương nam mà chạy

h) Hồ Quí Ly bỏ thành Tây Đô nhắm phương nam mà chạy, đến địa phận Hà Tĩnh, th́  bị bắt ở núi Thiên Cầm.

 Ư nghĩa của ‘Thiên Cầm’ :

_- theo LTHCLC, ‘Thiên Cầm’ có nghĩa là đàn trời, tên núi này do một vua Hùng Vương đặt ra : vua ngao du sơn thủy đến đây, nghe được nhạc trời du dương huyền ảo, nên đặt tên núi như vậy.

_-‘Thiên Cầm’ c̣n có nghĩa là trời bắt, (Hai chữ ‘Cầm’ (‘bắt’ và ‘đàn’) viết khác nhau)

Từ ngày HQL bị bắt ở núi Thiên Cầm, người ta viết chữ ‘Cầm’ theo nghĩa ‘bắt’.

Lời thề của Hồ Quí Ly đă ứng nghiệm : Hồ Quí Ly rơ ràng là ‘bị trời ghét’, rơ ràng là ‘bị trời ghét’ v́ HQL bị bắt ở núi Thiên Cầm, núi ‘trời bắt’.

 

IV)  Hồ Quí Ly không hề bị tru diệt

Vua quan nhà Hồ , trong đó có Hồ Quí Ly và Nguyễn Trăi, bị giải về Tàu, và đều được tha tội chết.

Riêng Hồ Quí Ly bị đày làm lính ở Quảng Tây (bị tội nặng nhất), ư của Minh Thành Tổ là muốn làm nhục HQL.

Hồ Quí Ly không hề bị tru diệt, trái với lời thề mà Trần Trọng Kim đưa ra.

 

V) Hồ Quí Ly bị trời ghét bỏ

 

Lời thề của Hồ Quí Ly lại ứng nghiệm thêm một lần nữa: Hồ Quí Ly bị trời ghét bỏ, v́ HQL bị bắt ở núi Thiên Cầm (núi ‘trời bắt’) và v́ bị vua Minh đày làm lính , nhưng không bị giết. Rơ ràng là ‘bị trời ghét bỏ’ và chỉ ‘bị trời ghét bỏ’ mà thôi.

( Nhưng đó là quả báo ở chốn dương gian, c̣n khi chết, Hồ Quí Ly sẽ bị hành h́nh như thế nào, dưới địa ngục, th́ lại là chuyện khác ! )

 

VI) Ngay một lời thề cỏn con, Trần Trọng Kim cũng viết sai !

 

Ta thấy rằng ngay một lời thề cỏn con, Trần Trọng Kim cũng viết sai !

Có lẽ TTK nghĩ rằng nếu Hồ Quí Ly thề sẽ bị ‘‘trời ghét bỏ’’ th́ Trần Nghệ Tông chẳng thể nào tin, nên TTK viết : Hồ Quí Ly thề rằng sẽ bị trời tru đất diệt ... Sự thực th́ Trần Nghệ Tông rất u mê, nên Hồ Quí Ly thề sao  Trần Nghệ Tông đều chấp nhận !

Dẫu nghĩ như thế nào mặc ḷng, ông Trần Trọng Kim đáng lẽ ra phải chép lại đúng lời thề của Hồ Quí Ly ; đằng này ông tùy tùy tiện tiện sửa sai đi ; thật là không nên không phải !

Ngoài ra, lời thề (thật) của Hồ Quí Ly đă ứng nghiệm : HQL bị bắt ở núi Thiên Cầm (núi ‘trời bắt’) và bị vua Minh đày làm lính, nhưng không bị giết. Rơ ràng là ‘bị trời ghét bỏ’ và chỉ ‘bị trời ghét bỏ’ mà thôi ! C̣n lời thề (giả) của Hồ Quí Ly, lời thề Trần Trọng Kim gán cho HQL, không ứng nghiệm : Hồ Quí Ly không hề bị trời tru đất diệt, Hồ Quí Ly bị đày làm lính ở Quảng Tây, rồi chết già ở bên Tàu...

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung (tóm tắt Việt Giám Thông Khảo của Vũ Quỳnh)

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn, bị kiểm duyệt

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, có thể bị kiểm duyệt

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

Tiểu thuyết  lịch sử

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

              Mục Lục Thơ Áo Dài

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

  Mục Lục Đông Châu Liệt Quốc--Hán Sở Tranh Hùng

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

ML_ViệtSử,Văn

Mục Lục Những sai lầm của Phan Huy Chú trong LTHCLC

 

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *