Tổng kết về hai vụ án Trần Nguyên Hăn

                     Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

I) Thân thế

II) Trần Nguyên Hăn là đàn em của Nguyễn Trăi

A) Vụ án Trần Nguyên Hăn năm 1429

III) Vua Lê Thái T bắt Trần Nguyên Hăn (năm Thuận Thiên 2, tháng 2)

IV) Nguyễn Trăi cũng bị bắt

V) Lúc ấy, Vua Lê Thái Tổ đang đi duyệt binh

VI) Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi

VII) Trần Nguyên Hăn định dùng kế Kim Thiền thoát xác

VIII) Trần Nguyên Hăn khấn trời

IX) Trn Nguyên Hăn b Tri đánh 

X) Những lời b́nh luận quái đản

B) Loạn Bế Khắc Thiệu--Trần Nguyên Hăn

XI) Bế Khắc Thiệu cùng Trần Nguyên Hăn làm phản ở Thái Nguyên, cuối năm 1430

XII) Thượng tướng quân Lê Khôi được triệu lên Thái Nguyên giúp vua dẹp giặc

XIII) Bế Khắc Thiệu và Trần Nguyên Hăn thua chạy lên phía Bắc

XIV) Đ́nh thượng hầu Lê Khôi  chém Trần Nguyên Hăn  ở Cao Bằng, đầu năm 1431

XV) Vua Lê Thái Tổ ban  chiếu chỉ sau khi dẹp giặc Đao Cát Hăn--Phạm văn Xảo đầu năm 1432

__________________________________________

 

Có hai vụ án Trần Nguyên Hăn : 1) vụ án Trần Nguyên Hăn năm 1429 và 2) cuộc phản loạn Bế Khắc Thiệu---Trần Nguyên Hăn ở Thái Nguyên, cuối năm 1430 (đây thật ra không phải là 1 vụ án Trần Nguyên Hăn, mà chỉ là 1 cuộc phản loạn của người Thượng : Bế Khắc Thiệu là vua của dân tộc thiểu sốThái Nguyên)

 

 

Vua ta = Vua Lê Thái Tổ

Vua Lê Thái Tông  = Thái Tông Văn Hoàng đế nhà Lê

Vua Lê Tương Tông = Tương Tông Dực Hoàng đế nhà Lê (thường bị gọi là Lê Tương Dực)

Ssv = so sánh với

sv = ssv = so với, sánh với, so sánh với , đối chiếu với

Vd = Ví dụ = Thí dụ

BKT = Bế Khắc Thiệu

BHDSL = Băng Hồ di sự lục (Nguyễn Trăi)

TNH  = Trần Nguyên Hăn

NT = Nguyễn Trăi

NTTT = Nguyễn Trăi Toàn Tập

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

CM = CMục = Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

LSTL = Lam Sơn Thực Lục

CLSP = Chí Linh Sơn Phú, Nguyn Trăi

 

I) Thân thế

Trần Nguyên Hăn là cháu nội  Trần Nguyên Đán và là em cô cậu của Nguyễn Trăi

 

 

II) Trần Nguyên Hăn là đàn em của Nguyễn Trăi

 

a) Có hai sự kiện :

_-Trần Nguyên Hăn là em cô cậu của Nguyễn Trăi. Xem

121)        Giải đáp nghi án    Nguyễn Trăi_-_Trần Nguyên Hăn    ( Nghi án : Trần Nguyên Hăn là em cô cậu của Nguyễn Trăi hay là cháu Nguyễn Trăi ? )

_-Trần Nguyên Hăn kém Nguyễn Trăi 10 tuổi. Lúc Nguyễn Trăi đậu tiến sĩ làm quan lớn, th́ Trần Nguyên Hăn mới 11 tuổi.

Hai sự kiện này cho thấy rằng Trần Nguyên Hăn là đàn em của Nguyễn Trăi

Cần biết điều này, mới hiểu rơ liên hệ Nguyễn Trăi--Trần Nguyên Hăn .

 

b) Đến khi đầu quân năm 1423, th́ Trần Nguyên Hăn vẫn là đàn em của Nguyễn Trăi, trong chức vụ :

_-Nguyễn Trăi được trọng dụng ngay sau khi đầu quân vài ngày,  đảm nhiệm việc văn thư cho vua ta; lư do chính yếu là v́ ông có bằng cấp Tiến sĩ !

_-Trần Nguyên Hăn chưa có thành tích ǵ, chưa có sự nghiệp ǵ, phải bắt đầu sự nghiệp bằng chức vơ quan thấp nhất ; vả lại Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, không được hưởng một đặc ân nào !

 

c) Đến khi quân Minh rút về Tàu năm 1428, th́ Trần Nguyên Hăn vẫn là đàn em của Nguyễn Trăi,

_-Năm 1428, Nguyễn Trăi được phong Quan phục hầu, Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu

_-Trần Nguyên Hăn chỉ được Vua Lê Thái Tổ phong làm Tả Tướng Quân, c̣n kém 52 quân nhân Thiết Đột (có danh chức Đại Tướng Quân) và đó chỉ là ssv quân nhân Thiết Đột !

_-Trần Nguyên Hăn bị Vua Lê Thái Tổ bắt vào đầu năm 1429; trong khoảng thời gian 1428-1432, Nguyễn Trăi đă được thăng 3 cấp đại phu , làm Vinh lộc đại phu

 

Trần Nguyên Hăn  lúc nào cũng là đàn em của Nguyễn Trăi !

 

 

III) Vua Lê Thái T bắt Trần Nguyên Hăn (năm Thuận Thiên 2, tháng 2)

 

Sau khi từ quan, Trần Nguyên Hăn xây dưng phủ đệ to lớn, đóng thuyền bè, tuyển tráng binh, tích trữ khí giới. Vua Lê Thái T bèn sai 42 vơ sĩ đi bắt Trần Nguyên Hăn, lúc đó vào khoảng cuối tháng 2 , năm Thuận Thiên 2 (1429).

 

IV) Nguyễn Trăi cũng bị bắt

 

Nguyễn Trăi cũng bị bắt, v́ Nguyễn Trăi là anh cô cậu của Trần Nguyên Hăn, lại đến đầu quân cùng lượt với Trần Nguyên Hăn năm 1423, lại viết BHDSL ca tụng Trần Nguyên Đán vào mấy tháng trước (ca tụng không đúng)

 

 

V) Lúc ấy, Vua Lê Thái Tổ đang đi duyệt binh

 

V́ Nguyễn Trăi là bề tôi thân tín của Vua Lê Thái Tổ, nên đáng lẽ ra, Nguyễn Trăi phải được gặp ngay Vua Lê Thái Tổ, để trần t́nh . Nhưng không ! Ti sao ?  _-V́ vào thời điểm đó, Vua Lê Thái Tổ có việc rất quan trọng phải làm, không có mặt ở kinh đô. (Trong bài thơ ‘Oan thán’ Nguyễn Trăi nói rằng ông không được gặp mặt Vua Lê Thái Tổ)

Lúc ấy, Vua Lê Thái Tổ đang đi duyệt binh, một cuộc duyệt binh rất quan trọng :

191)        Nguyễn Trăi không được gặp mặt Vua Lê Thái T lúc mi b bt (v án Trần Nguyên Hăn),  Ti sao ?

 

 

VI) Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi

 

Các ‘sử gia’ hiện tại coi Trần Nguyên Hăn  như là Ông Trời vậy, họ xem việc vua ta bắt Trần Nguyên Hăn  như là một tội lớn. Sự thực th́ Vua Lê Thái Tổ đă xưng vương ngay từ lúc đầu khởi nghĩa, Trần Nguyên Hăn  đến đầu quân (năm 1423), là xin làm  bề tôi của Vua Lê Thái Tổ, vua ta muốn bắt th́ bắt thôi !

Vả lại, Trần Nguyên Hăn đă mưu phản rơ ràng : xây dưng phủ đệ to lớn, đóng thuyền bè, tuyển tráng binh, tích trữ khí giới ; ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi !

37)  Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

       ( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi )

42) Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo 2  ( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi 2 )

 

 

VII) Trần Nguyên Hăn định dùng kế Kim Thiền thoát xác

 

Bị giải về kinh bằng thuyền, đến địa điểm đă định sẵn với các thuộc hạ, Trần Nguyên Hăn định dùng kế Kim Thiền thoát xác :

_-Trần Nguyên Hăn  nói những lời phỉ báng Vua Lê Thái Tổ :

 ‘‘Tôi vi vua cùng mưu vic cu dân’’

‘‘Nay nghĩa ln đă định, vua mun giết tôi’’

_-rồi định nhy xung sông ...

  

 

VIII) Trần Nguyên Hăn khấn trời

Trần Nguyên Hăn  định nhy xung sông, nhưng trước khi nhy xung sông, Trần Nguyên Hăn c̣n muốn làm khôn hơn nữa : khấn trời, khấn rằng ‘‘Hoàng thiên có biết xin soi xét cho !’’

Mục đích là để phân trần, để biện bạch rằng TNH có ḷng thành, nên xin Hoàng thiên soi xét. (Tất cả nhũng lời Trần Nguyên Hăn nói, đều do các thư đồng của Trần Nguyên Hăn kể lại ; có lẽ TNH đă dặn những cậu bé này nhớ kỹ lời Trần Nguyên Hăn)

Nhưng ...

 

 

IX) Trn Nguyên Hăn b Tri đánh 

 

Trần Nguyên Hăn  khấn rằng ‘‘Hoàng thiên có biết xin soi xét cho !’’ ; lời khấn như lời thách đố ! (‘Ông Trời nếu có biết th́ ...’). V́ lời khấn như lời thách đố, nên Hoàng thiên soi xét ngay lập tức :

185)        Trn Nguyên Hăn khn Tri xin soi xét và b Tri qu pht ngay lp tc !!!    Nhng li tuyên b ca Trn Nguyên Hăn đều SAI !

(Kế Kim thin thoát xác ca Trn Nguyên Hăn 3)

Và Trn Nguyên Hăn đă b Tri đánh :

227)        Trn Nguyên Hăn b Tri đánh !

V́ lời khấn như lời thách đố, nên ta biết rằng Trần Nguyên Hăn chẳng tin rằng có Hoàng thiên nào soi xét !

 

 

X) Những lời b́nh luận quái đản

Tôi đă có dịp nói rằng các ‘sử gia’ hiện tại và cận đại có những lời b́nh luận rất quái đản về vụ án Trần Nguyên Hăn (vụ án năm 1429) ; đó là v́ họ coi Trần Nguyên Hăn  như là Ông Trời vậy, họ xem việc vua ta đụng đến chéo áo Trần Nguyên Hăn  như là một tội lớn.

Tôi đă trả lời những b́nh luận quái đản này, nhiều lần :

163)        Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

 185)              Trn Nguyên Hăn khn Tri xin soi xét và b Tri qu pht ngay lp tc !!!    Nhng li tuyên b ca Trn Nguyên Hăn đều SAI !

187)        Lời chú thích ác ôn của Trn Trng Kim trong Vit Nam S Lược

211)        Trn Nguyên Hăn là k phn nghch

( Kế Kim thin thoát xác ca Trn Nguyên Hăn 4   ; Trn Nguyên Hăn đă làm ǵ sau khi nhy xung sông )

212)     Gia Cát Lượng cu sao khn Tri xin tui th và không được th, Trn Nguyên Hăn khn Tri xin soi xét và b Tri qu pht ngay lp tc ;           Luân lư của hai câu chuyện

223)               Nếu Trn Nguyên Hăn năm 1429 b chết đui th́ đó là Trn Nguyên Hăn b Tri giết ch chng phi b Vua Lê Thái T giết

225)         Trn Nguyên Hăn không h t sát !

( Trn Nguyên Hăn b Trời giết chớ chng phi là Trn Nguyên Hăn t sát nếu Trn Nguyên Hăn b chết đui năm 1429 )

227)        Trn Nguyên Hăn b Tri đánh !

236)        Gia Cát Lượng và Trn Nguyên Hăn thit to gan ! ( li khn tri )

239)    Ông Tri tuân lnh Vua Lê Thái Tổ ?

( Nói rng Vua Lê Thái T giết oan Trn Nguyên Hăn , tc là nói rng Ông Tri tuân lnh Vua Lê Thái T )

 

 

B) Loạn Bế Khắc Thiệu---Trần Nguyên Hăn

 

XI) Bế Khắc Thiệu cùng Trần Nguyên Hăn làm phản ở Thái Nguyên, cuối năm 1430

 

Sau khi bị Trời đánh văng xuống sông, Trần Nguyên Hăn không chết , Trần Nguyên Hăn không chết đuối v́ các thuộc hạ đă hờm sẵn thuyền đến rước (không những thế, TNH bơi lội giỏi _-là quân nhân ngành thủy).

_-vợ con và các thư đồng của Trần Nguyên Hăn đều được cứu sống

_-42 vơ sĩ của vua Lê Thái Tổ đều chết hết. Chỉ có một cách giải thích : họ đă bị hạ độc (bị Trần Nguyên Hăn đầu độc) trước khi thuyền bị đắm, trước khi cả lúc TNH phỉ báng Vua Lê Thái Tổ (v́ vậy Trần Nguyên Hăn đă phỉ báng Vua Lê Thái Tổ nhiều điều mà không bị ngăn cản) .

 

Trần Nguyên Hăn đă làm ǵ sau đó ?

_-theo Trần Đại Sỹ , Trần Nguyên Hăn  đă đến Lam Sơn, ếm mả Tổ họ Lê

_-TNH có thể có lập thêm một mái gia đ́nh ở Nghệ An

Xem

211) Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

( Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 4 ; Trần Nguyên Hăn đă làm ǵ sau khi nhảy xuống sông )

 

_-Cuối năm 1430, vua ta ngự giá thân chinh, dẹp loạn Bế Khắc Thiệu ở Thái Nguyên (Bế Khắc Thiệu là vua một dân tộc thiểu số), Trần Nguyên Hăn đă cùng Bế Khắc Thiệu làm phản.

 

 

XII) Thượng tướng quân Lê Khôi được triệu lên Thái Nguyên giúp vua dẹp giặc

 

Thượng tướng quân Lê Khôi được triệu lên Thái Nguyên giúp vua dẹp giặc, mặc dù ông mới được phái đi trấn thủ Hóa Châu. Việc này có thể có ư nghĩa sau: Đến Thái Nguyên, vua Lê Thái Tổ mới biết rằng TNH có mặt trong quân BKT, nên gọi Đ́nh thượng hầu Lê Khôi lên để bắt sống Trần Nguyên Hăn

 

 

XIII) Bế Khắc Thiệu và Trần Nguyên Hăn thua chạy lên phía Bắc

 

Bế Khắc Thiệu và Trần Nguyên Hăn thua chạy lên phía Bắc, vào địa phận Cao Bằng bây giờ (thời Vua Lê Thái Tổ, Cao Bằng thuộc về tỉnh

Thái Nguyên).

 

 

XIV) Đ́nh thượng hầu Lê Khôi  chém Trần Nguyên Hăn  ở Cao Bằng, đầu năm 1431

Nơi Thái Nguyên, quân ta đại thắng, nhưng không bắt sống được Trần Nguyên Hăn. Bế Khắc Thiệu cùng Trần Nguyên Hăn chạy lên Cao Bằng, hiển nhiên là để chạy sang Tàu.

Vua Lê Thái Tổ bèn đổi lịnh : không cần bắt sống , có thể chém chết (bắt sống khó hơn là chém chết ). Và Đ́nh thượng hầu Lê Khôi đă chém chết Trần Nguyên Hăn ở Cao Bằng. Sự việc xảy ra vào đầu năm 1431 , năm Tân Hợi, tháng giêng.

Vua Lê Thái Tổ đề thơ ở Cao Bằng , sau khi giết chết ‘loạn thần tặc tử’

Xem

255) Bế Khắc Thiệu cùng Trần Nguyên Hăn làm phản ở Thái Nguyên, cuối năm 1430        ( Đ́nh thượng hầu Lê Khôi chém Trần Nguyên Hăn ở Cao Bằng, đầu năm 1431 )

Theo ĐVTS, Vua Lê Thái Tổ có ban chiếu chỉ, sau khi dẹp giặc Bế Khắc Thiệu. Tôi không t́m được chiếu chỉ này trong NTTT ; có lẽ ai đó đă thiêu hủy chiếu chỉ này _-v́ có nói đến Trần Nguyên Hăn ???

 

 

XV) Vua Lê Thái Tổ ban  chiếu chỉ sau khi dẹp giặc Đao Cát Hăn--Phạm văn Xảo đầu năm 1432

 

Đầu năm 1432, Vua Lê Thái Tổ ban  chiếu chỉ sau khi dẹp giặc Đao Cát Hăn--Phạm văn Xảo, nói về

_-‘‘Thượng Thiệu, Thượng Hăn’’, năm trước (Thượng Thiệu là Bế Khắc Thiệu, Thượng Hăn là Trần Nguyên Hăn )

_-‘‘Thượng Cát Hăn, Thượng Xảo’’ năm nay

_-giết chết ‘loạn thần tặc tử’

_-và ‘‘bề tôi nên lấy Hăn Xảo làm răn’’

 Xem bài số 255 kể trên và

254)               Phạm văn Xảo là ai ? _-Không ai biết !

(Phạm Văn Xảo là ai ??? _Không ai biết ! Không có sử gia nào biết Phạm Văn Xảo là ai ! Mặc dù mấy ông sử gia, mỗi lần họ muốn nhục mạ Vua Lê Thái Tổ, là họ đem Phạm Văn Xảo ra ! Thật là chuyện nực cười trong thiên hạ...

Bài này đưa ra một chi tiết về thân thế Phạm Văn Xảo _-chi tiết quan trọng này có thể giải thích tại sao Phạm Văn Xảo đă làm phản ! )

260)               Tổng kết về vụ án Phạm văn Xảo

( Bài này, tiếp theo bài Phm văn Xo là ai ? _-Không ai biết ! ,xác định thêm rằng Phạm văn Xảo chẳng phải là người Kinh Lộ, chẳng phải là người Kinh , chẳng phải là công thần và bàn về :

_-Phạm văn Xảo được phong chức ǵ ?

_-Phạm văn Xảo cùng với Đèo Cát Hăn làm phản ,cuối năm 1431

_-Phạm văn Xảo chết nơi chiến trường

_-Giặc Đèo Cát Hăn  giặc Phạm văn Xảo )

 

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung (tóm tắt Việt Giám Thông Khảo của Vũ Quỳnh)

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn, bị kiểm duyệt

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, có thể bị kiểm duyệt

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

Tiểu thuyết  lịch sử

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

              Mục Lục Thơ Áo Dài

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

ML_ViệtSử,Văn

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *