Ngọa Thần Long 10

*

*

                     Thơ Lê Anh Chí

*

*

         Lê Thái Tổ thánh vương, Anh-kiệt

         Đại thần oai : không giết, Từ Bi ! (1)

             Thần Long thao lược diệu kỳ,

       Yêu dân cấp ruộng , dân th́ giàu sang (2)

** **

** **

         Đời Thái Tổ, muôn vàn hạnh phúc,

         Kể xưa nay, chẳng lúc nào bằng

            Công tŕnh kiến thiết cao thăng

       Đức như trời đất, đằng đằng nghĩa nhân (3)

            Thần Long văn Thánh vơ Thần !

 

Chú thích:

(1) "oai thần chẳng giết, đức lớn hiếu sinh" là đặc điểm chính yếu của hành động của Vua Lê Thái Tổ đối với mọi người, bạn cũng như thù.

(2) ‘‘Yêu dân cấp ruộng , dân th́ giàu sang’’ :

Vua Lê Thái Tổ

_-lấy đức nhân mà trị thiên hạ, không hề giết hại con cái người phản nghịch, thận trọng trong h́nh phạt, rất khoan hậu với các công thần

_-(là vị vua đầu tiên) đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng

Cho nên đă tạo nên thời thái b́nh thịnh trị, giầu có, chưa từng thấy trong lịch sử.

136)        Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng 2,    một lư do chính yếu để các sử gia nhà Lê chính thống nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương 2

(             Đời vua Thái Tổ, Thái Tông

       Lúa thóc đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn.

Các câu ca dao này cho thấy rằng :

_-Vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông là hai v́ vua độc nhất trong lịch sử đă được truyền tụng thời thái b́nh thịnh trị, giầu có. Ta có thể nói rằng vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông là hai v́ vua được dân chúng yêu thương nhất trong lịch sử

_-Đây là hậu quả của sự chia đất cấp ruộng của vua Lê Thái Tổ. Lúa thóc đầy đồng, là niềm vui lớn, nếu đó là đồng ruộng của ta ! chánh sách chia đất cấp ruộng của vua Lê Thái Tổ đă thành công lớn lao.

_-Chánh sách cấp ruộng của vua Lê Thái Tổ là cuộc đại cách mạng của dân tộc , một cuộc đại cách mạng rất ôn ḥa _-v́ vua Lê Thái Tổ có tấm ḷng nhân đức lớn lao, cho ngụy quan được chuộc tội bằng tiền . . .

Xem

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê     Thái Tông.   Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

91)         Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận của Lê Tung trở thành một tài liệu lịch sử vô giá _-v́ không bị sửa đổi, không bị thiêu hủy bởi nhà Mạc, nhà Trịnh

97)         Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần mà ngược lại, nhà vua là đại thiện nhân, là bậc    thánh vương 4

86)         Bài thơ của Vua Lê Thái Tổ ở xă Hào Tráng là một áng thi tuyệt tác, là một bản anh hùng ca diễm tuyệt và bất diệt

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

(Những bài viết ‘Vua Lê Thái Tổ chia đất cấp ruộng’ ở phần cuối của mục lục.)

 

(3) "Đức như trời đất, đằng đằng nghĩa nhân"

Trang 1001, ở cuối sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục - Chính Biên - Quyển XLVII, có Lời cẩn án nói rằng công tŕnh kiến thiết đất nước của Vua Lê Thái Tổ là công đức cao dầy như trời đất :

==== ==== KĐVSTGCM (trang 1001) :

Lời cẩn án-Nhà Lê từ Thái Tổ khởi nghĩa Lam Sơn, phá giặc Minh, kiến thiết đất nước, cảm hóa được kẻ hung tàn, băi bỏ được h́nh phạt giết chóc, rộng cứu sinh dân, công đức cao dầy như trời đất, sánh với những triều đại từ Lư, Trần về trước, thật chưa đời nào có được như vậy. Truyền vài đời đến Thánh Tông ... ==== ====

Nên nhắc rằng Nguyễn Trăi có nhiều bài thơ diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn và Nguyễn Trăi nhận định rằng vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang. Lư Tử Tấn và Nguyễn Mộng Tuân cũng có thơ phú nói như vậy.

 

Chú thích chung:

a) Gia Cát Lượng là Ngoạ Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngoạ Thần Long

Ngoạ Thần Long là danh hiệu Nguyễn Trăi gán cho vua ta, trong bài thơ ‘Đề Kiếm’:

       Lam Sơn tự tích Ngoạ Thần Long . . .

b) Xem

       Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 8

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

              Mục Lục Thơ Áo Dài

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

* ML_ViệtSử,Văn *

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh * Thơ *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *