Bạn

*

*

                     Thơ Lê Anh Chí

*

*

              Làm bạn cùng sương gió

              Đến ngày thân ṿ vơ

              Chẳng c̣n ham gió sương

              Giang hồ đành vứt xó

**

**

       Làm bạn cùng nhân thế

       Yêu thương chi xiết kể

       Đến hồi trĩu đớn đau

       Tơ vương đành bứt rễ

**

**

              Bèn làm bạn cùng mưa

              Bên cửa sổ trời trưa

              Trước sân tơ liễu rũ

              Gởi nước hồn mộng đưa

**

**

       Bèn làm bạn cùng trăng

       Gởi gấm lời ăn năn

       Hẹn ḥ câu lỗi hẹn

       Âu yếm tận cung Hằng

**

**

              Bèn bạn với Du-già

              Thẳng lưng thân một áng

              Thở vào ra mỗi sáng

              Oai phong lẫm liệt ta !

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

              Mục Lục Thơ Áo Dài

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

   Mục Lục Đông Châu Liệt Quốc--Hán Sở Tranh Hùng

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

* ML_ViệtSử,Văn *

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh * Thơ *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *