Tôi đối   câu Song Song của Hồng Hà nữ sĩ

 

                    Lê Anh Chí

__________________________________________

 

Dàn Bài :

I) Hồng Hà nữ sĩ , vài ứng đối

II) Hồng Hà nữ sĩ, "Da trắng vỗ b́ bạch"

III) Hồng Hà nữ sĩ, câu đối Song Song

IV) Tôi đối   câu Song Song của Hồng Hà nữ sĩ

__________________________________________

 

 

I) Hồng Hà nữ sĩ , vài ứng đối

 

Lựa vài ứng đối của Hồng Hà nữ sĩ : với ông anh và với sứ Tàu

 

a) Ứng đối với ông anh

Có lần thấy cô Điểm soi gương, ông anh ra câu đối :

_"Đối kính họa mi, nhất Điểm phiên thành lưỡng Điểm"

Câu này là một bằng chứng rằng Điểm nốt ruồi trong lông mày.

Xem bài

       Hồng Hà nữ sĩ tên là Lê Anh thị Điểm !

 

Cô Điểm đối lại :

_Lâm tŕ ngoạn nguyệt, chích Luân chuyển tác song Luân

 

Hai câu này, có chữ Điểm (tên cô em) và chữ Luân(tên ông anh).

 

b) Khi chị dâu khai hoa nở nhụy, cô Điểm nói :

_Bán dạ sinh hài, Hợi Tư nhị thời vị định.

(Nửa đêm sanh con, Hợi Tư hai giờ chưa định)

Ông Luân :

_Lưỡng t́nh tương phối, Kỷ Dậu song hợp năi thành.
(Hai t́nh phối ngẫu, Kỷ Dậu song hợp mà thành)

 

Chơi chữ : chữ Hợi và Tư ghép lại thành chữ Hài ; chữ Kỷ và chữ Dậu ghép lại thành chữ Phối .

 

b) Ứng đối với Sứ Tàu

Trong số những người bán hàng trên đường Sứ Tàu đi qua, có Cô Điểm.

Sứ Tàu hống hách, nói với cô bán hàng xinh đẹp:

_An Nam nhất thốn thổ, bất tri kỷ nhân canh.

( An Nam có một tấc đất, không biết bao nhiêu người cày)

Cô Điểm trả lời :

_Bắc quốc đại trượng phu, giai do thử đồ xuất.

(Bắc quốc đại trượng phu đều bởi chỗ ấy mà ra)

 

Sứ Tàu vừa thẹn vừa sợ. Đó là tên hống hách kia , không hiểu tiếng nôm, không biết "đồ" nghĩa là ǵ !

 

 

II) Hồng Hà nữ sĩ, "Da trắng vỗ b́ bạch"

 

Xem bài

       Tôi đối câu  "Da trắng vỗ b́ bạch"

 

 

III) Hồng Hà nữ sĩ, câu đối Song Song

 

Hồng Hà nữ sĩ có đưa ra câu đối, mà tôi gọi là câu đối Song Song, như sau :

_Song song là hai cửa sổ, hai người ngồi trong hai cửa sổ, song-song

 

Song Song ở đây dùng theo hai nghĩa

       1) hai cửa sổ, định nghĩa bởi nữ sĩ

       2) Song song , nghĩa thường dùng , như : hai đường thẳng song-song

Song song , ở đầu câu là hai cửa sổ. Song song, ở cuối câu, th́ theo nghĩa 2.

 

Song song, thực ra, không có nghĩa là hai cửa sổ !

Ở đây, nữ sĩ chơi chữ mà nói vậy. Và v́ thế, phải định nghĩa trước.

 

Câu đố hiểm hóc v́ :

_phải t́m ra một chữ X, biến thành 2 ( X-X) để đối với ‘Song song’

_X-X phải có hai nghĩa , phải dùng cả hai nghĩa đó

_X-X phải lập lại.

_chữ đầu của định nghĩa X-X phải lập lại :

       Song song là hai cửa sổ, hai người ngồi trong hai cửa sổ, song-song

 

Hiểm hóc như vậy, nên Trạng Quỳnh chịu thua !

 

Không biết có người nào đă thử đối câu đối Song Song chưa ? Riêng tôi chưa hề đọc thấy .

 

 

IV) Tôi đối  câu Song Song của Hồng Hà nữ sĩ

 

Câu đối Song Song :

_Song song là hai cửa sổ, hai người ngồi trong hai cửa sổ, song-song

 

Tôi đối lại câu Song Song này như sau :

_Đại đại tức tất cả đời, Tất Đạt ngự trị tất cả đời: đại , đại !

 

Giải thích :

 

Đại đại

       = đời đời

       = từ đời này sang đời kia đều như thế

       = tất cả đời

       "đời đời" với "tất cả đời" hơi khác nhau một chút ; nhưng không sao, v́ Song song, thực ra, không có nghĩa là hai cửa sổ !

Đại đại, ở cuối câu ,

       = lớn, rất lớn

       = vĩ đại

       v́ đại=lớn

       Xin nhớ rằng cách kết cấu "lớn lớn" = hơi lớn , là cách kết cấu đặc biệt Việt Nam. Chữ Anh, Pháp, Tàu khi lập lại một chữ là làm mạnh nghĩa chữ đó thêm. Do đó, đại đại = rất lớn

       Vả lại, tôi viết :

       _đại , đại !

th́ với dấu phẩy, dấu chấm than ; chữ ‘ đại , đại !’này có nghĩa là rất lớn, theo bất cứ cấu pháp nào !

 

Tất Đạt = Tất Đạt Ta, tên của Đức Phật.

_Tất Đạt ngự trị tất cả đời: đại , đại !

có nghĩa là :

_Đức Phật ngự trị tất cả đời: vĩ đại !

 

Tất Đạt có thể dùng như một từ thường, và khi ấy :

_tất đạt ngự trị tất cả đời: đại , đại !

có nghĩa là :

_hễ thành đạt th́ ngự trị tất cả đời: vĩ đại !

( tùy theo ta thành đạt cái ǵ, như thế nào)

 

Ngoài ra, không phải là ngẫu nhiên mà tôi dùng tên của Đức Thế Tôn trong câu đối. Nữ sĩ đang nói chuyện cuộc đời, chuyện song-song. Tôi đối lại bằng cái ǵ vượt lên trên cái tầm thường đó: Vô Cực , tức là Đức Phật , Đấng Thế Tôn Ứng Cúng Chánh Biến Tri.

 

Và cũng là một cái nháy mắt với môn Toán "Phân Tích Phức Tạp": hai đường thẳng song-song gặp nhau ở điểm Vô Cực !

 

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

 

Trang Nhà   Lê Anh Chí

-------------------------------------

* Trang Chính * Văn Học * Thơ *

-------------------------------------

* Bài mới Trang LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

----------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học *

----------------------------------------------------