Công thần nào có dự hội thề Lũng Nhai 2

                     Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

IX) Danh sách Khai quốc công thần Lũng Nhai của ditichlamkinh.vn

X) Ưu điểm : Nguyễn Tiến, Trịnh Vô

XI) Ưu điểm : thân thế Lê Văn An, Bùi Quốc Hưng

XII) Khuyết điểm 

XIII) Thiết lập lại Danh sách, Nguyên tắc : Mỗi gia đ́nh chỉ có một người  dự hội thề

XIV) Thiết lập lại Danh sách: Bỏ Trương Lôi và Đinh Liệt 

XV) Thiết lập lại Danh sách, Nguyên tắc : Chữ công thần Suy Trung

XVI) Thiết lập lại Danh sách : Viết Nguyễn Trăi thành Nguyễn Tiến / Trần Trăi

XVII) Nguyễn Tiến là Nguyễn Nhữ Lăm ? là Nguyễn Mộng Tuân ?

XVIII) Danh sách những công thần có dự hội thề Lũng Nhai

__________________________________________

 

Trang Nhà  http://www.ditichlamkinh.vn  có đăng Danh sách Khai quốc công thần Lũng Nhai, với thân thế tiểu sử của những vị này. Danh sách có vài ưu điểm và vài khác biệt với Danh sách tôi đă dùng trong bài trước (224 : Công thần nào có dự hội thề Lũng Nhai ?). Bài này so sánh và tổng kết 2 Danh sách và đưa ra một Danh sách tổng hợp

 

 

Dàn Bài Bài 1:

224)               Công thần nào có dự hội thề Lũng Nhai ?

I) Khó khăn 1 : Tên họ Công thần được viết theo quốc tính

II) Khó khăn 2 : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

III) Chắc chắn có dự hội thề Lũng Nhai : ông Lưu Nhân Chú, nghĩa sĩ Lê Lai

IV) Gần như chắc chắn có dự hội thề Lũng Nhai : Nguyễn Thận , Lê văn Linh, Bùi Quốc Hưng, Lê văn An, Nguyễn Lư, Vơ Liễu

V) Công thần có dự hội thề Lũng Nhai : danh sách viết theo quốc tính

VI) Công thần có dự hội thề Lũng Nhai : danh sách sửa lại (quốc tính -- > họ thật)

VII) Công thần có dự hội thề Lũng Nhai được tín nhiệm nhất, đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông

VIII) Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê : nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không những thế

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

 

IX) Danh sách Khai quốc công thần Lũng Nhai của ditichlamkinh.vn

 

Trang Nhà  http://www.ditichlamkinh.vn  Danh sách Khai quốc công thần Lũng Nhai, như sau : 

 

1.Lê Lai, 2.Lê Thận, 3.Lê Văn Linh, 4.Lê Văn An, 5.Trịnh Khả, 6.Trương Lôi, 7.Lê Liễu, 8.Bùi Quốc Hưng, 9.Lê Nanh, 10.Lê Kiệm, 11.Vơ Uy, 12.Nguyễn Trăi (đọc là Tiến), 13.Lưu Nhân Chú, 14.Trịnh Vô, 15.Phạm Lôi, 16.Lê Lư, 17.Đinh Lan và 18.Trương Chiến

 

(Danh sách đă lập trong bài trước là :

1.Lê-Lai, 2.Nguyễn-Thận, 3.Lê Văn-An, 4.Lê Văn-Linh, 5.Trịnh-Khả, 6.Nguyễn Lôi, 7.Vơ Liễu, 8.Bùi Quốc Hưng, 9.Lê Nanh, 10.Lê Kiệm, 11.Vơ Uy, 12.Trần Trăi, 13.Đinh Liệt, 14.Lưu Nhân Chú , 15.Lê Bồi, 16.Nguyễn Lư, 17.Đinh Lan, 18.Trương Chiến)

 

 

X) Ưu điểm : Nguyễn Tiến, Trịnh Vô, không có Đinh Liệt ...

 

a) Nguyễn Tiến, Trịnh Vô , không có Đinh Liệt

_-Trong danh sách,

12.Nguyễn Trăi (đọc là Tiến)

Như vậy, văn nhân thứ 3 trong danh sách, là Nguyễn Tiến chẳng phải Nguyễn Trăi. Điều này có lư, như tôi có nhiều dịp khẳng định : Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai

Xem

214)               Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai 8

(   Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang và v́ Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422)  )

  

_-Trong Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn có kể tên ‘Nguyễn Trăi’, trong số những hào kiệt có mặt lúc đầu khởi nghĩa: chữ ‘Nguyễn Trăi’ này nên đọc là Nguyễn Tiến

_-có Trịnh Vô : có lư, v́ trong Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn có kể tên Trịnh Vô, trong số những hào kiệt có mặt lúc đầu khởi nghĩa

_-không có Đinh Liệt : có lư, v́ Đinh Lan, cha Đinh Liệt có dự hội thề Lũng Nhai 

 

 

XI) Ưu điểm : thân thế Lê Văn An, Bùi Quốc Hưng

 

Một Ưu điểm của Danh sách   http://www.ditichlamkinh.vn   tiểu sử của các Khai quốc công thần Lũng Nhai; trong đó,  thân thế Lê Văn An, Bùi Quốc Hưng có vài điểm đáng lưu ư

 

Về thân thế ông Lê Văn An : ông Lê Văn An là bạn học với Vua Lê Thái Tổ , từ lúc c̣n nhỏ tuổi. Điều này có nghĩa là :ông Lê Văn An là học tṛ của ông Lê Khoáng, thân phụ của vua và ông Lê Học, anh cả của vua ta (v́ theo tôi biết, thầy của Vua Lê Thái Tổ chính là cha anh của vua và không có ai khác dạy vua cả). Do đó, ông Lê Văn An là một trong vài người bạn thân của Vua Lê Thái Tổ .

 

Về thân thế ông Bùi Quốc Hưng : Mẹ của ông Bùi Quốc Hưng họ Lê, là họ Lê phụ đạo ở Lam Sơn. Như vậy, ông Bùi Quốc Hưng là anh họ của Vua Lê Thái Tổ.

 

 

XII) Khuyết điểm 

Khuyết điểm là về phần tiểu sử của các Khai quốc công thần Lũng Nhai , chức tước được phong và được truy tặng viết lẫn lộn ; có khi có tước bá lẫn lộn cùng với tước công

 

 

XIII) Thiết lập lại Danh sách, Nguyên tắc : Mỗi gia đ́nh chỉ có một người  dự hội thề

 

Người  dự hội thề đem tông tộc ḍng dơi ra mà thề, nên một gia đ́nh chỉ có một người  dự hội thề mà thôi

Vd : Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai

Tôi đă viết 8 bài về vụ này, tổng kết lại là :

214)               Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai 8

(   Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang và v́ Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422)  )

Sau đó,

a) có một bài viết trên http://baohatinh.vn/ nói rằng Đại công thần Nguyễn Lư là anh ruột của  Nguyễn Trăi , tác giả là Nguyễn Anh Tùng,  ông nói rằng ông là ḍng dơi của Đại công thần Nguyễn Lư. Sự liên hệ anh em giữa Đại công thần Nguyễn Lư và công thần Nguyễn Trăi có lẽ là sự thực ; có thể góp phần vào việc giải quyết nhiều nghi án về Nguyễn Trăi.

b) Sự kiện Đại công thần Nguyễn Lư là anh ruột của Nguyễn Trăi, là thêm một lư do cho sự việc  ‘‘Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai’’ :

Giả sử Nguyễn Trăi có phép phân thân năm 1416, bay đến Lam Sơn (năm 1416, Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu), th́ Nguyễn Trăi cũng không có dự hội thề Lũng Nhai v́ mỗi gia đ́nh chỉ có một người  dự hội thề mà thôi (mà Nguyễn Lư là anh ruột của  Nguyễn Trăi)

Xem :

 244)       Đại công thần Nguyễn Lư là anh ruột của  Nguyễn Trăi ?!

  

 

XIV) Thiết lập lại Danh sách: Bỏ Trương Lôi và Đinh Liệt 

 

Sự khác biệt giữa 2 Danh sách là ở số 6,12,13, 14 và 15

6.Nguyễn Lôi, 6.Trương Lôi,

12.Trần Trăi, 12.Nguyễn Trăi (đọc là Tiến)

13.Đinh Liệt, 13.Lưu Nhân Chú,

14.Lưu Nhân Chú 14.Trịnh Vô

15.Lê Bồi,  15.Phạm Lôi     

 

Thiết lập lại Danh sách, bỏ Trương Lôi và Đinh Liệt theo nguyên tắc :  Mỗi gia đ́nh chỉ có một người dự hội thề (Trương Lôi là cha Trương Chiến và Đinh Liệt là con Đinh Lan _-Trương Chiến và Đinh Lan có dự hội thề)

Như vậy th́ số 6, 13, 14 trở thành:

6.Nguyễn Lôi

13.Lưu Nhân Chú,

14.Trịnh Vô

Về số 6 tôi thêm vào  Lê Xa Lôi / Phạm Lôi v́ có thấy ở nhiều nơi, có tên hai vị tướng này là vơ tướng công thần,

6.Nguyễn Lôi / Lê Xa Lôi / Phạm Lôi

Nhưng có lẽ người số 6 là Nguyễn Lôi v́ năm 1427, Nguyễn Lôi làm đội trưởng (đội trưởng là chức lớn trong quân ngũ thời đó), giữ trách nhiệm vây thành Tây Đô

 

Do đó, số 6, 13, 14 là

6.Nguyễn Lôi / Lê Xa Lôi / Phạm Lôi

13.Lưu Nhân Chú,

14.Trịnh Vô

 

 

XV) Thiết lập lại Danh sách, Nguyên tắc : Chữ công thần Suy Trung

 

Đại công thần có mặt từ lúc đầu khởi nghĩa được chữ công thần Suy Trung; Đại công thần có dự hội thề Lũng Nhai  c̣n có mặt trước khi khởi nghĩa, đương nhiên được chữ công thần Suy Trung .

Do đó,

 Một nguyên tắc để biết Đại công thần nào có dự hội thề Lũng Nhai là coi xem, năm 1428 họ có được Chữ công thần Suy Trung hay không

 

 

XVI) Thiết lập lại Danh sách : Nguyễn Tiến / Trần Trăi chớ chẳng phải Nguyễn Trăi

 

Thiết lập lại Danh sách : Viết Nguyễn Trăi thành Nguyễn Tiến / Trần Trăi ; v́ thế, người số 12 là :

12.Trần Trăi / Nguyễn Tiến

 

 

Do đó, tổng kết hai danh sách, ta có :

6.Nguyễn Lôi / Phạm Lôi / Lê Xa Lôi

12.Trần Trăi / Nguyễn Tiến

13.Lưu Nhân Chú,

14.Trịnh Vô

15.Lê Bồi / Phạm Lôi / Lê Xa Lôi

Trong đó, ông Lưu Nhân Chú là người số 13 thay v́ số 14 và Trịnh Vô, không có trong danh sách bài trước, là người số 14

Ngoài ra, có hai vị thiệt mạng trong cuộc khởi nghĩa:

_-nghĩa sĩ Lê Lai hi sinh, v́ liều ḿnh cứu chúa

_-Vơ Uy bị tử trận lúc vây thành Nghệ An

 

 

XVI) Nguyễn Tiến là Nguyễn Nhữ Lăm ? là Nguyễn Mộng Tuân ?

 

Về nhân vật Nguyễn Tiến, nghi vấn rất nhiều ; v́ không rơ ông làm ǵ từ năm 1428 ; rất có thể nhiều việc Nguyễn Tiến làm, người ta tưởng rẳng đó là Nguyễn Trăi . Ta có thể đặt hai câu hỏi :

1)Nguyễn Tiến là Nguyễn Nhữ Lăm ?

Có lẽ không phải, v́ Nguyễn Tiến là người Khả Lam, c̣n Nguyễn Nhữ Lăm  không phải là người Thanh Hóa.

Sở dĩ đặt câu hỏi ‘Nguyễn Tiến là Nguyễn Nhữ Lăm ?’ là v́ Nguyễn Nhữ Lăm  là văn ban đệ tam công thần, được phong đến tước Đ́nh thượng hầu ! 

2)Nguyễn Tiến là Nguyễn Mộng Tuân ?

Sở dĩ đặt câu hỏi này là v́ Nguyễn Mộng Tuân là người Thanh Hóa và có người nói rằng ông được phong Á hầu. Nếu thật sự ông được phong Á hầu, th́ rất có thể ông có dự hội thề Lũng Nhai   

Không thể trả lời dứt khoát câu hỏi này (Nguyễn Tiến là Nguyễn Mộng Tuân ?), bởi v́ có nhiều nghi vấn về thân thế ông Nguyễn Mộng Tuân. 

 

Và vẫn rất có thể : nhân vật Lê Trăi có dự hội thề Lũng Nhai  là vơ tướng Trần Trăi !

 

 

XVIII) Danh sách những công thần có dự hội thề Lũng Nhai

 

Danh sách những công thần có dự hội thề Lũng Nhai là như sau

1.Lê-Lai,

2.Nguyễn-Thận,

3.Lê Văn-An,

4.Lê Văn-Linh,

5.Trịnh-Khả,

6.Nguyễn Lôi / Phạm Lôi / Lê Xa Lôi

7.Vơ Liễu,

8.Bùi Quốc Hưng,

9.Lê Nanh,

10.Lê Kiệm,

11.Vơ Uy,

12.Trần Trăi / Nguyễn Tiến

13.Lưu Nhân Chú,

14.Trịnh Vô

15.Lê Bồi / Phạm Lôi / Lê Xa Lôi / Nguyễn Lôi

16.Nguyễn Lư,

17.Đinh Lan,

18.Trương Chiến

 

Chú Thích, Nhận xét :

a)Ba vị cộng sự thân tín nhất của Vua Lê Thái Tổ là :

1.Lê-Lai,

2.Nguyễn-Thận,

3.Lê Văn-An

 

b)Vẫn c̣n nghi vấn về người số 6,12 và 15 :

6.Nguyễn Lôi / Phạm Lôi / Lê Xa Lôi

12.Trần Trăi / Nguyễn Tiến

15.Lê Bồi / Phạm Lôi / Lê Xa Lôi / Nguyễn Lôi

  

c)Năm 1416, ông Lưu Nhân Chú đứng số 13, đến năm 1428 th́ ông là nhân vật số 1 ở triều đ́nh : ông là Quan đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều Lê Thái Tổ, là Nhập nội Đại tư mă B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự (là tể tướng và nguyên soái)

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung (tóm tắt Việt Giám Thông Khảo của Vũ Quỳnh)

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn, bị kiểm duyệt

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, có thể bị kiểm duyệt

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

Tiểu thuyết  lịch sử

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

              Mục Lục Thơ Áo Dài

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

ML_ViệtSử,Văn

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *