Cơ cấu triều chính nhà Lê

(Trần Trọng Kim viết sai về cơ cấu triều chính nhà Lê (trang 255, VNSL))

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

I) Trần Trọng Kim viết sai về cơ cấu triều chính nhà Lê (trang 255, VNSL)

II) B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự (tức là tể tướng)

III) Nguyên soái (Vơ thừa tướng)

IV) Hữu Bật và Tả hữu bộc xạ (Văn thừa tướng)

V) Tam Tư

VI) Tam Thiếu

VII) Tam Thái

VIII) Tổng quản

IX) Ngự sử, gián nghị đại phu

X) Khu Mật viện, Nội-mật-viện, Chính sự viện, Không có Nội-các-viện

XI) Các Bộ, Ngũ h́nh viện, các viện, các cục, vv...

XII) Ṭa án triều đ́nh

__________________________________________

Bài này viết về Cơ cấu triều chính nhà Lê, qua

_-các chức vị : B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự, Nguyên soái (Vơ thừa tướng), Hữu Bật Tả hữu bộc xạ (Văn thừa tướng),Tam Tư, Tam Thiếu, Tam Thái, Tổng quản, Ngự sử, gián nghị đại phu

_-Các Bộ, Ngũ h́nh viện, các viện, các cục, vv...

_-Ṭa án triều đ́nh

Và mở đầu bằng cách nói rằng Trần Trọng Kim viết sai về cơ cấu triều chính nhà Lê (trang 255, VNSL)

 

Vua ta = vua Lê Thái Tổ

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí,Phan Huy Chú 

CMc = CMục = Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

VGTKTL = Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

CNKBVN = Các nhà khoa bảng Việt nam

ĐCLQ = Đông Châu Liệt Quốc

HSTH = Truyện ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’

NsL= NSL = Ngô Sĩ Liên

VQ = Vũ Quỳnh

LNC = Ông Lưu Nhân Chú, Tể tướng và Nguyên soái

PV =  Ông Phạm Vấn, Tể tướng

LVL = Nhập nội Thiếu phó Hữu Bật Lê văn Linh

BQH = Tả Bộc Xạ Bùi Quốc Hưng

Đth = Đ́nh thượng hầu

NC = Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích

NnL = Đ́nh thượng hầu Nguyễn nhữ Lăm

NT = Nguyễn Trăi

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, dưới thời Trịnh Căn, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’,  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê (nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần)

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng

  

 

I) Trần Trọng Kim viết sai về cơ cấu triều chính nhà Lê

Trong VNSL, trang 255,  Trần Trọng Kim viết về cơ cấu triều chính nhà Lê như sau :

=== ===  VNSL :

Từ trước đến giờ triều-chính vẫn theo lối cũ của nhà Trần : trên th́ có tả hữu Tướng-quốc, rồi đến Lễ-bộ, Lại-bộ, Nội-các-viện, Trung-Thư, Hoàng-Môn, và ba sở Môn-hạ, lại có ngũ-đạo Hành- khiển để coi sổ-sách quân-dân các đạo. Đến khi Nghi Dân cướp ngôi, đặt ra lục Bộ và lục Khoa. Lục Bộ là : Lại-bộ, Hộ-bộ, Lễ-bộ, Binh-bộ, Công-bộ và H́nh-bộ. Lục khoa là : Lại-khoa, Lễ-khoa, Binh-khoa, H́nh-khoa, Hộ-khoa và Công-khoa. === ===

Chú Thích, Nhận xét :

a) Chẳng phải < tả hữu Tướng-quốc > mà là (ba) Tể tướng 

b) Trần Trọng Kim viết thiếu chức

_-Nguyên soái,

_-Hữu Bật, Tả hữu bộc xạ,

_-Tam Tư

_-Tam Thiếu

_-Tam Thái

_-Tổng quản (cai trị quân dân một lộ)

c) Chẳng phải  Nội-các-viện mà là Khu Mật viện, Nội-mật-viện, Chính sự viện

d) SAI SÓT quá nhiều !

 

 

II) B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự (tức là tể tướng)

 

Chức cao nhất là B́nh Chương , tức B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự, là tể tướng hay tướng quốc hay thừa tướng. Tôi đă có dịp nói rằng nhà Lê dùng chức danh ‘tể tướng’ chớ  không dùng chức danh ‘tướng quốc’ hay ‘thừa tướng’

Vua Lê Thái Tổ phong 3 người làm B́nh Chương, đó là Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn và Lê Sát. Các vua Lê sau cũng theo thông lệ đó, thường phong 3 người làm B́nh Chương. 

Bởi vậy , Trần Trọng Kim nói rằng chức cao nhất là <tả hữu Tướng-quốc>  là sai, phải nói là (ba) Tể tướng!

Xem

167)        B́nh Chương , tức B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự , Tể Tướng nhà Lê

 (B́nh Chương , tức B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự , là chức Tể Tướng nhà Lê   ; tôi đă nói đến việc này nhiều lần, ở đây , viết lại thành một bài, v́ tầm quan trọng của chi tiết sự kiện lịch sử này.

Đáng lẽ ra từ 60 năm nay, mọi cuốn sách giáo khoa về sử ở tŕnh độ trung học phải nói đến chi tiết sự kiện lịch sử này   ; không biết chi tiết sự kiện lịch sử này, th́ làm sao hiểu được sử nhà Lê  ???

Không những thế, tôi có cảm tưởng rằng hầu hết các sử gia, nhà b́nh luận sử nước ta không biết rằng B́nh Chương là Tể Tướng. Quái đản thay  ! ...)

 

 

III) Nguyên soái

 

Chức nguyên soái nhà Lê chính thống lần lượt là :

-Thiếu úy (1421-1426) (ông Nguyễn Chích)

-Nhập nội Đại tư mă (1427-1435) (ông Lưu Nhân Chú, bị Lê Sát đầu độc chết, cuối năm 1433)

-Nhập nội Đại đô đốc(1435- ?)

-Nhập nội Đô đốc

Đời Vua Lê Thái Tổ và 4 năm đầu đời Lê Thái Tông, chức nguyên soái là Nhập nội Đại tư mă. Bắt đầu từ năm 1437, đời Lê Thái Tông, chức nguyên soái là Nhập nội (Đại) đô đốc.

Với t́nh thế nước ta (tứ diện thụ đich), chức nguyên soái là rất quan trọng, đôi khi c̣n quan trọng hơn B́nh Chương.

Ông Lưu Nhân Chú, đời Vua Lê Thái Tổ, vừa là nguyên soái vừa là tể tướng.

Trần Trọng Kim không viết chức Nguyên soái, điều thiếu sót lớn lao !

Xem

170)        Nhập nội Đại tư mă và Nhập nội Đại đô đốc, nguyên soái nhà Lê

(Nhà Lê dùng Nhập nội Đại tư mă và Nhập nội Đại đô đốc làm nguyên soái . Hai chức danh rất long trọng Đại tư mă và Đại đô đốc này đều có mặt thời Tam Quốc; riêng Đại tư mă th́: các lănh chúa thời Tam Quốc đều tự xưng là Đại tư mă và nước Tề thời Đông Châu dùng Đại tư mă làm nguyên soái Đời Vua Lê Thái Tổ và mấy năm đầu đời Vua Lê Thái Tông , Nhập nội Đại tư mă là nguyên soái . Từ năm 1437, Nhập nội (Đại) Đô đốc là nguyên soái nhà Lê ...)

Kể từ thời Lê Nhân Tông, các vơ tướng đại công thần khai quốc đều đă già, hoặc về hưu hoặc chết già ; số người có thể trở thành Nhập nội Đô đốc là rất ít, nên không cần đến chức Nhập nội Đại đô đốc

Chức nguyên soái khi đánh trận có thể gọi là Tổng quản, Tổng quản c̣n là chức cai trị quân dân một trấn, một lộ.

 

 

IV) Hữu Bật và Tả hữu bộc xạ (Văn thừa tướng)

 

Trần Trọng Kim viết thiếu chức  Hữu Bật và Tả hữu bộc xạ

a)Ông Lê văn Linh là Nhập nội Thiếu phó , ngoài ra ông c̣n là hữu bật. Chức Hữu Bật của Ông Lê văn Linh này :

_không thấy được LTHCLC giải thích

_là chức rất cao, cao hơn bộc xạ: Đời Thái Tông, LVL can ngăn việc giết Lê Sát, nên bị giáng chức làm Tả Bộc Xạ (Tả Bộc Xạ là chức vụ then chốt về chính trị, chức của Văn ban đệ nhị công thần Bùi Quốc Hưng.

Chức Hữu Bật, do đó, là chức nắm quyền chánh trị . Căn cứ vào chữ Hữu Bật (người ở bên phải của vua), ta có thể xem Chức Hữu Bật là Văn Thừa Tướng, và Văn Thừa Tướng :

_đứng đầu quan văn

_chỉ kém có hai chức : nguyên soái và tể tướng (Vua Lê Thái Tổ trọng vơ hơn văn)

 45)        Lê Văn Linh, văn ban đệ nhất công thần (triều Lê Thái Tổ)

 

b) Khi Ông Lê văn Linh bị giáng chức làm Tả Bộc Xạ, Bùi Quốc Hưng có lẽ đă về hưu (BQH c̣n già hơn cả LVL) ;  Lê văn Linh  vẫn là Văn thừa tướng !

H́nh như sau LVL , triều Lê không c̣n dùng chức Hữu Bật làm Văn thừa tướng

c) Thời Vua Lê Thái Tổ  : Hữu Bộc Xạ là Đ́nh thượng hầu Nguyễn nhữ Lăm

d) dưới triều Lê Nhân Tông : Lê văn Linh làm Thái Phó , ông là Đại Văn thừa tướng !

 

 

V) Tam Tư

Gọi  là Tam Tư nhưng có Bốn chức (Tư Không, Tư Mă,  Tư Khấu, Tư Đồ) và là chức gia phong

262)               Bốn chức Tam Tư là chức gia phong

Diệu dụng của chức Tam Tư chính là ở chỗ Tam Tư là chức gia phong: đại công thần nhà Lê có thể có nhiều chức Tam Tư .

Những chức Tam Tư của Ông Lưu Nhân Chú là Tư không, Nhập nội Đại tư mă, Tư khấu. Những chức Tam Tư của Lê Sát là: Tư mă, Tư khấu, Tư đồ.

 

 

 VI) Tam Thiếu

 

Tam Thiếu cũng là trọng chức đại thần

Có 5 chức Tam Thiếu : thiếu sư, thiếu phó, thiếu phủ, thiếu bảo, thiếu úy

Năm 1427, khi vây Đông Đô, Vua Lê Thái Tổ đă phong cho các công thần một số chức vụ then chốt :

_nhiều tướng được phong thiếu úy (vào năm 1421-1425, chỉ có ông Nguyễn Chích làm thiếu úy)

_trên thiếu úy là tư mă (thuần về quân sự)

_trên thiếu úy là thiếu bảo (quân và dân sự)

_trên thiếu bảo là thiếu phó

Thiếu úy (quan vơ) cao hơn Hành khiển (quan văn)

Năm 1427-1428, chỉ có LVL làm Nhập nội Thiếu phó

Nguyễn Trăi  có chức Nhập nội Hành khiển, dưới ông Lê văn Linh ba bực

_ông Lê văn Linh là Nhập nội Thiếu phó

_từ Nhập nội Hành khiển lên Nhập nội Thiếu phó phải qua hai bực

Nhập nội Thiếu úy

Nhập nội Thiếu bảo

LVL c̣n là Hữu bật, chức vụ then chốt về chính trị, là Văn Thừa Tướng

Nguyễn Trăi chưa hề được chức Tam Thiếu

 

VII) Tam Thái

Tam Thái, Tam Tư,  Tam Thiếu đều là trọng chức đại thần

Tam Thái (Thái sư, Thái úy, Thái phó, Thái bảo) là cao nhất. Sở dĩ tôi viết về Tam Tư,  Tam Thiếu trước Tam Thái v́ Vua Lê Thái Tổ chưa dùng đến Tam Thái ở triều đ́nh, vua ta chỉ dùng Tam Thái để phong cho các vua người Thượng.

Vua Lê Thái Tổ chưa dùng đến Tam Thái v́ với t́nh thế nước ta, các vơ tướng c̣n có nhiều dịp lập công , nếu phong ngay Tam Thái th́ chẳng mấy chốc không c̣n chức để phong cho trọng chức đại thần (Thường th́ vua thỉnh thoảng phong thêm chức Tam Tư; cho nên đến cuối đời Vua Lê  Thái Tổ, các đại công thần thường có hai hoặc 3 chức Tam Tư) .

Vua Lê Thái Tông cũng chưa dùng đến Tam Thái.

Tam Thái đầu tiên triều Lê là dưới triều Lê Nhân Tông : Trịnh Khả làm Thái Úy, Lê văn Linh là Thái Phó

Nhà Lê, Thái Úy là chức quan cao hơn Thái Phó. Xem

156)        Chức Thái úy nhà Lê cao hơn Thái phó   _-nguợc lại với cơ cấu triều chính bên Tàu

(Trong các triều đại của ta và Tàu, chức Thái Úy là chức quan trọng nhất trong ba chức Thái Phó , Thái Úy, Thái Bảo, v́ Thái Úy nắm binh quyền. Có thể gọi Thái Úy là Đại nguyên soái. Thông thường, bên Tàu, Thái Phó là chức quan cao hơn Thái Úy. Dưới triều Lê nước ta, Thái Úy là chức quan cao hơn Thái Phó, Thái Bảo (xếp hạng như vậy th́ hợp lư hơn). Riêng vua Lê Thái Tổ dành chức Thái Úy chỉ để truy tặng cho hai vị tướng mà vua thương yêu nhất, đó là B́nh chương Lê Thạch và Nghĩa sĩ Lê Lai ...)

 

 

VIII) Tổng quản

 

Chức Tổng quản đă có từ thời Tiền Lê, từ thời Lê Đại Hành và là nguyên soái

Thời nhà Lê chính thống, nguyên soái  khi đánh trận có thể gọi là Tổng quản

Tổng quản c̣n là chức cai trị quân dân một trấn, một lộ; c̣n gọi là Tuyên úy đại sứ. Tổng quản mới là người đứng đầu một trấn, một lộ ; c̣n Hành Khiển chỉ là quan văn giúp việc cho Tổng quản.

 

 

IX) Ngự sử, gián nghị đại phu

 

Ngự sử, gián nghị đại phu là những chức vị quan trọng nhà Lê.

a)Vua Lê Thái Tổ là thánh-vương, nhưng vua ta vẫn xuống chiếu cầu lời can ngăn. Vua Lê Thái Tông lúc đầu bị (được)  can ngăn rất nhiều, đến khi các quan thấy vua tài giỏi chấp chưởng mọi việc rất hay, không can ngăn nữa, th́ vua lại xuống chiếu cầu lời can ngăn !

Cầu lời can ngăn là bản chất  của minh quân, của nhân quân, của thánh-vương

b) Ngự sử, gián nghị đại phu cũng có nhiệm vụ đàn hặc các quan

c) Họ cũng đóng vai tṛ rất quan trọng trong những vụ xử kiện, xử án ở triều đ́nh

 

 

X) Khu Mật viện, Nội-mật-viện, Chính sự viện, Không có Nội-các-viện

 

Thời nhà Lê chính thống, không có Nội-các-viện ngược lại với điều Trần Trọng Kim viết trong VNSL, trang 255.    

Chẳng có  Nội-các-viện mà có Khu Mật viện, Nội-mật-viện, Chính sự viện

Danh từ Nội-các chỉ xuất hiện từ năm 1673, thời Lê Trung Hưng :

=== ===  ĐVSKTT :

Quư Sửu, [Dương Đức] năm thứ 2 [1673] , (Thanh Khang Hy năm thứ 12). Mùa xuân, tháng giêng, xa giá về đến Kinh sư.

...Mùa thu, tháng 7, khởi phục Tham tụng Lại bộ thượng thư kiêm Đông các đại học sĩ quốc lăo tham dự triều chính Thái bảo Yên quận công trí sĩ Phạm Công Trứ vào triều giữ việc sáu bộ, tham tán cơ vụ.  Hạ lệnh cho các quan văn vào Nội các của Vương phủ để nghị bàn việc nước. Việc chầu hầu ở Nội các bắt đầu từ đấy. === ===

 

 

XI) Các Bộ, Ngũ h́nh viện, các viện, các cục , vv

 

Đời Vua Lê Thái Tổ có ba Bộ : Bộ Lại, Bộ Lễ, Bộ Hộ, có Ngũ h́nh viện, có các viện, các cục ,Trung-Thư, Hoàng-Môn, ba sở Môn-hạ, các sảnh...

Không nên thấy có ba Bộ, mà nói rằng thời ấy chính trị sơ sài (như ông Phan Huy Chú nói rằng đầu đời Lê chỉ có hai Bộ (Bộ Lại, Bộ Lễ) !). Sự thực th́, có ba Bộ nhưng lại có Ngũ h́nh viện, có các viện, các cục, vv...

Vd

Không có Bộ H́nh, nhưng có Ngũ h́nh viện. Đến đời Vua Lê Thánh Tông, vua đổi một viện  trong Ngũ h́nh viện thành Bộ H́nh ! Có thể nói rằng Ngũ h́nh viện  là năm Bộ H́nh !

 

 

XII) Ṭa án triều đ́nh

Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông có Ṭa án triều đ́nh ! Chính ra, vua đích thân xử kiện cho dân chúng, xét xử lại các án tử h́nh và vua họp triều đ́nh để các quan có thể luận tội hoặc biện hộ cho các bị can

Ṭa án triều đ́nh này giống như lúc khởi nghĩa Vua Lê Thái Tổ họp các quan để bàn kế tiến thủ, để bàn sách lược, chiến lược thiết yếu, để bàn nên hay không nên thi hành một việc quan trọng.

Các Ngự sử, Gián nghị đại phu giữ vai tṛ rất quan trọng trong những vụ xử kiện, xử án ở triều đ́nh: chính họ luận tội hoặc biện hộ cho các bị can và đề nghị kết án. Thường th́ Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông kết án theo như ư Ngự sử, Gián nghị đại phu _-nhưng ba vị vua này khoan hồng, dung thứ hơn các quan...

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung (tóm tắt Việt Giám Thông Khảo của Vũ Quỳnh)

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn, bị kiểm duyệt

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, có thể bị kiểm duyệt

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

Tiểu thuyết  lịch sử

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

              Mục Lục Thơ Áo Dài

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

ML_ViệtSử,Văn

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *