Vua Lê Thái Tổ trọng thưởng công thần như thế nào ?

                        Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

 

I) Tước hầu, Tước chữ công thần, Tước chữ Trí tự

II) Là công thần nếu có Tước hầu hoặc Tước chữ công thần hoặc Tước chữ Trí tự

III) Có 10 Tước hầu chớ chẳng phải là 9 Tước hầu

IV) Cấp ruộng đất cho công thần và dân chúng, Cấp đất làm dinh thự

V) Ḍng dơi khai quốc công thần được đời đời tập ấm làm quan

VI) Luật bát nghị : khoan miễn tội cho công thần

VII) Nguyễn nhữ Lăm có tội với Vua Lê Thái Tổ !

__________________________________________

Bài này tổng kết những bài số 56, 57, và 145 , nói về Tước hầu, Tước chữ công thần, Tước chữ Trí tự  phong cho  công thần đời Vua Lê Thái Tổ. V́ là bài tổng kết , nên có nhiều chi tiết đă được bàn luận trong các bài trước (số 56, 57 và 145) ; nhưng vẫn có vài chi tiết mới, đặc biệt là Tước hầu  phong cho ông Lưu Nhân Chú : Thông thượng hầu tức Triệt thượng hầu (Tước hầu cao nhất !), xác định rằng Vua Lê Thái Tổ dùng 10 tước hầu để phong cho các công thần , 10 tước hầu chớ chẳng phải là 9 Tước hầu  ...

Những bài trước :

56) Chữ Công thần, Chữ Trí tự, Danh chức Thượng Đại tướng quân, Danh chức Đại phu, Hầu tước vinh phong cho công thần triều Lê Thái Tổ 1

( Chữ X-Trí-tự, chỗ lầm lẫn trong Việt Nam Sử Lược Thượng tướng quân và thượng tướng, chỗ lầm lẫn trong Lịch triều hiến chương loại chí )

57) Chữ Công thần, Chữ Trí tự, Danh chức Thượng Đại tướng quân, Danh chức Đại phu, Hầu tước vinh phong cho công thần triều Lê Thái Tổ 2

 ( Hầu tước , Chữ Công thần : chỗ thiếu sót trong Việt Nam Sử Lược . Nhận ra thứ bực Công thần theo tước Hầu , theo số Chữ Công thần. )

145) Sử gia Trần Trọng Kim không hiểu không biết vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần như thế nào

(Sử gia Trần Trọng Kim đă hoàn toàn sai lầm về việc phong thưởng công thần của vua Lê Thái Tổ. Ông lầm tưởng rằng vua phân chia xếp hạng tất cả các công-thần theo ba chữ Thượng-trí-tự, Đại-trí-tự,và Trí-tự (là tước chữ phong cho quân nhân Thiết Đột). Ông lại bỏ sót hầu tước trong việc phong thưởng công thần của vua Lê Thái Tổ, một bỏ sót lớn lao và quái dị ! Ngoài ra, ông không nói ǵ đến ‘chữ công thần’ (Suy trung, Tán trị, Hiệp mưu, vv) ...)

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

VNSL = Việt Nam Sử Lược ( Trần Trọng Kim )

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí (Phan Huy Chú)

LSTL = Lam Sơn Thực Lục

LNC = Ông Lưu Nhân Chú

NT = Nguyễn Trăi

TNH = Trần Nguyên Hăn

TTK = Trần Trọng Kim

PHC = Phan Huy Chú

PVX = Phạm văn Xảo = Phạm văn Sảo

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, dưới thời Trịnh Căn, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’,  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê (ngoài ra, nhóm Lê Hi ,13 người, chẳng có người nào là sử thần ...)

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng

 

 

I) Tước hầu, Tước chữ công thần, Tước chữ Trí tự

 

Tước hầu, Tước chữ công thần, Tước chữ Trí tự (Thượng Trí tự, Đại Trí tự và Trí tự)  là những tước được dùng để phong cho công thần , đời Vua Lê Thái Tổ

a) Tước hầu, phong cho công thần là chuyện thường t́nh ở mọi triều đại. Nhưng Tước chữ công thần , Tước chữ Trí tự là đặc điểm nhà Lê.

Tuy nhiên, đặc điểm của Tước hầu của Vua Lê Thái Tổ là có thể căn cứ vào (tên gọi) Tước hầu mà xác định cấp bậc công thần :

Tước hầu  có chữ Thượng là Đại công thần

Phục hầu (Quan Phục hầu và Trước Phục hầu) là Tước hầu thấp nhất , v́ Phục hầu có nghĩa là hầu tước áo măo _-chưa phải là hầu tước  thật sự, mà tập sự làm hầu tước !

 

b) ‘chữ công thần’

là những chữ vinh phong cho công thần như Suy trung, Tán trị, Hiệp mưu, Đồng Đức, Dương vũ, Bảo chính vv.

Chữ công thần là đặc điểm ‘đáng yêu’ của nhà Lê ; đời Lê Trung hưng, vẫn c̣n dùng để vinh phong cho công thần. Vua Lê Thái Tổ phát minh ra ‘chữ công thần’, chứng tỏ ḷng ưu ái của vua đối với công thần.

_-Cái vinh hạnh của Chữ công thần   : Người nào được phong làm ‘xx công thần’ th́ được tự xưng là ‘xx công thần’ .

Như vậy,

Ông Lưu Nhân Chú có thể tự xưng là Suy Trung, Tán Trị, Hiệp Mưu, Dương Vũ công thần

Ông Phạm Vấn có thể tự xưng là Suy Trung, Tán Trị, Hiệp Mưu, Bảo Chính công thần

_-Có thể căn cứ vào số chữ công thần mà xác định cấp bậc công thần

Ví dụ:

Trong Đại hội các quan văn vơ , chỉ có hai ông Phạm Vấn và Lưu Nhân Chú được đến 8 chữ công thần, (hơn Lê Sát hai chữ)

_-ông Phạm Vấn là Suy trung, Tán trị, Hiệp mưu, Bảo chính công thần

_-ông Lưu Nhân Chú là Suy trung, Tán trị, Hiệp mưu, Dương vũ công thần

Đây là hai vị đệ nhất công thần, cũng là hai vị tể tướng. (Lê Sát là tể tướng thứ ba, có thể xem là phó tể tướng)

 

c) chữ Trí tự (Thượng Trí tự, Đại Trí tự và Trí tự)

Thượng-trí-tự, Đại-trí-tự,và Trí-tự là tước chữ phong cho quân nhân Thiết Đột có mặt từ lúc đầu khởi nghĩa.

Thượng-trí-tự là Đại công thần

 

 

II) Là công thần nếu có Tước hầu hoặc Tước chữ công thần hoặc Tước chữ Trí tự

 

Nếu  Tước hầu hoặc Tước chữ công thần hoặc Tước chữ Trí tự th́ là công thần

Nếu  không có Tước hầu cũng không có Tước chữ công thần, cũng không có Tước chữ Trí tự th́ chẳng phải là công thần

Vd

 Trần Nguyên Hăn Phạm văn Xảo chẳng phải là công thần v́ họ không có Tước hầu cũng không có Tước chữ công thần, cũng không có Tước chữ Trí tự, vào năm Thuận thiên thứ nhất (1428) , nơi Đại hội các quan văn vơ ‘để định công, ban thưởng, xét công cao thấp mà định thứ bậc’ .

Chú Thích, Nhận xét :

Tôi đă viết nhiều về Trần Nguyên Hăn , Phạm văn Xảo

Xem

260)               Tổng kết về vụ án Phạm văn Xảo

( Bài này, tiếp theo bài Phm văn Xo là ai ? _-Không ai biết ! ,xác định thêm rằng Phạm văn Xảo chẳng phải là người Kinh Lộ, chẳng phải là người Kinh , chẳng phải là công thần và bàn về :

_-Phạm văn Xảo được phong chức ǵ ?

_-Phạm văn Xảo cùng với Đèo Cát Hăn làm phản ,cuối năm 1431

_-Phạm văn Xảo chết nơi chiến trường

_-Giặc Đèo Cát Hăn  giặc Phạm văn Xảo )

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

III) Có 10 Tước hầu chớ chẳng phải là 9 Tước hầu

Vua Lê Thái Tổ dùng 10 tước hầu để phong cho các công thần , 10 tước hầu chớ chẳng phải là 9 Tước hầu  Các tước hầu mà vua Lê Thái Tổ phong cho các công thần là :

1) Thông thượng hầu tức Triệt thượng hầu (ông Lưu Nhân Chú)

2) Huyện thượng hầu (Phạm Vấn, Lê Sát)

3) Á thượng hầu (Lê Ngân)

4) Hương thượng hầu (Nguyễn Lư, Lê Văn Linh, Bùi Quốc Hưng)

5) Đ́nh thượng hầu

6) Huyện hầu

7) Á hầu

8) Quan nội hầu

9) Quan phục hầu

10) Trước phục hầu

Chú Thích, Nhận xét : 

a) Sự khác biệt giữa danh sách hầu tước này với danh sách vẫn dùng xưa nay là ở  tước hầu cao nhất : Thông thượng hầu tức Triệt thượng hầu

(Thông hầu hay Triệt hầu ? _-Chính ra là Triệt hầu ! v́ kiêng húy Hán Vơ Đế, nên gọi là Thông hầu (Hán Vơ Đế húy là Lưu Triệt) ; Ta nên dùng chữ Triệt hầu  cho rơ nghĩa : Triệt = Triệt để, quán triệt ; Triệt hầu  = tước hầu cao nhất ! vả lại, chúng ta không cần kiêng húy Hán Vơ Đế )

b)ông Lưu Nhân Chú được phong làm Triệt thượng hầu ; rất có lư :

_-Triệt hầu là tước hầu cao nhất 

_-Năm 1425, sau khi đánh thành Tây Đô, ông Lưu Nhân Chú đă được phong làm Triệt hầu

_-Năm 1428, Vua Lê Thái Tổ chỉ thêm chữ ‘thượng’, vào tước Triệt hầu của ông. Nếu Vua Lê Thái Tổ không thêm chữ ‘thượng’, th́ Triệt hầu vẫn là tước hầu cao nhất 

_-nhà Mạc, nhà Trịnh đă đục bỏ tên ông Lưu Nhân Chú trong biển ngạch công thần và đục bỏ luôn tước hầu của ông. Họ làm như vậy v́ :

_-họ rất muốn cho hậu thế nghĩ rằng Trần Nguyên Hăn là Tướng quốc, do đó họ giấu tên ông Lưu Nhân Chú _-v́ ông Lưu Nhân Chú là Tể tướng (Tướng quốc)  Nguyên soái

_-họ vu khống rằng Vua Lê Thái Tổ kỳ thị người Kinh Lộ, mà ông Lưu Nhân Chú là người Kinh Lộ, lại là Nguyên soái và Tể tướng, lại là đệ nhất công thần  

d) Có thể căn cứ vào tước hầu để xác định cấp bậc Công Thần :

Tước hầu  có chữ Thượng là Đại công thần

Phục hầu (Quan Phục hầu và Trước Phục hầu) là Tước hầu thấp nhất

e) Các Tước hầu được phong vào năm Thuận thiên thứ nhất (1428) , nơi Đại hội các quan văn vơ ‘để định công, ban thưởng, xét công cao thấp mà định thứ bậc’

Tháng năm, năm Thuận thiên thứ hai (1429) , chỉ khắc biển ngạch công thần.

248)             Nguyên soái và Tể tướng Lưu Nhân Chú triều Lê Thái Tổ 5

( Nguyên soái và Tể tướng Lưu Nhân Chú là Quyền cao chức trọng nhất triều Lê Thái Tổ ; trước nay, tôi vẫn nghĩ rằng Nguyên soái Lưu Nhân Chú là công thần thứ nhất, nhưng không cả quyết được v́ ông Phạm Vấn có chế văn của Vua Lê Thái Tổ  khẳng định là tể tướng và tể phụ . Bài này trước tiên giải thích tại sao ông Phạm Vấn được gọi là tể phụ ; và từ đó , ta có thể yên tâm mà nói rằng nguyên soái Lưu Nhân Chú là đệ nhất công thần . Sau đó , bài này giải thích thêm vài công nghiệp của ông Lưu Nhân Chú ... )

 

 

IV) Cấp ruộng đất cho công thần và dân chúng, Cấp đất làm dinh thự

 

Ngoài Tước hầu, Tước chữ công thần, Tước chữ Trí tự,  Vua Lê Thái Tổ c̣n cấp ruộng đất cho công thần. Số ruộng đất cấp cho công thần rất lớn, Đại công thần có thể có đến 1000 mẫu  ruộng

Vua Lê Thái Tổ c̣n cấp đất làm dinh thự cho công thần

Quan trọng hơn nữa : Vua Lê Thái Tổ cấp ruộng đất cho dân chúng

Hai công tŕnh chánh trị:

_-Vua Lê Thái Tổ (là vị vua đầu tiên ở nước ta), đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng

_-Vua Lê Thái Tổ dùng đức nhân mà trị thiên hạ

Là 2 chánh sách chính yếu đă tạo nên thời thái b́nh thịnh trị, giầu có,  hoan lạc âu ca . Và Vua Lê Thái Tổ đă ban hành nền chính trị vững chăi , sáng suốt, nhân ḥa ; luật pháp lưu truyền cho hậu thế...

 

 

V) Ḍng dơi khai quốc công thần được đời đời tập ấm làm quan

 Được cấp ruộng là một quyền lợi của công thần ; một quyền lợi khác là : ḍng dơi khai quốc công thần được đời đời tập ấm làm quan ...

 

 

VI) Luật bát nghị : khoan miễn tội cho công thần

 

Vua Lê Thái Tổ có đặt Luật bát nghị để khoan miễn tội cho công thần

 

 

VII) Nguyễn nhữ Lăm có tội với Vua Lê Thái Tổ !

 

==== ====  Đại Việt Sử Kư Toàn Thư :

Kỷ Tỵ, [Thái Ḥa] năm thứ 7 [1449], (Minh Chính Thống năm thứ 4). Mùa xuân, tháng giêng, ban yến cho các quan. Múa nhạc "B́nh Ngô phá trận".

 ... Tháng 2, miếu điện ở Lam Kinh làm xong. Sai Hàn lâm thị độc Hoàng Thanh thay Nguyễn Lăm làm lễ tấu cáo. V́ Lăm trước đó có tội với Thái Tổ.  ==== ====   

Chú Thích, Nhận xét :

a) Bỗng dưng ta thấy : Nguyễn nhữ Lăm đă có tội với Vua Lê Thái Tổ !

b) Nguyễn nhữ Lăm đă có tội với Vua Lê Thái Tổ , thế mà chẳng sao hết ! măi đến Thái Ḥa năm thứ 7 [1449], vẫn giữ chức vụ cũ. Bởi thế phải làm lễ tấu cáo (thời Vua Lê Thái Tổ, chức Nguyễn nhữ Lăm là Hữu Bộc Xạ, chỉ kém chức  Lê Văn Linh, Bùi Quốc Hưng trong hàng các quan văn) ; nhưng bị triều đ́nh không cho làm lễ tấu cáo, v́ đă có tội với Vua Lê Thái Tổ.

(thời Vua Lê Nhân Tông : Lê Văn Linh làm Thái Phó, Bùi Quốc Hưng có lẽ đă về hưu hoặc chết già,  Nguyễn nhữ Lăm làm thượng thư lệnh ; thượng thư lệnh tương đương với Văn thừa tướng, nhưng vẫn dưới Thái Phó ) 

c) Sự việc này (Nguyễn nhữ Lăm đă có tội với Vua Lê Thái Tổ ) là thêm bằng chứng rơ ràng rằng Vua Lê Thái Tổ rất trọng đăi công thần, không hề giết ai, không hề hại ai,  mà trái lại t́m đủ mọi cách để xá tội cho các công thần _-ngược lại với lời vu khống của Trần Trọng Kim trong VNSL 

Trần Trọng Kim đă sai lầm rất nhiều, nhiều vô kể trong Việt Nam Sử Lược . Cái sai lầm lớn nhất, th́ không phải là sai lầm , mà là một tội lỗi lớn lao, đó là Trần Trọng Kim đă vu khống rằng Vua Lê Thái Tổ  ‘‘hay đa nghi chém giết công thần’’. Tôi sẽ có bài viết về vụ vu khống này ; trước đó, sẽ có thêm một bài trong đề mục ‘‘Vua Lê Thái T là Nghiêu Thun Vũ Thang’’

Xem

180)        Nguyễn Trăi không hề bị thất sủng , đời Vua Lê Thái Tổ , mà ngược lại ...

187)        Lời chú thích ác ôn của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

191)        Nguyễn Trăi không được gặp mặt Vua Lê Thái Tổ lúc mới bị bắt (vụ án Trần Nguyên Hăn),  Tại sao ?

 250)       Nguyễn Trăi thường diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn 2

( ...và ca tụng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang 2)

248)             Nguyên soái và T tướng Lưu Nhân Chú triu Lê Thái T 5

243)               Vua Lê Thái T là Nghiêu Thun Vũ Thang 2

( ...theo nhận định của S thn Vũ Qunh, Lê Tung, của Nguyn Trăi; các sử quan triều Nguyễn cũng biết thế... 2 )

188)        Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương ! ngay các sử quan triều Nguyễn cũng biết vậy ; Bằng chứng

255)               Bế Khắc Thiệu cùng Trần Nguyên Hăn làm phản ở Thái Nguyên, cuối năm 1430

 ( Đ́nh thượng hầu Lê Khôi  chém Trần Nguyên Hăn  ở Cao Bằng, đầu năm 1431 )

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 260)              Tổng kết về vụ án Phạm văn Xảo

( Bài này, tiếp theo bài Phm văn Xo là ai ? _-Không ai biết ! , xác định thêm rằng Phạm văn Xảo chẳng phải là người Kinh Lộ, chẳng phải là người Kinh , chẳng phải là công thần và bàn về :

_-Phạm văn Xảo được phong chức ǵ ?

_-Phạm văn Xảo cùng với Đèo Cát Hăn làm phản ,cuối năm 1431

_-Phạm văn Xảo chết nơi chiến trường

_-Giặc Đèo Cát Hăn  giặc Phạm văn Xảo )

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

*

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung (tóm tắt Việt Giám Thông Khảo của Vũ Quỳnh)

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn, bị kiểm duyệt

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, có thể bị kiểm duyệt

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

Tiểu thuyết  lịch sử

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

              Mục Lục Thơ Áo Dài

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

ML_ViệtSử,Văn

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *