V́ nghi kỵ, Trần Thánh Tông Trần Nhân Tông bạc đăi Trần Hưng Đạo, Đúng hay Sai ?

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

I) Trần Thánh Tông Trần Nhân Tông bạc đăi Trần Hưng Đạo

 

A] Trần Hưng Đạo chứng tỏ ḷng trung

II) Trần Hưng Đạo khen Yết Kiêu Dă Tượng

III) Trần Hưng Đạo đ̣i giết con

IV) Trần Hưng Đạo hầu tắm Trần Quang Khải

 

B]Thử phân tích

V) Việc Trần Hưng Đạo khen Yết Kiêu Dă Tượng

VI) Việc Trần Hưng Đạo đ̣i giết con ruột

VII) Việc Trần Hưng Đạo hầu tắm Trần Quang Khải

 

C] Kết Luận

VIII) Không thể trách Trần Thánh Tông Trần Nhân Tông

__________________________________________

 

Câu hỏi "Đúng hay Sai ?" trong tựa đề là hai câu hỏi :

_-Có phải "V́ nghi kỵ mà Trần Thánh Tông Trần Nhân Tông bạc đăi Trần Hưng Đạo" hay không ?

_-Sự nghi kỵ này là Đúng hay Sai  ? ...


 

Vua ta = Vua Lê Thái Tổ 

CMc = sách CMục = KĐVSTGCM ="Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

Vua Lê Tương Tông = Tương Tông Dực Hoàng đế nhà Lê (thường bị gọi là Lê Tương Dực)

TQK = Trần Quang Khải

TL = Trần Liễu

THĐ = TQT = Trần Hưng Đạo = Trần Quốc Tuấn

YKDT = Yết Kiêu, Dă Tượng

NsL= NSL = Ngô Sĩ Liên

VQ = Vũ Quỳnh

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

CM = CMục = Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

VNSL = Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

CNKBVN = Các nhà khoa bảng Việt nam

NG = Nho-giáo, Trần Trọng Kim

ĐCLQ = Đông Châu Liệt Quốc

HSTH = Truyện ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’

TQCDN = Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung

 

I) Trần Thánh Tông Trần Nhân Tông bạc đăi Trần Hưng Đạo

 

Trần Thánh Tông Trần Nhân Tông đă bạc đăi Trần Hưng Đạo: suốt đời Trần Hưng Đạo, ông không hề là trọng chức đại thần mà chỉ là Nguyên soái tạm thời trong hai cuộc chiến mà thôi

Xem 

104)        Ông Trần Quang Khải là người Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông chớ chẳng phải Trần Hưng Đạo. Lư do ? _-Rất giản dị !

166)        Trần Hưng Đạo chưa từng làm  Thái sư, Thái úy,Tướng quốc, cho đến chưa từng làm Tư đồ, ông chỉ là Nguyên soái tạm thời trong hai cuộc chiến mà thôi

 

 

A] Trần Hưng Đạo chứng tỏ ḷng trung

 

Có nhiều câu chuyện, nhiều "giai thoại", chứng tỏ ḷng trung của Trần Hưng Đạo, ḷng trung với hai vua Trần (Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông)

 

II) Trần Hưng Đạo khen Yết Kiêu Dă Tượng

 

=== === ĐVSKTT:

... Lúc sắp mất, Yên Sinh cầm tay Quốc Tuấn giối giăng rằng: "Con không v́ cha lấy được thiên hạ, th́ cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được". Quốc Tuấn ghi điều đó trong ḷng, nhưng không cho là phải.

Đến khi vận nước lung lay, quyền quân quyền nước đều do ở ḿnh, ông đem lời cha dặn nói với gia nô là Dă Tượng, Yết Kiêu. Hai người gia nô can ông: "Làm kế ấy tuy được phú quư một thời nhưng để lại tiếng xấu ngàn năm. Nay Đại Vương há chẳng đủ phú và quư hay sao? Chúng tôi thề xin chết già làm gia nô, chứ không muốn làm quan mà không có trung hiếu, chỉ xin lấy người làm thịt dê là Duyệt làm thầy mà thôi. Quốc Tuấn cảm phục đến khóc, khen ngợi hai người. === ===

 

Chú Thích, Nhận xét :

a) Yên Sinh = Yên Sinh Vương = An Sinh Vương = Trần Liễu

b) Trần Hưng Đạo cảm phục đến khóc, khen ngợi Yết Kiêu Dă Tượng ! (cảm phục thái quá !)

c) Yết Kiêu Dă Tượng thiệt đáng khen, làm gia nô mà lại trung với vua Trần như vậy, trung hơn cả với chủ ! Cũng rất lạ !

d) Những "giai thoại" này, vua Trần đều biết ; bởi v́ :

_- vua Trần có gài gián điệp ở nhà Trần Hưng Đạo , giả làm lính, người hầu, đầy tớ... (dùng gián điệp đă có từ ngh́n xưa, Tôn Tử Binh Pháp có nói đến việc dùng gián điệp (Tôn Tử đồng thời với Khổng Tử))

_-vả lại, Trần Hưng Đạo có thể cố t́nh để lộ những "giai thoại" này

 

 

 

III) Trần Hưng Đạo đ̣i giết con

 

Trần Hưng Đạo c̣n đ̣i giết con, khi con ông muốn ông thực hiện ư nguyện của cha ông.

=== === ĐVSKTT (tiếp theo đoạn văn đă trích ở trên):

... Một hôm Quốc Tuấn vờ hỏi con ông là Hưng Vũ Vương: "Người xưa có cả thiên hạ để truyền cho con cháu, con nghĩ thế nào?". Hưng Vũ Vương trả lời: "Dẫu khác họ cũng không nên, huống chi là cùng một họ!". Quốc Tuấn ngẫm cho là phải. Lại một hôm Quốc Tuấn đem chuyện ấy hỏi người con thứ là Hưng Nhượng Vương Quốc Tảng. Quốc Tảng tiến lên thưa: "Tống Thái Tổ vốn là một ông lăo làm ruộng, đă thừa cơ dấy vận nên có được thiên hạ" . Quốc Tuấn rút gươm kể tội: "Tên loạn thần là từ đứa con bất hiếu mà ra", định giết Quốc Tảng, Hưng Vũ Vương hay tin, vội chạy tới khóc lóc xin chịu tội thay, Quốc Tuấn mới tha. Đến đây, ông dặn Hưng Vũ Vương: "Sau khi ta chết, đậy nắp quan tài đă rồi mới cho Quốc Tảng vào viếng" ... === ===

 

Chú Thích, Nhận xét :

a) Tống Thái Tổ ở đây có lẽ là Lưu Dụ, vua sáng nghiệp nhà Tiền Tống.

b) Mắng Trần Quốc Tảng  "đứa con bất hiếu", th́ không đúng,  Trần Quốc Tảng muốn thực hiện ư nguyện của cha THĐ,  là kẻ có hiếu !

c) Trần Hưng Đạo c̣n đ̣i giết con, nếu đó là t́nh thực, th́ quả là trung thành lắm với hai vua Trần !!!.

d)"Một hôm Quốc Tuấn vờ hỏi con ông" .Tại sao lại "vờ hỏi" mà không  hỏi thực" ??  Quái !!!

 

 

IV) Trần Hưng Đạo hầu tắm Trần Quang Khải

I

Tôi đă có vài dịp nói về sự việc Trần Hưng Đạo hầu tắm Trần Quang Khải, như ở bài

166) Trần Hưng Đạo chưa từng làm Thái sư, Thái úy,Tướng quốc, cho đến chưa từng làm Tư đồ, ông chỉ là Nguyên soái tạm thời trong hai cuộc chiến mà thôi

Nhắc lại ở đây sự việc này và bàn thêm vài điều về ḷng trung của Trần Hưng Đạo với hai vua Trần

=== === ĐVSKTT:

Một hôm, Quốc Tuấn từ Vạn Kiếp tới, Quang Khải xuống thuyền chơi suốt ngày mới trở về. Lại Quang Khải vốn sợ tắm gội, Quốc Tuấn th́ thích tắm thơm, từng đùa bảo Quang Khải: "Ḿnh mẩy cáo bẩn, xin tắm giùm", rồi cởi áo Quang Khải ra, dùng nước thơm tắm cho ông và nói: "Hôm nay được tắm cho Thượng tướng". Quang Khải cũng nói: "Hôm nay được Quốc công tắm rửa cho".

Từ đó, t́nh nghĩa qua lại giữa hai người càng thêm mặn mà. Bản thân làm tướng văn, tướng vơ, giúp rập nhà vua, hai ông đứng hàng đầu. === ===

Chú Thích, Nhận xét :

 a) Tại sao lại ‘làm tướng văn, tướng vơ’ ?? Cả hai người (Trần Hưng Đạo và Trần Quang Khải) đều là tướng vơ !

 b) Nhắc lại : Tôi thấy rằng việc ‘hầu tắm’ này là một điều khổ nhục

 Bởi v́,  Ai lại đem tấm thân nam nhi đại trượng phu đi ‘hầu tắm’ kẻ khác ??

 nhất là vơ tướng nam nhi đại trượng phu ??? ...

c) cái ư của Trần Hưng Đạo muốn bày tỏ là : "Thượng tướng là nguyên soái thật sự, là bề trên của tôi, tôi chỉ là Quốc công, nguyên soái tạm thời"

d)"Từ đó, t́nh nghĩa qua lại giữa hai người càng thêm mặn mà", SAI ! Chẳng mặn mà cái ǵ cả ! Trước khi được Trần Hưng Đạo hầu tắm, Trần Quang Khải ghét Trần Hưng Đạo, không muốn Trần Hưng Đạo có chức vị quan trọng ǵ trong triều, chỉ cho Trần Hưng Đạo làm Nguyên soái tạm thời; sau  sự việc được Trần Hưng Đạo hầu tắm, Trần Quang Khải vẫn ghét Trần Hưng Đạo, vẫn chỉ cho Trần Hưng Đạo làm Nguyên soái tạm thời mà thôi; suốt đời Trần Hưng Đạo, ông chưa từng làm Thái sư, Thái úy,Tướng quốc, cho đến chưa từng làm Tư đồ mà chỉ là Nguyên soái tạm thời trong hai cuộc chiến, tức là chỉ làm ông-Quốc-công-có-quyền-tiết-chế trong hai cuộc chiến mà thôi !

 

 

 

B]Thử phân tích

Ở đây, thử phân tích ḷng trung của Trần Hưng Đạo, ḷng trung với hai vua Trần (Trần Thánh Tông Trần Nhân Tông) qua ba "giai thoại" đă kể trên ; phân tích xem ḷng trung của Trần Hưng Đạo, có thật sự là trung siêu tuyệt hay chăng; hay ba "giai thoại" đó chỉ là những màn kịch hấp dẫn của ông bày ra để ḷe hai vua Trần và Trần Quang Khải

 

 

V) Việc Trần Hưng Đạo khen Yết Kiêu, Dă Tượng

 

Trần Hưng Đạo khen Yết Kiêu Dă Tượng, th́ đúng rồi, th́ phải rồi. Nhưng cũng rất lạ: sao họ lại hiểu biết sâu xa đến thế, c̣n rơ sử Tàu, biết đến ông Duyệt thời xưa!

Họ có được mớm lời không vậy ?

C̣n "Quốc Tuấn cảm phục đến khóc" th́ có phải là sự thực hay không ? Chuyện này rất đáng nghi !

 

 

VI) Việc Trần Hưng Đạo đ̣i giết con ruột

 

Trần Hưng Đạo đ̣i giết con ruột, Việc kinh khủng ! Bởi v́: Hùm dữ c̣n không nỡ ăn thịt con !

Huống chi Trần Quốc Tảng có thể xem là kẻ có hiếu : muốn thực hiện ư nguyện của ông nội, cha Trần Hưng Đạo.   

Ngoài ra, câu nói của Hưng Nhượng Vương Quốc Tảng có vẻ như học thuộc ḷng rồi đọc lại ! Đáng lẽ ra, Hưng Nhượng Vương Quốc Tảng chỉ nên nói : "Cha nên thực hiện ư nguyện của ông nội"

Thế rồi, Trần Hưng Đạo chỉ nguôi giận khi Hưng Vũ Vương đ̣i chết thay !

Có vẻ như là họ đều đóng kịch !

Xác suất 75% là họ đóng kịch !

Ít nhất, hai vua Trần nghĩ rằng họ đóng kịch !

 

 

VII) Việc Trần Hưng Đạo hầu tắm Trần Quang Khải

 

Trần Hưng Đạo hầu tắm Trần Quang Khải, đây là sự việc khổ nhục của Trần Hưng Đạo !  Ai lại đem tấm thân nam nhi đại trượng phu đi hầu tắm kẻ khác ?? nhất là vơ tướng nam nhi đại trượng phu ???

Hầu tắm Trần Quang Khải ! Eo ơi, ai mà làm được!

Nếu hầu tắm mỹ nữ, th́ được, th́ vui đấy, có thể sờ soạng, sơ múi chút đỉnh này nọ được; chớ hầu tắm một tên đực rựa, th́... chỉ là sự việc khổ nhục !

Trần Quang Khải bị hầu tắm chắc cũng nhột, lại càng sợ, chắc phải thủ sẵn một thế vơ hiểm, để pḥng thân ! Khi bị hầu tắm xong, Trần Quang Khải lại càng nghi kỵ thêm.

 

C] Kết Luận

VIII) Không thể trách Trần Thánh Tông Trần Nhân Tông

Như đă phân tích ở trên , ba "giai thoại" chứng tỏ ḷng trung của Trần Hưng Đạo, có nhiều điểm rất đáng nghi ngờ:

a) Yết Kiêu, Dă Tượng là gia nô, lại là gia nô  vơ biền thế mà thao thao nói về "ông Duyệt" đời xưa bên Tàu, thật đáng nghi!...  C̣n "Quốc Tuấn cảm phục đến khóc" th́ quá lắm, th́ quá quắc lắm, đáng lẽ không phải, không nên, không đến nỗi phải phát khóc;  đáng nghi lắm lắm !

b) Hùm dữ c̣n không nỡ ăn thịt con ! thế mà Trần Hưng Đạo đ̣i giết con ruột, trong khi Trần Quốc Tảng chỉ muốn thực hiện ư nguyện của ông nội, cha Trần Hưng Đạo. Lại có chuyện Hưng Vũ Vương chạy tới khóc lóc xin chịu tội thay ; Như một màn kịch vậy !

c) Trần Hưng Đạo hầu tắm Trần Quang Khải, đây là sự việc khổ nhục của Trần Hưng Đạo 

Hầu tắm Trần Quang Khải ! Eo ơi, ai mà làm được! Thế mà Trần Hưng Đạo làm được ! tất phải v́ một mưu toan nào ghê gớm lắm (!!!)

Nếu Trần Hưng Đạo  muốn soán ngôi, th́ những hành động đó là cách hay nhất để đạt ḷng tin cậy của hai vua Trần. Chính v́ đó là cách hay nhất, cho nên mới đáng ngờ ( Khéo quá hóa vụng ! )

Xác suất 75%-85% là Trần Hưng Đạo , hai con trai của THĐ và Yết Kiêu, Dă Tượng đă đóng kịch

Hai vua Trần  và Trần Quang Khải tin rằng họ đă đóng kịch.

Cho nên,

 166)              Trần Hưng Đạo chưa từng làm  Thái sư, Thái úy,Tướng quốc, cho đến chưa từng làm Tư đồ, ông chỉ là Nguyên soái tạm thời trong hai cuộc chiến mà thôi

 

Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông đă bạc đăi Trần Hưng Đạo.

Hai vua Trần vốn nghi kỵ Trần Hưng Đạo , sau những "màn kịch"  hấp dẫn kể trên, họ càng nghi kỵ hơn thêm.

Thiết nghĩ không thể trách và không nên trách Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông./.

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung (tóm tắt Việt Giám Thông Khảo của Vũ Quỳnh)

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn, bị kiểm duyệt

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, có thể bị kiểm duyệt

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

Tiểu thuyết  lịch sử

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

              Mục Lục Thơ Áo Dài

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

ML_ViệtSử,Văn

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *