Liên hệ họ hàng giữa vua Lê và các công thần

(Họ Lưu, họ Đinh, họ Bùi, họ Trịnh Thủy chú, họ Nguyễn Tống sơn và Công thần hoàng tộc)

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

I) Họ Lưu (của Tể Tướng Lưu Nhân Chú)

II) Họ Đinh (Đinh Lễ, Đinh Bồ, Đinh Liệt)

III) Họ Bùi (Bùi Quốc Hưng)

IV) Họ Trịnh Thủy Chú

V) Liên hệ giữa Vua Lê Thái Tổ và Lưu, Đinh, Bùi, Trịnh

VI) Công thần hoàng tộc (Lê Thạch, Lê Khôi, Lê Khang)

VII) Họ Nguyễn Tống Sơn

__________________________________________

 

Bài liên quan :

77)         Bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Lê Thái Tổ _-cũng là bẩy vị đệ nhất công thần       ( Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Lê Sát, Lê Ngân, Nguyễn Lư, Lê văn Linh và Bùi Quốc Hưng )

275) Vua Lê Thái Tổ trọng thưởng công thần như thế nào ?

142)        Quyền cao chức trọng nhất thời Vua Lê Thái Tổ : B́nh chương Lê Thạch (1418-1421), Thiếu úy Nguyễn Chích (1422-1426) và Đại Tư mă Lưu Nhân Chú (1427-1433)

77)         Bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Lê Thái Tổ _-cũng là bẩy vị đệ nhất công thần       ( Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Lê Sát, Lê Ngân, Nguyễn Lư, Lê văn Linh và Bùi Quốc Hưng )

""   " "

Vua ta = Vua Lê Thái Tổ 

CMc = sách CMục = KĐVSTGCM = Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LQĐ = Lê Quí Đôn

Vua Lê Tương Tông = Tương Tông Dực Hoàng đế nhà Lê (thường bị gọi là Lê Tương Dực)

LNC = Lưu Nhân Chú 

BQH = Bùi Quốc Hưng

TKP = Trịnh Khắc Phục

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê : nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không những thế

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

Các sử gia , nhà b́nh luận sử, nhà b́nh luận văn học sử , khi bàn về Nguyễn Trăi , đă giấu giếm rất nhiều về văn thơ của Nguyễn Trăi. Những điều ǵ  bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi ? _-Chính yếu là những điều hay đẹp về Vua Lê Thái Tổ, Vua Lê Thái Tông :

        Nguyễn Trăi gán danh hiệu Ngoạ Thần Long cho Vua Lê Thái Tổ

        Nguyễn Trăi ca tụng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

        Nguyễn Trăi diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn

        Nguyễn Trăi nói rằng ông chưa đền đáp được ơn vua  ...

Xem

173)        Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

 

I) Họ Lưu (của Tể Tướng Lưu Nhân Chú)

 

Bà Lê thị Ngọc Biền, chị ruột Vua Lê Thái Tổ, lấy ông Lưu Trung sinh ra Lưu Nhân Chú. Ông Lưu Trung mất, một thời gian sau, bà tái giá, lấy người họ Trịnh ở làng Thủy Chú, huyện Lôi Dương, tỉnh Thanh Hoa và sinh ra Trịnh Khắc Phục.

Như vậy, Lưu Nhân Chú và Trịnh Khắc Phục là anh em cùng mẹ khác cha và gọi Vua Lê Thái Tổ là cậu ruột.

Ông Lưu Nhân Chú, sau khi b́nh định, là đệ nhất công thần ; năm 1428, ông là Tể Tướng và Nguyên Soái !

 

 

II) Họ Đinh (Đinh Lễ, Đinh Bồ, Đinh Liệt)

 

Ông Đinh Lan (c̣n goi là Đinh Tôn Nhân) đến tụ nghĩa với họ Lê phụ đạo ở Lam Sơn, và được ông Lê Học, anh cả của vua ta, gả em gái cho. V́ Vua Lê Thái Tổ hơn Đinh Liệt chỉ có 12 tuổi, nên vua ta hơn Đinh Bồ khoảng 11 tuổi, hơn Đinh Lễ khoảng 10 tuổi ; do đó lúc Đinh Lan thành hôn với chị của vua,  th́ Vua Lê Thái Tổ chỉ mới khoảng 9 tuổi ! Ông Đinh Lan sinh ra Đinh Lễ, Đinh Bồ, Đinh Liệt.

Đinh Lễ, Đinh Bồ, Đinh Liệt là cháu gọi Vua Lê Thái Tổ là cậu ruột. Trong ba anh em họ Đinh này, Đinh Lễ nổi tiếng là tướng tài, nhưng trong một phút khinh địch, bị Vương Thông bắt giết ...

Đinh Liệt là đại công thần khai quốc nhà Lê, năm 1428, được phong Đ́nh Thượng hầu, đứng ngang hàng với ông Lê Khôi. Đinh Liệt sống lâu, làm quan đến thời Vua Lê Thánh Tông, được phong đến chức Thái sư. Được phong đến chức này, một phần v́ ông là bác của vua.

[ a) Đinh Liệt là anh cô cậu của vua Lê Thái Tông, do đó là bác của Lê Nhân Tông, Lê Thánh Tông   b) Thái sư có nghĩa là thầy vua, vậy người làm Thái sư phải thật sự là thầy vua hoặc là chú, bác, cậu của vua]

 

 

III) Họ Bùi (Bùi Quốc Hưng)

 

Bùi Quốc Hưng sinh ra trong một gia đ́nh quan lại ba đời làm quan cho nhà Trần, quê ông là làng Tri Lai, lộ Hoàng Giang, nay là xă Tân B́nh thành phố Thái B́nh, họ Bùi này nguyên gốc là họ Phí, bị (được ?) vua Trần đổi sang họ Bùi.

Bùi Mộc Đạc làm quan Thị lang đời Trần, sinh Bùi Mộc Đức. Bùi Mộc Đức vào ở Lam Sơn Thanh Hóa và lấy bà Lê Thị Ngọc Trinh con gái Lê Văn Thịnh, là chỗ họ hàng với họ Lê, phụ đạo ở Lam Sơn. Ông bà sinh Bùi Quốc Hưng năm 1359, đời vua Trần Dụ Tông. Bùi Quốc Hưng thi đỗ Tam trường vào năm 1374, có làm quan cho nhà Trần.

Mẹ Bùi Quốc Hưng, bà Lê Thị Ngọc Trinh, không rơ liên hệ họ hàng với họ Lê, phụ đạo ở Lam Sơn như thế nào. Căn cứ vào tuổi tác (Bùi Quốc Hưng hơn Vua Lê Thái Tổ 26 tuổi), ta tạm nói rằng a)Bùi Quốc Hưng có thể là anh họ của vua ta  b)hoặc Bùi Quốc Hưng có thể đứng vào hàng chú, bác, cậu của vua ta.

BQH là văn ban đệ nhị công thần (văn ban đệ nhất công thần là Lê văn Linh) và là một trong bẩy vị đệ nhất công thần nhà Lê. Xem

77)         Bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Lê Thái Tổ _-cũng là bẩy vị đệ nhất công thần       ( Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Lê Sát, Lê Ngân, Nguyễn Lư, Lê văn Linh và Bùi Quốc Hưng )

 

Bùi Quốc Hưng văn vơ toàn tài, từng giữ chức quan vơ Thiếu úy. Ông làm quan đến chức Thiếu bảo Tả Bộc Xạ

Xem

289) Hữu Bật, Thiếu Bảo đời vua Lê Thái Tông là những ai ?

 

 

IV) Họ Trịnh Thủy Chú

 

Như phần (I) đă nói :

   Lưu Nhân Chú và Trịnh Khắc Phục là anh em cùng mẹ khác cha và gọi Vua Lê Thái Tổ là cậu ruột.

V́ quê cha của TKP là làng Thủy Chú, huyện Lôi Dương, tỉnh Thanh Hoa cho nên ḍng dơi Trịnh Khắc Phục được gọi là "Họ Trịnh Thủy Chú".

Trịnh Khắc Phục cũng tham gia cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, và là công thần, nhưng không phải là đại công thần khai quốc nhà Lê, chẳng thể sánh với những đại công thần như Lưu Nhân Chú, Bùi Quốc Hưng, Đinh Liệt. TKP làm quan lâu năm, đến thời Nhân Tông đă có chức vị cao. Ḍng dơi TKP dần dần có nhiều quyền, đến thời Vua Lê Tương Tông, th́ lộng quyền làm bậy: Trịnh Duy Sản c̣n hành thích Vua Lê Tương Tông ! Họ Trịnh Thủy Chú tiếp tục chuyên quyền thời vua Lê Chiêu Tông, gây náo loạn, tạo điều kiện cho kẻ gian thần Mạc Đăng Dung thừa nước đục thả câu, gây nên binh biến, giết hại vây cánh nhà vua, rồi giết hai vua Lê và cướp ngôi nhà Lê !

 

 

V) Liên hệ giữa Vua Lê Thái Tổ và Lưu, Đinh, Bùi, Trịnh

 

Từ (I), (II), (III), (IV) ở trên, ta thấy rằng

   Lưu Nhân Chú, Anh em họ Đinh (Đinh Lễ, Đinh Bồ, Đinh Liệt) và Trịnh Khắc Phục đều là cháu gọi Vua Lê Thái Tổ là cậu ruột.

   Bùi Quốc Hưng có thể là anh họ của vua ta hoặc có thể đứng vào hàng cậu của vua ta.

   Những vị Lưu, Đinh, Bùi, Trịnh này cũng là bà con họ hàng với nhau, họ hàng qua trung gian những người mẹ (đều là họ Lê) của họ vậy. Riêng Lưu Nhân Chú và Trịnh Khắc Phục là anh em cùng mẹ khác cha.

 

 

VI) Công thần hoàng tộc (Lê Thạch, Lê Khôi, Lê Khang)

 

Khi vua ta khởi nghĩa, hầu hết người thân tộc và gia nhân đều tham gia. Cháu ruột của Vua Lê Thái Tổ là Lê Thạch, Lê Khôi, Lê Khang đều là tướng Lam Sơn ; Lê Thạch là con ông Lê Học -anh cả của Vua Lê Thái Tổ, Lê Khôi và Lê Khang là con ông Lê Trừ, anh thứ 2 của vua ta. Lê Thạch được phong làm B́nh Chương, là Tể Tướng đầu tiên của nhà Lê, nếu tính triều Lê bắt đầu từ năm 1418, Lê Khôi  là tướng chánh cận vệ của vua ta. Lê Thạch tử trận vào tháng 1-1421, khi rượt theo quân Ai Lao, đạp phải chông ngầm, được truy tặng Thái úy, tước Trung Vũ Vương.

Lê Khôi, sau khi b́nh định, năm 1428, được phong tước Đ́nh thượng hầu. Ông vơ nghệ cao cường vô địch, giỏi lược thao và có tài kinh bang tế thế. Lê Khôi là danh tướng lẫy lừng, được lân bang (và cũng là kẻ địch)  nể phục. Ông lại nổi tiếng nhân từ , như các vị Tổ họ Lê phụ đạo Lam Sơn, như vua Lê Thái Tổ , như B́nh chương Lê Thạch . Ông c̣n là bậc trượng phu cao khiết, không hề ḍm ngó ngôi cao, mặc dù Ông  có thể làm vua. Đ́nh thượng hầu Lê Khôi , danh tướng nhà Lê, noi gương vua Lê Thái Tổ, đă dùng đức nhân để cai trị quân dân, lúc trấn thủ Hóa Châu, Nghệ An -tiếng thơm đồn khắp gần xa.

Năm Thái ḥa 4 (1446), đại binh ta đi đánh nước Chiêm, Đ́nh thượng hầu Lê Khôi đi tiên phong, phá tan đồn binh địch, tiến vào địa giới Chiêm. Quân tướng Chiêm nhận ra ông, hỏi ‘Có phải ông Tư-mă đấy không ?’ Ông bèn cởi mũ trụ cho tướng Chiêm thấy mặt ông, thế là họ đều xuống ngựa đầu hàng . Đường xá thênh thang, Ông tiếp tục tiến quân, đánh thành Đồ Bàn, hạ thành Đồ Bàn dễ dàng (Sau này, Lê Thánh Tông đánh Chiêm Thành , dùng Đinh Liệt làm nguyên soái, phải vất vả , nhiêu khê hơn nhiều, khó khăn hơn rất nhiều, mới chiến thắng)

Tướng Chiêm thấy mặt ông, đều xuống ngựa đầu hàng : Đ́nh thượng hầu  Lê Khôi là Cổ kim đệ nhất vơ-tướng Anh-hùng !

Khi thu quân về, đến Long Ngâm , cửa biển Nam Giới (Hà Tĩnh), th́ ông thọ bệnh mà mất _-quân tướng gào khóc vang trời.

Triều đ́nh tổ chức Quốc Tang và Đ́nh thượng hầu Lê Khôi được truy tặng Vũ Mục Công. (Ư nghĩa của ‘Vũ Mục Công’ : Vũ Mục là tên thụy của danh tướng Nhạc Phi nhà Tống, ư nói rằng Đ́nh thượng hầu Lê Khôi vơ nghệ cao cường và tài thao lược như danh tướng Nhạc Phi (Nhạc Phi nổi tiếng là bách chiến bách thắng))

Sau đó, thời Hồng Đức, vua Lê Thánh Tông truy tặng ông tước Chiêu Trưng Vương.

 Xem

143)        Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân Lê Khôi         ( Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là cổ kim thiên hạ đệ nhất vơ công ? )

146)        Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân Lê Khôi 2     ( Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là cổ kim thiên hạ đệ nhất vơ công ? 2 )

161)        Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân Lê Khôi 3

              ( Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là cổ kim thiên hạ đệ nhất vơ công ? 3 )

257)  Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là cổ kim đệ nhất vơ tướng Anh-hùng !

( Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân Lê Khôi 4 )

 

Lê Khang cũng là công thần khai quốc, nhưng chẳng được liệt vào hàng Đại công thần.

 

 

VII) Họ Nguyễn Tống Sơn

 

Khác với những họ công thần kể trên, Họ Nguyễn Tống Sơn không có liên hệ họ hàng với Vua Lê Thái Tổ mà là họ hàng với vua Lê từ đời vua Lê Hiến Tông.

Họ Nguyễn Tống Sơn chính là họ của chúa Nguyễn, vua Nguyễn. Ông LQĐ gọi họ Nguyễn này là Nguyễn Tống Sơn ; những sử gia hiện đại của nhà Tây Sơn như Quách Tấn, Quách Giao gọi họ Nguyễn này là Nguyễn Gia Miêu, v́ cớ họ Nguyễn này ở làng Gia Miêu, huyện Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Chẳng lẽ LQĐ sai lầm chăng ?? Tôi thấy nhiều nơi ghi tên làng của họ Nguyễn này chẳng phải là Gia Miêu mà là "Gia Miêu ngoại trang", ngay Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, quốc sử nhà  Nguyễn cũng biên như vậy :

=== === === KĐVSTGCM :

(Lê Hiến Tông) tôn mẹ là quư phi Nguyễn thị làm hoàng thái hậu.

Hoàng thái hậu, người làng Gia Miêu ngoại trang, huyện Tống Sơn, là con gái thái úy Trinh Quốc công Nguyễn Đức Trung. Năm Quang Thuận thứ nhất (1460) được tuyển vào chầu trong cung, phong là sung nghi, ở cung Vĩnh Ninh, tháng 8, năm Quang Thuận thứ 2 (1461) sinh nhà vua; năm Hồng Đức thứ nhất (1470) sách lập làm quư phi. Đến nay tôn làm Hoàng thái hậu, ở cung Trường Lạc. === === ===

Chú Thích, Nhận xét :

a) KĐVSTGCM là quốc sử của nhà Nguyễn, viết về nơi xuất xứ của hoàng gia, th́ chắc chắn là đúng ! Như vậy, quê của họ Nguyễn của nhà Nguyễn là

              Gia Miêu ngoại trang, huyện Tống Sơn

Chớ chẳng phải là

              làng Gia Miêu, huyện Tống Sơn

Rơ ràng là LQĐ có lư khi gọi họ Nguyễn này là Họ Nguyễn Tống Sơn

b) Không rơ Gia Miêu ngoại trang chỉ có một họ Nguyễn, hay c̣n có họ nào khác nữa ?

c) Nguyễn Công Duẩn, khai quốc công thần, sinh ra Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Đức Trung sinh ra Nguyễn thị Hằng ; bà này làm quư phi cho vua Lê Thánh Tông sinh ra Lê Hiến Tông. Mối liên hệ họ hàng giữa vua Lê và Họ Nguyễn Tống Sơn bắt đầu từ đấy !

d) Nguyễn Công Duẩn là công thần hạng khoảng 60-65, trong số 100 công thần hầu tước. Ta có thể đoán vậy, v́ ông được 470 mẫu ruộng, trong khi đại công thần được đến 1000 mẫu ruộng, tức là ông thuộc hạng dưới mức trung b́nh một chút (nhưng vẫn c̣n cao hơn Nguyễn Trăi).

***

Thời vua Lê Tương Tông - Lê Chiêu Tông, họ Trịnh Thủy Chú chuyên quyền làm bậy, hành thích vua Lê Tương Tông, gây náo loạn ; tạo điều kiện cho kẻ gian thần Mạc Đăng Dung thừa nước đục thả câu.  Trong khi đó, Họ Nguyễn Tống Sơn lại có ḷng cứu giúp vua Lê.

Sau khi Mạc Đăng Dung gây binh biến, giết hại vây cánh nhà vua, rồi giết hai vua Lê và cướp ngôi nhà Lê ; Ông Nguyễn Kim, thuộc họ Nguyễn Tống Sơn t́m được con rốt của vua Lê Chiêu Tông, lập nên làm vua, chiến đấu chống Mạc và tạo thành nhà Lê Trung Hưng ! Họ Nguyễn Tống Sơn trở thành công thần bậc nhất vậy.

Rất tiếc là trong suốt thời gian đó, ḍng dơi của Lưu Nhân Chú, Đinh Liệt, Bùi Quốc Hưng, Lê Khôi không có mặt ở triều đ́nh -nếu có, th́ lịch sử đă đổi khác ...

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Tham khảo :

Bùi Quốc  Hưng-  V "Khai quc công thn triu Lê ", https://nghiencuulichsu.com/2018/07/20/bui-quoc-hung-vi-khai-quoc-cong-than-trieu-le/, (Phí văn Chiến)

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung (tóm tắt Việt Giám Thông Khảo của Vũ Quỳnh)

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn, bị kiểm duyệt

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, có thể bị kiểm duyệt

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Mantak Chia, Lê Thành biên dịch

 

Tiểu thuyết  lịch sử

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

              Mục Lục Thơ Áo Dài

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

  Mục Lục Đông Châu Liệt Quốc--Hán Sở Tranh Hùng

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

ML_ViệtSử,Văn

Mục Lục Những sai lầm của Phan Huy Chú trong LTHCLC

 

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *