Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang 3

                     Lê Anh Chí

_________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

XVI) Ca dao : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn và giàu có

XVII) Sv những năm Vĩnh Tộ đời Vua Lê Thần Tông

XVIII) Bài thơ Cảnh Ngày Hè của Nguyễn Trăi : nhân dân giàu có

XIX) Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

XX) Quốc gia giàu có, c̣n Vua Lê Thái Tổ  là vua nghèo !

XXI) Nhà Lư nhà Trần có nhiều năm bị đói to

XXII) Vua Lê Thái Tổ là Thánh Nhân Nho Giáo

                            (C̣n Tiếp)

__________________________________________  

 

Hai bài trước đă xác định rằng đời Vua Lê Thái Tổ Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn no ấm hoan lạc. Ở đây, trưng bằng chứng rằng đời Vua Lê Thái Tổ Lê Thái Tông c̣n là thời giàu có: nhân dân giàu có, quốc gia giàu có ! và trưng thêm những lư do tại sao Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang ...

Bài 1 :

233) Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang, theo Sử thần Vũ Quỳnh, Lê Tung ; Nguyễn Trăi cũng nhận định như vậy; các sử quan triều Nguyễn cũng biết thế ...

Bài 2 :

243)               Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang 2

 

Vua ta = Vua Lê Thái Tổ 

sv = ssv = so với, sánh với, so sánh với , đối chiếu với

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

sách CMục = KĐVSTGCM =Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

Vua Lê Tương Tông = Tương Tông Dực Hoàng đế nhà Lê (thường bị gọi là Lê Tương Dực)

TNH = Trần Nguyên Hăn

TNĐ= Trần Nguyên Đán

NTr = NT = Nguyễn Trăi

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê : nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không những thế

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

 

XVI) Ca dao : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn và giàu có

 Toàn thể hai bài trước, với những đề mục :

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

I) Việt Giám Thông Khảo, Lư do: Vua Lê Tương Tông muốn làm thánh vương

II) Thời đại-định thành thời đại-trị

III)  Rất may cho chúng ta, là chính Vua Lê Thái Tổ gọi thời đại ngài làm vua là Thời đại-định

IV) Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng

V) Vua Lê Thái Tổ dạy Thái Tử thương yêu dân chúng

VI)  Sử thần Vũ Quỳnh, Lê Tung nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang

VII) Vua Lê Thái Tổ dùng đức nhân mà trị thiên hạ

VIII) Vua Lê Thái Tổ ban hành nền chính trị vững chăi, sáng suốt, nhân ḥa

IX) Vua Lê Thái Tổ ban hành nền chính trị vững chăi , sáng suốt, nhân ḥa (tiếp theo)

X) Vụ án Trần Nguyên Hăn => luật pháp của vua ta vững chăi , nhân ḥa

XI) Vụ án Trần Nguyên Hăn => việc bắt người của vua ta nhân bản như Anh Quốc và Gia Nă Đại hiện tại

XII) Nguyễn Trăi nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang

XIII) Nguyễn Trăi thường diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn

XIV)  Những câu ca dao ca tụng thời no ấm hoan lạc, đời Vua Lê Thái Tổ Lê Thái Tông

XV)  Chỉ có  Vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông ...

 

đă chứng tỏ rằng  đời Vua Lê Thái Tổ Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn no ấm hoan lạc. Ở đây, trưng bằng chứng rằng đời Vua Lê Thái Tổ Lê Thái Tông c̣n là thời giàu có

Chính ra hai câu ca dao

 Đời vua Thái Tổ, Thái Tông

   Lúa thóc đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn

đủ nói rằng đó là thời giàu có, giàu có đến nỗi trâu ḅ cũng dư ăn ! Đây là nhân dân giàu có, người dân giàu có !

Ngoài ra, c̣n có  hai câu ca dao

Đời vua Thái Tổ, Thái Tông

 Lúa thóc đầy đồng, tiền bạc đầy kho

nói rằng đây là thời giàu có, giàu có đến nỗi tiền bạc đầy kho ! Đây là chính quyền giàu có, quốc gia giàu có !

 

 

XVII) Sv những năm Vĩnh Tộ đời Vua Lê Thần Tông

 

Câu ca dao

    Đời vua Vĩnh Tộ lên ngôi

   Cơm trắng đầy nồi trẻ chẳng ăn cho 

chỉ diễn tả thời no đủ đời Vĩnh Tộ (Vĩnh Tộ niên hiệu đầu của vua Lê Thần Tông) không phải thời thái b́nh thịnh trị giàu có (v́ chỉ là Cơm trắng đầy nồi)

Cơm trắng đầy nồi là sao ?

_-Cơm trắng : Cơm trắng  nấu từ gạo trắng, khác với gạo không trắng, gạo lức

Cơm không trắng thật ra nhiều dinh dưỡng, nhưng ăn kém ngon và thời xưa chỉ người nghèo mới dùng cơm không trắng, cơm gạo lức.

Nói "Cơm trắng" tức là nói người dân không nghèo !

_-Cơm trắng đầy nồi :

"Cơm trắng"người dân không nghèo  

"Cơm trắng đầy nồi"người dân no đủ

_-Đời vua Vĩnh Tộ lên ngôi : những năm đầu của niên hiệu Vĩnh Tộ người dân no đủ

Có nghĩa là :

a) Câu ca dao xuất hiện khi vua Lê Thần Tông c̣n sống _-v́ dùng niên hiệu thay v́ miếu hiệu

b) Đă lâu, người dân sống đời nghèo khó ; cho nên, khi vừa được no đủ mấy năm (chín năm ?) th́ đă có câu ca dao xuất hiện ca ngợi vua Lê Thần Tông !

c) người dân sống đời nghèo khó  từ khi nào ? _-Từ năm 1516, khi Trịnh Duy Sản ám sát, hành thích Vua Lê Tương Tông

[Thời thái b́nh thịnh trị của nước ta bắt đầu từ Vua Lê Thái Tổ kéo dài đến năm 1516, khi Trịnh Duy Sản ám sát Vua Lê Tương Tông (trừ 4 năm Uy Mục) Trong khoảng thời gian đó , không có thời nào được giàu có  bằng thời vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông : Vd đời Lê Thánh Tông, có 7 năm hạn hán] (Tôi sẽ có bài viết về thời thái b́nh thịnh trị này)

d) Năm Vĩnh Tộ 11, có hạn hán, đói to ! Đáng lẽ, dù có hạn hán, cũng chẳng bị nạn đói, bởi v́ :

 Khi có Thiên tai th́ người dân bị khổ một thời gian ; c̣n người dân có bị đói hay không, là c̣n tùy vào sự cứu trợ của chánh quyền : nhà nước có ḷng cứu dân hay không, kho tàng quốc gia có đủ tiền bạc thóc gạo hay không, hệ thống thủy lợi có hiệu quả không...

        Vấn đề là c̣n có chúa Trịnh : chúa Trịnh có xa xỉ hay không, có ḷng cứu trợ dân hay không.

Dù vậy, thời vua Lê Thần Tông và vua Lê Hi Tông vẫn được xem là đời hưng thịnh nhất thời Lê Trung Hưng

e) Năm Dương Ḥa 9 (1643) , vua Lê Thần Tông nhường ngôi cho Thái Tử (tức vua Lê Chân Tông), và lên làm Thái Thượng Hoàng. Đời vua Lê Chân Tông (trị v́ 6 năm), đời sống sung túc, sinh sản nhiều, nhưng chẳng có ca dao ca  tụng, có lẽ v́ :

_-dân chúng thấy chẳng hơn 9 năm đầu thời Vĩnh Tộ

_-lúc ấy vua Lê Thần Tông làm Thái Thượng Hoàng, nên dân chúng sát nhập  thời vua Lê Chân Tông vào thời vua Lê Thần Tông

 

XVIII) Bài thơ Cảnh Ngày Hè của Nguyễn Trăi : nhân dân giàu có

 

Bài thơ Bảo kính cảnh giới  số 43 của Nguyễn Trăi, thường được gọi trên Internet là Cảnh ngày hè’, diễn tả cảnh thái b́nh thịnh trị đương thời, và nói rằng nhân dân giàu có :

       Bảo kính cảnh giới  số 43

Rồi hóng mát , thuở ngày trường

Ḥe lục đùn đùn, tán rợp giương

Thạch lựu hiên c̣n phun thức đỏ

Hồng liên tŕ đă tiễn mùi hương

Lao xao chợ cá làng ngư phủ

Dắng dỏi cầm ve lầu tịch dương

Dẽ có Ngu cầm đàn một tiếng
Dân giàu đủ, khắp đ̣i phương

 Dịch nghĩa  (V́ tiếng Việt vào thế kỷ 15 có vài điểm khác với tiếng Việt ngày nay) :

Nhàn  rỗi, hóng mát lúc ngày dài

Cành  lá ḥe rườm rà xanh tốt, tán cây rợp tỏa ra

Cây thạch lựu trước hiên c̣n nở hoa đỏ (tức c̣n mùa hè)

Sen hồng ở ao đă hết mùi hương (tức cuối mùa hè)

Lao xao chợ cá làng ngư phủ
Lầu tịch dương, tiếng ve kêu như tiếng đàn nối tiếp nhau không dứt
Đáng lẽ có đàn của vua Thuấn để gẩy một tiếng

Dân giàu , khắp nơi nơi

Chú Thích:

Câu 1 : Rồi= rỗi răi, nhàn rỗi

Câu  2 : Ḥe lục đùn đùn = cành lá ḥe rườm rà xanh tốt

Câu  3 : thức = sắc màu, Cây thạch lựu trước hiên c̣n nở hoa đỏ

Câu  6: Dắng dỏi = nối tiếp nhau không dứt

Câu  7 : Dẽ có = đáng lẽ có

   Ngu cầm = đàn của vua Thuấn

 

Nhận xét :

"Dân giàu , khắp nơi nơi: đây là nhân dân giàu có, người dân giàu có, chớ chẳng phải là thương gia giàu có, đại đ́ền chủ giàu có. Đây là hậu quả của sự việc :

_-Vua Lê Thái Tổ chia đất cấp ruộng cho dân chúng

_-Vua Lê Thái Tổ dùng đức nhân mà trị thiên hạ

Xem

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

 

XIX) Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

Các sử gia , nhà b́nh luận sử, nhà b́nh luận văn học sử , khi bàn về Nguyễn Trăi , đă giấu giếm rất nhiều về văn thơ của Nguyễn Trăi. Những điều ǵ  bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi ? _-Chính yếu là những điều hay đẹp về Vua Lê Thái Tổ, Vua Lê Thái Tông :

        Nguyễn Trăi gán danh hiệu Ngoạ Thần Long cho Vua Lê Thái Tổ

        Nguyễn Trăi ca tụng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

        Nguyễn Trăi diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn

        Nguyễn Trăi nói rằng ông chưa đền đáp được ơn vua  ...

Xem

173)        Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

 

XX) Quốc gia giàu có, c̣n Vua Lê Thái Tổ  là vua nghèo !

 

Triều Vua Lê Thái Tổ , đến ngày Khánh Tiết (ngày sinh nhật của vua ta), các quan tổ chức tiệc ăn mừng. Vua ta không ưng, trách bảo các quan rằng chẳng nên phí phạm công quĩ như thế !

Quốc gia giàu có (v́ tiền bạc đầy kho), nhưng vua ta không dùng công quĩ vào việc riêng

Lê Quí Đôn có viết rằng Hoàng Cung nhà Lê chính thống chẳng trang hoàng ǵ bao nhiêu, Cung điện nhà Lê chỉ tương tự như nhà giàu ở dân gian ; chỗ khác với nhà dân giàu là ở chỗ có biểu tượng vua chúa, như tượng rồng ở trước cửa điện

Quốc gia giàu có, c̣n Vua Lê Thái Tổ chẳng tiêu xài ǵ !  là vua nghèo !

Chính v́ Vua Lê Thái Tổ cần kiệm mà Quốc gia giàu có , nhân dân giàu có !

 

 

XXI) Nhà Lư nhà Trần có nhiều năm bị đói to

 

a) Nhà Lư

Xem

  283)             Nhà Lư nhà Trần có nhiều năm bị đói to ( A- Nhà Lư ...)

( Đọc Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, tôi nhận thấy một sự kiện lich sử quan trọng mà hầu hết các sử gia hiện đại và cận đại không để ư đến, đó là : Nhà Lư nhà Trần có nhiều năm bị đói to....  Bài này nói về những vụ đói thời Nhà Lư )

 

b) Nhà Trần

Nhà Trần, trị v́ ngắn hơn Nhà Lư, nhưng cũng có nhiều năm bị đói to, tôi sẽ có bài viết về sự việc này. Xin nói sơ lược:

_-Nhà Trần có nhiều năm bị đói to hơn Nhà Lư, nhiều nạn đói hơn Nhà Lư

_-Nhà Hậu Trần nổi lên chỉ có mấy năm, thế mà có đến hai nạn đói lớn!

 

Nhà Lư nhà Trần có nhiều năm bị đói to ! Khi nhận thức tầm quan trọng của sự kiện lich sử này, ta mới hiểu rơ thêm tại sao người dân Đại Việt lúc nào cũng thương nhớ nhà Lê, tiếc nhớ nhà Lê, muốn nhà Lê trở lại làm vua Đại Việt...  

 

 

XXII)  Vua Lê Thái Tổ là Thánh Nhân Nho Giáo

 

Thánh Nhân nhập thế vui cái vui thiên hạ, buồn cái buồn thiên hạ, lo cái lo thiên hạ, làm thiên hạ được no ấm giàu có ( v́ thiên hạ muốn được no ấm giàu có).

Chỉ có thể làm được tất cả những việc này nếu là ... VUA ! Bởi vậy , hầu hết Thánh Nhân Nho Giáo đều là ... VUA : vua Nghiêu, vua Thuấn, vua Vũ nhà Hạ, vua Thành Thang, vua Văn, vua Vũ nhà Chu, Chu Công, Khổng Tử.

Các  Thánh Nhân trước Khổng Tử , đều là ... VUA ! Chu Công cũng có thể gọi là... VUA  v́ Chu Công đă truất Thành Vương một thời gian và tự ḿnh cai trị nước, tức là làm ... VUA  một thời gian.

Khổng Tử c̣n được gọi  ... VUA không ngai !

Sau khi vua Vũ nhà Chu băng hà đến nay đă 3000 năm, nước Tàu không có Thánh Vương ! mặc dù có nhiều minh quân, (cũng như có nhiều bạo chúa).

Nước ta, trong khi đó, lại vinh hạnh có một thánh vương : Vua Lê Thái Tổ. Vua ta, vui cái vui thiên hạ, buồn cái buồn thiên hạ, lo cái lo thiên hạ, lo trước cái lo thiên hạ, làm thiên hạ được no ấm giàu có ( v́ thiên hạ muốn được no ấm giàu có).

Vua Lê Thái Tổ có tâm thánh vương :  tấm ḷng nhân đức lớn lao, thương yêu trăm họ, ưu ái thần dân ; lại có khả năng làm thánh vương : vui cái vui thiên hạ, buồn cái buồn thiên hạ, lo cái lo thiên hạ, lo trước cái lo thiên hạ, làm thiên hạ được no ấm giàu có ( v́ thiên hạ muốn được no ấm giàu có), nên đă tạo nên thời thái b́nh thịnh trị hoan lạc âu ca và giàu có.

Vua Lê Thái Tổ lại c̣n siêu tuyệt hơn các thánh vương của Tàu ngày xưa

       v́ Vua Lê Thái Tổ là thiên tài quân sự cổ kim có một

       v́ Vua Lê Thái Tổ là thiên tài chánh trị cổ kim có một, chỉ có 6 năm mà vua ta đă làm biết bao công tŕnh chánh trị (những công tŕnh này bị ĐVSKTT cắt xén hoặc giấu nhẹm)

       v́ Vua Lê Thái Tổ c̣n nhân đức hơn cả các thánh vương của Tàu

              a) tha mười vạn hàng binh, trả về Tàu hơn 30 vạn người

              b) vua ta không bao giờ giết hại con cái người phản nghịch

              c) vua ta đă băi bỏ những cực h́nh lăng tŕ, voi dầy, xé xác

              d) vua ta xem mạng một người dân là rất trọng

 

Hai công tŕnh chánh trị:

_-Vua Lê Thái Tổ (là vị vua đầu tiên ở nước ta) đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng

_-Vua Lê Thái Tổ dùng đức nhân mà trị thiên hạ

Là 2 chánh sách chính yếu đă tạo nên thời thái b́nh thịnh trị hoan lạc âu ca và giàu có. Và Vua Lê Thái Tổ đă ban hành nền chính trị vững chăi , sáng suốt, nhân ḥa ; luật pháp lưu truyền cho hậu thế...

Xem

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

243)               Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang 2

( ...theo nhận định của Sử thần Vũ Quỳnh, Lê Tung, của Nguyễn Trăi; các sử quan triều Nguyễn cũng biết thế... 2 )

240)               Chúa thánh tôi hiền : Nguyễn Trăi thường diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn và ca tụng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang

233) Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang, theo Sử thần Vũ Quỳnh, Lê Tung ; Nguyễn Trăi cũng nhận định như vậy; các sử quan triều Nguyễn cũng biết thế ...

188)        Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương ! ngay các sử quan triều Nguyễn cũng biết vậy ; Bằng chứng

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

(Những bài viết ‘Vua Lê Thái Tổ chia đất cấp ruộng’ ở phần cuối của mục lục.)

                            (C̣n Tiếp)

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung (tóm tắt Việt Giám Thông Khảo của Vũ Quỳnh)

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn, bị kiểm duyệt

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, có thể bị kiểm duyệt

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

Tiểu thuyết  lịch sử

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

              Mục Lục Thơ Áo Dài

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

  Mục Lục Đông Châu Liệt Quốc--Hán Sở Tranh Hùng

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

ML_ViệtSử,Văn

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *