Trần Trọng Kim gọi Giản Định Đế là Giản Định Đế và gọi Trùng Quang Đế  là Trần Quí Khoách

 

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

I) Nhà Hậu Trần, Dàn Bài, VNSL

II) Giản Định Đế, theo VNSL

III) Trần Quư Khoách, theo VNSL

IV) Trùng Quang Đế, theo ĐVSKTT

V) Sai lầm của Trần Trọng Kim

VI) Trùng Quang Đế là vua chính thống của Nhà Hậu Trần

__________________________________________

 

Đọc truyện Nhà Hậu Trần, trong VNSL, tôi có thấy một điều quái lạ : Trần Trọng Kim rất khinh thường Trùng Quang Đế và có vẻ tôn trọng Trần Giản Định ...

 

 

NsL= NSL = Ngô Sĩ Liên

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Trịnh Căn  và 13 người nhóm Lê Hi

VNSL = Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

TTK = Trần Trọng Kim

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê : nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không những thế

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

Các sử gia , nhà b́nh luận sử, nhà b́nh luận văn học sử , khi bàn về Nguyễn Trăi , đă giấu giếm rất nhiều về văn thơ của Nguyễn Trăi. Những điều ǵ  bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi ? _-Chính yếu là những điều hay đẹp về Vua Lê Thái Tổ, Vua Lê Thái Tông :

        Nguyễn Trăi gán danh hiệu Ngoạ Thần Long cho Vua Lê Thái Tổ

        Nguyễn Trăi ca tụng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

        Nguyễn Trăi diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn

        Nguyễn Trăi nói rằng ông chưa đền đáp được ơn vua  ...

Xem

173)        Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

 

I) Nhà Hậu Trần, Dàn Bài, VNSL

 

===  === ===   VNSL :

CHƯƠNG XII

Nhà Hậu Trần

 ( 1407 - 1413 )

1.  Nhà Minh chiếm giữ đất An Nam

2. Giản Định Đế

3. Trận Bồ Cô

4. Trần Quư Khoách

5. Trương Phụ trở sang An Nam

6.  Hóa Châu thất thủ ===  === ===

 

 

II) Giản Định Đế, theo VNSL

 

===  === ===   VNSL :

2. Giản Định Đế (1407 - 1409).  Khi trước Trương Phụ treo bảng gọi con cháu nhà Trần là ư giả dối để chực giết hại, cho nên không ai dám ra.  Bấy giờ có Giản Định Vương tên là Quĩ, con thứ vua Nghệ Tông chạy đến Mô Độ (thuộc làng Yên Mô, huyện Yên Mô, Ninh B́nh) gặp Trần Triệu Cơ đem chúng đi theo, bèn xưng là Giản Định Hoàng Đế, để nối nghiệp nhà Trần, đặt niên hiệu là Hưng Khánh.

...

[Sau trận thắng Bô Cô,] By gi vua Gin Định mun tha thng đánh tràn ra để ly li Đông Quan (tc Đông Đô).  Nhưng ông Đặng Tt ngăn li mun để đợi quân các l v đă, ri s ra đánh.  T đó vua tôi không được ḥa thun, vua Gin Định li nghe người nói gièm, bt Đặng Tt và quan tham mưu là Nguyn Cnh Chân đem giết đi, thành ra ḷng người ai cũng chán ngán c, không có ḷng giúp rp na. ===  === ===  

 

Chú Thích, Nhận xét :

"Khi trước Trương Phụ treo bảng gọi con cháu nhà Trần là ư giả dối để chực giết hại, cho nên không ai dám ra." Không đúng !

Trong con cái Trần Nguyên Đán, con cháu nhà Trần, có ít nhất một người ra làm quan cho giặc Minh : Trần Thúc Dao ! (Sau, vua Gin Định giết một lúc hơn 500 người, gia quyến và thuộc hạ của Trần Thúc Dao)

 

 

III) Trần Quư Khoách, theo VNSL

 

===  === ===   VNSL :

 4. Trần Quư Khoách (1403 -1413).  Giặc nước hăy c̣n, mà vua tôi đă nghi hoặc nhau, rồi đem giết hại những người có ḷng v́ nước, thật là tự ḿnh gây nên cái vạ cho ḿnh.

Bấy giờ con ông Đặng Tất là Đặng Dung và con ông Nguyễn Cảnh Chân là Nguyễn Cảnh Dị thấy thân phụ bị giết, đều bỏ vua Giản Định, đem quân bản bộ về Thanh Hóa rước vua Quư Khoách vào huyện Chi La (tức là huyện La Sơn, Hà Tĩnh) rồi tôn lên làm vua, đặt niên hiệu là Trùng Quang. ===  === === 

Chú Thích, Nhận xét :

a) Trần Quư Khoách (1403 -1413).  1403 ? Không đúng ! Phải là 1409

Đáng lẽ là Trùng Quang Đế (1409 -1413)

b) Đọc đoạn văn trên, ta thấy rằng Trần Trọng Kim cho rằng "vua Quư Khoách" lai lịch bất minh, Trần Trọng Kim lại gọi Trùng Quang Đế  là Trần Quí Khoách, gọi bằng tên tục như vậy, có nghĩa là TTK xem Trùng Quang Đế  không phải là vua chính thống của nhà Hậu Trần ! gọi bằng tên tục như vậy, có nghĩa là Trần Trọng Kim rất khinh thường Trùng Quang Đế !

 

 

IV) Trùng Quang Đế, theo ĐVSKTT

 

===  === ===  ĐVSKTT :

Trở lên là đời vua nhà Trần, bắt đầu từ năm Bính Tuất (1226) chấm dứt ở năm Kỷ măo (1399), tổng cộng 174 năm và 2 đời vua nhà Hậu Trần 7 năm.

Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Trùng Quang Đế lấy quân một lữ để mưu khôi phục đất nước trong lúc loạn lạc lưu ly, ví như dùng một cây gỗ để chống giữ ngôi nhà lớn đă đổ, chả lẽ không biết rằng thế không thể cứu văn được nữa hay sao? Nhưng hăy làm hết bổn phận nên làm, ngơ hầu có thể văn hồi được thiên mệnh!.

C̣n như khi bị giặc bắt đem về, giữ nghĩa không chịu nhục, cam ḷng nhảy xuống biển mà chết, để cùng mất với nước, thực đúng là "quốc quân chết v́ xă tắc", mà các bề tôi của ngài như Cảnh Dị chửi giặc mong cho chúng giết ngay ḿnh, Nguyễn Biểu kể tội ác của giặc rồi chết, đều là những người đáng ca ngợi cả. Chỉ có Hồ Ngạn Thần đi sứ làm nhục mệnh vua, đă bị giết rồi, Phan Liêu đem t́nh h́nh mạnh yếu trong nước đi báo cho giặc, tuy được thoát chết trong một thời, nhưng sau lại bị Thái Tổ Cao Hoàng Đế ta giết chết. Than ôi, người làm tôi trung với nước tuy chết v́ nghĩa không có tội ǵ, mà để lại tiếng thơm măi măi, c̣n bọn bất trung phản quốc, không khỏi tránh khỏi chết, lại c̣n để tiếng xấu ngàn năm, thực đúng như thế. ===  === === 

Chú Thích, Nhận xét :

a) "Sử thần Ngô Sĩ Liên nói" :

Khi có đề "Sử thần Ngô Sĩ Liên nói", th́ đó là lời bàn của Ngô Sĩ Liên (c̣n "lời bàn" khuyết danh là lời bàn của Trịnh Căn  và nhóm Lê Hi (nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc) )

b) Ta thấy rằng NsL xem Trùng Quang Đế là chính thống và ca ngợi nhà vua đă làm hết bổn phận nên làm của một v́ vua Đại Việt. Các vị quan tận trung với Trùng Quang Đế cũng được hết lời khen. (Như vậy là phải !)

c) "Trùng Quang Đế lấy quân một lữ để mưu khôi phục đất nước" :  một lữ là 500 quân.

 

 

V) Sai lầm của Trần Trọng Kim

 

Trần Trọng Kim đă Sai lầm lớn ! đáng lẽ TTK phải xem Trùng Quang Đế là vua chính thống và phải gọi Giản Định Đế là Trần Quĩ ! (V́ Giản Định Đế :

_-giết hại công thần : giết Đặng Tất (cha Đặng Dung) và Nguyn Cnh Chân.

_-và là kẻ đa sát tàn nhẫn : giết một lúc hơn 500 người , gia quyến và thuộc hạ của Trần Thúc Dao !

Giản Định Đế  không xứng đáng làm vua !)

 

 

VI) Trùng Quang Đế là vua chính thống của Nhà Hậu Trần

 

Trùng Quang Đế là vua chính thống của Nhà Hậu Trần. Nhà vua có thể được xem là Anh-hùng, nhưng hiềm một nỗi : đang đánh nhau với nhà Minh mà lại cứ mong cầu phong, sai Nguyễn Biểu đi sứ, làm  Nguyễn Biểu thiệt thân./.

 

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung (tóm tắt Việt Giám Thông Khảo của Vũ Quỳnh)

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn, bị kiểm duyệt

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, có thể bị kiểm duyệt

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

Tiểu thuyết  lịch sử

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

              Mục Lục Thơ Áo Dài

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

  Mục Lục Đông Châu Liệt Quốc--Hán Sở Tranh Hùng

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

ML_ViệtSử,Văn

Mục Lục Những sai lầm của Phan Huy Chú trong LTHCLC

 

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *