Trần Nghệ Tông phong em là Trần Kính làm hoàng thái tử

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

I) Đại Việt Sử Kư Toàn Thư viết về việc Trần Nghệ Tông phong em làm hoàng thái tử

II) Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục viết về việc Trần Nghệ Tông phong em làm hoàng thái tử

III) Nhận xét

__________________________________________

Trần Nghệ Tông phong em ruột là Trần Kính làm hoàng thái tử. Thái tử là người con của vua, sẽ được nối ngôi, mà Trần Kính là em ruột Nghệ Tông. Sự việc phong em làm hoàng thái tử này, do đó, bị sử gia thời xưa chê cười ...

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

CMc = KĐVSTGCM = Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

TrNg = Trần Nghệ Tông

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê : nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

 

       ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không những thế

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

Các sử gia , nhà b́nh luận sử, nhà b́nh luận văn học sử , khi bàn về Nguyễn Trăi , đă giấu giếm rất nhiều về văn thơ của Nguyễn Trăi. Những điều ǵ  bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi ? _-Chính yếu là những điều hay đẹp về Vua Lê Thái Tổ, Vua Lê Thái Tông :

        Nguyễn Trăi gán danh hiệu Ngoạ Thần Long cho Vua Lê Thái Tổ

        Nguyễn Trăi ca tụng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

        Nguyễn Trăi diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn

        Nguyễn Trăi nói rằng ông chưa đền đáp được ơn vua  ...

Xem

173)        Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

 

I) Đại Việt Sử Kư Toàn Thư viết về việc Trần Nghệ Tông phong em làm hoàng thái tử

=== === ĐVSKTT :

Canh Tuất, [Thiệu Khánh] năm thứ 1 [1370], (từ tháng 10 trở về trước là Dương Nhật lễ, Đại Định năm thứ 2, Minh Hồng Vũ năm thứ 3)

...

Tân Hợi, [Thiệu Khánh] năm thứ 2 [1371], (Minh HồngVũ năm thứ 4). Mùa xuân, tháng giêng, truy tôn mẹ sinh là nguyên phi Anh Tư làm Minh Từ hoàng thái phi.

... Mùa hạ, tháng 4, lập em (vua) là Cung Tuyên đại vương Kính làm hoàng thái tử, soạn [38a] chương Hoằng huấn ban cho. Phong vợ cả hoàng thái tử là Lê thị làm hoàng thái tử phi. === ===

Chú Thích, Nhận xét :

a) Trần Nghệ Tông, sau khi giết Nhật Lễ, lên ngôi năm 1370; năm 1371, lập em (vua) là Cung Tuyên đại vương Kính làm hoàng thái tử. Năm 1372, tháng 11 â.l., th́ nhường ngôi và lên làm thái thượng hoàng (Cung Tuyên đại vương Kính làm vua, tức Duệ Tông).

b) ĐVSKTT không phê b́nh ǵ về việc Nghệ Tông phong em làm hoàng thái tử

 

 

II) Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục viết về việc Trần Nghệ Tông phong em làm hoàng thái tử

 

=== === Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục :

Tháng 3 nhuận. Chiêm Thành vào cướp kinh đô. Nhà vua chạy sang huyện Đông Ngàn. Dương Nhật Lễ đă bị giết rồi, mẹ nó trốn sang nước Chiêm Thành, xui Chiêm Thành vào lấn cướp. Bấy giờ, từ khi Trần Dụ Tông rông rỡ chơi bời, việc vơ không sửa sang, biên giới chẳng pḥng bị, quân Chiêm Thành do cửa biển Đại An thẳng tiến, xâm phạm kinh đô. Cánh du binh của địch đến bến Thái Tổ, không ai chống cự được. Nhà vua phải chạy sang huyện Đông Ngàn để lánh giặc. Người Chiêm bắt lấy con trai, con gái, cướp bóc ngọc lụa, của cải, thiêu đốt cung điện, đồ thư và sổ sách. Kinh thành, v́ thế, hết sạch sành sanh. Từ đấy, năm nào, Chiêm Thành cũng thường vào xâm lấn khuấy nhiễu; do đó biên giới mới xảy ra lắm việc.

Lời chua - Đông Ngàn: Tức là đất Cổ Pháp. Xem Lê Long Đĩnh, năm Cảnh Thụy thứ 2 (Chb. II, 6).

Cửa biển Đại An: Tức là cửa biện Đại Nha: Xem Lư Hậu đế năm thứ 1 (Tb. IV, 13).

Bến Thái Tổ: Bây giờ là phường Phục Cổ, thuộc huyện Thọ Xương, tỉnh Hà Nội.

Nhà vua từ huyện Đông Ngàn trở về kinh đô.

Tháng 4, mùa hạ. Lập em là Cung Tuyên vương Cảnh làm hoàng thái tử; ban cho chương Hoàng Huấn

Cảnh, là con vợ thứ vua Minh Tông.

Li cn án - Ngh Hoàng  lên ngôi đến đây đă 2 năm, chính các con vua như Húc và Ngc, tui cũng đă ln, thế mà vi lp ngay em, là nghĩa ǵ? Chng qua ch v́ phn nhiu nh sc người em chiêu tp quân lính ni dy mà ly li được nước, nên mi nghĩ đến công y, mun cùng nhau được hưởng giàu sang đó thôi, ch không phi ct để trng vic ni dơi th cúng và sáng nghĩa thế th trao quyn. Hung chi, ly em làm

con, s đó li càng sai trái.

Tháng 5. Dùng người h ngoi là Lê Quí Ly làm Xu mt đại s. === ===

Chú Thích, Nhận xét : 

a) Người dịch KĐVSTGCM viết tên húy của Duệ Tông là Cảnh, Không đúng ! V́ Cảnh là tên húy của Trần Thái Tông. Chẳng bao giờ, tôn thất nhà Trần lại dám phạm húy Trần Thái Tông ! tên húy của Duệ Tông phải là Kính, như trong ĐVSKTT.

b) Nhà Nguyễn coi bộ không thích chuyện anh truyền ngôi cho em. Thói thường, anh em hay ganh tị nhau, anh em trong hoàng tộc c̣n có thể giết nhau để tranh ngôi. Đằng này, Trần Nghệ Tông muốn truyền ngôi cho em, để đền đáp công sức của Trần Duệ Tông, thay v́ truyền ngôi cho con. Như vậy, là hành vi cao cả, hành vi Đại Trượng Phu vậy!

c) C̣n việc phong em làm hoàng thái tửsai trái th́ đúng rồi !

 

 

III) Nhận xét

a) Trần Nghệ Tông phong em làm hoàng thái tử là điều sai trái.

Đáng lẽ, phải phong em làm Hoàng Thái Đệ.

b) Trần Nghệ Tông là một người phức tạp:

_-Trần Nghệ Tông truyền ngôi cho em, để đền đáp công sức của Trần Duệ Tông, thay v́ truyền ngôi cho con. Như vậy, là hành vi Đại Trượng Phu.

_-Trần Duệ Tông tử trận ở thành Đồ Bàn, TrNg lập con Trần Duệ Tông làm vua (tức vua Trần Xương Phù), thay v́ lập con ḿnh. Lại một hành vi Đại Trượng Phu  của Trần Nghệ Tông

_-Thế rồi, Trần Nghệ Tông nghe lời Hồ Quí Ly giết vua Trần Xương Phù. Đây là hành vi bất nhân bất nghĩa: bất nhân bất nghĩa đối với cháu ruột Trần Xương Phù và bất nhân bất nghĩa đối với người em yêu quí Trần Duệ Tông!

Đại Trượng Phu th́ không thể bất nhân bất nghĩa, bất nhân bất nghĩa th́ không thể là Đại Trượng Phu! Sự khảo xét tính t́nh của Trần Nghệ Tông gặp chỗ bế tắt này. Thế nhưng, ta có thể hiểu rơ, khi nhận thức rằng  Trần Nghệ Tông rất tin Hồ Quí Ly, tin lời Hồ Quí Ly . Trần Nghệ Tông rất u mê, ám chướng, v́ u mê nên tin Hồ Quí Ly, v́ tin Hồ Quí Ly nên đành đoạn giết cháu ruột, nên cam tâm tự ḿnh hại nhà ḿnh, tự ḿnh hại cơ nghiệp nhà Trần và rốt cuộc làm xụp đổ nhà Trần !

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung (tóm tắt Việt Giám Thông Khảo của Vũ Quỳnh)

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn, bị kiểm duyệt

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, có thể bị kiểm duyệt

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Mantak Chia, Lê Thành biên dịch

 

Tiểu thuyết  lịch sử

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

              Mục Lục Thơ Áo Dài

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

  Mục Lục Đông Châu Liệt Quốc--Hán Sở Tranh Hùng

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

ML_ViệtSử,Văn

Mục Lục Những sai lầm của Phan Huy Chú trong LTHCLC

 

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *