Tam Quốc : Hoàng Trung đứng đầu Ngũ Hổ Đại Tướng !

                            Lê Anh Chí

_________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa là tiểu thuyết  lịch sử

 

I) Lư do Quan Công không chịu nhận ấn thao

II) Nếu như vậy th́ Quan Công chẳng phải là Đại trượng phu

III) Quan Công là Đại trượng phu, do đó không hề phản đối việc Hoàng Trung dự vào Ngũ Hổ Đại Tướng

IV) Hoàng Trung đứng đầu Ngũ Hổ Đại Tướng !

V) Hoàng Trung được phong làm nguyên soái

VI) C̣n Pháp Chính quyền cao hơn Gia Cát Lượng

VII) Trương Phi cũng không phản đối

VIII) Như nhà Lê : ông Lưu Nhân Chú  sv  ông Lê Khôi

       (sv = ssv = so với, sánh với, so sánh với , đối chiếu với)

IX) La Quán Trung  đă hạ phẩm giá Quan Công rất nhiều !

X) Cái lạy của Đại Trượng Phu

__________________________________________

 

Bài này trở lại vấn đề Quan Công phản đối việc Hoàng Trung được dự vào hàng Ngũ Hổ Đại Tướng và trưng lư do để xác định rằng thật ra Quan Công bất b́nh, bởi v́ Hoàng Trung đứng đầu Ngũ Hổ Đại Tướng ! ...

 

sv = ssv = so với, sánh với, so sánh với , đối chiếu với

ĐCLQ = Đông Châu Liệt Quốc

TTNM = Tây Thi nhăn mặt

QCLPT = Quan Công lạy Phí Thi

LHHOND = Liễu Hạ Huệ ôm người đẹp

LHĐ = LB= Lưu Bị = Lưu Huyền Đức (Huyền Đức là tên tự của Lưu Bị)

QC = Quan Công = Quan Vũ = Quan Vân Trường

LHH = Liễu Hạ Huệ

GCL = Khổng Minh Gia Cát Lượng

HTr = Hoàng Trung

TQCDN = Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa ( La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang )

LQT = La Quán Trung  

ĐTP = Đại trượng phu

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê : nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không những thế

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

 

Dẫn nhập : Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa là tiểu thuyết  lịch sử

 

Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa là tiểu thuyết  lịch sử, chẳng phải là sử, và tuyên truyền rất nhiều cho Gia Cát Lượng (đă Xạo rất nhiều ! )

Nói chung, Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa của La Quán Trung tuyên truyền rất nhiều cho các văn nhân...

 

 

I) Lư do Quan Công không chịu nhận ấn thao

 

Thời điểm : Lưu Huyền Đức  vừa lên ngôi Hán Trung Vương và Quan Công đang trấn thủ Kinh Châu.

Lược truyện :

Quan Tư Mă là Phí Thi mang cáo mệnh đến Kinh Châu, Quan Công nghe nói được đứng đầu Ngũ Hổ Đại Tướng và Ngũ Hổ Đại Tướng là Quan, Trương, Triệu, Mă, Hoàng, th́ lại không nhận ấn, nói rằng ‘Đại trượng phu không thể đứng chung hàng với tên lính già Hoàng Trung’.

=== === TQCDN :

Phí Thi cười nói :

_ Xưa kia Tiêu Hà, Tào Tham cùng với Cao Tổ làm việc lớn, t́nh rất là thân cận. Hàn Tín chỉ là một vong tướng Sở đến sau, thế mà Tín được lên ngôi vương , Tiêu Tào không v́ thế mà oán thán. Nay Hán Trung Vương tuy phong Ngũ Hổ Đại Tướng , nhưng c̣n nghĩa anh em với Tướng Quân coi nhau như một. Tướng Quân là Hán Trung Vương, Hán Trung Vương là Tướng Quân, đâu có coi Tướng Quân như mọi người ? Tướng Quân đă chịu ơn dầy của Hán Trung Vương , th́ nên vui buồn có nhau, không nên so b́ danh hiệu thấp cao. Xin Tướng Quân nghĩ lại === ===

Quan Công hiểu ra, lại thấy ḿnh lầm lỡ,bèn lạy Phí Thi hai lạy mà tạ lỗi ; rồi nhận ấn thao.

 

II) Nếu như vậy th́ Quan Công chẳng phải là Đại trượng phu

Nếu Quan Công không bằng ḷng cho Hoàng Trung được dự vào hàng  Ngũ Hổ Đại Tướng th́ Quan Công chẳng phải là Đại trượng phu !

Bởi v́ Hoàng Trung rất xứng đáng được dự vào hàng Ngũ Hổ Đại Tướng :

_-Hoàng Trung vơ nghệ cao cường vô địch và anh dũng tuyệt luân (như Quan Công )

_-Hoàng Trung có công rất lớn trong việc chiếm Hán Trung vừa qua

_-Hoàng Trung chẳng phải chỉ là tên lính già

_-Đại trượng phu đáng lẽ phải vui vẻ và hân hạnh đứng chung hàng với lăo tướng Hoàng Trung !

Nhất là Quan Công được đứng đầu Ngũ Hổ Đại Tướng, hà tất ǵ lại chẳng bao dung được vị  lăo tướng vơ nghệ cao cường vô địch và anh dũng tuyệt luân ?

Nhất là Quan Công phải theo phép ‘Kính Lăo Đắc Thọ’ mới là phải đạo !

 

 

III) Quan Công là Đại trượng phu, do đó không hề phản đối việc Hoàng Trung dự vào Ngũ Hổ Đại Tướng

 

Nếu Quan Công không bằng ḷng cho Hoàng Trung dự vào Ngũ Hổ Đại Tướng th́ Quan Công chẳng phải là Đại trượng phu, không xứng đáng :

_-được người Tàu tôn thờ xem như là Thánh, là thần.

_-là thần hộ pháp của nhà Phật.

Nhưng Quan Công quả  là Đại trượng phu, do đó không hề phản đối việc Hoàng Trung được dự vào hàng Ngũ Hổ Đại Tướng

Vậy th́ Quan Công phản đối Hoàng Trung về việc ǵ ???

_- về việc  ...

 

 

IV) Hoàng Trung đứng đầu Ngũ Hổ Đại Tướng !

 

Quan Công phản đối Hoàng Trung về việc ǵ ???

_- về việc Hoàng Trung đứng đầu Ngũ Hổ Đại Tướng !

Hoàng Trung được đứng đầu Ngũ Hổ Đại Tướng ! Do đó mà Quan Công mới bất b́nh, mà bất b́nh như thế là đúng lư, là phải đạo :

_-Quan Công đă theo pḥ vua (Lưu Huyền Đức), ngay từ đầu, từ biết bao năm, vào sinh ra tử bao phen, chịu biết bao khó nhọc

_-Đă đành Hoàng Trung có công lớn, có thể là công đầu (cùng với Pháp Chính), trong việc chiếm Hán Trung ; nhưng Quan Công giữ vững Kinh Châu cũng là công lớn, tương đương

_-Quan Công lại là em kết nghĩa của Lưu Huyền Đức 

Bất b́nh như thế là đúng lư, là phải đạo, vẫn là Đại trượng phu !

 

 

V) Hoàng Trung được phong làm nguyên soái

 

Thật ra, Hoàng Trung được phong làm nguyên soái, Nói rằng Hoàng Trung đứng đầu Ngũ Hổ Đại Tướng tức là nói Hoàng Trung làm nguyên soái !

Lúc đang đánh Hán Trung, Hoàng Trung đă được phong làm Chinh Tây Đại Tướng Quân, tức là nguyên soái trong cuộc chiến, vậy nên sau khi toàn thắng, Lưu Huyền Đức  bèn phong Hoàng Trung làm Đại Tướng Quân, tức là nguyên soái  thực thụ !

 

 

VI) C̣n Pháp Chính quyền cao hơn Gia Cát Lượng

 

C̣n Pháp Chính được phong làm Thượng-thư lệnh, chức cao hơn Gia Cát Lượng. Sở dĩ nói rằng Pháp Chính chức cao hơn Gia Cát Lượng, v́ Pháp Chính  được kể tên trước Gia Cát Lượng !

Theo La Quán Trung, Gia Cát Lượng được phong làm "Quân sư Tổng lư Quân Quốc Trọng sự", chức tên gọi rất kêu này, có thể hiểu là thừa tướng ; c̣n Thượng-thư lệnh là chức tương đương với thừa tướng _-cao hay thấp hơn thừa tướng là tùy triều đại : thời Hán Vơ Đế, Thượng-thư lệnh là chức cao nhất, chỉ dùng cho quan hoạn hoặc những người đă bị cung h́nh !

Ở đây, Thượng-thư lệnh là chức cao hơn thừa tướng, v́ Pháp Chính  được kể tên trước Gia Cát Lượng

Không biết thật sự có chức "Quân sư Tổng lư Quân Quốc Trọng sự" hay không, hay chỉ là chức La Quán Trung bịa đặt ?

 

 

VII) Trương Phi cũng không phản đối 

 

Chú Thích, Nhận xét :  Trương Phi cũng không phản đối việc Hoàng Trung làm Đại Tướng Quân

Trương Phi, Triệu Vân là người tử tế.


 

VIII) Như nhà Lê : ông Lưu Nhân Chú  sv  ông Lê Khôi

 

Như nhà Lê ta :

 Đ́nh thượng hầu Lê Khôi , danh tướng nhà Lê, trưởng họ của hoàng gia nhà Lê, vơ nghệ cao cường vô địch, giỏi lược thao, có tài kinh bang tế thế, có đức chính lớn lao, và nhân từ. Đ́nh thượng hầu Lê Khôi c̣n là danh tướng lẫy lừng ngoài biên giới, được lân bang (và cũng là kẻ địch) nể phục : tướng Chiêm thấy mặt ông, đều xuống ngựa đầu hàng. Cổ kim đệ nhất vơ-tướng Anh-hùng !

       Thế mà, Đ́nh thượng hầu Lê Khôi, năm 1428, chức tước đều kém  xa Ông Lưu Nhân Chú (Nguyên soái và Tể tướng) ; không những kém ông Lưu Nhân Chú mà c̣n kém một lô các danh tướng khác ...

 

 

IX) La Quán Trung  đă hạ phẩm giá Quan Công rất nhiều !

 

La Quán Trung  v́ muốn đề cao Quan Công, cho Quan Công đứng đầu Ngũ Hổ Đại Tướng, chức cao hơn Hoàng Trung ; vô h́nh chung, La Quán Trung  đă hạ phẩm giá Quan Công rất nhiều !

Bởi v́, như đă nói ở trên,

 Nếu Quan Công không bằng ḷng cho Hoàng Trung dự vào Ngũ Hổ Đại Tướng th́ Quan Công chẳng phải là Đại trượng phu.

 

 

X) Cái lạy của Đại Trượng Phu

Trong bài

62)         Tây Thi nhăn mặt, Quan Công lạy Phí Thi, Liễu Hạ Huệ ôm người đẹp

Tôi có viết rằng :

 Câu chuyện ‘Quan Công lạy Phí Thi’ (đă kể ở phần (I) ) là câu chuyện rất hay đẹp, ‘Quan Công lạy Phí Thi’ : Cái lạy của bậc trượng phu

Cái lạy này cho thấy QC là người phục thiện và thành thực. Khi thấy ḿnh có lỗi th́ nhận lỗi, và sẵn sàng chứng tỏ sự ăn năn của ḿnh bằng cách lạy một ông quan khác (trong khi Quan Công là em vua !)

Cái lạy của Đại trượng phu !

Nay ta biết rằng Hoàng Trung được đứng đầu Ngũ Hổ Đại Tướng ! Do đó mà Quan Công mới bất b́nh, mà bất b́nh như thế là đúng lư, là phải đạo. V́ thế, Cái lạy của Quan Công càng cao quí hơn nữa, càng rơ ràng là cái lạy của Đại Trượng Phu ...

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung (tóm tắt Việt Giám Thông Khảo của Vũ Quỳnh)

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn, bị kiểm duyệt

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, có thể bị kiểm duyệt

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

Tiểu thuyết  lịch sử

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

 

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

              Mục Lục Thơ Áo Dài

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

ML_ViệtSử,Văn

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *