Chức nguyên soái qua các triều đại

              Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

I) Thái úy là Đại nguyên soái

II) Nhà Tiền Lư, nhà Khúc, nhà Dương

III) Nhà Ngô

IV) Nhà Đinh

V) Nhà Tiền Lê

VI) Nhà Lư

VII) Nhà Trần

VIII) Nhà Lê

IX) Nhà Lê Trung Hưng

X) Nhà Tây Sơn

XI) Chúa Nguyễn Ánh

XII) Nhà Nguyễn   

__________________________________________

 

Chức nguyên soái gọi là ǵ, qua các triều đại ? Bài này diễn tả chức danh nguyên soái từ Nhà Tiền Lư đến Nhà Nguyễn, xác định rằng Thái úy là Đại nguyên soái, rằng chức danh nguyên soái Nhà Trần là Thượng tướng quân, Thượng tướng quân chớ chẳng phải là Tiết Chế ; Chức nguyên soái nhà Lê chính thống lần lượt là : Nhập nội Đại tư mă (1427-1435), Nhập nội Đại đô đốc(1435- ?), Nhập nội Đô đốc; Nhà Lê Trung Hưng đến thời Trịnh Tùng, mới dùng ‘Tiết Chế’ làm Đại nguyên soái , Nhà Tây Sơn cũng thế ; Nhà Nguyễn chỉ có chức phó nguyên soái ...

       

 

Vua ta = Vua Lê Thái Tổ 

Vua Lê Tương Tông = Tương Tông Dực Hoàng đế nhà Lê (thường bị gọi là Lê Tương Dực)

CMc = sách CMục = KĐVSTGCM =Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

NsL= NSL = Ngô Sĩ Liên

VQ = Vũ Quỳnh

NTVT = Nghiêu Thuấn Vũ Thang

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

LSTL = Lam Sơn Thực Lục

CLSP = Chí Linh Sơn Phú, Nguyn Trăi

THD = Trần Hưng Đạo = Trần Quốc Tuấn

 TQK = Trần Quang Khải

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, dưới thời Trịnh Căn, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’,  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê (nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần)

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng

 

 

I) Thái úy là Đại nguyên soái

 

Thái úy, một chức Tam Công, nắm binh quyền, có thể xem Thái úy  là Đại nguyên soái. Nếu triều đ́nh có Thái úy  nguyên soái là hai người khác nhau, th́ Thái úy mới là nguyên soái thật sự, là người giữ trách nhiệm về binh quyền.

 

II) Nhà Tiền Lư, nhà Khúc, nhà Dương 

 

a) Nhà Tiền Lư

Lư Nam Đế lên ngôi, định trăm quan ; ĐVSKTT chỉ xác định sơ sài là

 Lấy Triệu Túc làm Thái Phó, bọn Tinh Thiều, Phạm Tu đều làm tướng văn, tướng vơ

Ta thấy rằng Triệu Túc làm Thái Phó, Tinh Thiều làm Thừa Tướng và Phạm Tu làm nguyên soái

Nhưng nguyên soái gọi là ǵ ?

_-Sau đó khoảng 7 năm, Lư Nam Đế trao binh quyền cho Triệu Quang Phục, DVSKTT có giới thiệu thân thế Triệu Quang Phục như sau :

họ Triệu, tên húy là Quang Phục, là con Triệu Túc, người huyện Chu Diên, uy tráng dũng liệt, theo Nam Đế đi đánh dẹp có công, được trao chức Tả tướng quân.

_-Từ việc ‘Triệu Quang Phục, là ‘con Thái Phó Triệu Túc, đánh dẹp có công, được chức Tả tướng quân’, ta có thể đoán rằng :

 Chức nguyên soái Nhà Tiền Lư gọi là Đại tướng quân !

 

b) Nhà Khúc, nhà Dương

Khúc Tiên Chúa (húy Thừa Dụ) và Dương Chính Công (húy Đ́nh Nghệ) dùng chức Tiết Độ Sứ của ḿnh, xây dựng nền tự chủ của nước nhà. Nhà Khúc, nhà Dương chưa xưng vương, chỉ xưng chức Tiết Độ Sứ ; chức Tiết Độ Sứ có thể xem là nguyên soái và Tể Tướng vậy.

 

 

III) Nhà Ngô

 

Ngô Tiên Chúa, húy  Ngô Quyền, lập quốc, xưng vương lập trăm quan, nhưng ĐVSKTT không hề xác định chức vị các quan như thế nào. Dương Tam Kha cướp ngôi của cháu, nối nghiệp cũ của nhà Dương, ĐVSKTT cũng không hề xác định chức vị các quan của ông

Cho nên không rơ nguyên soái  nhà Ngô gọi là ǵ.

Chỉ thấy vài vơ quan cao cấp có chức Chỉ huy sứ, không rơ có chức Tổng Chỉ huy sứ hay không ? Hay chỉ có chức Chỉ huy sứ là phó nguyên soái, và vua nhà Ngô tự làm nguyên soái ?

 

IV) Nhà Đinh

Chức nguyên soái  nhà Đinh là Thập đạo Tướng quân

 

V) Nhà Tiền Lê

Tổng quản là chức nguyên soái  nhà Tiền Lê, Tổng quản c̣n được gọi là Thống Tướng (chức danh Thống Tướng đă có từ thời Lê Đại Hành !).

Vua Lê Đại Hành phong Từ Mục làm Tổng quản tri quân dân sự, Phạm cự Lạng làm Thái úy. Như vậy, Từ Mục làm nguyên soái và Tể Tướng ; tên của ông được kể trước Phạm cự Lạng, cấp bực ông cao hơn Phạm cự Lạng. Nhưng Thái úy là Đại nguyên soái, khó ḷng nói được rằng nguyên soái nào hơn nguyên soái nào. Ta có thể  nói rằng hai nguyên soái tương đương nhau và Lê Đại Hành đương nhiên dĩ nhiên quyết định sự việc nếu hai ông bất đồng ư kiến.

 

 

VI) Nhà Lư

a) Lư Thái Tổ lấy Tổng quản làm chức nguyên soái

b) Lư Thái Tông : nguyên soái là Đô thống Thượng tướng quân hoặc là Thượng tướng quân

Không thấy có ai được phong làm Thượng tướng quân, chỉ có Đô thống Thượng tướng quân (là Lê Phụng Hiểu)

Đi đánh trận, th́ nguyên soái là Đô thống nguyên soái.

Thái tử đi đánh trận, th́ gọi là Đô thống Đại nguyên soái.

c) Lư Cao Tông : nguyên soái là Thượng tướng quân

Tháng giêng năm Thiên Phù 7 (1182), Lư Cao Tông  đắp đàn bái tướng, phong Ngô Kư Tín  làm Thượng tướng quân

Đánh trận, th́ nguyên soái là Đốc tướng !

 

 

VII) Nhà Trần

 

Nhà Trần, nguyên soái là Thượng tướng quân, Thượng tướng quân chớ chẳng phải là Tiết Chế ; ‘Tiết Chế’ là động từ , chẳng phải là danh từ , và không hề là chức danh dưới thời nhà Trần ;  măi đến thời Lê Trung Hưng, Trịnh Tùng mới dùng ‘Tiết Chế’ vừa làm động từ vừa làm chức danh !

Xem

104)        Ông Trần Quang Khải là người Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông chớ chẳng phải Trần Hưng Đạo. Lư do ? _-Rất giản dị !

166)        Trần Hưng Đạo chưa từng làm  Thái sư, Thái úy,Tướng quốc, cho đến chưa từng làm Tư đồ, ông chỉ là Nguyên soái tạm thời trong hai cuộc chiến mà thôi

(Rất nhiều người đọc sử sách (nhất là nếu chỉ đọc Việt Nam Sử Lược), tưởng rằng Trần Hưng Đạo làm Tướng Quốc, và Nguyên soái . Sự thực, suốt đời Trần Hưng Đạo, ông chưa từng làm Thái sư, Thái úy, Tướng Quốc, chỉ làm Nguyên soái tạm thời trong hai cuộc chiến mà thôi. Tôi đă nêu ra sự kiện này trong

 171)              Chức nguyên soái nhà Trần thực ra là ... Thượng tướng quân, chức Quốc Công Tiết Chế của Trần Hưng Đạo chỉ là nguyên soái tạm thời và không có quyền ra lịnh cho ông Thượng tướng (Trần Quang Khải)

(Sử gia, người đọc sử nước ta thường tưởng lầm rằng Tiết Chế là nguyên soái nhà Trần và Trần Hưng Đạo làm Tiết Chế, (Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược cũng viết lầm rằng Trần Hưng Đạo làm Tiết Chế)

Thực ra, thời nhà Trần không hề có chức danh Tiết Chế !    bởi lẽ dễ hiểu là ‘Tiết Chế’ là động từ , chẳng phải là danh từ , do đó chẳng thể làm chức danh được  !

Trần Hưng Đạo chẳng phải là Tiết Chế mà là Quốc Công Tiết Chế (trong hai cuộc chiến), tức là, làm ông Quốc Công có quyền Tiết Chế (đến một giới hạn nào đó) ; Quốc Công là chức tước vị mơ hồ và chẳng phải là một chức vị trong quân ngũ

Chức nguyên soái nhà Trần thực ra là ... Thượng tướng quân, và Trần Quang Khải là nguyên soái (và tướng quốc) nhà Trần trong một thời gian rất lâu, rất lâu ...))

 

 

VIII) Nhà Lê

 

Chức nguyên soái nhà Lê chính thống lần lượt là :

-Thiếu úy (1421-1426) (ông Nguyễn Chích)

-Nhập nội Đại tư mă (1427-1435) (ông Lưu Nhân Chú, bị Lê Sát đầu độc chết cuối năm 1433)

-Nhập nội Đại đô đốc(1435- ?)

-Nhập nội Đô đốc

Kể từ thời Lê Nhân Tông, các vơ tướng đại công thần khai quốc đều đă già, hoặc về hưu hoặc chết già ; số người có thể trở thành Nhập nội Đô đốc là rất ít, nên không cần đến chức Nhập nội Đại đô đốc

Chức nguyên soái ngoài ra c̣n có thể gọi là Tổng quản : chức nguyên soái  khi đánh trận có thể gọi là Tổng quản, Tổng quản c̣n là chức cai trị quân dân một trấn, một lộ.

 Xem

170)        Nhập nội Đại tư mă và Nhập nội Đại đô đốc, nguyên soái nhà Lê

(Nhà Lê dùng Nhập nội Đại tư mă và Nhập nội Đại đô đốc làm nguyên soái . Hai chức danh rất long trọng Đại tư mă và Đại đô đốc này đều có mặt thời Tam Quốc; riêng Đại tư mă th́: các lănh chúa thời Tam Quốc đều tự xưng là Đại tư mă và nước Tề thời Đông Châu dùng Đại tư mă làm nguyên soái Đời Vua Lê Thái Tổ và mấy năm đầu đời Vua Lê Thái Tông , Nhập nội Đại tư mă là nguyên soái . Từ năm 1437, Nhập nội (Đại) Đô đốc là nguyên soái nhà Lê ...)

Điểm đặc biệt là : Thượng tướng quân nhà Lê là danh chức, chẳng phải thực chức  và là danh chức cao nhất  của nhà Lê ; c̣n Thượng tướng là thực chức  và dưới chức thiếu úy

Đại tướng quân, Tả tướng quân nhà Lê cũng là danh chức

 

Lê Thánh Tông đổi Tổng quản thành Tổng binh (cho giống với chức danh nhà Minh) và chức nguyên soái lúc đi đánh Chiêm Thành được gọi là Chinh Lỗ tướng quân (cũng để cho giống với chức danh nhà Minh)

 

Chú Thích, Nhận xét :

Nhà  Lê chính thống, như nhà Trần,  không hề có chức danh Tiết Chế ! nhà   cũng dùng ‘Tiết Chế’ làm động từ , chẳng hề làm chức danh ! (Ông Phan Huy Chú viết sai về việc ‘Tiết Chế’ này, trong LTHCLC)

 

Xem

269)        Tiết Chế không hề là chức danh dưới thời nhà Trần nhà Lê chính thống

(bài 269 được cập nhật cùng lượt với bài này)

 

 

 

IX) Nhà  Trung Hưng

Măi đến thời Trịnh Tùng, ‘Tiết Chế’ mới được dùng vừa là động từ vừa  chức danh

 

1) === === Đại Việt Sử Kư Toàn Thư :

... Tấn phong Đô tướng tiết chế các xứ thuỷ bộ chư dinh kiêm tổng nội ngoại b́nh chương quân quốc trọng sự Tả tướng Thái uư Trường quốc công Trịnh Tùng làm Đô nguyên suư tổng quốc chính thượng phụ B́nh An Vương === ===

Chú Thích, Nhận xét : Cụm từ ‘tiết chế các xứ thuỷ bộ chư dinh’ cho thấy rằng ‘Tiết Chế’ ở đây được dùng làm động từ

 

2) ĐVSKTT lập đi lập lại nhiều lần ‘tiết chế Trịnh Tùng’, rơ ràng dùng ‘Tiết Chế’ làm chức danh

Tiết Chế ở đây là nguyên soái , Đại nguyên soái

 

Ngoài ra c̣n có phủ Tiết Chế

 

 

X) Nhà Tây Sơn

 

Nhà Tây Sơn dùng ‘Tiết Chế’ làm nguyên soái, như nhà  Trung Hưng,

Và đô đốc trở thành chức thấp hơn Tiết Chế !

Nguyễn Nhạc lên ngôi, phong thưởng cho các đại tướng như  sau :

_Nguyễn Huệ làm Long Nhương tướng quân.

_Nguyễn Lữ làm Tiết Chế

_Tây Sơn thập hổ tướng (trong đó có Trần Quang Diệu) đều làm Đô Đốc

_và Bùi Thị Xuân làm Nữ Đô Đốc.

vào thời đó , Long Nhương tướng quân lại cao hơn Tiết Chế!!! Một điều quái dị !

Khi Quang Trung lên ngôi, có lẽ không có thay đổi ǵ về chức vị nguyên soái ; và khi đánh Tôn Sĩ Nghị, có các Đại Tư Mă, Đại Đô Đốc, Đô Đốc tham chiến.

Thời Cảnh Thịnh, có Nguyễn Quang Thùy làm Tiết Chế.  Nguyễn Quang Thùy là con trưởng của Quang Trung, không được nối ngôi v́ chẳng phải là đích tử. V́ Quang Trung làm vua chỉ có 4 năm, ta có thể đoán rằng Nguyễn Quang Thùy được phong làm Tiết Chế, từ thời  Quang Trung.

 

 

XI) Chúa Nguyễn Ánh

 

Chúa Nguyễn Ánh tự ḿnh làm nguyên soái , có năm tướng rường cột là ngũ quân Đại tướng quân ; ngũ quân là tiền, tả, hữu, hậu và trung quân. Thông thường, trung quân nguyên soái là nguyên soái của cả ngũ quân nhưng ở đây trung quân Đại tướng quân  chẳng có quyền hơn các Đại tướng quân  khác ; có thể gọi ngũ quân Đại tướng quân  là phó nguyên soái

 

 

XII) Nhà Nguyễn

 

a) Gia Long

Chúa Nguyễn Ánh lên ngôi, lấy niên hiệu là Gia Long, không thấy thay đổi ǵ về chức nguyên soái

 

b)thời Minh Mạng

Chức vơ tướng cao nhất là

       Ngũ quân Đô thống phủ Đô thống chưởng phụ sự

Cũng như dưới thời Gia Long, có 5 vơ tướng cao nhất , mà không phải chỉ có một : có thể gọi ngũ quân Đô thống phủ Đô thống chưởng phụ sự là phó nguyên soái

Chú Thích, Nhận xét :

a)không thấy thay đổi ǵ về chức nguyên soái thời Thiệu Trị, Tự Đức

b)tứ bất phong: nhà Nguyễn chủ trương tứ bất phong (không phong hoàng hậu, không phong trạng nguyên, không phong tể tướng, không phong thái tử)

Sự thực, th́ là ngũ bất phong, cái bất phong thứ năm là: không phong nguyên soái .

c) người ta không nói đến cái bất phong thứ năm, bởi v́ coi thường chức nguyên soái

Sự coi thường này là sai lầm lớn : Tôn Tử Binh Pháp có nói rằng nước nhà yên hay nguy, c̣n hay mất là ở trong tay người làm tướng (nguyên soái )

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung (tóm tắt Việt Giám Thông Khảo của Vũ Quỳnh)

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn, bị kiểm duyệt

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, có thể bị kiểm duyệt

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

Tiểu thuyết  lịch sử

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

              Mục Lục Thơ Áo Dài

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

ML_ViệtSử,Văn

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *