Bài Xưa 35 Trang Nhà LêAnhChí

www.LeAnhChi.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

____

 

*** Yêu cầu những vị , chép bài ở đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác giả và nguồn (Tác giả là Lê Anh Chí, Nguồn là Trang Nhà www.LeAnhChi.com) ***

________

 

*

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí  tháng  9-2013

 

Cập nhật tháng 9-2013 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

108)        Nụ cười 27           (Nụ cười xuân tiên)

109)        Nụ cười 28    (Nụ cười hái t́nh)

110)        Nụ cười 29           (Nụ cười ẩn hiện)

 

b) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

 

225)         Trần Nguyên Hăn không hề tự sát !

( Trần Nguyên Hăn bị Trời giết chớ chẳng phải là Trần Nguyên Hăn tự sát nếu Trần Nguyên Hăn bị chết đuối năm 1429 )

( Cũng như bài trước, bài này đưa ra một suy luận dĩ nhiên, hiển nhiên, đương nhiên : a) V́ Trần Nguyên Hăn mưu phản, bị bắt, TNH lại phỉ báng đức vua, lại c̣n dám kêu trời soi xét, và Hoàng thiên đă soi xét bằng cách nổi giận , đánh đắm thuyền Trần Nguyên Hăn  b) Cho nên : Nếu Trần Nguyên Hăn năm 1429 bị chết đuối th́ đó là Trần Nguyên Hăn bị Trời giết chớ chẳng phải là  Trần Nguyên Hăn tự sát ; Trần Nguyên Hăn không hề tự sát ! _-ngược lại với điều mà các sử gia thường cả quyết  xưa nay ... )

 

226)        Lời phi lộ 3    (Trang Nhà LêAnhChí)

( Lời phi lộ tiếp tục với :

_-B́nh luận Hán Sở Tranh Hùng, Đông Châu Liệt Quốc 

_-Sự kiện : Do công trận nên Hầu-tước !

_-Sự kiện : Hội thề Lũng Nhai và  Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai

_-Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận

_-Thời đại định : Vua Lê Thái Tổ biến thời đại định thành thời đại trị

_-Tên gọi Hành dinh Bồ-đề  và lời vua ta giảng dạy cho dân chúng ‘bản tâm của người nhân đức là không muốn giết người bao giờ’ ; đây là Vua Lê Thái Tổ  ban hành nguyên tắc trị nước (cho 360 năm) : dùng đức nhân mà trị thiên hạ ! )

 

        

c) Phụ Lục :   Bài mới Kiến Tánh

 

B) Bài cũ chọn lọc

*

a) Những lời thệ hải minh sơn , trong lịch sử

58)         Từ lời thề rỗng tuếch của Lưu Bang đến hai lời thề vô cùng chân thành của vua Lê Thái Tổ (lời thề Lũng Nhai và lời thề cất trong rương vàng)

214)               Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai 8

(   Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang và v́ Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422)  )

208)        T́nh bạn giữa Vua Lê Thái Tổ và B́nh chương Nguyễn Thận, giữa Lỗ Tử Kính và Chu Công Cẩn

( Bài này nói về t́nh bạn tốt đẹp của những kẻ nắm quyền chính ...)

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

87)         Lập Trần Cao là ư của Vương Thông. Hội thề Đông Quan cũng là ư của Vương Thông. Những người dự Hội thề Đông Quan cũng một phần do Vương Thông chỉ định

223)               Nếu Trần Nguyên Hăn năm 1429 bị chết đuối th́ đó là Trần Nguyên Hăn bị Trời giết chớ chẳng phải bị Vua Lê Thái Tổ giết

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

212)        Gia Cát Lượng cầu sao khấn Trời xin tuổi thọ và không được thọ, Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức ;           Luân lư của hai câu chuyện

182)        Hồ Quí Ly bị bắt ở núi Thiên Cầm

 

b) Vua Lê

183)               Vua Lê Thái Tông là Phật Tử thuần thành

177)        Người phụ nữ mà Vua Lê Thái Tông yêu thương nhất trên trần đời ... (chẳng phải là Nguyễn Thị Lộ)

191)        Nguyễn Trăi không được gặp mặt Vua Lê Thái Tổ lúc mới bị bắt (vụ án Trần Nguyên Hăn),  Tại sao ?

163)        Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

158)        Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ 2

(Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu và tướng Thánh vương)

80)         Lư do vua Lê Thái Tổ truyền ngôi cho Nguyên Long.   Thật giản dị !

91)         Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận của Lê Tung trở thành một tài liệu lịch sử vô giá _-v́ không bị sửa đổi, không bị thiêu hủy bởi nhà Mạc, nhà Trịnh

 

c) Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn

139)        Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp 3, c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 3        ( Đánh Tân B́nh Thuận Hóa, Doăn Nỗ làm chánh tướng, Trần Nguyên Hăn chẳng hề được phong làm Tư đồ... Băng Hồ di sự lục (Nguyễn Trăi) )

168)        ‘Phong’ Nguyễn Trăi làm công thần đệ nhất về văn, Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử nhà Lê, Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử

178)        Nguyễn Trăi thưởng thức thanh lâu

175)        Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương 3

(Nguyễn Trăi cũng tự nhận không có tài kinh bang tế thế, trong văn thơ của ông (tiếp theo) ...)

180)        Nguyễn Trăi không hề bị thất sủng , đời Vua Lê Thái Tổ , mà ngược lại ...

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Nụ cười 27: thất ngôn, 4 câu :  

(Nụ cười xuân tiên)

Nụ cười nở nụ hoa đào nụ ... 

b) Nụ cười 28 : thất ngôn, 4 câu :

 (Nụ cười hái t́nh)

Ta hái t́nh ta ở khoảnh trời ...

c) Nụ cười 29 : thất ngôn, 4 câu :

 (Nụ cười ẩn hiện)

              Nụ cười xen kẽ đời nhung ảo ...

 

d) Trần Nguyên Hăn không hề tự sát !

( Trần Nguyên Hăn bị Trời giết chớ chẳng phải là Trần Nguyên Hăn tự sát nếu Trần Nguyên Hăn bị chết đuối năm 1429 )

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

I) Trần Nguyên Hăn đă mưu phản rơ ràng, trước khi bị bắt

II) Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn chứng tỏ rằng Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

III) Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức

IV) Trần Nguyên Hăn không hề tự sát 

V) Những lời b́nh luận quái đản

VI) Các sử gia không tôn trọng sự thật, họ có huyết hải thâm thù với Vua Lê Thái Tổ ?

VII) Thật ra, Trần Nguyên Hăn năm 1429 không bị chết đuối

VIII) Vụ án Trần Nguyên Hăn chấm dứt ở đây _-năm Thuận Thiên 2, cuối tháng 2 (năm 1429)

IX) Vụ án Bế Khắc Thiệu : năm 1430-1431, Trần Nguyên Hăn pḥ Bế Khắc Thiệu  làm phản ở Thái Nguyên

 

e) Lời phi lộ 3 (Trang Nhà LêAnhChí)

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, là kẻ phản nghịch

XIII)  B́nh luận Hán Sở Tranh Hùng, Đông Châu Liệt Quốc

XIV) Do công trận nên Hầu-tước !

XV) Hội thề Lũng Nhai

XVI) Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai

XVII) Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận

XVIII) Thời đại định : Vua Lê Thái Tổ biến thời đại định thành thời đại trị

XIX) Hành dinh Bồ-đề 

XX) Vua ta giảng dạy cho dân chúng : ‘bản tâm của người nhân đức là không muốn giết người bao giờ’ 

                            (C̣n tiếp)

*

=-=-=-=-=-

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí  tháng  8-2013

 

Cập nhật tháng 8-2013 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

106)        Áo dài 3

107)        Nụ cười 26           (Nụ cười tươi thắm)

                      

 

b) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

 

221)               Lời phi lộ 2 (Trang Nhà LêAnhChí)

( Như đă nói ở bài trước, Hoài băo của tôi lúc c̣n nhỏ là viết sử minh oan cho Vua Lê Thái Tổ ; Sau khi viết vài bài sử, tôi thấy rằng  việc đầu tiên bắt buộc phải làm là : khẳng định rằng  Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê . Không những thế, lại có thể chứng minh rằng Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc Thánh vương và có thể Minh oan cho Vua Lê Thái Tông, Lê Tương Tông ...)

 

222)         B́nh luận ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’:            Lưu Bang giết hại công thần 2 (do đó  nhà Hán phải triều cống Hung Nô 150 năm, triều chính nghiêng ngửa hơn 20 năm và nhà Hán suưt bị diệt bởi tay ... Lă hậu)

( Bài viết này tiếp tục nói đến cái tai hại của sự việc Lưu Bang giết hại công thần,  Lưu Bang giết hại công thần và tạo nên một công thần mới :  Lă hậu. Lă hậu (187-180 trTL) : tối độc phụ nhân tâm , dâm ô , chuyên quyền , giết hại ít nhất 3 người con trai của Lưu Bang và  đại phong ḍng họ Lă do đó  triều chính nhà Hán nghiêng ngửa hơn 20 năm và nhà Hán suưt bị diệt bởi tay ... Lă hậu. )

 

223)               Nếu Trần Nguyên Hăn năm 1429 bị chết đuối th́ đó là Trần Nguyên Hăn bị Trời giết chớ chẳng phải bị Vua Lê Thái Tổ giết

( Bài này đưa ra một suy luận dĩ nhiên, hiển nhiên, đương nhiên : a) V́ Trần Nguyên Hăn mưu phản, bị bắt, TNH lại phỉ báng đức vua, lại c̣n dám kêu trời soi xét, và Hoàng thiên đă soi xét bằng cách nổi giận , đánh đắm thuyền Trần Nguyên Hăn  b) Cho nên : Nếu Trần Nguyên Hăn năm 1429 bị chết ch́m th́ đó là Trần Nguyên Hăn bị Trời giết chớ chẳng phải bị Vua Lê Thái Tổ giết  ... )

 

224)               Công thần nào có dự hội thề Lũng Nhai ?

( Những ai có dự hội thề Lũng Nhai (1416) ?  Vấn đề c̣n nhiều tranh căi. Lư do là v́ : a) nhà Mạc, nhà Trịnh, đă sửa đổi thiêu hủy nhiều văn kiện nhà Lê   b) các danh sách viết theo quốc tính, nên khó nhận định rơ người nào , nếu có trường hợp vơ tướng văn thần trùng tên. Bài này đưa ra danh tánh hai vị chắc chắn có dự hội thề Lũng Nhai (ông Lưu Nhân Chú, nghĩa sĩ Lê Lai), 6 vị gần như chắc chắn có dự hội thề Lũng Nhai  và xác định tên họ 10 vị khác (có nêu ra duyên do) ... )

 

c) Phụ Lục :   Bài mới Kiến Tánh

 

B) Bài cũ chọn lọc

*

a) Vài Thơ   :

1)           Đường Gặp Gỡ       2)   Tiếng Thác     3)  Chiều hôm trước    103)        Áo dài    67)         Hoa Vạn Xuân

101)        Nụ cười 1  (Nụ cười của mẹ , Thiên thu !)

95)         Dáng thơ 2     96)        Nụ cười 20  (Nụ cười hàm tiếu)      94)           Nụ cười 19           (Nụ cười Vu Sơn)           26)         Mưa               Ép Thơ  ; Sắc Thu  Sắc Thu 2 ;     Đón Thu  ;       42)        Phi Thuyền

43)         Ngọa Thần Long 7       83)         Yêu 2

Khuynh Thành  ;     Hồn t́nh mơ  ;        Bài thơ thứ  ;             Chiếc thư        ;   Dẹp giặc đề thơ    ;

 

b) Vua Lê

177)        Người phụ nữ mà Vua Lê Thái Tông yêu thương nhất trên trần đời ... (chẳng phải là Nguyễn Thị Lộ)

110)        Cung Oán Ngâm Khúc là oán chúa Trịnh chớ chẳng phải oán vua Lê.      Huỳnh Cung của chúa Trịnh th́ xa hoa lộng lẫy tráng lệ ; c̣n vua Lê th́ nghèo rớt mồng tơi.

              ( Ngọc Hân công chúa nói với chồng : ‘‘Cha em làm vua nghèo khó . . .’’ )

165)        Các vua Lê đều rất đẹp trai !

129)        Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Ngọa Triều dâm dục quá độ nên ngồi không được, Đúng hay Sai ???

163)        Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

164)        Lệ Chi viên, Phá án 11: vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ 11

              ( [L] Phá án Lệ Chi viên, Phụ lục: Đại Việt Sử Kư Toàn Thư vu khống Vua Lê Thái Tông )

 

c) Chức vị ,Danh chức nhà Lê và nhà Trần :

156)        Chức Thái úy nhà Lê cao hơn Thái phó   _-nguợc lại với cơ cấu triều chính bên Tàu

159)        Chức Tả bộc xạ nhà Lê là chức chánh phó Văn thừa tướng _-Văn thừa tướng c̣n kém chức nguyên soái

170)        Nhập nội Đại tư mă và Nhập nội Đại đô đốc, nguyên soái nhà Lê

171)        Chức nguyên soái nhà Trần thực ra là ... Thượng tướng quân, chức Quốc Công Tiết Chế của Trần Hưng Đạo chỉ là nguyên soái tạm thời và không có quyền ra lịnh cho ông Thượng tướng (Trần Quang Khải)

22)         Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

167)        B́nh Chương , tức B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự , Tể Tướng nhà Lê

166)        Trần Hưng Đạo chưa từng làm  Thái sư, Thái úy,Tướng quốc, cho đến chưa từng làm Tư đồ, ông chỉ là Nguyên soái tạm thời trong hai cuộc chiến mà thôi

 

d) Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn

77)         Bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Lê Thái Tổ _-cũng là bẩy vị đệ nhất công thần       ( Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Lê Sát, Lê Ngân, Nguyễn Lư, Lê văn Linh và Bùi Quốc Hưng )

139)        Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp 3, c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 3        ( Đánh Tân B́nh Thuận Hóa, Doăn Nỗ làm chánh tướng, Trần Nguyên Hăn chẳng hề được phong làm Tư đồ... Băng Hồ di sự lục (Nguyễn Trăi) )

178)        Nguyễn Trăi thưởng thức thanh lâu

175)        Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương 3

(Nguyễn Trăi cũng tự nhận không có tài kinh bang tế thế, trong văn thơ của ông (tiếp theo) ...)

 

d) những bài được đọc nhiều nhất  :

108)        Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao, là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng trung thần

( Tội ác lớn nhất của Gia Cát Lượng: đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă, Tội 2: . . . )

48)         ‘‘Gia Cát Lượng đốt Tư Mă Ư ở hang Hồ Lô’’ là chuyện Xạo !

55)         Thân thế anh em Tây Sơn: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ        ( Tại sao Ông Trần Trọng Kim  lại lầm tưởng rằng Nguyễn Lữ là anh Nguyễn Huệ      Giải thích việc Nguyễn Huệ vây thành Qui Nhơn )

58)         Từ lời thề rỗng tuếch của Lưu Bang đến hai lời thề vô cùng chân thành của vua Lê Thái Tổ (lời thề Lũng Nhai và lời thề cất trong rương vàng)

lg1)         Gia Phả họ Lê làng Nhân Mục (Hạ-đ́nh), Lược thuật

115)        Lệ Chi Viên, Phá án : Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .      Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

              Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

9)           Tôi đối câu  "Da trắng vỗ b́ bạch"

129)        Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Ngọa Triều dâm dục quá độ nên ngồi không được, Đúng hay Sai ???

163)        Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

ml1)        Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

36)         Kế Không Thành của Gia Cát Lượng là chuyện Xạo !

62)         Tây Thi nhăn mặt, Quan Công lạy Phí Thi, Liễu Hạ Huệ ôm người đẹp

65)         Người thuyết phục được Tôn Quyền chống Tào là Lỗ Túc, chẳng phải Gia Cát Lượng

              ( Lỗ Túc nói : ‘‘bọn Túc này đều có thể hàng Tào, riêng Chúa công không thể hàng Tào’’ )

165)        Các vua Lê đều rất đẹp trai !

73)         Văn tự ‘‘Lưu Bị mượn Kinh Châu’’ là một hiệp ước, là chiến thắng ngoại giao lớn lao của Lỗ Túc

80)         Lư do vua Lê Thái Tổ truyền ngôi cho Nguyên Long.   Thật giản dị !

44)         Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương

135)        Mẹ của Từ Nguyên Trực không hề tự tử

(Như mọi lần, tôi dùng ngay những ‘sự kiện’ đưa ra bởi La Quán Trung để chứng minh rằng La Quán Trung đă Xạo hết chỗ nói !)

158)        Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ 2

(Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu và tướng Thánh vương)

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Áo dài 3    : lục bát, 9 câu :             

              Áo dài là ngọc là ngà

Hai tà phơ phất, hai tà thướt tha ...

 

b) Nụ cười 26 : thất ngôn, 4 câu :

              Nụ cười , cười nụ , hoa tươi thắm ...

 

c) Lời phi lộ 2 (Trang Nhà LêAnhChí)

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, là kẻ phản nghịch

VI) Bắt buộc phải khẳng định rằng  Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê ; ngay sách Cương Mục cũng ...

VII) Trần Trọng Kim viết sử không có công tâm và cố t́nh viết sai lịch sử

VIII) Thời Lê Trung Hưng chỉ có hai sử gia nhà Lê: Lê Quí Đôn và Ngô Th́ Sĩ

IX) Phải vận dụng hết tâm cơ, mới hiểu được những trận đánh của Vua Lê Thái Tổ

X) Có thể chứng minh rằng Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc Thánh vương

XI) Minh oan cho Vua Lê Thái Tông, Lê Tương Tông

XII)  B́nh luận Tam Quốc

                            (C̣n tiếp)

 

d) B́nh luận ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’:               Lưu Bang giết hại công thần 2 (do đó  nhà Hán phải triều cống Hung Nô 150 năm, triều chính nghiêng ngửa hơn 20 năm và nhà Hán suưt bị diệt bởi tay ... Lă hậu)

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Giản Định đế giết hại công thần và anh hùng hào kiệt bỏ đi

Dẫn nhập : Hạng Vũ được xem là anh hùng, ngược lại với Lưu Bang 

Dẫn nhập : Nếu giết hại công thần th́ nước nhà nghiêng ngửa !

VIII) Ai bắn chết Lưu Bang ???

IX) Trương Lương được ‘tha chết’ v́ là văn nhân, v́ xin đi tu tiên và v́ không có tài cầm quân

X) Lưu Bang giết hại công thần, và tạo nên một công thần mới : ... Lă hậu !

XI) Thời Lưu Bang Hán Cao Tổ (202-195 trTL) dân chúng lầm than

XII) Nhắc lại : Các vơ tướng cựu thần của Lưu Bang (Hán Cao Tổ) đă làm loạn ( !!!) v́ không được phong thưởng ( !!!)

XIII) Hán Huệ đế (194-188 trTL) bỏ luật hiệp thư của nhà Tần, nhân từ nhưng là vua nhu nhược

XIV) Hầu hết những con trai của Lưu Bang đều hiền lành , Lạ thay !

XV) Lă hậu (187-180 trTL) : tối độc phụ nhân tâm , dâm ô , chuyên quyền và giết hại ít nhất 3 người con trai của Lưu Bang

XVI) Lă hậu (187-180 trTL) đại phong ḍng họ Lă

XV) Trần B́nh và Chu Bột diệt ḍng họ Lă

XVI) Trần B́nh và Chu Bột tàn nhẫn, dối trá, chẳng Anh-hùng, chẳng phải hiền thần

XVII) Trần B́nh và Chu Bột mời Lưu Hằng lên làm vua

XVIII) Nhà Hán thật may mắn : Lưu Hằng là Thái Tông Văn Hoàng Đế, một minh quân ...

XIX) Nhưng c̣n phải triều cống Hung Nô hơn 125 năm nữa, và có mầm mống phản loạn

 

e) Nếu Trần Nguyên Hăn năm 1429 bị chết đuối th́ đó là Trần Nguyên Hăn bị Trời giết chớ chẳng phải bị Vua Lê Thái Tổ giết

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

I) Trần Nguyên Hăn đă mưu phản rơ ràng, trước khi bị bắt

II) Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn chứng tỏ rằng Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

III) Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức

IV) Nếu Trần Nguyên Hăn năm 1429 bị chết ch́m th́ đó là Trần Nguyên Hăn bị Trời giết

V) Những lời b́nh luận quái đản

VI) Các sử gia không tôn trọng sự thật

VII) Thật ra, Trần Nguyên Hăn năm 1429 không bị chết đuối

VIII) Vụ án Trần Nguyên Hăn chấm dứt ở đây _-năm Thuận Thiên 2, cuối tháng 2 (năm 1429)

IX) Vụ án Bế Khắc Thiệu : năm 1430-1431, Trần Nguyên Hăn pḥ Bế Khắc Thiệu  làm phản ở Thái Nguyên

 

g) Công thần nào có dự hội thề Lũng Nhai ?

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

I) Khó khăn 1 : Tên họ Công thần được viết theo quốc tính

II) Khó khăn 2 : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

III) Chắc chắn có dự hội thề Lũng Nhai : ông Lưu Nhân Chú, nghĩa sĩ Lê Lai

IV) Gần như chắc chắn có dự hội thề Lũng Nhai : Nguyễn Thận , Lê văn Linh, Bùi Quốc Hưng, Lê văn An, Nguyễn Lư, Vơ Liễu

V) Công thần có dự hội thề Lũng Nhai : danh sách viết theo quốc tính

VI) Công thần có dự hội thề Lũng Nhai : danh sách sửa lại (quốc tính -- > họ thật)

VII) Công thần có dự hội thề Lũng Nhai được tín nhiệm nhất, đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông

VIII) Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai

 

*

*===-=-=

 

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí  tháng 6/7-2013

 

Cập nhật tháng 6/7-2013 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

104)        Áo dài 2

105)        Nụ cười 25    (Nụ cười Vu Sơn 2)         

                      

 

b) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

 

217)               Lời phi lộ (Trang Nhà LêAnhChí)

(Bài này dùng để thay thế ‘Lời phi lộ’ đă viết vào 6-2007, có nhiều chi tiết hơn bài cũ và nói thêm về quá tŕnh đưa đến sự thành lập Trang Nhà Kiến Tánh và Trang Nhà LêAnhChí  bắt đầu bằng: a) Tôi yêu sử từ thuở ấu thơ và yêu Toán, Văn chương   b) Hoài băo lúc c̣n nhỏ : minh oan cho Vua Lê Thái Tổ, v́ ngay từ lúc c̣n nhỏ tuổi, tôi đă thấy rằng các ‘sử gia’, các ‘nhà b́nh luận sử’ đă vu khống vua Lê Thái Tổ ... V́ có nhiều chi tiết, nên bài khá dài, đây là phần đầu, phần sau sẽ đăng vào lần cập nhật tới ...)

 

218)         B́nh luận Đông Châu Liệt Quốc : Thành Đắc Thần chết v́ có ... miễn tử bài !

 (Bài B́nh luận Đông Châu Liệt Quốc  này chỉ ra rằng Thành Đắc Thần cố chấp nhưng là Anh-hùng , thật đáng thương ! Trong bài, tôi nói ra một sự kiện kỳ lạ , rằng thật ra, Thành Đắc Thần chết v́ có ... miễn tử bài ! )

 

219)        Sứ Tàu lạy Vua Lê Đại Hành, các tướng Minh lạy tạ Vua Thái Tổ

( Bài viết này nêu ra hai sự kiện đẹp liên quan đến Vua Lê Đại Hành và Vua Lê Thái Tổ. Đó là : sứ Tàu lạy Vua Lê Đại Hành, các tướng Minh lạy tạ Vua Thái Tổ để từ giả mà về. Cho thấy rằng : Vua Lê Đại Hành và Vua Lê Thái Tổ là hai vị vua oai hùng nhất, được kính phục nhất, đối với quan tướng Tàu ...)

 

220)               Trần Anh Tông có gọi Trần Hưng Đạo là Thượng Phụ hay không ? _-Không !

( Trần Trọng Kim viết sử không có công tâm, ông viết sử theo ḷng yêu ghét; v́ ông ‘yêu’ Trần Hưng Đạo nên ông phong Trần Hưng Đạo làm thái sư (sự thực, Trần Hưng Đạo chưa từng làm  Thái sư, Thái úy,Tướng quốc), ông  cũng cho Trần Anh Tông gọi Trần Hưng Đạo là Thượng Phụ, Sai ! Trần Anh Tông không gọi Trần Hưng Đạo là Thượng Phụ ...)

 

c) Phụ Lục :   Bài mới Kiến Tánh

 

 

B) Bài cũ chọn lọc

*

a) Vua Lê Thái Tổ

188)        Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương ! ngay các sử quan triều Nguyễn cũng biết vậy ; Bằng chứng

158)        Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ 2

(Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu và tướng Thánh vương)

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

(Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 3)

191)        Nguyễn Trăi không được gặp mặt Vua Lê Thái Tổ lúc mới bị bắt (vụ án Trần Nguyên Hăn),  Tại sao ?

163)        Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

87)         Lập Trần Cao là ư của Vương Thông. Hội thề Đông Quan cũng là ư của Vương Thông. Những người dự Hội thề Đông Quan cũng một phần do Vương Thông chỉ định

 

b)  Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

Gia Cát Lượng là Ngọa Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngọa Thần Long:

27)      Ngọa Thần Long          29)      Ngọa Thần Long 2  

     31)      Ngọa Thần Long 3               36)      Ngọa Thần Long 4 37)      Ngọa Thần Long 5               39)       Ngọa Thần Long 6

43)      Ngọa Thần Long 7         61)       Ngọa Thần Long 8     

Dịch thơ vua Lê Thái Tổ:

35)         Dẹp giặc đề thơ     

 

c)  Bài chọn lọc kỳ này

214)               Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai 8

(   Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang và v́ Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422)  )

124)        Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 ở Lỗi giang 4

              ( Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 4 )

215)               Do công trận nên Hầu-tước !

216)               Trong hai bài thơ mới t́m được ‘của’ Nguyễn Trăi có một bài là hoàn toàn bịa đặt,  bịa đặt bởi họ Đinh  _-một họ Đinh khác với ḍng dơi của Đinh Liệt

207)        B́nh luận Tam Quốc :     Kế Không Thành của Gia Cát Lượng là chuyện Xạo 2

(Bài trước tôi đă đưa ra những lư do chứng tỏ rằng Kế Không Thành của Gia Cát Lượng là chuyện Xạo ; chính yếu là a) Hệ thống thám tử của Gia Cát Lượng chẳng thể dở đến mức 15 vạn quân địch đến sát nách mới biết  b) Sự thực th́ Gia Cát Lượng đă bỏ chạy về Hán Trung  c) TMY không hề sợ bị mai phục 4 mặt, mà bỏ chạy (Chính ra nếu GCL đă mai phục 4 mặt mà TMY bỏ chạy hấp tấp như vậy là trúng kế).

Bài này trưng ra Bằng chứng rằng Gia Cát Lượng đă bỏ chạy về Hán Trung ngay từ lúc Mă Thốc vừa thất thủ Nhai Đ́nh và trước khi Trọng Đạt Tư Mă Ư chiếm thành Liệt Liễu. Bằng chứng cụ thể, có thể đứng vững ở ṭa án Anh Quốc ... )

 

208)        T́nh bạn giữa Vua Lê Thái Tổ và B́nh chương Nguyễn Thận, giữa Lỗ Tử Kính và Chu Công Cẩn

( Bài này nói về t́nh bạn tốt đẹp của những kẻ nắm quyền chính ...)

209)       Đinh Tiên Hoàng là vua anh hùng nhưng nhà Đinh có việc làm thất nhân tâm

( ... chính v́ nhà Đinh có việc làm tàn nhẫn thất nhân tâm này Thập đạo tướng quân Lê Hoàn mới được quân tướng bầu lên làm vua.... )

210)       ‘‘... Tối t́m Trường Khanh, Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh ...’’(Kiều) ,   Ai là danh sĩ Trường Khanh ?

( ... Một kết luận là : Kiều là đ... hạng sang ! Kiều là kỹ nữ cao cấp, kỹ nữ hạng nhất, kỹ nữ hạng ưu ! ( !!!) ... )

 

d) Vài Thơ   :

103)        Áo dài    67)         Hoa Vạn Xuân

101)        Nụ cười 1             (Nụ cười của mẹ , Thiên thu !)

95)         Dáng thơ 2     96)        Nụ cười 20  (Nụ cười hàm tiếu)

94)         Nụ cười 19           (Nụ cười Vu Sơn)

       Ép Thơ  ; Sắc Thu  ;       Hoa Mộng  ;           Sắc Thu 2 ;     Đón Thu  ;           Khuynh Thành  ;         Hồn t́nh mơ  ;  Bài thơ thứ  ;         Chiếc thư  ;    Ngọa Thần Long  ; Yêu Kiều  ;     Nước hồ  ;              Yêu  ;            Đợi  ;      Tiếng Thác ;     Thu Tàn  ;       Ngọa Thần Long 4  ;              Sầu Đông 1  ;         ;        Tranh Tố Nữ  ;   Giọt mưa bay  ;      Dẹp giặc đề thơ    ;

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Áo dài 2    : lục bát, 9 câu :             

              Áo dài dài cả không gian

Lan man dặm dặm trải trang trang đài ...

 

b) Nụ cười 25 : thất ngôn, 4 câu :

       (Nụ cười Vu Sơn 2)

              Nụ cười cát cứ Đào Hồng vận  ...

 

c) Lời phi lộ (Trang Nhà LêAnhChí)

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, là kẻ phản nghịch

I) Tôi yêu sử từ thuở ấu thơ và yêu Toán, Văn chương

II) Hoài băo lúc c̣n nhỏ : minh oan cho Vua Lê Thái Tổ

III) Năm 1976 : Hoàn tất một tập thơ ...

IV) Năm 1977 : V́ bận tu thiền ...

V) Năm 2005-2007 các ‘sử gia’ chửi vua ta c̣n hơn trước

                            (C̣n tiếp)

 

d) B́nh luận Đông Châu Liệt Quốc : Thành Đắc Thần chết v́ có ... miễn tử bài !

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

I) Thành Đắc Thần có miễn tử bài 

II) Thành Đắc Thần vũ dũng , hiếu thắng, trung thần

III) Thành Đắc Thần thắng Tống Tương Công

IV) Thành Đắc Thần nhất định đánh Tấn Văn-công và hứa với Sở Thành vương ...

V) Thành Đắc Thần thua trận, xin vua khỏi tội chết, vua không tha

VI) Vĩ Giả nhắc cha ḿnh vụ miễn tử bài của Thành Đắc Thần

VII) Thành Đắc Thần đă chết ...

VIII) Thành Đắc Thần cố chấp nhưng là Anh-hùng , thật đáng thương !

 

e) Sứ Tàu lạy Vua Lê Đại Hành, các tướng Minh lạy tạ Vua Thái Tổ

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

I) Vua Lê Đại Hành đại thắng quân Tống [năm 981] , thời Tống Thái Tông

II) Vua Lê Đại Hành [năm 982] ngự giá thân chinh đánh chiếm Chiêm-thành

III) Vua Lê Đại Hành [năm 987] tiếp sứ Tống Lư Giác

IV) Lư Giác làm thơ ca tụng vua, lạy Vua Lê Đại Hành mà từ giả

V) Vua Lê Thái Tổ, năm 1427, vừa vây 4 thành, vừa đại phá  21 vạn viện binh Minh, trong 1 tháng

VI) Vua Lê Thái Tổ và hội thề Đông Quan

VII) Các tướng Minh lạy tạ Vua Lê Thái Tổ , khi từ giả về Tàu

VIII) Vua Lê Đại Hành và Vua Lê Thái Tổ là hai vị vua nước Việt oai hùng nhất, đối với quan tướng Tàu

 

g) Trần Anh Tông có gọi Trần Hưng Đạo là Thượng Phụ hay không ? _-Không !

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

I) Trần Hưng Đạo chưa từng làm  Thái sư, Thái úy,Tướng quốc

II) VNSL : Trần Anh Tông gọi Trần Hưng Đạo là Thượng Phụ 

III) Trần Anh Tông không gọi Trần Hưng Đạo là Thượng Phụ 

IV) Trần Anh Tông gọi Trần Nhật Duật là Tổ Phụ 

 

*

=-=-=-=-

 

Bài xưa, Xưa.-

 

 

Đây là những bài xưa hơn

 

Bấm vào  -- >        Bài Xưa 34

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

              Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

* ML_ViệtSử,Văn *

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh * Thơ *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

-----------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *