B́nh Chương, tức B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự, Tể Tướng nhà Lê

 

                           Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

 

I) B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự là Tể Tướng (hay Tướng Quốc hay Thừa Tướng)

II) Nhà Lê dùng chữ Tể Tướng thay v́ Tướng Quốc hay Thừa Tướng

III) B́nh chương Lê Thạch (1418-1421)

IV) B́nh chương Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Sát (thời Vua Lê Thái Tổ)

V) B́nh chương Ngân

VI) B́nh chương Trịnh Khả, Lê Thụ, Nguyễn Thận

VII) B́nh chương Trần Lựu

VIII) B́nh chương Đinh Liệt, Nguyễn Xí

IX) Các vơ tướng công thần của Vua Lê Thái Tổ  đă cứu nước, giữ nước, xây dựng đất nước suốt 40 năm sau khi Vua Lê Thái Tổ băng hà

__________________________________________

 

B́nh Chương , tức B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự , là chức Tể Tướng nhà Lê   ; tôi đă nói đến việc này nhiều lần, ở đây , viết lại thành một bài, v́ tầm quan trọng của chi tiết sự kiện lịch sử này.

Đáng lẽ ra từ 60 năm nay, mọi cuốn sách giáo khoa về sử ở tŕnh độ trung học phải nói đến chi tiết sự kiện lịch sử này   ; không biết chi tiết sự kiện lịch sử này, th́ làm sao hiểu được sử nhà Lê  ???

Không những thế, tôi có cảm tưởng rằng hầu hết các sử gia, nhà b́nh luận sử nước ta không biết rằng B́nh Chương là Tể Tướng. Quái đản thay  !

 

 

LNC = Nhập nội Đại B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự Lưu Nhân Chú

PV = Nhập nội B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự  Phạm Vấn

LS = Tư đ B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự Sát

LVL = Nhập nội Thiếu phó Hữu Bật văn Linh

NT = Nguyễn Trăi

 

BCQQTS= B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

CM = CMục = Cương Mục = Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục

CNKBVN = Các nhà khoa bảng Việt nam

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

             ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)       Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

I) B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự là Tể Tướng (hay Tướng Quốc hay Thừa Tướng)

 

Bắt đầu từ đời Lư Nhân Tông,  Đại Việt ta gọi Tể Tướng (hay Tướng Quốc hay Thừa Tướng) là B́nh Chương, tức B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự.

Nhà Lê chính thống cũng tiếp tục truyền thống này :  B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự là Tể Tướng .

 

 

II) Nhà Lê dùng chữ Tể Tướng thay v́ Tướng Quốc hay Thừa Tướng

 

B́nh Chương , tức B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự , là chức Tể Tướng nhà Lê

 

Tể Tướng đồng nghĩa với Tướng Quốc hay Thừa Tướng. Tùy triều đại, người ta dùng một trong ba chữ này để chỉ chức vị cao nhất triều.

Riêng nhà Lê th́ dùng chữ Tể Tướng thay v́ Tướng Quốc hay Thừa Tướng :

       Chức chánh thức là B́nh Chương , tức B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự

       Khi bàn về B́nh Chương, vua quan nhà Lê dùng chữ B́nh Chương hay Tể Tướng ; Tể Tướng thay v́ Tướng Quốc hay Thừa Tướng

 

Ví dụ :

a) Trong chế văn phong B́nh Chương cho Lưu Nhân Chú và Phạm Vấn Vua Lê Thái Tổ dùng chữ Tể Tướng để chỉ chức B́nh Chương, ngài không dùng chữ Tướng Quốc hay Thừa Tướng

b) NT nhiều câu thơ ca tụng đương thời là thời Nghiêu Thuấn, có hai câu sau :

       Rày mừng thiên hạ hai của

       Tể Tướng hiền tài, chúa thánh minh

Tể Tướng hiền tài = Lưu Nhân Chú và Phạm Vấn

chúa thánh minh = Vua Lê Thái Tổ

Nhận xét rằng NT dùng chữ Tể Tướng để chỉ chức B́nh Chương, chớ không dùng chữ Tướng Quốc hay Thừa Tướng

 

 

III) B́nh chương Lê Thạch (1418-1421)

 

Vua Lê Thái Tổ khởi nghĩa, vào đầu xuân, tháng giêng năm Mậu Tuất (1418); lúc ấy, vua đă xưng vương: B́nh Định vương. Vua Lê Thái Tổ đă đường đường chính chính tự xưng là vua Đại Việt, là vua Đại Việt nên có bổn phận, có chính nghĩa đánh đuổi kẻ ngoại xâm ra khỏi lănh thổ.

Vua đă xưng vương tất có triều đ́nh và có Tể Tướng: Ông Lê Thạch , cháu ruột của vua và là con của ông Lê Học, được phong làm B́nh Chương.

Vào cuối năm1421, B́nh chương Lê Thạch đánh đuổi quân Ai Lao , chẳng may đạp phải chông ngầm mà chết.

Năm 1428, tưởng nhớ công lao B́nh chương Lê Thạch , vua truy tặng ông tước Trung Vũ vương, chức Thái úy

 

 

IV) B́nh chương Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Sát (thời Vua Lê Thái Tổ)

 

Năm 1428, trong đại hội các quan để định công ban thưởng Vua Lê Thái Tổ phong chức B́nh chương cho ba người : Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn Sát

 

Xác định lại cho rơ :

 

a) thời Vua Lê Thái Tổ ,

       Sát là v quan th 3 trong triều, ch chẳng phải là th nhất

       Quan đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều Thái TNhập nội Đại B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự Lưu Nhân Chú

             Nhập nội Đại là nguyên soái

             B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự là Tể Tướng

             LNC làm tể tướng và nguyên soái cho nên ông là người Quyền cao Chức trọng nhất triều Thái T

 

b) Triều Lê Thái Tông: Vua Lê Thái Tổ băng hà năm 1433, Thái Tông (11 tuổi) lên ngôi, ba ông B́nh Chương vẫn tiếp tục chấp chưởng quyền chính, Sát vẫn là v quan th 3 trong triều

       (CMục VNSL đă sai lầm khi viết rằng Sát làm ph chính)

       Năm 1434, ông Lưu Nhân Chú bị Lê Sát đầu độc chết, chỉ c̣n lại hai B́nh Chương, nhưng Phạm Vấn vẫn là v quan cao cấp hơn Sát

       Năm 1435, ông Phạm Vấn t trần

       Năm 1437, Thái Tông bức t Sát :

             _tội lộng quyền

             _tội đầu độc Ông Lưu Nhân Chú

             _khi đă b băi chức, c̣n nuôi nhiều trong nhà

 

 

V) B́nh chương Ngân

 

Thái Tông , vào năm 1437, sau khi bức tử Lê Sát phong Lê Ngân làm Đại đô đốc B́nh chương quân quốc trọng sự

Cuối năm đó, Lê Ngân b vua bức t ôngớn thầy phù thủy v làm phép. ( vua Thái Tông nghi ông mưu phản, do khẩu cung của các đầy t trong nhà).

Ông qu tội, vua Thái T đă ra chiếu ch cấm những cái thực hành đạo này. Tuy nhiên ông là đại công thần b x tội chết v này , thật không ông b oan hay không   ??

Triều Nhân Tông, các đại thần kêu ca, đ xin thăng thưởng cho con trai ông Ngân. (Nhắc lại : luật Vua Lê Thái Tổ là không giết hại con cái người phạm tội)

 

 

VI) B́nh chương Trịnh Khả, Lê Thụ, Nguyễn Thận

 

Đầu triều Nhân Tông, được làm  B́nh chương là Trịnh Khả, Lê Thụ, Nguyễn Thận

_-Trịnh Khả là danh tướng lẫy lừng nhà Lê, theo Vua Lê Thái Tổ từ năm 16-17 tuổi, là một học tṛ ruột của Vua Lê Thái Tổ.

_-Nguyễn Thận là một nhân vật rất đặc biệt : ông là người bạn thân duy nhất của Vua Lê Thái Tổ

Nguyễn Thận là người sách Mục Sơn thuộc xă Xuân Lâm huyện Cổ Lôi, cũng có tên Lê Lai. Ông là phụ đạo ở Mục Sơn, thường gọi là đạo Mục. Chính ông là người chài được thanh sắt, để ở xó nhà ; Vua Lê Thái Tổ đến chơi, thấy thanh sắt, xin về, mài một chút, thấy có chữ ‘‘Thuận Thiên’’ và ‘‘Lợi’’ ; sau lại t́m được vỏ và chuôi kiếm, lắp vào thành một thanh bảo kiếm.

Nguyễn Thận có dự hội thề Lũng Nhai và có mặt từ lúc đầu khởi nghĩa.

 

 

VII) B́nh chương Trần Lựu

 

B́nh chương Trần Lựu là danh tướng lẫy lừng nhà Lê, ông cùng với Lê văn An là hai tướng duy nhất được quyền tiền trảm hậu tấu vào năm 1427, ông trấn thủ cửa ải Phá lũy đại phá 5 vạn quân Minh dễ dàng.

Làm tướng trấn thủ, đến khoảng cuối triều Nhân Tông, ông v triều làm BCQQTS.

 

 

VIII) B́nh chương Đinh Liệt, Nguyễn Xí

 

B́nh chương Đinh Liệt, Nguyễn Xí là hai danh tướng lẫy lừng nhà Lê ; Đinh Liệt là cháu gọi Vua Lê Thái Tổ bằng cậu,

Nguyễn Xí theo Vua Lê Thái Tổ từ năm 9 tuổi, là một học tṛ ruột của Vua Lê Thái Tổ.

Đinh Liệt, Nguyễn Xí làm B́nh chương đầu đời vua Lê Thánh Tông (Đinh Liệt, Nguyễn Xí dẹp loạn Nghi Dân và tôn Thánh Tông lên ngôi vua)

Đinh Liệt sau làm đến Thái sư.

Đinh Liệt c̣n làm nguyên soái đi đánh Chiêm Thành: chiếm Chiêm Thành, Chiêm Thành bị diệt sau trận này.

 

 

IX) Các vơ tướng công thần của Vua Lê Thái Tổ  đă cứu nước, giữ nước, xây dựng đất nước suốt 40 năm sau khi Vua Lê Thái Tổ băng hà

 

Trên đây , danh tánh các B́nh chương đều là các vơ tướng công thần của Vua Lê Thái Tổ 

Cácớng Lam Sơn, được Vua Lê Thái Tổ tuyển dụng , huấn luyện và trọng đăi , đă rất trung thành và đă tỏ rơ tài lược thao suốt 40 năm sau khi Thái Tổ băng hà. Các vị này đă chống quân Chiêm Thành , Ai Lao, các dân tộc thiểu s , một cách d dàng ...

(Vua Lê Thái Tổ không giấu nghề, ngài giảng giải mưu kế chiến thuật mỗi trận đánh cho các vơ tướng)

Công nghiệp lớn nhất của cácớng Lam Sơn là vào những năm đầu triều Lê Thái Tông, Nhân Tông   : vua Lê Thái Tông lên ngôi lúc 11 tuổi, vua Nhân Tông lên ngôi lúc mới 2 tuổi; sự giữ nước những lúc đó có thể xem là cứu nước

Xem

32)         Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 2

             ( Vua Lê Thái Tổ và các vơ tướng cứu nước, giữ nước suốt 55 năm (1416-1471) )

 

Cần nói là : triều Nhân Tông các vơ tướng công thần của Vua Lê Thái Tổ đă đánh chiếm được Chiêm Thành ...

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi(bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *