Lời phi lộ  2   (Trang Nhà LêAnhChí)

              Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, là kẻ phản nghịch

VI) Bắt buộc phải khẳng định rằng  Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê ; ngay sách Cương Mục cũng ...

VII) Trần Trọng Kim viết sử không có công tâm và cố t́nh viết sai lịch sử

VIII) Thời Lê Trung Hưng chỉ có hai sử gia nhà Lê: Lê Quí Đôn và Ngô Th́ Sĩ

IX) Phải vận dụng hết tâm cơ, mới hiểu được những trận đánh của Vua Lê Thái Tổ

X) Có thể chứng minh rằng Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc Thánh vương

XI) Minh oan cho Vua Lê Thái Tông, Lê Tương Tông

XII)  B́nh luận Tam Quốc

                            (C̣n tiếp)

__________________________________________

Như đă nói ở bài trước, Hoài băo của tôi lúc c̣n nhỏ là viết sử minh oan cho Vua Lê Thái Tổ ; Sau khi viết vài bài sử, tôi thấy rằng  việc đầu tiên bắt buộc phải làm là : khẳng định rằng  Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê . Không những thế, lại có thể chứng minh rằng Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc Thánh vương và có thể Minh oan cho Vua Lê Thái Tông, Lê Tương Tông ...

 

Dàn Bài Bài 1:

I) Tôi yêu sử từ thuở ấu thơ và yêu Toán, Văn chương

II) Hoài băo lúc c̣n nhỏ : minh oan cho Vua Lê Thái Tổ

III) Năm 1976 : Hoàn tất một tập thơ ...

IV) Năm 1977 : V́ bận tu thiền ...

V) Năm 2005-2007 các ‘sử gia’ chửi vua ta c̣n hơn trước

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

CM = CMục = Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

CNKBVN = Các nhà khoa bảng Việt nam

NG = Nho-giáo, Trần Trọng Kim

TTK = Trần Trọng Kim

HSTH = Truyện ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’

ĐCLQ = Đông Châu Liệt Quốc

SK = Sử Kư , Tư Mă Thiên

TQCDN= TamQC = Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa (La Quán Trung)

LQT = La Quán Trung

VSTA = Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LSTL = Lam Sơn Thực Lục

TNH = Trần Nguyên Hăn

KTTX = Kim Thiền thoát xác = Kế ‘Kim Thiền thoát xác’

NsL= NSL = Ngô Sĩ Liên

VQ = sử gia Vũ Quỳnh

SK =       Sử Kư , Tư Mă Thiên

STQ = Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

NT = Nguyễn Trăi

LSTL = Lam Sơn Thực Lục

VGTKTL = Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

ĐCH = Đèo Cát Hăn = Đao Cát Hăn

BKT = Bế Khắc Thiệu

TNH = Trần Nguyên Hăn

LTK = LT = Lỗ Tử Kính = Lỗ Túc

ND VB CT = Ngụy Diên , Vương B́nh, Cao Tường (ba tướng Thục)

ND = Ngụy Diên = Ngụy Văn Trường

VB = Vương B́nh

CT = Cao Tường

MT = Mă Thốc = Mă Ấu Thường

HT = Hán Trung 

TMY = Trọng Đạt Tư Mă Ư

TH = TC = Tcáp = Trương Cáp

kcNĐ = khu chiến Nhai Đ́nh

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê : nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không những thế

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

 

VI) Khẳng định rằng  Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê ; ngay sách Cương Mục cũng ...

Sau khi viết vài bài sử, tôi thấy rằng  việc đầu tiên bắt buộc phải làm là : khẳng định rằng  Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê . Xem

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Ngay sách Cương Mục nhà Nguyễn cũng không muốn tuyên dương công lao, tài đức của các vua Lê, thường viết theo ư của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , chỉ có Lời Cẩn Án ở cuối sách là ca tụng công đức vĩ đại của Vua Lê Thái Tổ (sách Cương Mục bị kiểm duyệt nhiều lần , trước khi xuất bản thời Kiến Phúc)... Xem

188)        Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương ! ngay các sử quan triều Nguyễn cũng biết vậy ; Bằng chứng

 

 

VII) Trần Trọng Kim viết sử không có công tâm và cố t́nh viết sai lịch sử

 

Tôi lại nhận ra rằng Trần Trọng Kim viết sử không có công tâm, ông viết sử theo ḷng yêu ghét, nhận định sai lầm về mọi triều đại và cố t́nh viết sai lịch sử.

Xem:

190)        Uổng cho Trần Trọng Kim, tác giả Nho Giáo, lại không nhận ra được rằng Trịnh Duy Sản là tên loạn thần đại nghịch vô đạo !

186)        Câu văn độc hại và tàn nhẫn của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

187)        Lời chú thích ác ôn của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

168)        ‘Phong’ Nguyễn Trăi làm công thần đệ nhất về văn, Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử nhà Lê, Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

  người nước ta rất tin Trần Trọng Kim, nên tôi bắt buộc phải đưa ra những nhận xét về Trần Trọng Kim và sẽ c̣n nhiều bài viết về vụ này

 

VIII) Thời Lê Trung Hưng chỉ có hai sử gia nhà Lê: Lê Quí Đôn và Ngô Th́ Sĩ

 

Lê Quí Đôn và Ngô Th́ Sĩ là hai sử gia duy nhất của nhà Lê, thời Lê Trung Hưng. Ta thấy rơ điều này, khi nhận xét rằng: mở đầu sách , Đại Việt Thông Sử và Việt sử Tiêu án không hề có một đoạn văn dài tḥn, ca tụng công đức của chúa Trịnh, khác hẳn với LSTL, (Lam Sơn Thực Lục chẳng có liên hệ ǵ với chúa Trịnh, thế mà cứ phải ca tụng chúa Trịnh ca tụng măi không thôi, Quái đản thay !).

a) Điều này cũng có nghĩa là Trịnh Doanh là một  chúa Trịnh tốt ... (ĐVTS được viết dưới thời Trịnh Doanh)

b) Ông Lê Quí Đôn muốn diễn tả rơ ràng tài đức của Vua Lê Thái Tổ. Nhưng ông chưa thành công v́ ông phải công nhận Đại Việt Sử Kư Toàn Thư ...

 

IX) Phải vận dụng hết tâm cơ, mới hiểu được những trận đánh của Vua Lê Thái Tổ

 

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh và LSTL đă bị thiêu hủy gần hết rồi bị ‘bổ túc’ bởi nhóm Hồ Sĩ Dương, sử thần của nhà Trịnh ; cho nên tôi phải vận dụng hết tâm cơ, mới hiểu được những trận đánh của Vua Lê Thái Tổ.

Một khi hiểu được những trận đánh của Vua Lê Thái Tổ, ta thấy rằng :

_-vua ta đánh trận bao giờ cũng dùng mưu kế

_-vua ta đánh trận bao giờ cũng dụ hàng

_-vua ta dụng binh thần xuất quỉ nhập thần, tài đại soái cổ kim có một

_-đại thắng Thi Lang (1420) là bước ngoặc của cuộc khởi nghĩa

_-những trận sau đó ở Thanh Hóa cũng rất quan trọng

_-riêng đại thắng Sách Khôi, th́ Vua Lê Thái Tổ dùng mưu ‘‘đặt ḿnh vào tử địa’’ đại thắng liên quân Minh-Lào

Tôi đă diễn tả một số trận đánh của Vua Lê Thái Tổ, sẽ tiếp tục diễn tả tất cả trận đánh của vua ta, những trận đánh thần sầu quỉ khốc cao siêu hơn TQCDN nhiều !

 

 

X) Có thể chứng minh rằng Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc Thánh vương

 

Hoài băo của tôi lúc c̣n nhỏ (từ năm 11 tuổi) là : viết sử minh oan cho Vua Lê Thái Tổ.

Khi nghiên cứu kỹ lưỡng thêm, tôi thấy rằng

Có thể chứng minh rằng Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc Thánh vương

a) rất dễ chứng minh rằng Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu

b) c̣n chứng minh rằng Vua Lê Thái Tổ là bậc Thánh vương th́ khó hơn, nhưng vẫn có thể  làm được bằng cách căn cứ vào

_-lời dụ của Vua Lê Thái Tông, khi vua lên ngôi

_-Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận (Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, b́nh luận theo sử gia VQ, đưa ra những nguyên tắc trị nuớc của vua ta, nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang)

_-những câu ca dao ca tụng Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông

 

 

XI) Minh oan cho Vua Lê Thái Tông, Lê Tương Tông

 

Tôi rất vui ḷng v́ đă phá được vụ án Lê Chi viên : vụ án Lê Chi viên chỉ là sự bịa đặt của nhà Mạc nhà Trịnh nhằm mục đích vu khống Vua Lê Thái Tông là đam mê tửu sắc ; Điều khủng khiếp là Vua Lê Thái Tông, vị minh quân trẻ tuổi đức như vua Thuấn, bị vu khống là thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ trong khi vua Lê Thái Tông đă ra người thiên cổ !!! Xem

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

Minh oan cho Vua Lê Thái Tông, Lê Tương Tông là việc dễ v́ Vua Lê Thái Tông, Lê Tương Tông có hùng tài đại lược ; Vua Lê Thái Tông, Lê Tương Tông có hùng tài đại lược do đó ta có thể quả quyết rằng Vua Lê Tương Tông không hề hoang dâm vô đạo và Vua Lê Thái Tông không hề đam mê tửu sắc .

(TTK giấu nhẹm sự việc Vua Lê Tương Tông có hùng tài đại lược )

Ngoài ra, Vua Lê Tương Tông không hề có tướng lợn, bởi lẽ dễ hiểu là Vua Lê Tương Tông rất đẹp trai !

Xem

181)        Vua Lê Tương Tông rất khôi ngô tuấn tú không hề có tướng lợn 2

 

XII)  B́nh luận Tam Quốc

Tôi cũng có những bài B́nh luận Tam Quốc, những ư tưởng về Tam Quốc này cũng nhen nhúm từ lúc tôi c̣n nhỏ (khoảng 10 tuổi) : tôi đọc TQCDN trên báo, đăng từng đoạn hàng ngày. Tôi rất thích Tư Mă Ư: a) TMY là trung thần bị vu cáo    b) vừa mới được phong làm B́nh Tây Đô Đốc, Tư Mă Ư đă gấp rút tiến quân , trong 8 ngày diệt được Mạnh Đạt   c) sau khi triều kiến vua Ngụy, cùng Tcáp đánh Nhai Đ́nh, chỉ vài ngày sau là MT thất thủ NĐ và Gia Cát Lượng phải bỏ chạy ngày thâu đêm về HT (nhưng vẫn nóng bỏng trận chiến ở KcNĐ thêm khoảng 7 ngày v́ ND VB CT vẫn tận tụy chiến đấu và nhờ vậy đại quân Gia Cát Lượng được an toàn về HT ...)

Những nhà B́nh luận Tam Quốc thường chửi bới Trọng Đạt Tư Mă Ư thậm tệ, tôi rất ngạc nhiên về việc này, chính v́ vậy mà tôi đọc kỹ lại TQCDN ; rốt cuộc tôi thấy rằng  Gia Cát Lượng rất đáng chê và Từ Nguyên Trực , Lỗ Tử Kính, Tư Mă Ư đáng khen ngợi ...

Sẽ c̣n những bài viết Tam Quốc, để trả lại công lao và tài năng cho : Từ Nguyên Trực , Lỗ Tử Kính, Chu Công Cẩn, Pháp Chính, Tư Mă Ư vv ...

                                    (C̣n tiếp)

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Nho-giáo, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

* ML_ViệtSử,Văn *

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh * Thơ *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

-----------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *