Sắc Thu

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

                Ai có thấy thu sang,

                Cạnh lá vàng xào xạc

                Bên cánh trời hợp tan ?

*

        Ai có thấy thu sang,

        Kẻ tha hương ngơ ngác,

        C̣n mải miết đa mang

        Cảnh lưu đày tan tác ?

*

                Ai có thấy hoa đèn,

                Thấp thoáng vùng sương bạc ?

                Thao thức , thức tàn đêm,

                Lệ thu c̣n nhỏ hạt ?

*

                        (1976)

 

 

Trang Nhà   Lê Anh Chí

-------------------------------------

* Trang Chính * Văn Học * Thơ *

-------------------------------------

* Bài mới Trang LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

----------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học *

----------------------------------------------------