Bài Xưa 32 Trang Nhà LêAnhChí

www.LeAnhChi.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

____

 

*** Yêu cầu những vị , chép bài ở đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác giả và nguồn (Tác giả là Lê Anh Chí, Nguồn là Trang Nhà www.LeAnhChi.com) ***

________

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí  tháng 8 và tháng 9 - 2012

 

Cập nhật tháng 8 và tháng 9 - 2012:

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

90)         Thơ đề mộ cha mẹ

91)         Nụ cười 16           (Nụ cười ngạo thế)

92)         Nụ cười 17           (Nụ cười điềm nhiên)

93)         Nụ cười 18           (Nụ cười Lan Hoàng Hậu)

94)         Nụ cười 19           (Nụ cười Vu Sơn)

 

b) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

195) B́nh luận ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’:             Lưu Bang giết hại công thần, do đó  nhà Hán phải triều cống Hung Nô 150 năm, triều chính nghiêng ngửa hơn 20 năm và nhà Hán suưt bị diệt bởi tay ... Lă hậu

( Giết hại công thần là vô đạo đức , không những thế, rất nguy hiểm cho nước nhà và triều đại. Bài viết này bàn về cái tai hại của sự giết hại công thần bằng cách diễn tả những hậu quả của sự việc Lưu Bang giết hại Hàn Tín, Anh Bố , Bành Việt:  nhà Hán phải triều cống Hung Nô 150 năm, triều chính nghiêng ngửa hơn 20 năm và nhà Hán suưt bị diệt bởi tay ... Lă hậu. Nếu giết hại công thần th́ nước nhà nghiêng ngửa ! Hiển nhiên là như vậy : nước nhà không có nhân tài giữ ǵn biên cương và cai quản việc chính trị. Trường hợp nhà Hán của Lưu Bang c̣n tệ hại hơn : nước lớn mà phải triều cống Hung Nô nhỏ nhít và Lă hậu chuyên quyền suưt diệt được nhà Hán )

 

196)        Kế ‘đặt ḿnh vào tử địa’ : 3 điều kiện cần thiết để thành công

( Vua Lê Thái Tổ dùng kế này một lần, Khương Duy và Tào Tháo dùng kế này một lần, Gia Cát Lượng không hề dùng kế này... )

 

( Kế ‘đặt ḿnh vào tử địa’ là :       Chủ soái đem quân tướng vào chỗ (kể như là) đất chết, và để bị địch quân tấn công không có lối thoát, Chủ soái bèn hô hào ‘không đánh th́ chết...’ (Thế là quân tướng hết sức đánh , và ... đại thắng !) Kế này áp dụng Tôn Tử Binh Pháp : ‘vào đất chết để t́m sống’. Nhưng không phải chủ soái nào cũng dùng được kế này ... )

        

197) B́nh luận Tam Quốc :         Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao 4   (là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng hiền thần : tội 9 (Thất hứa với Mă Siêu) , ... Tội 12 (Chiến tranh liên miên, làm khổ quân dân))

 

( Bài viết này kể thêm 4 tội của Gia Cát Lượng :

_-Thất hứa với Mă Siêu

_-H́nh luật khắc nghiệt với dân

_-Thí mạng hai t́ tướng Tạ Hùng, Cung Khởi

_-Chiến tranh liên miên, làm khổ quân dân

Những tội này và 8 tội đă kể ở 3 bài trước chứng tỏ rằng Gia Cát Lượng là người tàn nhẫn và chẳng phải là lương tướng hiền thần ; c̣n có những tội lỗi lớn khác ... )

 

198) B́nh luận Tam Quốc :      Lỗ Tử Kính  và Chu Công Cẩn là vơ tướng văn vơ toàn tài, chớ chẳng phải là thư sinh yếu đuối như Gia Cát Lượng

 

( La Quán Trung là thư sinh và tuyên truyền cho thư sinh rất nhiều, phóng đại tài năng của thư sinh, cho nên tôn Gia Cát Lượng  lên làm Vạn đại Quân sư; sự thực th́ La Quán Trung đă bịa đặt rất nhiều về vơ nghiệp, tài cầm quân của Gia Cát Lượng. La Quán Trung c̣n bịa rằng nhiều vơ tướng là thư sinh : như Lục Tốn là vơ tướng v́ tài năng lỗi lạc nên bị gán cho nhăn hiệu thư sinh ! Cũng vậy, đọc TQCDN , ta có cảm tưởng rằng Lỗ Tử Kính  và Chu Công Cẩn là thư sinh ; sự thực th́ hai vị Đô Đốc này là vơ tướng văn vơ toàn tài, chớ chẳng phải là thư sinh yếu đuối như Gia Cát Lượng ... )

 

199)        Trần Trọng Kim dịch sai hai câu quan trọng trong B́nh Ngô Đại Cáo

(Trần Trọng Kim đă dịch sai hai câu quan trọng trong B́nh Ngô Đại Cáo , đó là hai câu mà hầu hết người học sử nước ta đều thuộc ḷng ‘ ...Từ Đinh, Lê, Lư, Trần, gây nền độc lập ...’ (Chẳng phải ‘Đinh, Lê, Lư, Trần’ mà là ‘Triệu Đinh Lư Trần’ ...) ; hai câu này quan trọng v́ trong đó Vua Lê Thái Tổ xác định một số sự việc quan trọng ... )

 

200) Nguyệt tợ loan cung bất xạ nhân !

( Trăng như ṿng cung chẳng bắn người )

 

( Bài Luận Anh-hùng này có thể lấy tựa đề :

       Hơn nhau một tiếng Anh-hùng  mà thôi!        (Ca dao)

Nhưng tôi lại lựa một câu văn trang nhă :

Nguyệt tợ loan cung bất xạ nhân ! (Trăng như ṿng cung chẳng bắn người)

Lư do là ‘bất xạ nhân’ nói lên Khí tượng Anh-hùng, Khí tượng Đại Trượng Phu, Khí tượng của Anh-hùng chân chính, bất xạ nhân như :

_-Vua Lê Thái Tổ  tha mười vạn hàng binh, trả về Tàu hơn 30 vạn người

_-Vua Lê Thái Tổ không hề dùng những cực h́nh lăng tŕ, voi dầy, xé xác

_-Vua Lê Thái Tổ dùng đức nhân trị thiên hạ

_-vua Lê Thái Tổ không bao giờ giết hại con cái người phản nghịch

_-vua ta chưa từng giết oan một người nào (theo sử thần nhà Lê)

_-lời vua ta giảng dạy cho dân chúng : ‘bản tâm của người nhân đức là không muốn giết người bao giờ’

_-vua ta chia đất cấp ruộng cho dân chúng

...)

 

c) Phụ Lục :   Bài mới Kiến Tánh

 

 

B) Bài cũ chọn lọc

a) Chức vị ,Danh chức nhà Lê và nhà Trần :

156)        Chức Thái úy nhà Lê cao hơn Thái phó   _-nguợc lại với cơ cấu triều chính bên Tàu

159)        Chức Tả bộc xạ nhà Lê là chức chánh phó Văn thừa tướng _-Văn thừa tướng c̣n kém chức nguyên soái

170)        Nhập nội Đại tư mă và Nhập nội Đại đô đốc, nguyên soái nhà Lê

171)        Chức nguyên soái nhà Trần thực ra là ... Thượng tướng quân, chức Quốc Công Tiết Chế của Trần Hưng Đạo chỉ là nguyên soái tạm thời và không có quyền ra lịnh cho ông Thượng tướng (Trần Quang Khải)

22)         Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

167)        B́nh Chương , tức B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự , Tể Tướng nhà Lê

166)        Trần Hưng Đạo chưa từng làm  Thái sư, Thái úy,Tướng quốc, cho đến chưa từng làm Tư đồ, ông chỉ là Nguyên soái tạm thời trong hai cuộc chiến mà thôi

77)         Bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Lê Thái Tổ _-cũng là bẩy vị đệ nhất công thần       ( Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Lê Sát, Lê Ngân, Nguyễn Lư, Lê văn Linh và Bùi Quốc Hưng )

 

b) Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn

139)        Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp 3, c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 3        ( Đánh Tân B́nh Thuận Hóa, Doăn Nỗ làm chánh tướng, Trần Nguyên Hăn chẳng hề được phong làm Tư đồ... Băng Hồ di sự lục (Nguyễn Trăi) )

168)        ‘Phong’ Nguyễn Trăi làm công thần đệ nhất về văn, Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử nhà Lê, Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử

178)        Nguyễn Trăi thưởng thức thanh lâu

175)        Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương 3

(Nguyễn Trăi cũng tự nhận không có tài kinh bang tế thế, trong văn thơ của ông (tiếp theo) ...)

180)        Nguyễn Trăi không hề bị thất sủng , đời Vua Lê Thái Tổ , mà ngược lại ...

 

c) Vua Lê Thái Tổ  , Vua Lê Thái Tông

177)        Người phụ nữ mà Vua Lê Thái Tông yêu thương nhất trên trần đời ... (chẳng phải là Nguyễn Thị Lộ)

(Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương

Vua Lê Thái Tông là minh quân có hùng tài đại lược, hết ḷng với việc trị nước. Cũng như những bậc anh tài trong thiên hạ, mối t́nh của vua với một phụ nữ là mối t́nh của vua với mẹ hiền. Đặc biệt là người mẹ hiền này,  mà Vua Lê Thái Tông yêu thương nhất trên trần đời, không phải là mẹ ruột của Vua ...

153)        Quân lính Đại (Cồ) Việt đội mũ như thế nào ?

(Quân lính Đại Cồ Việt và Đại Việt đội mũ ǵ ?? Dĩ nhiên là chẳng đội nón lá , như nhiều truyện bằng tranh đă ẩu tả vẽ ra . Mũ quân lính Đại Việt khá đẹp và có cái tên cũng khá đẹp là B́nh Đính . Mũ có từ thời Đinh Tiên Hoàng và khi Vua Lê Thái Tổ  khởi nghĩa, quân lính Lam Sơn cũng đội mũ B́nh Đính ...)

137)        Miếu hiệu của vua Lê Thái Tổ là Thái Tổ Cao Hoàng đế hay là Thái Tổ Duệ văn Anh vũ Hoàng đế   ???

95)         Tài đức cầm quân của Vua Lê Thái Tổ là tuyệt thế vô song, cổ kim có một

              ( Đức cầm quân của Vua Lê Thái Tổ : thắng trận không kiêu, lâm nguy bất loạn, Vua Lê Thái Tổ không đánh hạ thành v́ ḷng nhân... )

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

      Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

 

d) những bài được đọc nhiều nhất , trong năm qua  :

108)        Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao, là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng trung thần

( Tội ác lớn nhất của Gia Cát Lượng: đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă, Tội 2: . . . )

48)         ‘‘Gia Cát Lượng đốt Tư Mă Ư ở hang Hồ Lô’’ là chuyện Xạo !

55)         Thân thế anh em Tây Sơn: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ        ( Tại sao Ông Trần Trọng Kim  lại lầm tưởng rằng Nguyễn Lữ là anh Nguyễn Huệ      Giải thích việc Nguyễn Huệ vây thành Qui Nhơn )

58)         Từ lời thề rỗng tuếch của Lưu Bang đến hai lời thề vô cùng chân thành của vua Lê Thái Tổ (lời thề Lũng Nhai và lời thề cất trong rương vàng)

lg1)         Gia Phả họ Lê làng Nhân Mục (Hạ-đ́nh), Lược thuật

115)        Lệ Chi Viên, Phá án : Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .      Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

              Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

9)           Tôi đối câu  "Da trắng vỗ b́ bạch"

129)        Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Ngọa Triều dâm dục quá độ nên ngồi không được, Đúng hay Sai ???

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

ml1)        Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

36)         Kế Không Thành của Gia Cát Lượng là chuyện Xạo !

62)         Tây Thi nhăn mặt, Quan Công lạy Phí Thi, Liễu Hạ Huệ ôm người đẹp

65)         Người thuyết phục được Tôn Quyền chống Tào là Lỗ Túc, chẳng phải Gia Cát Lượng

              ( Lỗ Túc nói : ‘‘bọn Túc này đều có thể hàng Tào, riêng Chúa công không thể hàng Tào’’ )

165)        Các vua Lê đều rất đẹp trai !

73)         Văn tự ‘‘Lưu Bị mượn Kinh Châu’’ là một hiệp ước, là chiến thắng ngoại giao lớn lao của Lỗ Túc

80)         Lư do vua Lê Thái Tổ truyền ngôi cho Nguyên Long.   Thật giản dị !

44)         Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương

135)        Mẹ của Từ Nguyên Trực không hề tự tử

(Như mọi lần, tôi dùng ngay những ‘sự kiện’ đưa ra bởi La Quán Trung để chứng minh rằng La Quán Trung đă Xạo hết chỗ nói !)

 

e) Giải đáp nghi án:

15)         Ông Đinh Lễ và ông Lê Lễ , danh tướng của vua Lê Thái Tổ, là hai người khác nhau

124)        Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 ở Lỗi giang 4

              ( Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 4 )

121)        Giải đáp nghi án    Nguyễn Trăi_-_Trần Nguyên Hăn    ( Nghi án : Trần Nguyên Hăn là em cô cậu của Nguyễn Trăi hay là cháu Nguyễn Trăi ? )

8)           Giải đáp nghi án TrạngTŕnh_-_TrạngBùng

150)        Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 2      ( Trần Nguyên Hăn có thật sự mưu phản hay không ??? _-Dĩ nhiên là có ! ...)

129)        Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Ngọa Triều dâm dục quá độ nên ngồi không được, Đúng hay Sai ???

122)        Trần Trọng Kim nói rằng danh tướng Trần Hưng Đạo không thuộc địa lư, Đúng hay Sai ?

116)        Rất dễ giải thích chuyện bà Âu Cơ sanh 100 trứng nở ra 100 người con trai !

22)         Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

 

Thơ   :    Ép Thơ  ; Sắc Thu  ;       Hoa Mộng  ;           Sắc Thu 2 ;     Đón Thu  ;           Khuynh Thành  ;         Hồn t́nh mơ  ;        Bài thơ thứ  ;         Chiếc thư  ;    Ngọa Thần Long  ; Yêu Kiều  ;        Nước hồ  ;              Yêu  ;            Đợi  ;          Tiếng Thác ;    Thu Tàn  ;       Ngọa Thần Long 4  ;        Sầu Đông 1  ;         ;        Tranh Tố Nữ  ;       Giọt mưa bay  ;       Dẹp giặc đề thơ    ;

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới.

a) Thơ đề mộ cha mẹ : 2 bài mỗi bài : thất ngôn, 4 câu:

Thơ đề mộ cha

       Thế tộc vốn gịng , bất chấp ai

       Phong lưu tự nhỏ, vốn đa tài ...

 

b) Nụ cười 16: thất ngôn, 4 câu:

              Nụ cười say sóng, quay tan tác ...

 

c) Nụ cười 17: thất ngôn, 4 câu :

              Một gậy cùng ta chống chỏi đời ...

 

d) Nụ cười 18: thất ngôn, 4 câu :

              Nụ cười tươi tắn, Lan Hoàng Hậu (1) ...

 (1) Lan Hoàng Hậu : tên một loài hoa đẹp

 

e) Nụ cười 19: thất ngôn, 4 câu :

              Nụ cười, nở nụ hoa thần thoại ...

 

g) Lưu Bang giết hại công thần, do đó  nhà Hán phải triều cống Hung Nô 150 năm, triều chính nghiêng ngửa hơn 20 năm và nhà Hán suưt bị diệt bởi tay ... Lă hậu

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Giản Định đế giết hại công thần và anh hùng hào kiệt bỏ đi

Dẫn nhập : Hạng Vũ được xem là anh hùng, ngược lại với Lưu Bang 

Dẫn nhập : Nếu giết hại công thần th́ nước nhà nghiêng ngửa !

I) Lưu Bang Hán Cao Tổ (202-195 trTL) vẫn dùng luật nhà Tần

II) Lưu Bang Hán Cao Tổ (202-195 trTL) cố sức giết Hàn Tín, Anh Bố , Bành Việt và tru di ba họ

III) Các vơ tướng cựu thần của Lưu Bang (Hán Cao Tổ) đă làm loạn ( !!!) v́ không được phong thưởng ( !!!)

IV) Lưu Bang (Hán Cao Tổ) trầy da tróc vảy mà chưa giết được Hàn Tín, cuối cùng nhờ Lă hậu giết và tru di ba họ Hàn Tín

V) Lưu Bang nghe lời Lă hậu giết, lóc thịt Bành Việt

VI) Lưu Bang  triều cống Hung Nô

VII) Năm 195 trTL Anh Bố bị giết, Lưu Bang  chết vài tháng sau

 

h) Kế ‘đặt ḿnh vào tử địa’ : 3 điều kiện cần thiết để thành công

( Vua Lê Thái Tổ dùng kế này một lần, Khương Duy và Tào Tháo dùng kế này một lần, Gia Cát Lượng không hề dùng kế này... )

 

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

I) Kế ‘đặt ḿnh vào tử địa’ 

II) (Chủ soái) Được quân tướng yêu thương

III) Có vơ tướng vơ nghệ cao cuờng vô địch và anh dũng tuyệt luân

IV) Có một số quân tối thiểu

V) Vua Lê Thái Tổ và đại thắng Sách Khôi

VI) Khương Duy đánh Vương Kinh, Tào Tháo đánh Viên Thiệu

VII) Mă Thốc đă thất bại

VIII) Gia Cát Lượng không hề (dám) dùng kế này

 

i) Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao 4   (là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng hiền thần : tội 9 (Thất hứa với Mă Siêu) , ... Tội 12 (Chiến tranh liên miên, làm khổ quân dân))

Dàn Bài :

XVIII) Tội 9 : Thất hứa với Mă Siêu

XIX)Tội 10 : H́nh luật khắc nghiệt với dân

XX) Tội 11 :  Thí mạng hai t́ tướng Tạ Hùng, Cung Khởi

XXI) Tội 12 :  Chiến tranh liên miên, làm khổ quân dân (6 cuộc chiến lớn, trong 8 năm)

 

k) B́nh luận Tam Quốc : Lỗ Tử Kính  và Chu Công Cẩn là vơ tướng văn vơ toàn tài, chớ chẳng phải là thư sinh yếu đuối như Gia Cát Lượng

Dàn Bài :

[A] Chu Công Cẩn là vơ tướng

I) Chu Công Cẩn đánh mặt sau địch để giúp Tôn Bá Phù

II) Chu Công Cẩn kết nghĩa anh em với Tôn Bá Phù

III) Chu Công Cẩn là bạn học văn với Tưởng Cán, bạn học vơ với Tôn Bá Phù

IV) Chu Công Cẩn mặc giáp lên ngựa đánh giặc

V) Chu Công Cẩn giả vờ té lăn xuống ngựa, ở trận tiền

VI) Chu Công Cẩn định đem mấy ngh́n quân khinh kỵ đến trại Lưu Huyền Đức

[B] Lỗ Tử Kính  là vơ tướng

VII) Lỗ Tử Kính  và Chu Công Cẩn đem ba ngh́n quân khinh kỵ đến trại Lưu Huyền Đức

VIII) Chu Công Cẩn tiến cử Lỗ Tử Kính 

IX) Lỗ Tử Kính  thích đánh kiếm, bắn cung

X) Chức vị chính thức của Lỗ Tử Kính  là Tham-quân Hiệu-úy , Hiệu-úy  là chức quan vơ lớn

 

l) Trần Trọng Kim dịch sai hai câu quan trọng trong B́nh Ngô Đại Cáo

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

I) Vua Lê Thái Tổ ban bố Đại cáo khắp thiên hạ

II) Chẳng phải ‘Đinh, Lê, Lư, Trần

III) Ư nghĩa của ‘Triệu Đinh Lư Trần

IV) Chẳng phải ‘nước Việt

V) Ư nghĩa của ‘nước Đại Việt ta

VI) Chẳng phải ‘vốn xưng văn hiến đă lâu

VII) Ư nghĩa của ‘thực là một nước văn hiến

VIII) Bản dịch trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

IX) Trần Trọng Kim đă cố t́nh dịch sai

X) Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử : vài ví dụ

 

m) Nguyệt tợ loan cung bất xạ nhân !

(Trăng như ṿng cung chẳng bắn người)

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

 

Lời phi lộ : Khí tượng Anh-hùng !

I) Truyện Thuyết Đường : 3 anh-hùng 

II) Vua Lê Thái Tổ và 50 vơ tướng văn thần , cùng 600 quân khởi nghĩa : anh hùng cứu quốc

III) Muôn sự chẳng là của chung

IV) Giai nhân xế bóng , hào kiệt cùng đường

V) Đời không hiền-sĩ, Đất thiếu minh-quân
VI) Đời có hiền-sĩ, Đất có minh-quân

                            (C̣n tiếp)

 

 

=-=-=--

*

Thân gởi các văn-thi-hữu độc giả,

Bài Mới tháng 8-2012 sẽ được sát nhập vào Bài Mới tháng 9, sẽ đăng vào khoảng 18-25 tháng 8 (và là Bài Mới hai tháng 8 và 9)

              Lê Anh Chí

 

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí  tháng 7 - 2012

 

Cập nhật tháng 7 - 2012:

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

88)         Nụ cười 14

89)         Nụ cười 15

 

b) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

191)        Nguyễn Trăi không được gặp mặt Vua Lê Thái Tổ lúc mới bị bắt (vụ án Trần Nguyên Hăn),  Tại sao ?

( Sau khi từ quan, Trần Nguyên Hăn xây dưng phủ đệ to lớn, đóng thuyền bè, tuyển tráng binh, tích trữ khí giới. Vua Lê Thái Tổ bèn sai 42 vơ sĩ đi bắt Trần Nguyên Hăn (năm Thuận Thiên 2, tháng 2). Nguyễn Trăi , anh cô cậu của Trần Nguyên Hăn, cũng bị bắt ; v́ Nguyễn Trăi là bề tôi thân tín của Vua Lê Thái Tổ, nên đáng lẽ ra, Nguyễn Trăi phải được gặp ngay Vua Lê Thái Tổ, để trần t́nh . Nhưng không ! Tại sao ?  _-V́ vào thời điểm đó, Vua Lê Thái Tổ có việc rất quan trọng phải làm, không có mặt ở kinh đô ...)

 

192) B́nh luận ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’:          Hạng Vũ (Tây Sở Bá Vương) có tướng làm vua c̣n Lưu Bang chưa hề có tướng chân chúa

( Cuốn ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’ lấy nhà Hán làm chính thống và tuyên truyền không ít cho Lưu Bang (Hán Cao Tổ). Một điều sai lầm (cố t́nh sai lầm) là nói rằng Lưu Bang có tướng chân chúa và Hạng Vũ (Tây Sở Bá Vương) chỉ có tướng mạo một vơ tướng lừng lẫy mà thôi.

Sự thực th́ Hạng Vũ có tướng làm vua c̣n Lưu Bang chưa hề có tướng chân chúa ...)

      

193) B́nh luận Tam Quốc :     Tưởng Uyển xứng đáng làm Thừa tướng

( Tưởng Uyển là người được phong làm Thừa tướng, sau khi Gia Cát Lượng chết. La Quán Trung gần như không nói ǵ về Tưởng Uyển, chỉ chép lời can ngăn của Tưởng Uyển (Tưởng Uyển can ngăn Gia Cát Lượng, khuyên Gia Cát Lượng không nên chém Mă Thốc) ; tôi đă có dịp nói rằng lời can ngăn của Tưởng Uyển rất đúng ; bài viết này phân tích đầy đủ hơn, nói rằng lời can ngăn của Tưởng Uyển chứng tỏ rằng Tưởng Uyển có đức, có tài, xứng đáng làm Thừa tướng ...)

 

194) B́nh luận Tam Quốc :         Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao 3   (là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng hiền thần : tội 4, tội 5 , ...tội 7 (Chém đầu Trần Thức),  tội 8)

 ( Bài viết này kể thêm 4 tội của Gia Cát Lượng, trong đó có Tội 7 (Chém đầu Trần Thức , Trần Thức bị giết oan) ; trong khi Tội 2 (đem hết binh lực đi xa, rất xa đánh Mạnh Hoạch, để nước nhà trống trơn) và Tội 4 (chém đầu Mă Thốc) chưa viết xong, sẽ trở lại vào một bài tới.  Tội 4 (chém đầu Mă Thốc) thật ra khá dài ḍng v́   a) liên quan đến t́nh bạn giữa Gia Cát Lượng và Mă Thốc    b) người can ngăn Gia Cát Lượng được làm Thừa tướng sau này (rất quan trọng !) ... )

 

 

 

c) Phụ Lục :   Bài mới Kiến Tánh

 

 

B) Bài cũ chọn lọc

 

188)        Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương ! ngay các sử quan triều Nguyễn cũng biết vậy ; Bằng chứng

( Lời cẩn án, ở cuối sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục - Chính Biên - Quyển XLVII )

(Sử quan triều Nguyễn đáng lẽ phải biết rằng Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê ! (V́ nhà Nguyễn là kẻ thù của nhà Trịnh, và v́ nhà Nguyễn là trung thần của nhà Lê, lập nghiệp lớn nhờ vào việc phó tá nhà Lê ). Thế nhưng , Sử quan triều Nguyễn, trong KĐVSTGCM , lại tưởng lầm (hay cố t́nh tưởng lầm) rằng Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Lê ; và thường chê bai Vua Lê Thái Tổ và các vua Lê khác.

Thế mà, lại có Lời cẩn án , ở cuối sách KĐVSTGCM. Lời cẩn án này , chứa đựng những lời ca tụng ngút ngàn Vua Lê Thái Tổ, rơ ràng nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương ! ...)

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

(Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 3)

( Theo Lịch triều hiến chương loại chí, Trần Nguyên Hăn đă tuyên bố rằng  

_-Vua Lê Thái Tổ có tướng mạo của Việt vương Câu Tiễn

_-Có thể cùng sống lúc hoạn nạn

_-Chẳng thể cùng sống lúc sung sướng

Trần Nguyên Hăn lại nói, trước khi nhảy xuống sông :

_-Tôi ‘‘Với vua cùng mưu việc cứu dân’’

_-‘‘Nay nghĩa lớn đă định, vua muốn giết tôi’’

_-‘‘Hoàng thiên có biết xin soi xét cho’’

Bài viết này chứng minh từng điểm một rằng : Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI. Tôi cũng đưa ra một nhận xét dĩ nhiên, một suy xét hiển nhiên, mà chưa có sử gia nào nói đến, đó là để trả lời lời ‘khấn’ của Trần Nguyên Hăn (‘‘Hoàng thiên có biết xin soi xét cho’’), ... Hoàng thiên đă nổi giận, đánh đắm thuyền Trần Nguyên Hăn !

Trần Nguyên Hăn đă bị Trời quở phạt ! )

189)        Lỗ Tử Kính (Lỗ Túc) có chức vị rất cao, là Quân Sư, là Đại Đô Đốc thứ hai, có thể thay mặt Chu Công Cẩn truyền lịnh cho các tướng, có thể thay mặt Ngô Hầu kư hiệp ước ...

( Lỗ Tử Kính, thời Tam Quốc, là nhân tài kiệt xuất, bị La Quán Trung bôi nhọ . Tôi có dịp nói về việc này ; nay, bài viết này xác định rằng Lỗ Tử Kính (Lỗ Túc) có chức vị rất cao, ở Đông Ngô, là Quân Sư, là Đại Đô Đốc thứ hai, là Tham Mưu Trưởng, là Chưởng kỳ Sứ ; ngay lúc Chu Công Cẩn c̣n sống. Như mọi lần, tôi dùng những ‘sự kiện’ trưng ra bởi La Quán Trung  làm bằng chứng ...)

190)        Uổng cho Trần Trọng Kim, tác giả Nho Giáo, lại không nhận ra được rằng Trịnh Duy Sản là tên loạn thần đại nghịch vô đạo !

( Nguyên tắc của việc viết sử là : Các sử quan được nói thẳng, nhưng không được nói lời hỗn xược. Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh, chứa đầy lời  hỗn xược với các vua Lê ! Vua Lê Tương Tông thơ hay, có hùng tài đại lược, th́ bị ĐVSKTT phỉ báng thậm tệ ; cuốn ngụy sử này lại c̣n binh vực Trịnh Duy Sản, tên loạn thần đại nghịch vô đạo  đă ám sát vua . Trần Trọng Kim là tác giả Nho Giáo, đáng lẽ phải hiểu rơ luân thường đạo lư, lại binh vực tên loạn thần, bảo rằng Lê Tương Tông v́ khinh dể triều thần nên bị giết (!!!); Quái đản thay và tệ hại thay ! ...)

186)        Câu văn độc hại và tàn nhẫn của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

( Trần Trọng Kim tuy khen Quang Trung là anh hùng, nhưng lại viết rằng Gia Long đem các tướng sĩ , vua tôi Tây Sơn ‘‘ra tận pháp trường xử trị’’. Thật là khủng khiếp !!! làm như những cực h́nh mà Gia Long dùng là đúng là phải vậy ! (Gia Long dùng những cực h́nh voi dầy, lăng tŕ và không tha cả cô bé gái , con của Trần Quang Diệu, Bùi thị Xuân)

Câu ‘‘ ... đem ra tận pháp trường xử trị’’ này là câu văn độc hại và tàn nhẫn của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược. Tôi đă có dịp viết về việc này, nay viết thành một bài, v́ tầm quan trọng của câu văn, đối với cách ‘viết sử’ của Trần Trọng Kim )

187)        Lời chú thích ác ôn của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

(Trần Trọng Kim có viết một lời chú thích , trong đoạn văn nói về Vua Lê Thái Tổ, trong Việt Nam Sử Lược. Lời chú thích làm người đọc lầm tưởng rằng vua Lê Thái Tổ giết Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn và làm người đọc lầm tưởng rằng Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn là đại công thần. Tôi đă có dịp viết về việc này, nay viết thành một bài, v́ rất nhiều người chửi bới vua Lê Thái Tổ v́ tin lời chú thích này ...)

182)        Hồ Quí Ly bị bắt ở núi Thiên Cầm

183)               Vua Lê Thái Tông là Phật Tử thuần thành 

(Vua Lê Thái Tông là Phật Tử thuần thành . Đối với lịch sử, cần xác định điều này, v́ Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh , vu khống rằng vua bức tử Lê Ngân v́ ông thờ Phật Quan Âm trong nhà. Thật là lời vu khống rất quái đản : thờ Phật Quan Âm th́ có tội lỗi ǵ đâu, nhất là chính Vua Lê Thái Tông cũng thờ Phật Quan Âm  ...)

             Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

              Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

 

177)        Người phụ nữ mà Vua Lê Thái Tông yêu thương nhất trên trần đời ... (chẳng phải là Nguyễn Thị Lộ)

184)        Đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă !, tội ác lớn nhất của Gia Cát Lượng và cũng là một kế sách quân sự, một kế sách xấu xa và ... dở ẹt !!!

(Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao 2,   (là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng trung thần) : tội 1, tội 3 và tội 4 )

(Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao ! Bài viết này kể thêm hai tội (tội 3 và tội 4) và nói lên mối liên hệ giữa

_-tội 1 (‘Đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă’)

_-và tội 3 (‘xúi Lưu Huyền Đức cướp Kinh Châu của Lưu Cảnh Thăng’)

mối liên hệ này là một kế sách xấu xa và dở ẹt ...)

 

158)        Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ 2

(Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu và tướng Thánh vương)

 

174)        Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ 3

( Theo chân dung vua ta (mới được đưa lên mạng tháng 8 2011), Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu , rất uy vũ mà rất thiện lương, thân thiện, ân cần ...)

 

163)        Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

 

164)        Lệ Chi viên, Phá án 11: vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ 11

              ( [L] Phá án Lệ Chi viên, Phụ lục: Đại Việt Sử Kư Toàn Thư vu khống Vua Lê Thái Tông )

 

(Lần đầu tiên đọc ĐVSKTT, đến đoạn văn Lệ Chi Viên, tôi đă cảm thấy ḷng bất an, có điều bất ổn ; điều ǵ bất ổn ? _-đó là, Vua Lê Thái Tông băng hà lúc đi duyệt binh ở thành Chí Linh, mà đi duyệt binh là dấu hiệu của minh quân (c̣n hôn quân đam mê tửu sắc th́ ở riết trong vườn Thượng Uyển, âu yếm các mỹ nữ thơm như múi mít) ...

Bài viết này trở lại những điều vu khống Vua Lê Thái Tông của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh ; và làm sao nhận ra những điều vu khống này ...)

 

165)        Các vua Lê đều rất đẹp trai !

 

175)        Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương 3

(Nguyễn Trăi cũng tự nhận không có tài kinh bang tế thế, trong văn thơ của ông (tiếp theo) ...)

 

168)        ‘Phong’ Nguyễn Trăi làm công thần đệ nhất về văn, Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử nhà Lê, Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử

178)        Nguyễn Trăi thưởng thức thanh lâu

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Nụ cười 14: thất ngôn, 4 câu:

 

b) Nụ cười 15: thất ngôn, 4 câu :

 

c) Nguyễn Trăi không được gặp mặt Vua Lê Thái Tổ lúc mới bị bắt (vụ án Trần Nguyên Hăn),  Tại sao ?

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

I) Trần Nguyên Hăn mưu phản

II) Vua Lê Thái Tổ sai 42 vơ sĩ đi bắt Trần Nguyên Hăn (năm Thuận Thiên 2, tháng 2)

III) Nguyễn Trăi cũng bị bắt

IV) Bài thơ ‘Oan thán’ của Nguyễn Trăi (‘Oan thán’ chớ chẳng phải ‘Oán thán’)

V) Nguyễn Trăi là bề tôi thân tín của Vua Lê Thái Tổ

VI) Vào thời điểm đó, Vua Lê Thái Tổ có việc rất quan trọng phải làm, không có mặt ở kinh đô (việc ǵ ?)

VII) Xong việc, Vua Lê Thái Tổ hồi kinh và Nguyễn Trăi được trắng án

VIII) Vẫn được làm Nhập Nội Hành Khiển, Nguyễn Trăi vẫn là bề tôi thân tín của Vua Lê Thái Tổ

IX) Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ và đại lượng

 

d) Hạng Vũ (Tây Sở Bá Vương) có tướng làm vua c̣n Lưu Bang chưa hề có tướng chân chúa

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Lưu Bang du đăng, đam mê tửu sắc, đại lưu manh

Dẫn nhập : Truyện ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’ tuyên truyền cho Lưu Bang (Hán Cao Tổ)

 

[A] Lưu Bang (Hán Cao Tổ) chưa hề có tướng chân chúa

I) Lưu Bang tướng mạo có vẻ hung dữ

II) Lưu Bang có tướng mặt rồng ?

III) Lưu Bang , Gia Cát Lượng, Tào Tháo tướng mạo giống nhau ( !!!)

IV) Tướng làm vua của Lưu Bang : 72 nốt ruồi

V) Lưu Bang không hề có tướng chân chúa

  (Lưu Bang không hề biết làm vua, chỉ biết ‘Ta được thiên hạ !’)

 

[B] Hạng Vũ (Tây Sở Bá Vương) có tướng làm vua

VI) Hạng Vũ (Tây Sở Bá Vương) có tướng làm vua, tướng của ...vua Thuấn !

VII) Tướng mạo của vua Thuấn và Tấn Văn-công

VIII) Diệt Tần là công lao của Hạng Vũ và các tướng của Hạng Vũ

 

e) B́nh luận Tam Quốc :    Tưởng Uyển xứng đáng làm Thừa tướng

Dàn Bài :

I) Tưởng Uyển được phong làm Thừa tướng, sau khi Gia Cát Lượng chết

II) Giao binh phù cho Dương Nghi, Gia Cát Lượng có ư muốn Dương Nghi làm ... Thừa tướng

III) Lời can ngăn của Tưởng Uyển

IV) Tưởng Uyển bị chê là anh đồ gàn

V) Tưởng Uyển có đức

VI) Tưởng Uyển có tài

VII) Tưởng Uyển xứng đáng làm Thừa tướng

VIII) Sách Phật Giáo : kiếp trước, Tưởng Uyển là một nhà sư

IX) Tưởng Uyển và Khương Duy = = > Hậu chúa là minh quân

 

g) B́nh luận Tam Quốc :           Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao 3   (là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng hiền thần : tội 4, tội 5 , ...tội 7 (Chém đầu Trần Thức),  tội 8)

Dàn Bài :

XIII) Tội 4 của Gia Cát Lượng: chém đầu Mă Thốc (tiếp theo và C̣n Tiếp)

XIV) Tội 5 :  Lầm lẫn Nhai Đ́nh 1

XV) Tội 6 :  Lầm lẫn Nhai Đ́nh 2

XVI) Tội 7 : Chém đầu Trần Thức , Trần Thức bị giết oan

XVII) Tội 8 : GCL hay dọa và áp dụng quân pháp  với các tướng

(C̣n Tiếp)

 

*

=-=-=-=-=-=-

 

Bài xưa, Xưa.-

 

Đây là những bài xưa hơn

Bấm vào :- - > >           Bài Xưa 31

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *