Uổng cho Trần Trọng Kim, tác giả Nho Giáo, lại không nhận ra được rằng Trịnh Duy Sản là tên loạn thần đại nghịch vô đạo !

 

                                    Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

 

I) Các sử quan được nói thẳng, nhưng không được nói lời hỗn xược

II) Các sử quan không những phải viết rơ tội lỗi của vua, mà quan trọng hơn thế nữa, phải viết rơ tội lỗi của quyền thần

III) Các sử quan nhà Lê chính thống chưa hề viết sử về Vua Lê Tương Tông

IV) Sử Đông Châu Liệt Quốc: ‘Triệu Thuẫn giết vua’

V) Làm con không được giết cha mẹ , Làm tôi không được giết vua

VI) Chỉ có vài lư do chính đáng có thể ‘tạm’ thí vua, như trả thù cho cha

mẹ ...

VII) Tiên Trẫn lỡ xúc phạm đến vua và tự t́m cái chết

VIII) Trịnh Duy Sản, v́ bị đánh đ̣n, nên ám sát vua  ( !!!) và được ĐVSKTT binh vực

IX) Trịnh Duy Sản rơ ràng là tên loạn thần đại nghịch vô đạo !

X) Uổng cho Trần Trọng Kim, tác giả Nho Giáo, lại không nhận ra được rằng Trịnh Duy Sản là tên loạn thần đại nghịch vô đạo !

XI) Trần Trọng Kim có nhận định rất kém về luân thường đạo lư, về lịch sử , về các nhân vật lịch sử

__________________________________________

 

Nguyên tắc của việc viết sử là : Các sử quan được nói thẳng, nhưng không được nói lời hỗn xược. Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh, chứa đầy lời  hỗn xược với các vua Lê ! Vua Lê Tương Tông thơ hay, có hùng tài đại lược, th́ bị ĐVSKTT phỉ báng thậm tệ ; cuốn ngụy sử này lại c̣n binh vực Trịnh Duy Sản, tên loạn thần đại nghịch vô đạo  đă ám sát vua . Trần Trọng Kim là tác giả Nho Giáo, đáng lẽ phải hiểu rơ luân thường đạo lư, lại binh vực tên loạn thần, bảo rằng Lê Tương Tông v́ khinh dể triều thần nên bị giết (!!!); Quái đản thay và tệ hại thay ! ...

 

ĐCLQ= Đông Châu Liệt Quốc

VNSL = Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

VGTKTL = Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

CM = CMục = Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

CNKBVN = Các nhà khoa bảng Việt nam

 

NsL= NSL = Ngô Sĩ Liên

VQ = sử gia Vũ Quỳnh

LNC = Ông Lưu Nhân Chú, Tể tướng và Nguyên soái

PV =  Ông Phạm Vấn, Tể tướng

NT = Nguyễn Trăi

LĐB = Lương Đắc Bằng

CNC = Chu Nguyên Chương

TDS = Trịnh Duy Sản

TDĐ = Trịnh Duy Đại

TTK = Trần Trọng Kim

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Nhiều sử gia hiện đại và cận đại đă có nhiều lời phê b́nh sai trái lớn lao và cực kỳ hỗn xược về vua Lê Thái Tổ, do v́ họ tưởng lầm (hay cố t́nh tưởng lầm) rằng Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Lê.

 

 

Dẫn nhập  : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

I) Các sử quan được nói thẳng, nhưng không được nói lời hỗn xược

 

Nguyên tắc của việc viết sử là :

Các sử quan được nói thẳng, nhưng không được nói lời hỗn xược

Các sử gia nước ta , từ 100 năm nay , không biết Nguyên tắc này,

Nên, từ 100 năm nay , họ cứ nằng nặc nói rằng Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Lê, dù cuốn ngụy sử này chứa đầy lời  hỗn xược với các vua Lê !

 

 

II) Các sử quan không những phải viết rơ tội lỗi của vua, mà quan trọng hơn thế nữa, phải viết rơ tội lỗi của quyền thần

 

Nguyên tắc thứ hai của việc viết sử là :

Các sử quan không những phải viết rơ tội lỗi của vua, mà quan trọng hơn thế nữa, phải viết rơ tội lỗi của quyền thần

Các sử gia nước ta , từ 100 năm nay , cũng không hề biết được (hoặc cố t́nh không biết) điều này về việc viết sử , nên thản nhiên chấp nhận việc họ Trịnh giết vua !

 

 

III) Các sử quan nhà Lê chính thống chưa hề viết sử về Vua Lê Tương Tông

Các sử quan nhà Lê chính thống viết sử đến đời vua Uy Mục th́ chấm dứt.

       NsL viết về đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông và Lê Nhân Tông

       VQ viết về đời Vua Lê Thánh Tông, Lê Hiến Tông, Lê Túc Tông và Lê Uy Mục

Sau khi Vua Lê Tương Tông băng hà, nước nhà đại loạn và các sử quan nhà Lê chính thống không thể tiếp tục viết sử

 

 

IV) Sử Đông Châu Liệt Quốc: ‘Triệu Thuẫn giết vua’

 

Sử nhà Tấn thời Đông Châu Liệt Quốc: ‘Triệu Thuẫn giết vua’, mặc dù Triệu Thuẫn không tự tay giết vua và Triệu Thuẫn cũng không sai người giết vua. Sử quan nhà Tấn giải thích với Triệu Thuẫn : ‘‘Ngài làm Tướng Quốc,  chưa ra khỏi nước đă có chuyện thí vua, đến khi ngài về triều, lại không trị tội kẻ thí vua ; rơ ràng là ngài chủ mưu thí vua !’’

Triệu Thuẫn đành chịu mang tiếng giết vua (Sau này ḍng họ Triệu bị tru di v́ câu ‘Triệu Thuẫn giết vua’ và v́ bị Đồ Ngạn Giả dèm pha).

Đó là Triệu Thuẫn không tự tay giết vua và Triệu Thuẫn cũng không sai người giết vua, mà con cháu phải chịu oan khuất như vậy

Cần nói rằng sử quan nhà Tấn đă giữ bổn phận của ḿnh, dù có nghiêm khắc : đă viết rơ tội lỗi của quyền thần

 

 

V) Làm con không được giết cha mẹ , Làm tôi không được giết vua

 

Nguyên tắc của luân thường đạo lư là

 Làm con không được giết cha mẹ , Làm tôi không được giết vua

 

 

VI) Chỉ có vài lư do chính đáng có thể ‘tạm’ thí vua, như trả thù cho cha mẹ ...

 

Chỉ có vài lư do chính đáng có thể ‘tạm’ thí vua, như trả thù cho cha mẹ ... Gọi là ‘tạm’ thí vua, v́ theo luân thường đạo lư Khổng Mạnh, ngay khi trả thù cho cha mẹ, thí vua cũng là hành động rất xấu xa.

 

 

VII) Tiên Trẫn lỡ xúc phạm đến vua và tự t́m cái chết

 

Cũng chuyện nước Tấn thời Đông Châu Liệt Quốc, Tiên Trẫn lỡ xúc phạm đến vua và tự t́m cái chết :

       Vua Tấn thả các tướng Tần (đă bị Tiên Trẫn bắt) ; trong lúc nóng giận, Tiên Trẫn nhổ vào mặt vua Tấn. Vua Tấn không giận, mà c̣n tiếp tục cho TT làm nguyên soái đi đánh giặc, TT xin từ chối, nói rằng không xứng đáng  làm nguyên soái _-v́ đă lỡ xúc phạm đến vua ; vua không ưng, cố ép TT làm nguyên soái. TT đành đem quân đi đánh dẹp nước Địch

       Ra chiến trường, Tiên Trẫn xông vào trong trận địch tung hoành ngang dọc một hồi, rồi cởi áo giáp, đứng giữa trận, để quân Địch bắn, bị loạn tiễn mà chết

       Tiên Trẫn có thư tuyệt mệnh để lại, bảo rằng tội của ông xúc phạm đến vua ; vua không bắt tội, ông đành tự xử ...

Các trung thần trí dũng ngày xưa thờ vua, liều ḿnh và tận tụy như Tiên Trẫn vậy, chớ đâu như tên tiểu nhân TDS ám sát vua !

 

 

VIII) Trịnh Duy Sản, v́ bị đánh đ̣n, nên ám sát vua  ( !!!) và được ĐVSKTT binh vực

 

Trịnh Duy Sản, v́ bị đánh đ̣n, nên ám sát vua  ( !!!) và được ĐVSKTT binh vực  bằng cách :

_-gọi vua là Linh Ẩn vương, là tước hiệu Trịnh Duy Sản đă ‘‘truy phong’’ Vua Lê Tương Tông. ĐVSKTT đă đại nghịch vô đạo : kẻ thí nghịch TDS không có quyền ‘‘truy phong’’ vua, phải gọi vua bằng vua Hồng Thuận (theo niên hiệu) hoặc bằng ‘Lê Tương Tông’ , miếu hiệu mà vua Chiêu Tông tôn xưng cho vua, vài năm sau

_-bịa đặt rằng Trịnh Duy Sản bị đánh đ̣n v́ can ngăn vua. Chắc chắn rằng ĐVSKTT, quốc sử của nhà Trịnh , đă bịa đặt lư do này v́ : a) ta thấy rằng Vua Lê Tương Tông thường ngâm vịnh với các quan, đối với các quan có t́nh Tương thân, Tương ái (bởi vậy mới có miếu hiệu là Lê Tương Tông )   b) Vua Lê Tương Tông muốn nối đức nhân của Vua Lê Thái Tổ, muốn làm Thánh vương (nên sai Lê Tung viết Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, để Lê Tung lựa chọn  những điểm chính yếu về chánh trị Nghiêu Thuấn của Vua Lê Thái Tổ)  c) sự thực có lẽ là TDS phạm tội chết , và vua đă đánh đ̣n thay v́ giết hắn (nên cao sĩ Lương Đắc Bằng ca tụng vua là có ḷng nhân, không muốn giết người)

 

 

IX) Trịnh Duy Sản rơ ràng là tên loạn thần đại nghịch vô đạo !

 

Trịnh Duy Sản, v́ bị đánh đ̣n, nên ám sát vua 

V́ bị đánh đ̣n chẳng phải là một lư do có thể thí vua,

V́ Làm con không được giết cha mẹ , Làm tôi không được giết vua

Cho nên,

Trịnh Duy Sản rơ ràng là tên loạn thần đại nghịch vô đạo !

 

 

X) Uổng cho Trần Trọng Kim, tác giả Nho Giáo, lại không nhận ra được rằng Trịnh Duy Sản là tên loạn thần đại nghịch vô đạo !

 

Trần Trọng Kim là tác giả Nho Giáo, cuốn sách này về lư thuyết rất hay, rất hay trong việc luận bàn về anh hùng, Đại Trượng Phu, Quân Tử, tiểu nhân. Nhưng tác giả Nho Giáo lại có nhận định rất kém về lịch sử , các nhân vật lịch sử. (lư thuyết rất hay, thực hành lư thuyết rất kém !). Xem

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Trường hợp Trịnh Duy Sản, hắn rơ ràng là tên loạn thần đại nghịch vô đạo ! thế mà TTK lại c̣n binh vực tên loạn thần ! : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư chép rằng Trịnh Duy Sản, v́ bị đánh đ̣n, nên ám sát vua và Trần Trọng Kim lại binh vực tên loạn thần , bảo rằng Vua Lê Tương Tông khinh dể triều thần nên bị giết !!!!

Làm ǵ có chuyện thí vua một cách dễ dàng quái dị như thế. Tội thí vua là tội cực nặng, dẫu có lư do có thể hiểu được, th́ vẫn là thí vua, vẫn là tội cực nặng ; huống chi bị đánh đ̣n chẳng phải là một lư do có thể thí vua, cho đến chẳng phải là một lư do có thể xúc phạm đến vua (đừng nói là thí vua !)

Ngay thời buổi này, giết vị nguyên thủ quốc gia,  v́ đă bị một h́nh phạt nào đó, cũng bị tội tử h́nh (ở những nước c̣n giữ tội tử h́nh, nếu tội tử h́nh đă bị bỏ th́ sẽ bị tội tù chung thân).

TTK có nhận định rất kém về lịch sử , các nhân vật lịch sử.

Trần Trọng Kim đă viết lời ‘đại nghịch vô đạo’ khi binh vực tên loạn thần , bảo rằng Vua Lê Tương Tông khinh dể triều thần nên bị giết !!!!

 

 

XI) Trần Trọng Kim có nhận định rất kém về luân thường đạo lư, về lịch sử , về các nhân vật lịch sử

 

Trường hợp Trịnh Duy Sản, ở đây, cho thấy rằng Trần Trọng Kim có nhận định rất kém về luân thường đạo lư, về lịch sử , về các nhân vật lịch sử. TTK có nhận định rất kém về lịch sử, ở nhiều việc khác nữa. Xem

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

      Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

Mục Lục Thơ Nụ cười

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *