Bài Xưa 31 Trang Nhà LêAnhChí

www.LeAnhChi.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

____

 

*** Yêu cầu những vị , chép bài ở đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác giả và nguồn (Tác giả là Lê Anh Chí, Nguồn là Trang Nhà www.LeAnhChi.com) ***

________

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí  tháng 6 - 2012

 

Cập nhật tháng 6 - 2012:

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

86)         Nụ cười 12

87)         Nụ cười 13

Mục Lục Thơ Nụ cười

 

b) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

 

188)        Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương ! ngay các sử quan triều Nguyễn cũng biết vậy ; Bằng chứng

( Lời cẩn án, ở cuối sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục - Chính Biên - Quyển XLVII )

(Sử quan triều Nguyễn đáng lẽ phải biết rằng Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê ! (V́ nhà Nguyễn là kẻ thù của nhà Trịnh, và v́ nhà Nguyễn là trung thần của nhà Lê, lập nghiệp lớn nhờ vào việc phó tá nhà Lê ). Thế nhưng , Sử quan triều Nguyễn, trong KĐVSTGCM , lại tưởng lầm (hay cố t́nh tưởng lầm) rằng Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Lê ; và thường chê bai Vua Lê Thái Tổ và các vua Lê khác.

Thế mà, lại có Lời cẩn án , ở cuối sách KĐVSTGCM. Lời cẩn án này , chứa đựng những lời ca tụng ngút ngàn Vua Lê Thái Tổ, rơ ràng nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương ! ...)

 

189)        Lỗ Tử Kính (Lỗ Túc) có chức vị rất cao, là Quân Sư, là Đại Đô Đốc thứ hai, có thể thay mặt Chu Công Cẩn truyền lịnh cho các tướng, có thể thay mặt Ngô Hầu kư hiệp ước ...

( Lỗ Tử Kính, thời Tam Quốc, là nhân tài kiệt xuất, bị La Quán Trung bôi nhọ . Tôi có dịp nói về việc này ; nay, bài viết này xác định rằng Lỗ Tử Kính (Lỗ Túc) có chức vị rất cao, ở Đông Ngô, là Quân Sư, là Đại Đô Đốc thứ hai, là Tham Mưu Trưởng, là Chưởng kỳ Sứ ; ngay lúc Chu Công Cẩn c̣n sống. Như mọi lần, tôi dùng những ‘sự kiện’ trưng ra bởi La Quán Trung  làm bằng chứng ...)

 

190)        Uổng cho Trần Trọng Kim, tác giả Nho Giáo, lại không nhận ra được rằng Trịnh Duy Sản là tên loạn thần đại nghịch vô đạo !

( Nguyên tắc của việc viết sử là : Các sử quan được nói thẳng, nhưng không được nói lời hỗn xược. Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh, chứa đầy lời  hỗn xược với các vua Lê ! Vua Lê Tương Tông thơ hay, có hùng tài đại lược, th́ bị ĐVSKTT phỉ báng thậm tệ ; cuốn ngụy sử này lại c̣n binh vực Trịnh Duy Sản, tên loạn thần đại nghịch vô đạo  đă ám sát vua . Trần Trọng Kim là tác giả Nho Giáo, đáng lẽ phải hiểu rơ luân thường đạo lư, lại binh vực tên loạn thần, bảo rằng Lê Tương Tông v́ khinh dể triều thần nên bị giết (!!!); Quái đản thay và tệ hại thay ! ...)

 

c) Phụ Lục :   Bài mới Kiến Tánh

 

 

B) Bài cũ chọn lọc

 

a)

153)        Quân lính Đại (Cồ) Việt đội mũ như thế nào ?

(Quân lính Đại Cồ Việt và Đại Việt đội mũ ǵ ?? Dĩ nhiên là chẳng đội nón lá , như nhiều truyện bằng tranh đă ẩu tả vẽ ra . Mũ quân lính Đại Việt khá đẹp và có cái tên cũng khá đẹp là B́nh Đính . Mũ có từ thời Đinh Tiên Hoàng và khi Vua Lê Thái Tổ  khởi nghĩa, quân lính Lam Sơn cũng đội mũ B́nh Đính ...)

137)        Miếu hiệu của vua Lê Thái Tổ là Thái Tổ Cao Hoàng đế hay là Thái Tổ Duệ văn Anh vũ Hoàng đế   ???

 

95)         Tài đức cầm quân của Vua Lê Thái Tổ là tuyệt thế vô song, cổ kim có một

              ( Đức cầm quân của Vua Lê Thái Tổ : thắng trận không kiêu, lâm nguy bất loạn, Vua Lê Thái Tổ không đánh hạ thành v́ ḷng nhân... )

 

b) những bài được đọc nhiều nhất , trong năm qua  :

108)        Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao, là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng trung thần

( Tội ác lớn nhất của Gia Cát Lượng: đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă, Tội 2: . . . )

48)         ‘‘Gia Cát Lượng đốt Tư Mă Ư ở hang Hồ Lô’’ là chuyện Xạo !

55)         Thân thế anh em Tây Sơn: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ        ( Tại sao Ông Trần Trọng Kim  lại lầm tưởng rằng Nguyễn Lữ là anh Nguyễn Huệ      Giải thích việc Nguyễn Huệ vây thành Qui Nhơn )

58)         Từ lời thề rỗng tuếch của Lưu Bang đến hai lời thề vô cùng chân thành của vua Lê Thái Tổ (lời thề Lũng Nhai và lời thề cất trong rương vàng)

lg1)         Gia Phả họ Lê làng Nhân Mục (Hạ-đ́nh), Lược thuật

115)        Lệ Chi Viên, Phá án : Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .      Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

              Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

9)           Tôi đối câu  "Da trắng vỗ b́ bạch"

129)        Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Ngọa Triều dâm dục quá độ nên ngồi không được, Đúng hay Sai ???

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

ml1)        Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

36)         Kế Không Thành của Gia Cát Lượng là chuyện Xạo !

165)        Các vua Lê đều rất đẹp trai !

62)         Tây Thi nhăn mặt, Quan Công lạy Phí Thi, Liễu Hạ Huệ ôm người đẹp

65)         Người thuyết phục được Tôn Quyền chống Tào là Lỗ Túc, chẳng phải Gia Cát Lượng

              ( Lỗ Túc nói : ‘‘bọn Túc này đều có thể hàng Tào, riêng Chúa công không thể hàng Tào’’ )

73)         Văn tự ‘‘Lưu Bị mượn Kinh Châu’’ là một hiệp ước, là chiến thắng ngoại giao lớn lao của Lỗ Túc

80)         Lư do vua Lê Thái Tổ truyền ngôi cho Nguyên Long.   Thật giản dị !

44)         Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương

135)        Mẹ của Từ Nguyên Trực không hề tự tử

(Như mọi lần, tôi dùng ngay những ‘sự kiện’ đưa ra bởi La Quán Trung để chứng minh rằng La Quán Trung đă Xạo hết chỗ nói !)

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Nụ cười 12: thất ngôn, 4 câu:

              Nụ cười đưa tiễn tâm t́nh trí ...

b) Nụ cười 13: thất ngôn, 4 câu :

              Quân tử cười ḥa cùng vạn vật ...

 

c) Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương ! , ngay các sử quan triều Nguyễn cũng biết vậy ; Bằng chứng

(Lời cẩn án, ở cuối sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục - Chính Biên - Quyển XLVII)

Dàn Bài

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

I) Sử quan triều Nguyễn, trong KĐVSTGCM , thường chê bai Vua Lê Thái Tổ ...

II) Lời cẩn án , ở cuối sách, KĐVSTGCM (trang 1001)

III) Lời cẩn án : Vua Lê Thái Tổ cảm hóa được kẻ hung tàn

IV) Lời cẩn án : Vua Lê Thái Tổ băi bỏ được h́nh phạt giết chóc

V) Lời cẩn án : Vua Lê Thái Tổ rộng cứu sinh dân

VI) Lời cẩn án : Vua Lê Thái Tổ công đức cao dầy như trời đất

VII) Lời cẩn án : thật chưa đời nào có được như đời Vua Lê Thái Tổ

VII) Lời cẩn án : Vua Lê Thái Tổ nhân hậu lập quốc, ơn đức lưu truyền

VIII) Sử quan triều Nguyễn cũng biết rằng Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương !

 

 

d) Lỗ Tử Kính (Lỗ Túc) có chức vị rất cao, là Quân Sư, là Đại Đô Đốc thứ hai, có thể thay mặt Chu Công Cẩn truyền lịnh cho các tướng, có thể thay mặt Ngô Hầu kư hiệp ước ...

Dàn Bài :

I) Lỗ Tử Kính  nói ‘‘bọn Túc này đều có thể hàng Tào, riêng Chúa công không thể hàng Tào’’

II) Ngô Hầu xuống ngựa đợi Lỗ Tử Kính

III) Lỗ Tử Kính  kư hiệp ước  ‘‘Lưu Bị mượn Kinh Châu’’

IV) Một Lỗ Tử Kính  tương đương với hai người, Lưu Huyền Đức và Gia Cát Lượng, hợp lại

V) Lỗ Tử Kính  thay mặt Ngô Hầu truyền ư chỉ đánh Tào cho các quan

VI) Lỗ Tử Kính  thay mặt Chu Công Cẩn truyền lịnh cho các tướng

VII) Lỗ Tử Kính  có chức vị rất cao, là Quân Sư, là Đại Đô Đốc thứ hai, là Tham Mưu Trưởng, là Chưởng kỳ Sứ ...

VIII) Lỗ Tử Kính  bị La Quán Trung bôi nhọ giống như Vua Lê Thái Tổ bị Đại Việt Sử Kư Toàn Thư bôi nhọ

 

e) Uổng cho Trần Trọng Kim, tác giả Nho Giáo, lại không nhận ra được rằng Trịnh Duy Sản là tên loạn thần đại nghịch vô đạo !

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

I) Các sử quan được nói thẳng, nhưng không được nói lời hỗn xược

II) Các sử quan không những phải viết rơ tội lỗi của vua, mà quan trọng hơn thế nữa, phải viết rơ tội lỗi của quyền thần

III) Các sử quan nhà Lê chính thống chưa hề viết sử về Vua Lê Tương Tông

IV) Sử Đông Châu Liệt Quốc: ‘Triệu Thuẫn giết vua’

V) Làm con không được giết cha mẹ , Làm tôi không được giết vua

VI) Chỉ có vài lư do chính đáng có thể ‘tạm’ thí vua, như trả thù cho cha

mẹ ...

VII) Tiên Trẫn lỡ xúc phạm đến vua và tự t́m cái chết

VIII) Trịnh Duy Sản, v́ bị đánh đ̣n, nên ám sát vua  ( !!!) và được ĐVSKTT binh vực

IX) Trịnh Duy Sản rơ ràng là tên loạn thần đại nghịch vô đạo !

X) Uổng cho Trần Trọng Kim, tác giả Nho Giáo, lại không nhận ra được rằng Trịnh Duy Sản là tên loạn thần đại nghịch vô đạo !

XI) Trần Trọng Kim có nhận định rất kém về luân thường đạo lư, về lịch sử , về các nhân vật lịch sử

*

=-=-=-=-=-=-

*

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí  tháng 5 - 2012

 

 

Thân gởi các văn thi hữu độc giả,

Bấy lâu nay, tính ra có đến cả 3 năm nay, tôi bận bịu vô cùng, nên không thể trả lời điện thư của các thân hữu, xin lỗi nhé !

(Đó là v́ tuổi già, có vấn đề sức khỏe, lại thêm vài vấn đề linh tinh kỳ quái ...)

Chưa biết đến bao giờ mới hết bận rộn , sẽ nhắn tin sau ...

                                    LêAnhChí 

 

Cập nhật tháng 5 - 2012:

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

83)         Yêu 2

84)         Nụ cười 11

85)         Vung Gậy

 

b) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

 

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

(Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 3)

( Theo Lịch triều hiến chương loại chí, Trần Nguyên Hăn đă tuyên bố rằng  

_-Vua Lê Thái Tổ có tướng mạo của Việt vương Câu Tiễn

_-Có thể cùng sống lúc hoạn nạn

_-Chẳng thể cùng sống lúc sung sướng

Trần Nguyên Hăn lại nói, trước khi nhảy xuống sông :

_-Tôi ‘‘Với vua cùng mưu việc cứu dân’’

_-‘‘Nay nghĩa lớn đă định, vua muốn giết tôi’’

_-‘‘Hoàng thiên có biết xin soi xét cho’’

Bài viết này chứng minh từng điểm một rằng : Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI. Tôi cũng đưa ra một nhận xét dĩ nhiên, một suy xét hiển nhiên, mà chưa có sử gia nào nói đến, đó là để trả lời lời ‘khấn’ của Trần Nguyên Hăn (‘‘Hoàng thiên có biết xin soi xét cho’’), ... Hoàng thiên đă nổi giận, đánh đắm thuyền Trần Nguyên Hăn !

Trần Nguyên Hăn đă bị Trời quở phạt ! )

 

186)        Câu văn độc hại và tàn nhẫn của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

( Trần Trọng Kim tuy khen Quang Trung là anh hùng, nhưng lại viết rằng Gia Long đem các tướng sĩ , vua tôi Tây Sơn ‘‘ra tận pháp trường xử trị’’. Thật là khủng khiếp !!! làm như những cực h́nh mà Gia Long dùng là đúng là phải vậy ! (Gia Long dùng những cực h́nh voi dầy, lăng tŕ và không tha cả cô bé gái , con của Trần Quang Diệu, Bùi thị Xuân)

Câu ‘‘ ... đem ra tận pháp trường xử trị’’ này là câu văn độc hại và tàn nhẫn của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược. Tôi đă có dịp viết về việc này, nay viết thành một bài, v́ tầm quan trọng của câu văn, đối với cách ‘viết sử’ của Trần Trọng Kim )

 

187)        Lời chú thích ác ôn của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

(Trần Trọng Kim có viết một lời chú thích , trong đoạn văn nói về Vua Lê Thái Tổ, trong Việt Nam Sử Lược. Lời chú thích làm người đọc lầm tưởng rằng vua Lê Thái Tổ giết Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn và làm người đọc lầm tưởng rằng Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn là đại công thần. Tôi đă có dịp viết về việc này, nay viết thành một bài, v́ rất nhiều người chửi bới vua Lê Thái Tổ v́ tin lời chú thích này ...)

 

c) Phụ Lục :   Bài mới Kiến Tánh

 

 

B) Bài cũ chọn lọc

 

a) Chức vị ,Danh chức nhà Lê và nhà Trần :

156)        Chức Thái úy nhà Lê cao hơn Thái phó   _-nguợc lại với cơ cấu triều chính bên Tàu

159)        Chức Tả bộc xạ nhà Lê là chức chánh phó Văn thừa tướng _-Văn thừa tướng c̣n kém chức nguyên soái

170)        Nhập nội Đại tư mă và Nhập nội Đại đô đốc, nguyên soái nhà Lê

171)        Chức nguyên soái nhà Trần thực ra là ... Thượng tướng quân, chức Quốc Công Tiết Chế của Trần Hưng Đạo chỉ là nguyên soái tạm thời và không có quyền ra lịnh cho ông Thượng tướng (Trần Quang Khải)

22)         Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

167)        B́nh Chương , tức B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự , Tể Tướng nhà Lê

166)        Trần Hưng Đạo chưa từng làm  Thái sư, Thái úy,Tướng quốc, cho đến chưa từng làm Tư đồ, ông chỉ là Nguyên soái tạm thời trong hai cuộc chiến mà thôi

 

b) Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn

77)         Bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Lê Thái Tổ _-cũng là bẩy vị đệ nhất công thần       ( Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Lê Sát, Lê Ngân, Nguyễn Lư, Lê văn Linh và Bùi Quốc Hưng )

139)        Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp 3, c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 3        ( Đánh Tân B́nh Thuận Hóa, Doăn Nỗ làm chánh tướng, Trần Nguyên Hăn chẳng hề được phong làm Tư đồ... Băng Hồ di sự lục (Nguyễn Trăi) )

168)        ‘Phong’ Nguyễn Trăi làm công thần đệ nhất về văn, Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử nhà Lê, Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử

178)        Nguyễn Trăi thưởng thức thanh lâu

(Nguyễn Trăi đă từng thưởng thức thanh lâu, ông có bài thơ nói về việc này ! Đây là chuyện thường t́nh trong thiên hạ ! không phải là chuyện xấu xa mà cũng chẳng quan trọng. Nhưng lại thuộc vào những điều bị bưng bít về thơ Nguyễn Trăi. Đó là v́ những người tôn sùng NT, họ phê b́nh văn học sử và cưỡng từ đoạt lư, nhất định gán cho Nguyễn Trăi đức hạnh của thầy tu ...)

175)        Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương 3

(Nguyễn Trăi cũng tự nhận không có tài kinh bang tế thế, trong văn thơ của ông (tiếp theo) ...)

(Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương . Trong bài viết thứ 3 này, điểm chính là :

_-Nguyễn Trăi cũng tự nhận không có tài kinh bang tế thế, trong văn thơ của ông (tiếp theo)

_-Nguyễn Trăi chẳng có mưu chước ǵ làm cho Quốc phú binh cường

_-Nguyễn Trăi cũng tự nhận rằng ông chỉ là một nho thần

_-Nguyễn Trăi ước ao có thể đền đáp ơn vua

_-Nguyễn Trăi chưa từng được cầm quân đánh một trận nào, ngược lại với  Lê văn Linh , Bùi Quốc Hưng

Ngoài ra, phân tích văn thơ của ông , ta có thể thấy rằng Nguyễn Trăi là người thành thật, yêu dân và trung thần)

 

c) Vua Lê Thái Tông

177)        Người phụ nữ mà Vua Lê Thái Tông yêu thương nhất trên trần đời ... (chẳng phải là Nguyễn Thị Lộ)

(Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương

Vua Lê Thái Tông là minh quân có hùng tài đại lược, hết ḷng với việc trị nước. Cũng như những bậc anh tài trong thiên hạ, mối t́nh của vua với một phụ nữ là mối t́nh của vua với mẹ hiền. Đặc biệt là người mẹ hiền này,  mà Vua Lê Thái Tông yêu thương nhất trên trần đời, không phải là mẹ ruột của Vua ...

Đây là mối t́nh thiên thu của Thái Tông Văn Hoàng đế nhà Lê, vị minh quân trẻ tuổi ‘đức như vua Thuấn’ ...)

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Yêu 2: lục ngôn, 12 câu :

       Ta yêu núi đồi hùng vĩ

       Hoàng hôn tím nhạt Dao Tŕ ...

b) Nụ cười 11: thất ngôn, 4 câu :

              Nụ cười mơn trớn hoa tâm lá ...

c) Vung Gậy: thất ngôn,  12 câu :

              Một gậy theo ta khắp nẻo đường,

              Hai vần suy tưởng vạn lần vương ...

Bài thơ này đă đăng trên Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

 

d) Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

(Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 3)

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

I) Trần Nguyên Hăn coi tướng sai

II) ‘‘Cùng sống lúc hoạn nạn’’: Trần Nguyên Hăn chưa hề !

III) ‘‘Chẳng thể cùng sống lúc sung sướng’’: 260 công thần nói ngược lại

IV) ‘‘Với vua cùng mưu việc cứu dân’’: Trần Nguyên Hăn chưa hề !

V) ‘‘Nay nghĩa lớn đă định, vua muốn giết tôi’’: Trần Nguyên Hăn chỉ tuyên bố thế

VI) ‘‘Hoàng thiên có biết xin soi xét cho’’ _-Và Hoàng thiên nổi giận, đánh đắm thuyền Trần Nguyên Hăn !

VII) Kết : Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI  và Trần Nguyên Hăn bị Trời quở phạt

 

e) Câu văn độc hại và tàn nhẫn của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

I) TTK b́nh luận rằng vua Quang Trung là anh hùng

II) Câu văn độc hại và tàn nhẫn của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

III) Câu văn độc hại v́ xem ‘vua tôi nhà Tây Sơn’ là tội phạm là bọn đại gian đại ác

IV) Quái đản :  vua Quang Trung là anh hùng và ‘vua tôi nhà Tây Sơn’ là tội phạm

V) Trần Trọng Kim c̣n ‘quên’ gia quyến của vua tôi nhà Tây Sơn

VI) Câu văn tàn nhẫn v́ Gia Long dùng cực h́nh rùng rợn để đối phó với  vua tôi nhà Tây Sơn’ và gia quyến

VII) Không ‘ra tận pháp trường’ th́ đem đi đâu hành h́nh ???

VIII) Trần Trọng Kim cho rằng Gia Long muốn làm ǵ th́ làm

VIII) Trần Trọng Kim binh vực vua nhà Nguyễn

IX) Trần Trọng Kim khinh khi nhà Tây Sơn dù nói rằng vua Quang Trung là anh hùng

 

g) Lời chú thích ác ôn của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Sử gia Trần Trọng Kim không hiểu không biết vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần như thế nào

I) Lời chú thích ác ôn

II) Lời chú thích ác ôn : làm người đọc lầm tưởng rằng vua Lê Thái Tổ giết Nguyễn Trăi, không những thế ...

III) Lời chú thích ác ôn : làm người đọc lầm tưởng rằng Nguyễn Trăi là đại công thần

IV) Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

V) Lời chú thích ác ôn : làm người đọc lầm tưởng rằng vua Lê Thái Tổ giết Trần Nguyên Hăn

VI) Lời chú thích ác ôn: làm người đọc lầm tưởng rằng Trần Nguyên Hăn là đại công thần

VII) Lời chú thích ác ôn : gieo vào ḷng người đọc ḷng oán hận sâu xa vua Lê Thái Tổ

VIII) Lời chú thích ác ôn : độc hại v́ kỹ thuật tâm lư chiến khá tinh vi

IX) Trần Trọng Kim viết sử không có công tâm

 

*

=-=-=-=-=-=-

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí  tháng 4 - 2012

 

Cập nhật tháng 4 - 2012:

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

80)         Mẹ, Thiên thu 3

81)         Trăng mười sáu

82)         Nụ cười 9      (Nụ cười Vua Lê Thái Tổ)

 

b) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

182)        Hồ Quí Ly bị bắt ở núi Thiên Cầm

(Hồ Quí Ly đă thề với Trần Nghệ Tông rằng : ‘‘Nếu thần không biết dốc ḷng trung, hết sức giúp Quan gia để truyền đến con cháu về sau th́ trời sẽ ghét bỏ thần’’ . Lời thề này của Hồ Quí Ly thật là dởm : thường, để chứng tỏ ḷng thành, người ta thề sẽ chịu những h́nh phạt nặng như : tuyệt tử, tuyệt tôn, phân thây muôn đoạn, chớ ai lại thề ‘‘ trời sẽ ghét bỏ’’. Rơ ràng là HQL tự biết rằng sẽ làm phản , nên dọn trước cho hắn ta h́nh phạt nhẹ nhàng là ‘bị trời ghét’ !

Lời thề này, dù gượng gạo và gian xảo, lại rất thiêng : sau Hồ Quí Ly bị bắt ở núi Thiên Cầm ...)

 

183)               Vua Lê Thái Tông là Phật Tử thuần thành 

(Vua Lê Thái Tông là Phật Tử thuần thành . Đối với lịch sử, cần xác định điều này, v́ Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh , vu khống rằng vua bức tử Lê Ngân v́ ông thờ Phật Quan Âm trong nhà. Thật là lời vu khống rất quái đản : thờ Phật Quan Âm th́ có tội lỗi ǵ đâu, nhất là chính Vua Lê Thái Tông cũng thờ Phật Quan Âm  ...)

      

184)        Đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă !, tội ác lớn nhất của Gia Cát Lượng và cũng là một kế sách quân sự, một kế sách xấu xa và ... dở ẹt !!!

(Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao 2,   (là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng trung thần) : tội 1, tội 3 và tội 4 )

 

(Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao ! Bài viết này kể thêm hai tội (tội 3 và tội 4) và nói lên mối liên hệ giữa

_-tội 1 (‘Đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă’)

_-và tội 3 (‘xúi Lưu Huyền Đức cướp Kinh Châu của Lưu Cảnh Thăng’)

mối liên hệ này là một kế sách xấu xa và dở ẹt ...)

 

 

c) Phụ Lục :   Bài mới Kiến Tánh

 

 

B) Bài cũ chọn lọc

 

a) Bài cũ c̣n mới

77)         Tâm đọc (thơ của Hội-nguyên Lê Đ́nh Diên)

78)         Nụ cười 7

79)         Nụ cười 8

 

179)        Người quí phi thứ nh́ của Vua Lê Thái Tổ có lẽ là công chúa nhà Trần, Trần Trinh thục phi sinh cho Vua Lê Thái Tổ một người con gái, Trang Từ  công chúa ...

(Năm 1428, Vua Lê Thái Tổ có hai quí phi và một Chiêu Nghi. Người quí phi thứ nh́ của Vua Lê Thái Tổ, được  Đại Việt Sử Kư Toàn Thư gọi là Trịnh Thần phi, mẹ của Quốc vương Tư Tề. Nhưng Trịnh Thần phi , của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, cư xử không có vẻ ǵ là Trịnh Thần phi ; hơn nữa, theo một số thông tin trên mạng, Trịnh Thần phi đă tuẫn tiết từ lúc đầu khởi nghĩa.

V́ Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, ta có thể nghĩ rằng người quí phi thứ nh́ của Vua Lê Thái Tổ chẳng phải là Trịnh Thần phi và Đại Việt Sử Kư Toàn Thư đă bịa đặt ra sự kiện này để che giấu thân thế của người quí phi thứ nh́ này : bà có lẽ là công chúa nhà Trần, danh hiệu là Trinh thục phi , Trần Trinh thục phi sinh cho Vua Lê Thái Tổ một người con gái, Trang Từ  công chúa ...)

 

180)        Nguyễn Trăi không hề bị thất sủng , đời Vua Lê Thái Tổ , mà ngược lại ...

(Mấy mươi năm nay, mỗi lần tôi đọc về Nguyễn Trăi, tôi đều kinh ngạc, kinh ngạc v́ các các sử gia, nhà b́nh luận sử nuớc ta cứ bù lu bù loa la toáng lên rằng Nguyễn Trăi bị thất sủng ; có kẻ c̣n hỗn xược chửi bới mạt sát Vua Lê Thái Tổ thậm tệ. Lần hồi, tôi thấy lư do chính tại sao họ cứ nằng nặc nói rằng Nguyễn Trăi bị thất sủng, đó là : họ không hiểu danh chức nhà Lê, họ không hiểu chức vị nhà Lê. Ví dụ :

_-họ không hiểu rằng Học sĩ là chức quan tứ phẩm

_-họ không hiểu rằng Nhập Nội Hành Khiển là chức thân tín của vua

_-họ không hiểu danh chức Vinh Lộc Đại Phu   ...)

 

 

181)        Vua Lê Tương Tông rất khôi ngô tuấn tú không hề có tướng lợn 2

              (Phan Hy Tăng không hề (dám) nói rằng Vua Lê Tương Tông có tướng lợn. Vua Lê Tương Tông có hùng tài đại lược, không hề hoang dâm vô đạo  ...)

(Vua Lê Tương Tông không hề có tướng lợn, bởi lẽ dễ hiểu là Vua Lê Tương Tông rất đẹp trai ! ...Bài viết này trưng thêm một bằng chứng rằng Phan Hy Tăng, sứ nhà Minh, không hề (dám) nói rằng Vua Lê Tương Tông có tướng lợn. Ngoài ra, Vua Lê Tương Tông có hùng tài đại lược, do đó ta có thể quả quyết rằng Vua Lê Tương Tông không hề hoang dâm vô đạo  ...)

 

b) Vua Lê Thái Tổ và Nguyễn Trăi

 

172)        Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương 2

              (Nguyễn Trăi không có tài quân sự, không có tài kinh bang tế thế, ông cũng tự nhận như thế, trong văn thơ của ông ...)

(Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương . Trong bài viết thứ 2 này, điểm chính là :

       _-Vua Lê Thái Tổ đă chứng tỏ tài dụng binh như thần của ngài, trước khi Nguyễn Trăi đến đầu quân

       _-Nguyễn Trăi cũng tự nhận không có tài kinh bang tế thế, trong văn thơ của ông)

 

173)        Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

(Các sử gia , nhà b́nh luận sử, nhà b́nh luận văn học sử , khi bàn về Nguyễn Trăi, đă giấu giếm rất nhiều về văn thơ của Nguyễn Trăi. Những điều ǵ  bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi ? _-Chính yếu là những điều hay về Vua Lê Thái Tổ, Vua Lê Thái Tông :

        Nguyễn Trăi gán danh hiệu Ngoạ Thần Long cho Vua Lê Thái Tổ

        Nguyễn Trăi ca tụng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

        Nguyễn Trăi ca tụng đương thời là thời Nghiêu Thuấn

        Nguyễn Trăi nói rằng ông chưa đền đáp được ơn vua  ...)

 

155)        Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ

158)        Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ 2

(Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu và tướng Thánh vương)

163)        Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

165)        Các vua Lê đều rất đẹp trai !

(Sử sách nước ta có nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông , Lê Tương Tông và các vua Lê khác ( những lời vu khống khủng khiếp, không tiền khoáng hậu !), lại có cả nhiều lời vu khống về tướng mạo các vua Lê. Do đó, tôi phải nghiên cứu xem các vua Lê tướng mạo như thế nào  ... và đi đến kết luận rằng các vua Lê rất đẹp trai  !, có thể là đẹp trai nhất, so với các triều đại ta và Tàu...)

 

c) Giải đáp nghi án:

15)         Ông Đinh Lễ và ông Lê Lễ , danh tướng của vua Lê Thái Tổ, là hai người khác nhau

124)        Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 ở Lỗi giang 4

              ( Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 4 )

121)        Giải đáp nghi án    Nguyễn Trăi_-_Trần Nguyên Hăn    ( Nghi án : Trần Nguyên Hăn là em cô cậu của Nguyễn Trăi hay là cháu Nguyễn Trăi ? )

8)           Giải đáp nghi án TrạngTŕnh_-_TrạngBùng

150)        Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 2      ( Trần Nguyên Hăn có thật sự mưu phản hay không ??? _-Dĩ nhiên là có ! ...)

129)        Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Ngọa Triều dâm dục quá độ nên ngồi không được, Đúng hay Sai ???

122)        Trần Trọng Kim nói rằng danh tướng Trần Hưng Đạo không thuộc địa lư, Đúng hay Sai ?

116)        Rất dễ giải thích chuyện bà Âu Cơ sanh 100 trứng nở ra 100 người con trai !

22)         Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Mẹ, Thiên thu 3: thất ngôn, 12 câu :

       Thiên thu chẳng thấy mẹ tươi cười

       Bởi lẽ người đời bạc tựa vôi

       Thiên thu kiếp kiếp con theo đuổi ...

 

b) Trăng mười sáu: thất ngôn, 8 câu :

Ṿ vơ không trung môt mảnh ngà

Tấm ḷng thô kệch rơ ... hồn ta !

Bài thơ này đă đăng trên Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

 

c) Nụ cười 9, thất ngôn, 4 câu : (Nụ cười Vua Lê Thái Tổ)

              Nụ cười  son đỏ , hoa hào mại ...

(son đỏ : Vua Lê Thái Tổ môi đỏ như son) ...

 

d) Hồ Quí Ly bị bắt ở núi Thiên Cầm

Dàn Bài :

I) Lời thề gượng gạo và gian xảo của Hồ Quí Ly

II) Nhà Trần bị diệt về tay Trần Nghệ Tông

III) Hồ Quí Ly theo vua Trần Duệ Tông đi đánh trận và khi nguy biến chẳng thèm cứu giúp vua

IV) Hồ Quí Ly giết vua Trần công thần nhà Trần

V) Hồ Quí Ly cướp ngôi vua và có khoảng một triệu quân

VI) Hồ Quí Ly ẩn náu ở thành Tây Đô

VII) Hồ Quí Ly chém đầu Ngụy Thức

VIII) Hồ Quí Ly lại bỏ thành Tây Đô mà chạy

IX) Hồ Quí Ly bị bắt ở núi Thiên Cầm, ư nghĩa của ‘Thiên Cầm’

X) Hồ Quí Ly bị giải về Tàu, bị đầy làm lính , nhưng không bị giết

XI) Luân lư của câu chuyện : nhân cách của Hồ Quí Ly, chính sách của vua Tàu, sự thiêng liêng ...

 

e) Vua Lê Thái Tông là Phật Tử thuần thành 

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

I) Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất dễ thấy : chỉ cần so sánh với Cảnh Thịnh nhà Tây Sơn

II) Vua Lê Thái Tông có hùng tài đại lược, hết ḷng với việc trị nước

III) Vua Lê Thái Tông lúc lên ngôi mới có 11 tuổi

IV) Việc đầu tiên Vua Lê Thái Tông tự quyết định lấy là mở hội Vu Lan

V) Vua Lê Thái Tông mở hội Vu Lan: vua là người nhân hiếu

VI) Vua Lê Thái Tông thỉnh các sư cầu đảo , mỗi khi có triệu chứng hạn hán

VII) Vua Lê Thái Tông xây chùa , vào triệu chứng hạn hán

VIII) Vua Lê Thái Tông ngự ở chùa Côn Sơn, lúc duyệt binh ở thành Chí Linh (rồi băng hà)

IX) Vua Lê Thái Tông là Phật Tử thuần thành

X) Lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư về Vua Lê Thái Tông và Phật giáo

 

g) Đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă !, tội ác lớn nhất của Gia Cát Lượng và cũng là một kế sách quân sự, một kế sách xấu xa và ... dở ẹt !!!

(Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao 2,   (là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng trung thần) : tội 1, tội 3 và tội 4 )

Dàn Bài :

V) Trở lại tội 1 của Gia Cát Lượng: từ đó, Gia Cát Lượng bị tước kiếm ấn

VI) Trở lại tội 1 của Gia Cát Lượng: mất thế ỷ giốc để chống Tào

VII) Tội 3 của Gia Cát Lượng: xúi LB ...

VIII) Liên hệ giữa tội 1 và tội 3 : một ‘kế sách’ quân sự

IX) Một  ‘kế sách’ quân sự xấu xa và ... dở ẹt !!!

X) Tội 4 của Gia Cát Lượng: chém đầu Mă Thốc

XI) Chém đầu Mă Thốc để chửa thẹn và để che giấu sự bất tài

XII) Chém đầu Mă Thốc => tàn nhẫn ; so sánh với cách cư xử của TàoTháo , Chu Công Cẩn

(C̣n Tiếp)

 

==============

 

Bài xưa, Xưa.-

 

Đây là những bài xưa hơn

 

Bấm vào  -- >               Bài Xưa 30   

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *