Bài Xưa 30 Trang Nhà LêAnhChí

www.LeAnhChi.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

____

 

*** Yêu cầu những vị , chép bài ở đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác giả và nguồn (Tác giả là Lê Anh Chí, Nguồn là Trang Nhà www.LeAnhChi.com) ***

________

*

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí  Tháng 3 - 2012

 

Cập nhật Tháng 3 - 2012:

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

77)         Tâm đọc (thơ của Hội-nguyên Lê Đ́nh Diên)

78)         Nụ cười 7

79)         Nụ cười 8

 

b) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

 

179)        Người quí phi thứ nh́ của Vua Lê Thái Tổ có lẽ là công chúa nhà Trần, Trần Trinh thục phi sinh cho Vua Lê Thái Tổ một người con gái, Trang Từ  công chúa ...

 

(Năm 1428, Vua Lê Thái Tổ có hai quí phi và một Chiêu Nghi. Người quí phi thứ nh́ của Vua Lê Thái Tổ, được  Đại Việt Sử Kư Toàn Thư gọi là Trịnh Thần phi, mẹ của Quốc vương Tư Tề. Nhưng Trịnh Thần phi , của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, cư xử không có vẻ ǵ là Trịnh Thần phi ; hơn nữa, theo một số thông tin trên mạng, Trịnh Thần phi đă tuẫn tiết từ lúc đầu khởi nghĩa.

V́ Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, ta có thể nghĩ rằng người quí phi thứ nh́ của Vua Lê Thái Tổ chẳng phải là Trịnh Thần phi và Đại Việt Sử Kư Toàn Thư đă bịa đặt ra sự kiện này để che giấu thân thế của người quí phi thứ nh́ này : bà có lẽ là công chúa nhà Trần, danh hiệu là Trinh thục phi , Trần Trinh thục phi sinh cho Vua Lê Thái Tổ một người con gái, Trang Từ  công chúa ...)

 

180)        Nguyễn Trăi không hề bị thất sủng , đời Vua Lê Thái Tổ , mà ngược lại ...

 

(Mấy mươi năm nay, mỗi lần tôi đọc về Nguyễn Trăi, tôi đều kinh ngạc, kinh ngạc v́ các các sử gia, nhà b́nh luận sử nuớc ta cứ bù lu bù loa la toáng lên rằng Nguyễn Trăi bị thất sủng ; có kẻ c̣n hỗn xược chửi bới mạt sát Vua Lê Thái Tổ thậm tệ. Lần hồi, tôi thấy lư do chính tại sao họ cứ nằng nặc nói rằng Nguyễn Trăi bị thất sủng, đó là : họ không hiểu danh chức nhà Lê, họ không hiểu chức vị nhà Lê. Ví dụ :

_-họ không hiểu rằng Học sĩ là chức quan tứ phẩm

_-họ không hiểu rằng Nhập Nội Hành Khiển là chức thân tín của vua

_-họ không hiểu danh chức Vinh Lộc Đại Phu   ...)

 

 

181)        Vua Lê Tương Tông rất khôi ngô tuấn tú không hề có tướng lợn 2

              (Phan Hy Tăng không hề (dám) nói rằng Vua Lê Tương Tông có tướng lợn. Vua Lê Tương Tông có hùng tài đại lược, không hề hoang dâm vô đạo  ...)

 

(Vua Lê Tương Tông không hề có tướng lợn, bởi lẽ dễ hiểu là Vua Lê Tương Tông rất đẹp trai ! ...Bài viết này trưng thêm một bằng chứng rằng Phan Hy Tăng, sứ nhà Minh, không hề (dám) nói rằng Vua Lê Tương Tông có tướng lợn. Ngoài ra, Vua Lê Tương Tông có hùng tài đại lược, do đó ta có thể quả quyết rằng Vua Lê Tương Tông không hề hoang dâm vô đạo  ...)

 

c) Phụ Lục :   Bài mới Kiến Tánh

 

 

B) Bài cũ chọn lọc

 

a) Giải đáp nghi án:

15)         Ông Đinh Lễ và ông Lê Lễ , danh tướng của vua Lê Thái Tổ, là hai người khác nhau

124)        Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 ở Lỗi giang 4

              ( Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 4 )

121)        Giải đáp nghi án    Nguyễn Trăi_-_Trần Nguyên Hăn    ( Nghi án : Trần Nguyên Hăn là em cô cậu của Nguyễn Trăi hay là cháu Nguyễn Trăi ? )

8)           Giải đáp nghi án TrạngTŕnh_-_TrạngBùng

150)        Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 2      ( Trần Nguyên Hăn có thật sự mưu phản hay không ??? _-Dĩ nhiên là có ! ...)

129)        Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Ngọa Triều dâm dục quá độ nên ngồi không được, Đúng hay Sai ???

122)        Trần Trọng Kim nói rằng danh tướng Trần Hưng Đạo không thuộc địa lư, Đúng hay Sai ?

116)        Rất dễ giải thích chuyện bà Âu Cơ sanh 100 trứng nở ra 100 người con trai !

22)         Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

 

b) Vua Lê Thái Tổ và Nguyễn Trăi

 

172)        Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương 2

              (Nguyễn Trăi không có tài quân sự, không có tài kinh bang tế thế, ông cũng tự nhận như thế, trong văn thơ của ông ...)

(Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương . Trong bài viết thứ 2 này, điểm chính là :

       _-Vua Lê Thái Tổ đă chứng tỏ tài dụng binh như thần của ngài, trước khi Nguyễn Trăi đến đầu quân

       _-Nguyễn Trăi cũng tự nhận không có tài kinh bang tế thế, trong văn thơ của ông)

 

173)        Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

(Các sử gia , nhà b́nh luận sử, nhà b́nh luận văn học sử , khi bàn về Nguyễn Trăi, đă giấu giếm rất nhiều về văn thơ của Nguyễn Trăi. Những điều ǵ  bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi ? _-Chính yếu là những điều hay về Vua Lê Thái Tổ, Vua Lê Thái Tông :

        Nguyễn Trăi gán danh hiệu Ngoạ Thần Long cho Vua Lê Thái Tổ

        Nguyễn Trăi ca tụng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

        Nguyễn Trăi ca tụng đương thời là thời Nghiêu Thuấn

        Nguyễn Trăi nói rằng ông chưa đền đáp được ơn vua  ...)

 

155)        Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ

158)        Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ 2

(Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu và tướng Thánh vương)

163)        Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

165)        Các vua Lê đều rất đẹp trai !

(Sử sách nước ta có nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông , Lê Tương Tông và các vua Lê khác ( những lời vu khống khủng khiếp, không tiền khoáng hậu !), lại có cả nhiều lời vu khống về tướng mạo các vua Lê. Do đó, tôi phải nghiên cứu xem các vua Lê tướng mạo như thế nào  ... và đi đến kết luận rằng các vua Lê rất đẹp trai  !, có thể là đẹp trai nhất, so với các triều đại ta và Tàu...)

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Tâm đọc : (gần giống) song thất lục bát, 9 câu :

      Người đời cày rung bng trâu
      Ta li đem bút thay trâu mà cày ...


b) Nụ cười 7, thất ngôn, 4 câu :

              Nụ cười tâm nở  hoa ngời tuyệt ...

 

c) Nụ cười 8, thất ngôn, 4 câu :

              Nụ cười như nở hoa trên đá ...

 

d) Người quí phi thứ nh́ của Vua Lê Thái Tổ có lẽ là công chúa nhà Trần, Trần Trinh thục phi sinh cho Vua Lê Thái Tổ một người con gái, Trang Từ  công chúa ...

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

I) Vua Lê Thái Tổ có hai quí phi và một Chiêu Nghi

II) Vua Lê Thái Tổ có chí hướng làm thánh vương

III) Trịnh Thần phi (của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư) cư xử không có vẻ ǵ là Trịnh Thần phi

IV) Trịnh Thần phi đă tuẫn tiết từ lúc đầu khởi nghĩa

V) Người quí phi thứ nh́ của Vua Lê Thái Tổ chẳng phải là Trịnh Thần phi

VI) Hoàng hậu nhà Trần, lánh nạn Hồ Quí Ly, đến lập sơn-trang-trại ở Nghệ Tĩnh

VII) Năm 1425, Vua Lê Thái Tổ vây thành Nghệ An, rồi gặp Hoàng hậu và công chúa nhà Trần

VIII) Công chúa nhà Trần trở thành Trinh thục phi

IX) Trần Trinh thục phi là con của Trần Duệ Tông hay Trần Nghệ Tông ?

                            (C̣n Tiếp)

 

e) Nguyễn Trăi không hề bị thất sủng (đời Vua Lê Thái Tổ), mà ngược lại ...

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

I) Học sĩ là chức quan tứ phẩm

II) Năm 1428, Nguyễn Trăi được phong hầu dù công lao rất ít

III) Nhắc lại : (Năm 1428,) chữ Trí tự là để phong cho quân nhân Thiết Đột

IV) Năm 1429, Nguyễn Trăi vẫn được làm Nhập Nội Hành Khiển dù Trần Nguyên Hăn làm phản

V) Nhập Nội Hành Khiển là chức thân tín của vua

VI) Năm 1431,  Nguyễn Trăi được thăng Vinh Lộc Đại Phu

VII) Nguyễn Trăi vẫn được trọng dụng dù Trần Nguyên Hăn làm phản

VIII) Nguyễn Trăi không hề bị thất sủng dù Trần Nguyên Hăn làm phản

 

 

g) Vua Lê Tương Tông rất khôi ngô tuấn tú không hề có tướng lợn 2

(Phan Hy Tăng không hề (dám) nói rằng Vua Lê Tương Tông có tướng lợn. Vua Lê Tương Tông có hùng tài đại lược, không hề hoang dâm vô đạo  ...)

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

X) Chu Nguyên Chương có tướng lợn

XI) Minh Thái Tổ có tướng lợn : hậu quả

XII) Phan Hy Tăng không hề (dám) nói rằng Vua Lê Tương Tông có tướng lợn.

XIII) Vua Lê Tương Tông có hùng tài đại lược

XIV) Vua Lê Tương Tông có hùng tài đại lược giống như Vua Lê Thái Tông

XV) Vua Lê Tương Tông không hề hoang dâm vô đạo  ...

XVI) Vua Lê Tương Tông cho Nguyễn Vũ được thi Đ́nh : các vua ngày xưa được quyền làm việc này

XVII) Hoàng Giáp Nguyễn Vũ pḥ vua, chịu chết cùng vua và bị ĐVSKTT bôi nhọ

                            (C̣n tiếp)

*

*

==== =

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí  Tết Nhâm Th́n 2012

 

Cập nhật Tết Nhâm Th́n:

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

73)         Mẹ, Thiên thu 2

74)         Chúc Tết 3

75)         Nụ cười 5

76)         Nụ cười 6

 

b) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

 

176)        «Mong đầu năm, cuối năm, giữa năm gặp may !»

 

177)        Người phụ nữ mà Vua Lê Thái Tông yêu thương nhất trên trần đời ... (chẳng phải là Nguyễn Thị Lộ)  

(Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương

Vua Lê Thái Tông là minh quân có hùng tài  đại lược, hết ḷng với việc trị nước. Cũng như những bậc anh tài trong thiên hạ, mối t́nh của vua với một phụ nữ là mối t́nh của vua với mẹ hiền. Đặc biệt là người mẹ hiền này,  mà Vua Lê Thái Tông yêu thương nhất trên trần đời, không phải là mẹ ruột của Vua ...

Đây là mối t́nh thiên thu của Thái Tông Văn Hoàng đế nhà Lê, vị minh

quân trẻ tuổi 'đức như vua Thuấn' ...)

 

178)        Nguyễn Trăi thưởng thức thanh lâu  

(Nguyễn Trăi đă từng thưởng thức thanh lâu, ông có bài thơ nói về việc này ! Đây là chuyện thường t́nh trong thiên hạ ! không phải là chuyện xấu xa mà cũng chẳng quan trọng. Nhưng lại thuộc vào những điều bị bưng bít về thơ Nguyễn Trăi. Đó là v́ những người tôn sùng Nguyễn Trăi, họ phê b́nh văn học sử và cưỡng từ đoạt lư, nhất định gán cho Nguyễn Trăi đức hạnh của thầy tu ...)

 

c) Phụ Lục :   Bài mới Kiến Tánh

 

B) Bài cũ chọn lọc

 

a) Chức vị ,Danh chức nhà Lê và nhà Trần :

156)        Chức Thái úy nhà Lê cao hơn Thái phó   _-nguợc lại với cơ cấu triều chính bên Tàu

159)        Chức Tả bộc xạ nhà Lê là chức chánh phó Văn thừa tướng _-Văn thừa tướng c̣n kém chức nguyên soái

170)        Nhập nội Đại tư mă và Nhập nội Đại đô đốc, nguyên soái nhà Lê

171)        Chức nguyên soái nhà Trần thực ra là ... Thượng tướng quân, chức Quốc Công Tiết Chế của Trần Hưng Đạo chỉ là nguyên soái tạm thời và không có quyền ra lịnh cho ông Thượng tướng (Trần Quang Khải)

22)         Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

77)         Bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Lê Thái Tổ _-cũng là bẩy vị đệ nhất công thần       ( Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Lê Sát, Lê Ngân, Nguyễn Lư, Lê văn Linh và Bùi Quốc Hưng )

139)        Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp 3, c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 3        ( Đánh Tân B́nh Thuận Hóa, Doăn Nỗ làm chánh tướng, Trần Nguyên Hăn chẳng hề được phong làm Tư đồ... Băng Hồ di sự lục (Nguyễn Trăi) )

167)        B́nh Chương , tức B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự , Tể Tướng nhà Lê

 

168)        ‘Phong’ Nguyễn Trăi làm công thần đệ nhất về văn, Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử nhà Lê, Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử

 

166)        Trần Hưng Đạo chưa từng làm  Thái sư, Thái úy,Tướng quốc, cho đến chưa từng làm Tư đồ, ông chỉ là Nguyên soái tạm thời trong hai cuộc chiến mà thôi

104)        Ông Trần Quang Khải là người Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông chớ chẳng phải Trần Hưng Đạo. Lư do ? _-Rất giản dị !

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Mẹ, Thiên thu 2: thất ngôn, 12 câu :

       Thiên thu bỗng chốc mẹ tươi cười

       Trong giấc mộng vàng, bát ngát nơi ...

b) Chúc Tết 3 : lục bát, 8 câu :

              Một là chúc Phúc sâu dầy

       Hai là Lộc Thọ  vui vầy tháng năm ...

c) Nụ cười 5: thất ngôn, 4 câu :

              Nụ cười như thể tâm đài các ...

d) Nụ cười 6: thất ngôn, 4 câu :

              Nụ hoa trên đá, hoa mây ngọc ...

 

e) Người phụ nữ mà Vua Lê Thái Tông yêu thương nhất trên trần đời ... (chẳng phải là Nguyễn Thị Lộ)

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

I) Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất dễ thấy : chỉ cần so sánh với Cảnh Thịnh nhà Tây Sơn

II) Vua Lê Thái Tông có hùng tài đại lược, hết ḷng với việc trị nước

III) Mẹ ruột của Vua Lê Thái Tông là chánh thất

IV) Người d́ ghẻ thân yêu của Vua Lê Thái Tông

V) Vua Lê Thái Tông truy tặng mẹ hiền (d́ ghẻ) làm nguyên phi

VI) Vua Lê Thái Tông truy tặng mẹ hiền (d́ ghẻ) làm Hoàng thái phi

VII) Vua Lê Thái Tông thuở ấu thơ vẫn được hưởng t́nh mẫu tử

VIII) Vua Lê Thái Tông tuổi trời ngắn ngủi, Thương thay !

 

g) Nguyễn Trăi thưởng thức thanh lâu

Dàn Bài :

I) Quản Trọng sáng chế ra thanh lâu

II) Thi nhân Việt Nam và kỹ nữ: 'Lời kỹ nữ' của Xuân Diệu

III) Thi nhân Việt Nam và kỹ nữ: 'Bên sông đưa khách' của Thế Lữ

IV) Thi nhân Việt Nam và kỹ nữ : Truyện Kiều của Nguyễn Du

V) Thái độ quái đản của người Tây Phương đối với kỹ nữ

VI) Nguyễn Trăi thưởng thức thanh lâu

VII) Nguyễn Trăi thưởng thức thanh lâu  : chuyện thường t́nh trong thiên hạ !! Nguyễn Trăi chẳng phải là thầy tu

 

*

====

*

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí đầu tháng 12-2011

 

Cập nhật đầu tháng 12-2011  :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

70)         Mẹ, Thiên thu

71)         Nụ cười 3

72)        Nụ cười 4

 

b) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

 

174)        Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ 3

(Theo chân dung vua ta (mới được đưa lên mạng tháng 8-2011), Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu , rất uy vũ mà rất thiện lương, thân thiện, ân cần ... )

 

(Bài 1 đă nói về tướng làm vua, tướng đại soái và tướng thông minh tuyệt thế của Vua Lê Thái Tổ. Bài 2 đi đến kết luận : Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu và tướng Thánh vương .

Rất may có chân dung vua Lê (h́nh vẽ), mới được đưa lên mạng vào tháng 8-2011, Bài viết này coi tướng Vua Lê Thái Tổ theo chân dung của vua ta và nhận thấy :

_-Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu , rất uy vũ mà rất thiện lương, thân thiện, ân cần ...

_-Vua Lê Thái Tổ có phúc tướng tươi đẹp: làm vua th́ đem lại thái b́nh thịnh trị hạnh phúc cho dân tộc

_-Vua Lê Thái Tổ môi đỏ như son (tướng tốt này không có ghi trong sử sách)

Dĩ nhiên là chân dung h́nh vẽ không thể diễn tả được hết  tướng mạo của vua ta ...  )

 

175)        Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương 3

(Nguyễn Trăi cũng tự nhận không có tài kinh bang tế thế, trong văn thơ của ông (tiếp theo) ... )

(Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương . Trong bài viết thứ 3 này, điểm chính là :

_-Nguyễn Trăi cũng tự nhận không có tài kinh bang tế thế, trong văn thơ của ông (tiếp theo)

_-Nguyễn Trăi chẳng có mưu chước ǵ làm cho Quốc phú binh cường

_-Nguyễn Trăi cũng tự nhận rằng ông chỉ là một nho thần

_-Nguyễn Trăi ước ao có thể đền đáp ơn vua

_-Nguyễn Trăi chưa từng được cầm quân đánh một trận nào, ngược lại với  Lê văn Linh , Bùi Quốc Hưng

Ngoài ra, phân tích văn thơ của ông , ta có thể thấy rằng Nguyễn Trăi là người thành thật, yêu dân và trung thần

 

 

B) Bài cũ chọn lọc

 

a) những bài được đọc nhiều nhất , trong 6 tháng qua  :

48)         ‘‘Gia Cát Lượng đốt Tư Mă Ư ở hang Hồ Lô’’ là chuyện Xạo !

108)        Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao, là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng trung thần

( Tội ác lớn nhất của Gia Cát Lượng: đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă, Tội 2: . . . )

55)         Thân thế anh em Tây Sơn: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ

              ( Tại sao Ông Trần Trọng Kim  lại lầm tưởng rằng Nguyễn Lữ là anh Nguyễn Huệ      Giải thích việc Nguyễn Huệ vây thành Qui Nhơn )

58)         Từ lời thề rỗng tuếch của Lưu Bang đến hai lời thề vô cùng chân thành của vua Lê Thái Tổ (lời thề Lũng Nhai và lời thề cất trong rương vàng)

lg1)         Gia Phả họ Lê làng Nhân Mục (Hạ-đ́nh), Lược thuật

115)        Lệ Chi Viên, Phá án : Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .      Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

9)           Tôi đối câu  "Da trắng vỗ b́ bạch"

129)        Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Ngọa Triều dâm dục quá độ nên ngồi không được, Đúng hay Sai ???

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

ml1)        Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

36)         Kế Không Thành của Gia Cát Lượng là chuyện Xạo !

62)         Tây Thi nhăn mặt, Quan Công lạy Phí Thi, Liễu Hạ Huệ ôm người đẹp

 

65)         Người thuyết phục được Tôn Quyền chống Tào là Lỗ Túc, chẳng phải Gia Cát Lượng

              ( Lỗ Túc nói : ‘‘bọn Túc này đều có thể hàng Tào, riêng Chúa công không thể hàng Tào’’ )

73)        Văn tự ‘‘Lưu Bị mượn Kinh Châu’’ là một hiệp ước, là chiến thắng ngoại giao lớn lao của Lỗ Túc

80)         Lư do vua Lê Thái Tổ truyền ngôi cho Nguyên Long.   Thật giản dị !

44)         Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương

135)        Mẹ của Từ Nguyên Trực không hề tự tử

(Như mọi lần, tôi dùng ngay những ‘sự kiện’ đưa ra bởi La Quán Trung để chứng minh rằng La Quán Trung đă Xạo hết chỗ nói !)

 

b) một số đề tài quan trọng  :

             Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

              Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

139)        Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp 3, c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 3        ( Đánh Tân B́nh Thuận Hóa, Doăn Nỗ làm chánh tướng, Trần Nguyên Hăn chẳng hề được phong làm Tư đồ... Băng Hồ di sự lục (Nguyễn Trăi) )

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

77)         Bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Lê Thái Tổ _-cũng là bẩy vị đệ nhất công thần       ( Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Lê Sát, Lê Ngân, Nguyễn Lư, Lê văn Linh và Bùi Quốc Hưng )

 

Thơ   :    Ép Thơ  ; Sắc Thu  ;       Hoa Mộng  ;           Sắc Thu 2 ;     Đón Thu  ;           Khuynh Thành  ;         Hồn t́nh mơ  ;        Bài thơ thứ  ;         Chiếc thư  ;    Ngọa Thần Long  ; Yêu Kiều  ;        Nước hồ  ;              Yêu  ;            Đợi  ;          Tiếng Thác ;    Thu Tàn  ;       Ngọa Thần Long 4  ;        Sầu Đông 1  ;         ;        Tranh Tố Nữ  ;       Giọt mưa bay  ;       Dẹp giặc đề thơ    ;

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Mẹ, Thiên thu: thất ngôn, 12 câu :

       Thiên thu chẳng thấy mẹ tươi cười

       Ngán ngẫm người đời bạc tựa vôi ...

 

b) Nụ cười 3: thất ngôn, 4 câu :

              Nụ cười rạng rỡ thơ và nhạc ...

 

c) Nụ cười 4: thất ngôn, 4 câu :

              Nụ cười tô thắm đời thanh đạm ...

 

d) Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ 3

(Theo chân dung vua ta (mới được đưa lên mạng tháng 8-2011), Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu , rất uy vũ mà rất thiện lương, thân thiện, ân cần ...)

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn coi tướng sai

XVII) Chân dung Vua Lê Thái Tổ (mới được đưa lên mạng vào tháng 8-2011)

XVIII) Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu

XIX) Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu , rất uy vũ mà mi thanh mục tú

XX) Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu , rất uy vũ mà rất thiện lương, thân thiện, ân cần ...

XXI) Vua Lê Thái Tổ có phúc tướng : làm vua th́ đem lại thái b́nh thịnh trị hạnh phúc cho dân tộc

XXII) Vua Lê Thái Tổ môi đỏ như son

XXIII) Vua Lê Thái Tổ không hề có tướng mạo gớm ghiếc của Việt vương Câu Tiễn

XXIV) Không thấy có điểm khiếm khuyết nào về tướng mũi của Vua Lê Thái Tổ

XXV) Vua Lê Thái Tổ và các vua Lê rất đẹp trai !

 

e) Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương 3

 (Nguyễn Trăi cũng tự nhận không có tài kinh bang tế thế, trong văn thơ của ông (tiếp theo) ...)

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Bài thơ Trần T́nh I

XXII) Nguyễn Trăi cũng tự nhận không có tài kinh bang tế thế, trong văn thơ của ông (tiếp theo)

XXIII) Nguyễn Trăi chẳng có mưu chước ǵ làm cho Quốc phú binh cường

XXIV) Nguyễn Trăi cũng tự nhận rằng ông chỉ là một nho thần

XXV) Nguyễn Trăi ước ao có thể đền đáp ơn vua

XXVI) Phụ Lục : Nguyễn Trăi là người thành thật, yêu dân và trung thần

XXVII) Nguyễn Trăi chưa từng được cầm quân đánh một trận nào, ngược lại với  Lê văn Linh , Bùi Quốc Hưng

                                    (C̣n tiếp)

*

===========

 

Bài xưa, Xưa.-

 

Đây là những bài xưa hơn

 

Bấm vào  -- >        Bài Xưa 29

 

*

===========

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *