Bài Xưa 29 Trang Nhà LêAnhChí

www.LeAnhChi.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

____

 

*** Yêu cầu những vị , chép bài ở đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác giả và nguồn (Tác giả là Lê Anh Chí, Nguồn là Trang Nhà www.LeAnhChi.com) ***

________

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí đầu tháng 8-2011 (vào khoảng ngày 30-7-2011)

 

Cập nhật đầu tháng 8-2011  (vào khoảng ngày 30-7-2011):

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

68)         Hải ngoại, tâm sầu

69)         Nụ cười 2

 

b) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

 

172)        Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương 2

              (Nguyễn Trăi không có tài quân sự, không có tài kinh bang tế thế, ông cũng tự nhận như thế, trong văn thơ của ông ...)

(Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương . Trong bài viết thứ 2 này, điểm chính là :

       _-Vua Lê Thái Tổ đă chứng tỏ tài dụng binh như thần của ngài, trước khi Nguyễn Trăi đến đầu quân

       _-Nguyễn Trăi cũng tự nhận không có tài kinh bang tế thế, trong văn thơ của ông)

 

173)        Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

(Các sử gia , nhà b́nh luận sử, nhà b́nh luận văn học sử , khi bàn về Nguyễn Trăi , đă giấu giếm rất nhiều về văn thơ của Nguyễn Trăi. Những điều ǵ  bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi ? _-Chính yếu là những điều hay về Vua Lê Thái Tổ, Vua Lê Thái Tông :

        Nguyễn Trăi gán danh hiệu Ngoạ Thần Long cho Vua Lê Thái Tổ

        Nguyễn Trăi ca tụng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

        Nguyễn Trăi ca tụng đương thời là thời Nghiêu Thuấn

        Nguyễn Trăi nói rằng ông chưa đền đáp được ơn vua  ...)

 

 

B) Bài cũ chọn lọc

 

a) Chức vị ,Danh chức nhà Lê và nhà Trần :

156)        Chức Thái úy nhà Lê cao hơn Thái phó   _-nguợc lại với cơ cấu triều chính bên Tàu

159)        Chức Tả bộc xạ nhà Lê là chức chánh phó Văn thừa tướng _-Văn thừa tướng c̣n kém chức nguyên soái

170)        Nhập nội Đại tư mă và Nhập nội Đại đô đốc, nguyên soái nhà Lê

171)        Chức nguyên soái nhà Trần thực ra là ... Thượng tướng quân, chức Quốc Công Tiết Chế của Trần Hưng Đạo chỉ là nguyên soái tạm thời và không có quyền ra lịnh cho ông Thượng tướng (Trần Quang Khải)

22)         Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

77)         Bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Lê Thái Tổ _-cũng là bẩy vị đệ nhất công thần       ( Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Lê Sát, Lê Ngân, Nguyễn Lư, Lê văn Linh và Bùi Quốc Hưng )

139)        Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp 3, c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 3        ( Đánh Tân B́nh Thuận Hóa, Doăn Nỗ làm chánh tướng, Trần Nguyên Hăn chẳng hề được phong làm Tư đồ... Băng Hồ di sự lục (Nguyễn Trăi) )

167)        B́nh Chương , tức B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự , Tể Tướng nhà Lê

 

168)        ‘Phong’ Nguyễn Trăi làm công thần đệ nhất về văn, Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử nhà Lê, Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử

 

166)        Trần Hưng Đạo chưa từng làm  Thái sư, Thái úy,Tướng quốc, cho đến chưa từng làm Tư đồ, ông chỉ là Nguyên soái tạm thời trong hai cuộc chiến mà thôi

104)        Ông Trần Quang Khải là người Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông chớ chẳng phải Trần Hưng Đạo. Lư do ? _-Rất giản dị !

 

b) một số đề tài quan trọng  :

      Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

       Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

 

d) Thơ   :

       Hoa Vạn Xuân      Mưa dài  ;       Mưa  ;        Chiều hôm trước  ;           Ngày Một Ngày  ;           Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ ;      Cánh mơ ;        Đường Gặp Gỡ   ;  Ngọa Thần Long 7   ;        Trăng diễm  ;

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Hải ngoại, tâm sầu : thất ngôn, 8 câu :

              Hải ngoại, tâm sầu, sầu thế kỷ  !

              Tranh hơi, tranh sắc, cơi dư hương  ...

b) Nụ cười 2: thất ngôn, 4 câu :

              Nụ cười nở nhụy hoa huyền diệu …

 

c) Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương 2

(Nguyễn Trăi không có tài quân sự, không có tài kinh bang tế thế, ông cũng tự nhận như thế, trong văn thơ của ông ...)

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

[A] Tổng hợp bài trước

XIV) Nguyễn Trăi làm quan lớn cho nhà Hồ và nhà Hồ bị mất nước dễ dàng

XV) Nguyễn Trăi là thư sinh đi lập công danh, Chỉ giữ việc văn thư cho vua Lê, Nguyễn Trăi đầu quân năm 1423

XVI) Văn ban đệ nhất công thần là Lê văn Linh, Nguyễn Trăi là công thần bậc thấp, B́nh Ngô Sách chỉ là lư thuyết !

XVII) Nhập nội Hành khiển ... Nguyễn Trăi ngồi ở tầng dưới hành dinh Bồ Đề, Chức vụ dưới các đại công thần nhiều bực, Quan phục hầu là tước hầu áp chót

XVIII) Nguyễn Trăi chẳng phải là quân sư, chẳng phải là Gia Cát Lượng

 

[B] Những sự kiện , lư luận ‘mới’ trong bài này

XIX) Nguyễn Trăi đến đầu quân ở Lỗi giang năm 1423, có công lao rất ít

XX) Vua Lê Thái Tổ đă chứng tỏ tài dụng binh như thần của ngài, trước khi Nguyễn Trăi đến đầu quân

XXI) Nguyễn Trăi cũng tự nhận không có tài kinh bang tế thế, trong văn thơ của ông

                                    (C̣n tiếp)

 

d) Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

 

I) Nguyễn Trăi gán danh hiệu Ngoạ Thần Long cho Vua Lê Thái Tổ

II) Nguyễn Trăi ca tụng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

III) Nguyễn Trăi ca tụng đương thời là thời Nghiêu Thuấn

IV) Nguyễn Trăi nói rằng ông chưa đền đáp được ơn vua

                     (C̣n tiếp)

 

*

================*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí đầu tháng 4-2011

 

Cập nhật đầu tháng 4-2011 :

 

A) Bài Mới

 

a) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

 

170)        Nhập nội Đại tư mă và Nhập nội Đại đô đốc, nguyên soái nhà Lê

(Nhà Lê dùng Nhập nội Đại tư mă và Nhập nội Đại đô đốc làm nguyên soái . Hai chức danh rất long trọng Đại tư mă và Đại đô đốc này đều có mặt thời Tam Quốc; riêng Đại tư mă th́: các lănh chúa thời Tam Quốc đều tự xưng là Đại tư mă và nước Tề thời Đông Châu dùng Đại tư mă làm nguyên soái

Đời Vua Lê Thái Tổ và mấy năm đầu đời Vua Lê Thái Tông , Nhập nội Đại tư mă là nguyên soái . Từ năm 1437, Nhập nội (Đại) Đô đốc là nguyên soái nhà Lê ...)

 

171)        Chức nguyên soái nhà Trần thực ra là ... Thượng tướng quân, chức Quốc Công Tiết Chế của Trần Hưng Đạo chỉ là nguyên soái tạm thời và không có quyền ra lịnh cho ông Thượng tướng (Trần Quang Khải)

 

(Sử gia, người đọc sử nước ta thường tưởng lầm rằng Tiết Chế là nguyên soái nhà Trần và Trần Hưng Đạo làm Tiết Chế, (Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược cũng viết lầm rằng Trần Hưng Đạo làm Tiết Chế)

Thực ra, thời nhà Trần không hề có chức danh Tiết Chế !    bởi lẽ dễ hiểu là ‘Tiết Chế’ là động từ , chẳng phải là danh từ , do đó chẳng thể làm chức danh được  !

Trần Hưng Đạo chẳng phải là Tiết Chế mà là Quốc Công Tiết Chế (trong hai cuộc chiến), tức là, làm ông Quốc Công có quyền Tiết Chế (đến một giới hạn nào đó) ; Quốc Công là chức tước vị mơ hồ và chẳng phải là một Chức vị trong quân ngũ

Chức nguyên soái nhà Trần thực ra là ... Thượng tướng quân, và Trần Quang Khải là nguyên soái (và tướng quốc) nhà Trần trong một thời gian rất lâu, rất lâu ...) Thượng tướng quân !

 

 

B) Bài cũ chọn lọc

 

a) Chức vị ,Danh chức nhà Lê:

156)        Chức Thái úy nhà Lê cao hơn Thái phó   _-nguợc lại với cơ cấu triều chính bên Tàu

159)        Chức Tả bộc xạ nhà Lê là chức chánh phó Văn thừa tướng _-Văn thừa tướng c̣n kém chức nguyên soái

22)         Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

77)         Bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Lê Thái Tổ _-cũng là bẩy vị đệ nhất công thần       ( Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Lê Sát, Lê Ngân, Nguyễn Lư, Lê văn Linh và Bùi Quốc Hưng )

139)        Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp 3, c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 3        ( Đánh Tân B́nh Thuận Hóa, Doăn Nỗ làm chánh tướng, Trần Nguyên Hăn chẳng hề được phong làm Tư đồ... Băng Hồ di sự lục (Nguyễn Trăi) )

 

b) Giải đáp nghi án:

129)        Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Ngọa Triều dâm dục quá độ nên ngồi không được, Đúng hay Sai ???

124)        Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 ở Lỗi giang 4

              ( Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 4 )

121)        Giải đáp nghi án    Nguyễn Trăi_-_Trần Nguyên Hăn    ( Nghi án : Trần Nguyên Hăn là em cô cậu của Nguyễn Trăi hay là cháu Nguyễn Trăi ? )

8)           Giải đáp nghi án TrạngTŕnh_-_TrạngBùng

150)        Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 2      ( Trần Nguyên Hăn có thật sự mưu phản hay không ??? _-Dĩ nhiên là có ! ...)

104)        Ông Trần Quang Khải là người Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông chớ chẳng phải Trần Hưng Đạo. Lư do ? _-Rất giản dị !

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

113)        Đinh Tiên Hoàng có thể có 1 triệu quân hay không ?   Câu trả lời bất ngờ và lư thú : Có thể !   _-ngược lại với lời phê b́nh của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

 

c) Phá án Lệ Chi Viên

115)        Lệ Chi Viên, Phá án : Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .      Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

(Lệ Chi Viên !

Lệ Chi Viên là nơi Vua Lê Thái Tông , vị minh quân trẻ tuổi ‘đức như vua Thuấn’, th́nh ĺnh băng hà. (Vũ Quỳnh , sử gia nhà Lê chính thống , nói rằng Vua Lê Thái Tông thông minh trí dũng, c̣n vượt lên trên cả những vua anh minh đời xưa và có đức của vua Thuấn)

Nhưng Lệ Chi Viên chỉ là nơi vua Lê Thái Tông băng. Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi. Bởi lẽ dễ hiểu là Nguyễn Trăi bị tội giết vua, chớ chẳng phải Nguyễn Thị Lộ. Nơi Lệ Chi Viên , vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ (cũng như vua không hề thức suốt đêm với bất kỳ ai) bởi lẽ dễ hiểu là hôm ấy, trước khi đêm về, vua Lê Thái Tông đă ra người thiên cổ (Thương thay !)

 . . . Bài viết này trả lại được danh tiết cho minh quân Lê Thái Tông và Lễ nghi Học sĩ Nguyễn Thị Lộ .)

       Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

 

d) Vua Lê Thái Tổ cấp ruộng cho dân chúng

132)        Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng,    một lư do chính yếu để các sử gia nhà Lê chính thống nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

(Những bài ‘Vua Lê Thái Tổ cấp ruộng cho dân chúng’ ở phần cuối của mục lục.)

 

e) Trần Trọng Kim , những sai lầm, nhiều sai lầm:

157)        Trần Trọng Kim nói rằng nhà Minh cho 5000 quân đưa Trần Thiêm B́nh về nước,   Sai  !

129)        Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Ngọa Triều dâm dục quá độ nên ngồi không được, Đúng hay Sai ???

122)        Trần Trọng Kim nói rằng danh tướng Trần Hưng Đạo không thuộc địa lư, Đúng hay Sai ?

145)        Sử gia Trần Trọng Kim không hiểu không biết vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần như thế nào

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

 

Thơ   :    Mưa dài  ;       Mưa  ;     Chiều hôm trước  ;             Ngày Một Ngày  ;           Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ  ;    Cánh mơ   ;    Đường Gặp Gỡ   ;  Ngọa Thần Long 7   ;     Trăng diễm  ;

 

g) một số đề tài quan trọng  :

      Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

       Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

       Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Nhập nội Đại tư mă và Nhập nội Đại đô đốc, nguyên soái nhà Lê

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

I) Thời Tam Quốc, chức nguyên soái là Đại tướng quân, Đại tư mă và Đại đô đốc

II) Nhà Lê : Đại tướng quân, Thượng tướng quân    danh chức, chẳng phải thực chức

III) Năm 1427, Nhập nội Đại tư mă Lưu Nhân Chú

IV) Năm 1428, Nhập nội Đại tư mă B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự Lưu Nhân Chú

V) Năm 1437, Đại tư mă (?) Lê văn An và Đại tư mă (?) Lê Ngân (đời Lê Thái Tông)

VI) Năm 1437, Nhập nội Đại đô đốc B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự Lê Ngân (đời Lê Thái Tông)

VII) Nhập nội Đô đốc Đ́nh thượng hầu Lê Khôi

VIII) Nhập nội Đô đốc Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích

IX) Từ năm 1437, Nhập nội (Đại) Đô đốc là nguyên soái nhà Lê

 

 

b) Chức nguyên soái nhà Trần thực ra là ... Thượng tướng quân, chức Quốc Công Tiết Chế của Trần Hưng Đạo chỉ là nguyên soái tạm thời và không có quyền ra lịnh cho ông Thượng tướng

Dàn Bài :

I) Thời Tam Quốc, chức nguyên soái là Đại tướng quân, Đại tư mă và Đại đô đốc

II) Chức Phiêu kỵ Đại tướng quân nhà Trần

III) Chức nguyên soái nhà Trần thực ra là ... Thượng tướng quân    (Thượng tướng quân là Đại tướng quân thăng lên một cấp)

IV) Triều vua Trần Nhân Tông, Trần Quang Khải là Thượng Tướng Thái Sư

V) Trần Hưng Đạo làm Quốc Công Tiết Chế chớ chẳng phải là Tiết Chế

VI) Quốc Công Tiết Chế không có quyền ra lịnh cho ông Thượng tướng (Trần Quang Khải)

VII) Trở lại đề mục  :  Cuộc đời làm quan khổ nhục của ông Trần Quốc Tuấn  (‘hầu tắm’ Trần Quang Khải !)

VIII) Nguyên soái cuối cùng của nhà Trần   : Thượng tướng quân  Trần Khát Chân

 

*

================

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí đầu tháng 3-2011

 

Cập nhật đầu tháng 3-2011 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

67)         Hoa Vạn Xuân

 

b) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

 

167)        B́nh Chương , tức B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự , Tể Tướng nhà Lê

(B́nh Chương , tức B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự , là chức Tể Tướng nhà Lê   ; tôi đă nói đến việc này nhiều lần, ở đây , viết lại thành một bài, v́ tầm quan trọng của chi tiết sự kiện lịch sử này.

Đáng lẽ ra từ 60 năm nay, mọi cuốn sách giáo khoa về sử ở tŕnh độ trung học phải nói đến chi tiết sự kiện lịch sử này   ; không biết chi tiết sự kiện lịch sử này, th́ làm sao hiểu được sử nhà Lê  ???

Không những thế, tôi có cảm tưởng rằng hầu hết các sử gia, nhà b́nh luận sử nước ta không biết rằng B́nh Chương là Tể Tướng. Quái đản thay  ! ...)

 

168)        ‘Phong’ Nguyễn Trăi làm công thần đệ nhất về văn, Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử nhà Lê, Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử

(Rất nhiều người Việt, mỗi khi nói về Vua Lê Thái Tổ , là họ mạt sát vua ta thậm tệ, mặc dù họ chẳng biết ǵ nhiều về sử nước ta...Nguyên do chính là ví họ tin lời Trần Trọng Kim trong VNSL : lầm tưởng rằng Nguyễn Trăi và Trần Nguyên Hăn là người đại công thần nhà Lê, lầm tưởng rằng họ bị vu oan, bị giết hại. Không những thế, Trần Trọng Kim c̣n có những lời phê có mục đích gieo vào ḷng độc giả ḷng oán hận (sâu xa) Vua Lê Thái Tổ , và họ tin những lời phê này của Trần Trọng Kim

Mấu chốt căn bản của sự việc là :

       Trần Trọng Kim đă ngang nhiên phong’ Nguyễn Trăi làm công thần đệ nhất về văn,

       trong khi Nguyễn Trăi là công thần bậc thấp

Trần Trọng Kim đă không tôn trọng sự thật, đă cố t́nh viết sai lịch sử nhà Lê ...)

 

169)        Vua Trần Nhân Tông ám toán giết hại kẻ đầu hàng (bọn quân tướng Ô Mă Nhi)   : Trần Nhân Tông chẳng phải là Đại trượng phu

 

c) Bài cũ c̣n mới :

155)        Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ

158)        Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ 2

(Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu và tướng Thánh vương)

163)        Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

165)        Các vua Lê đều rất đẹp trai !

(Sử sách nước ta có nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông , Lê Tương Tông và các vua Lê khác ( những lời vu khống khủng khiếp, không tiền khoáng hậu !), lại có cả nhiều lời vu khống về tướng mạo các vua Lê. Do đó, tôi phải nghiên cứu xem các vua Lê tướng mạo như thế nào  ... và đi đến kết luận rằng các vua Lê rất đẹp trai  !, có thể là đẹp trai nhất, so với các triều đại ta và Tàu...)

166)        Trần Hưng Đạo chưa từng làm  Thái sư, Thái úy,Tướng quốc, cho đến chưa từng làm Tư đồ, ông chỉ là Nguyên soái tạm thời trong hai cuộc chiến mà thôi

(Rất nhiều người đọc sử sách (nhất là nếu chỉ đọc Việt Nam Sử Lược), tưởng rằng Trần Hưng Đạo làm Tướng Quốc, và Nguyên soái . Sự thực, suốt đời Trần Hưng Đạo, ông chưa từng làm Thái sư, Thái úy, Tướng Quốc, chỉ làm Nguyên soái tạm thời trong hai cuộc chiến mà thôi. Tôi đă nêu ra sự kiện này trong

104)        Ông Trần Quang Khải là người Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông chớ chẳng phải Trần Hưng Đạo. Lư do ? _-Rất giản dị !

Bài viết này tập trung vào Trần Hưng Đạo, có thêm một số sự kiện quan trọng khác :

_-Suốt đời Trần Hưng Đạo, ông chưa từng làm Tư đồ

_-Cuộc đời làm quan ‘khổ nhục’ của Trần Quốc Tuấn  (!!!))

 

 

d) Thơ cũ c̣n mới :

66)  Dáng Thơ               64)      Tiếng khua         65)         Màu Thu

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Hoa Vạn Xuân: thất ngôn, 12 câu :

       Lại thấy thềm vườn rạng rỡ hoa,

       Mùa xuân đă nở, nở la đà

       Mùa xuân đă nở, thềm xuân thắm ...

 

b) B́nh Chương , tức B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự , Tể Tướng nhà Lê

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

 

I) B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự là Tể Tướng (hay Tướng Quốc hay Thừa Tướng)

II) Nhà Lê dùng chữ Tể Tướng thay v́ Tướng Quốc hay Thừa Tướng

III) B́nh chương Lê Thạch (1418-1421)

IV) B́nh chương Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Lê Sát (thời Vua Lê Thái Tổ)

V) B́nh chương Lê Ngân

VI) B́nh chương Trịnh Khả, Lê Thụ, Nguyễn Thận

VII) B́nh chương Trần Lựu

VIII) B́nh chương Đinh Liệt, Nguyễn Xí

IX) Các vơ tướng công thần của Vua Lê Thái Tổ  đă cứu nước, giữ nước, xây dựng đất nước suốt 40 năm sau khi Vua Lê Thái Tổ băng hà

 

c) ‘Phong’ Nguyễn Trăi làm công thần đệ nhất về văn, Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử nhà Lê, Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

 

I) Trần Trọng Kim ‘phong’ Nguyễn Trăi làm công thần đệ nhất về văn

II) Văn ban đệ nhất công thần là Lê văn Linh, đệ nhị là Bùi Quốc Hưng, đệ tamNguyễn nhữ Lăm

III) Nguyễn Trăi là công thần bậc thấp, công thần thứ 80-93

IV) Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 ở Lỗi Giang, có công lao rất ít...

V) Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử nhà Lê

VI) Trần Trọng Kim buộc tội (vu khống) vua Lê Thái Tổ là ‘hay đa nghi chém giết công thần tỉ như Trần Nguyên Hăn, Phạm Văn Xảo

VII) Lời chú thích ác ôn của Trần Trọng Kim trong VNSL

VIII) Mục đích của Trần Trọng Kim : cố t́nh dè bỉu , hạ bệ Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông và tôn vinh Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn

                                    (C̣n Tiếp)

 

d) Vua Trần Nhân Tông ám toán giết hại kẻ đầu hàng (bọn quân tướng Ô Mă Nhi)   : Trần Nhân Tông chẳng phải là Đại trượng phu

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Lời luận của Tŕnh Dục về Đại trượng phu trong thiên hạ

I) Lược truyện

II) Giết hại kẻ đầu hàng (bọn quân tướng Ô Mă Nhi) , Trần Nhân Tông chẳng phải là Đại trượng phu

III) Lời phê của vua Tự Đức   : bất nhân phi nghĩa (!!!)

IV) Trần Trọng Kim biểu đồng t́nh với lời phê của vua Tự Đức (!!!)

V) Việc giết hại kẻ đầu hàng của Trần Nhân Tông làm cuộc khởi nghĩa Lam Sơn kéo dài thêm gần hai năm

*

===========

 

Bài xưa, Xưa.-

 

Đây là những bài xưa hơn

 

Bấm vào  -- >        Bài Xưa 28

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

      Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *