Bài Xưa 28 Trang Nhà LêAnhChí

www.LeAnhChi.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

____

 

*** Yêu cầu những vị , chép bài ở đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác giả và nguồn (Tác giả là Lê Anh Chí, Nguồn là Trang Nhà www.LeAnhChi.com) ***

________

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí đầu tháng 12-2010

 

Cập nhật đầu tháng 12-2010 :

 

A) Bài Mới

 

a) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

 

165)       Các vua Lê đều rất đẹp trai !

(Sử sách nước ta có nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông , Lê Tương Tông và các vua Lê khác ( những lời vu khống khủng khiếp, không tiền khoáng hậu !), lại có cả nhiều lời vu khống về tướng mạo các vua Lê. Do đó, tôi phải nghiên cứu xem các vua Lê tướng mạo như thế nào  ... và đi đến kết luận rằng các vua Lê rất đẹp trai  !, có thể là đẹp trai nhất, so với các triều đại ta và Tàu...)

 

166)       Trần Hưng Đạo chưa từng làm  Thái sư, Thái úy,Tướng quốc, cho đến chưa từng làm Tư đ, ông chNguyên soái tạm thời trong hai cuộc chiến thôi

(Rất nhiều người đọc sử sách (nhất là nếu chỉ đọc Việt Nam Sử Lược), tưởng rằng Trần Hưng Đạo làmớng Quốc, Nguyên soái . Sự thực, suốt đời Trần Hưng Đạo, ông chưa từng làm Thái sư, Thái úy, Tướng Quốc, ch làm Nguyên soái tạm thời trong hai cuộc chiến thôi. Tôi đă nêu ra s kiện này trong

104)       Ông Trần Quang Khải là người Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông ch chẳng phải Trần Hưng Đạo. do ? _-Rất giản d !

Bài viết này tập trung vào Trần Hưng Đạo, thêm một s s kiện quan trọng khác :

_-Suốt đời Trần Hưng Đạo, ông chưa từng làm Tư đ

_-Cuộc đời làm quan ‘khổ nhục’ của Trần Quốc Tuấn  (!!!))

 

 

B) Bài cũ chọn lọc

 

158)       Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ 2

155)       Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ

163)       Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

22)         Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

139)       Trần Nguyên Hăn chức v thấp 3, c̣n thấp hơn c Nguyễn Trăi 3        ( Đánh Tân B́nh Thuận Hóa, Doăn N làm chánhớng, Trần Nguyên Hăn chẳng h được phong làm Tư đ... Băng H di s lục (Nguyễn Trăi) )

150)       Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 2 ( Trần Nguyên Hăn có thật sự mưu phản hay không ??? _-Dĩ nhiên là có ! ...)

 

a) Chức vị ,Danh chức nhà Lê:

77)         Bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Thái T _-cũng là bẩy v đ nhất công thần  ( Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Sát, Ngân, Nguyễn , văn Linh Bùi Quốc Hưng )

156)       Chức Thái úy nhà Lê cao hơn Thái phó   _-nguợc lại với cơ cấu triều chính bên Tàu

159)       Chức Tả bộc xạ nhà Lê là chức chánh phó Văn thừa tướng _-Văn thừa tướng c̣n kém chức nguyên soái

 

b) Giải đáp nghi án:

129)       Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Ngọa Triều dâm dục quá độ nên ngồi không được, Đúng hay Sai ???

124)       Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 ở Lỗi giang 4

             ( Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 4 )

121)       Giải đáp nghi án    Nguyễn Trăi_-_Trần Nguyên Hăn    ( Nghi án : Trần Nguyên Hăn là em cô cậu của Nguyễn Trăi hay là cháu Nguyễn Trăi ? )

8)          Giải đáp nghi án TrạngTŕnh_-_TrạngBùng

 

c) một số đề tài quan trọng  :

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

(Những bài ‘Vua Lê Thái Tổ cấp ruộng cho dân chúng’ ở phần cuối của mục lục.)

       Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

 

d) Trần Trọng Kim , những sai lầm :

157)       Trần Trọng Kim nói rằng nhà Minh cho 5000 quân đưa Trần Thiêm B́nh về nước,   Sai  !

129)       Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Ngọa Triều dâm dục quá độ nên ngồi không được, Đúng hay Sai ???

122)       Trần Trọng Kim nói rằng danh tướng Trần Hưng Đạo không thuộc địa lư, Đúng hay Sai ?

145)       Sử gia Trần Trọng Kim không hiểu không biết vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần như thế nào

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

 

Thơ   :   Mưa dài  ;      Mưa  ;     Chiều hôm trước  ;               Ngày Một Ngày  ;          Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ  ; Cánh mơ   ;    Đường Gặp Gỡ   ;  Ngọa Thần Long 7   ;       Trăng diễm  ;

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Các vua Lê đều rất đẹp trai  !

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

I) Các vua Hán tướng mạo hung dữ, chẳng đẹp trai 

II) Chỉ có Hán Nhân Tông là đẹp trai  , tướng mạo nhân từ

III) Các vua nhà Minh tướng mạo hung dữ, chẳng đẹp trai 

IV) Chỉ có Minh Nhân Tông là đẹp trai  , tướng mạo nhân từ

V) Trong các triều đại Tàu, các vua miếu hiệu là Nhân Tông th́ đẹp trai  , tướng mạo nhân từ

VI) Vị vua đẹp trai   nhất : Vua Lê Thái Tổ 

VII) Vua Lê Thái Tông mặt mũi sáng láng thông minh: đẹp trai

VIII) Vua Lê Nhân Tông rất đẹp trai 

IX) Các vua Lê đều rất đẹp trai  !

XI) Vua Lê Tương Tông, thơ hay, vơ giỏi, có hùng tài đại lược và rất đẹp trai

 

b) Trần Hưng Đạo chưa từng làm  Thái sư, Thái úy,Tướng quốc, cho đến chưa từng làm Tư đ, ông chNguyên soái tạm thời trong hai cuộc chiến thôi

Dàn Bài :

I) Thân thế Trần Quốc Tuấn

II) Trần Trọng Kim ‘phong’ Trần Hưng Đạo làm  Thái

III) Năm 1283, triều vua Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo làm Quốc Công Tiết Chế đ đánh giặc Mông C

IV) Thắng trận, năm 1289, triều vua Trần Nhân Tông,  Trần Hưng Đạo được phongớc Đại vương

V) Suốt đời Trần Hưng Đạo, ông chưa từng làm Thái sư, Thái úy,Tướng quốc, ch làm Nguyên soái tạm thời trong hai cuộc chiến

VI) Suốt đời Trần Hưng Đạo, ông cũng chưa từng làm Tư đ

VII) Triều vua Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông: s thăng cấp liên tục ợt bực của Trần Quang Khải

VIII) Trần Quốc Tuấn là con Trần Liễu, do đó b nghi k

IX) Năm 1300, triều vua Trần Anh Tông, Trần Quốc Tuấn mất, được truy tặng Thái

X) Cuộc đời làm quan ‘khổ nhục’ của Trần Quốc Tuấn   : ‘hầu tắm’ Trần Quang Khải !

 

*

================

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí đầu tháng 11-2010

 

Cập nhật đầu tháng 11-2010 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

66)         Dáng Thơ

 

b) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

164)       Lệ Chi viên, Phá án 11: vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Th L 11

             ( [L] Phá án Lệ Chi viên, Ph lục: Đại Việt Sử Kư Toàn Thư vu khống Vua Lê Thái Tông )

 

(Lần đầu tiên đọc ĐVSKTT, đến đoạn văn Lệ Chi Viên, tôi đă cảm thấy ḷng bất an, có điều bất ổn ; điều ǵ bất ổn ? _-đó là, Vua Lê Thái Tông băng hà lúc đi duyệt binh ở thành Chí Linh, mà đi duyệt binh là dấu hiệu của minh quân (c̣n hôn quân đam mê tửu sắc th́ ở riết trong vườn Thượng Uyển, âu yếm các mỹ nữ thơm như múi mít) ...

Bài viết này trở lại những điều vu khống Vua Lê Thái Tông của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh ; và làm sao nhận ra những điều vu khống này ...)

 

c) Bài cũ c̣n mới :

160)       Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng 6,  một lư do chính yếu để... Vua Lê Thái Tổ là thánh vương 6

161)       Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân Lê Khôi 3

             ( Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là cổ kim thiên hạ đệ nhất vơ công ? 3 )

162)       Tŕnh Dục luận Đại trượng phu

163)       Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

158)       Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ 2

155)       Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ

145)       Sử gia Trần Trọng Kim không hiểu không biết vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần như thế nào

159)        Chức Tả bộc xạ nhà Lê là chức chánh phó Văn thừa tướng _-Văn thừa tướng c̣n kém chức nguyên soái

156)       Chức Thái úy nhà Lê cao hơn Thái phó   _-nguợc lại với cơ cấu triều chính bên Tàu

 

d) Thơ cũ c̣n mới :

64)         Tiếng khua  65)         Màu Thu              62)  Lời ví von   ;        63)  Sầu Đông 2  ;      61) Ngọa Thần Long 8   ;

 

 

B) Bài cũ chọn lọc

 

a) những bài được đọc nhiều nhất , trong 4 tháng qua  :

48)         ‘‘Gia Cát Lượng đốt Tư Mă Ư ở hang Hồ Lô’’ là chuyện Xạo !

108)       Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao, là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng trung thần

             ( Tội ác lớn nhất của Gia Cát Lượng: đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă, Tội 2: . . . )

55)         Thân thế anh em Tây Sơn: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ

             ( Tại sao Ông Trần Trọng Kim  lại lầm tưởng rằng Nguyễn Lữ là anh Nguyễn Huệ      Giải thích việc Nguyễn Huệ vây thành Qui Nhơn )

58)         Từ lời thề rỗng tuếch của Lưu Bang đến hai lời thề vô cùng chân thành của vua Lê Thái Tổ (lời thề Lũng Nhai và lời thề cất trong rương vàng)

lg1)        Gia Phả họ Lê làng Nhân Mục (Hạ-đ́nh), Lược thuật

115)       Lệ Chi Viên, Phá án : Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .      Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

9)          Tôi đối câu  "Da trắng vỗ b́ bạch"

129)       Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Ngọa Triều dâm dục quá độ nên ngồi không được, Đúng hay Sai ???

105)       Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

ml1)        Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

36)         Kế Không Thành của Gia Cát Lượng là chuyện Xạo !

62)         Tây Thi nhăn mặt, Quan Công lạy Phí Thi, Liễu Hạ Huệ ôm người đẹp

 

65)         Người thuyết phục được Tôn Quyền chống Tào là Lỗ Túc, chẳng phải Gia Cát Lượng

             ( L Túc nói : ‘‘bọn Túc này đều th hàng Tào, riêng Chúa công không th hàng Tào’’ )

73)        Văn tự ‘‘Lưu Bị mượn Kinh Châu’’ là một hiệp ước, là chiến thắng ngoại giao lớn lao của Lỗ Túc

80)         Lư do vua Lê Thái Tổ truyền ngôi cho Nguyên Long.   Thật giản dị !

44)         Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương

135)       Mẹ của Từ Nguyên Trực không hề tự tử

(Như mọi lần, tôi dùng ngay những ‘sự kiện’ đưa ra bởi La Quán Trung để chứng minh rằng La Quán Trung đă Xạo hết chỗ nói !)

 

b) Giải đáp nghi án:

15)         Ông Đinh L ông L , danhớng của vua Thái T, là hai người khác nhau

124)       Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 ở Lỗi giang 4

             ( Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 4 )

121)       Giải đáp nghi án    Nguyễn Trăi_-_Trần Nguyên Hăn    ( Nghi án : Trần Nguyên Hăn là em cô cậu của Nguyễn Trăi hay là cháu Nguyễn Trăi ? )

8)          Giải đáp nghi án TrạngTŕnh_-_TrạngBùng

150)       Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 2 ( Trần Nguyên Hăn có thật sự mưu phản hay không ??? _-Dĩ nhiên là có ! ...)

129)       Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Ngọa Triều dâm dục quá độ nên ngồi không được, Đúng hay Sai ???

122)       Trần Trọng Kim nói rằng danh tướng Trần Hưng Đạo không thuộc địa lư, Đúng hay Sai ?

116)       Rất dễ giải thích chuyện bà Âu Cơ sanh100 trứng nở ra 100 người con trai !

 

c) một số đề tài quan trọng  :

             Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

             Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

22)         Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

139)       Trần Nguyên Hăn chức v thấp 3, c̣n thấp hơn c Nguyễn Trăi 3        ( Đánh Tân B́nh Thuận Hóa, Doăn N làm chánhớng, Trần Nguyên Hăn chẳng h được phong làm Tư đ... Băng H di s lục (Nguyễn Trăi) )

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

77)         Bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Thái T _-cũng là bẩy v đ nhất công thần  ( Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Sát, Ngân, Nguyễn , văn Linh Bùi Quốc Hưng )

 

Thơ   :   Ép Thơ  ; Sắc Thu  ;    Hoa Mộng  ;          Sắc Thu 2 ;    Đón Thu  ;           Khuynh Thành  ;    Hồn t́nh mơ  ;       Bài thơ thứ  ;        Chiếc thư  ;     Ngọa Thần Long  ;        Yêu Kiều  ;     Nước hồ  ;             Yêu  ;           Đợi  ;     Tiếng Thác ;   Thu Tàn  ;      Ngọa Thần Long 4  ;            Sầu Đông 1  ;       ;       Tranh Tố Nữ  ;        Giọt mưa bay  ;      Dẹp giặc đề thơ    ;

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Dáng thơ : : Lục bát, 9 câu :

             Dáng thơ diễm lệ trăng vàng

       Lan man tha thướt trên làn đục trong ...

 

b) Lệ Chi viên, Phá án 11: vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Th L 11    ([L] Phá án Lệ Chi viên, Ph lục: Đại Việt Sử Kư Toàn Thư vu khống Vua Lê Thái Tông )

Dàn Bài  :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

[L] Phá án Lệ Chi viên, Ph lục: Đại Việt Sử Kư Toàn Thư vu khống Vua Lê Thái Tông

XXXXXVI) Vua Lê Thái Tông đi duyệt binh ở thành Chí Linh: minh quân

XXXXXVII) Vua Lê Thái Tông có hùng tài đại lược == > Vua Lê Thái Tông không hề đam mê tửu sắc !

XXXXXVIII) ĐVSKTT của Ngô Sĩ Liên (1479) và ĐVSKTT nhà Trịnh (1697)

XXXXXIX) Thân thế Ngô Sĩ Liên: thần tử của Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông

XXXXXX) Ngô Sĩ Liên được ‘ân điển’ của Vua Lê Thái Tông

XXXXXXI) Sử quan được nói thẳng nhưng không được nói lời hỗn xược, khi quân

XXXXXXII) ĐVSKTT:‘[Vua] bèn cợt nhă với thị’  : Không bao giờ Ngô Sĩ Liên lại viết một câu đểu cáng , ma cô như vậy  ! Không bao giờ !

                                  (C̣n tiếp)

*

==============

 

Bài xưa, Xưa.-

 

Đây là những bài xưa hơn

Bấm vào :- - > >   Bài Xưa 27

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *