Bài Xưa 33 Trang Nhà LêAnhChí

www.LeAnhChi.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

____

 

*** Yêu cầu những vị , chép bài ở đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác giả và nguồn (Tác giả là Lê Anh Chí, Nguồn là Trang Nhà www.LeAnhChi.com) ***

________

 

 

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí  tháng 11- 2012

 

Cập nhật tháng 11 - 2012:

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

97)         Nụ cười 21           (Nụ cười Hạo nhiên)

 

b) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

 

204)        Ngô Tiên chúa (húy Ngô Quyền)  là vua đại anh hùng nhưng nhà Ngô chẳng được dân chúng yêu thương ǵ cho lắm

 ( Bài viết này mở đầu một loạt bài nhận định về các triều đại nước ta, xem triều đại nào có chính sách cai trị tốt đẹp ; một phương pháp để biết điều này là xem xem triều đại có được dân chúng yêu thương cảm phục hay không. Trong bài, tôi dùng danh hiệu Ngô Tiên chúa  để chỉ Tiền Ngô Vương (húy Ngô Quyền), đây là cách gọi của sử gia nhà Lê, Vũ Quỳnh và Lê Tung. Bài này xác định rằng Ngô Tiên chúa là vua đại anh hùng và Nam Tấn Vương Ngô Xương Văn là người nhân từ, hiếu đễ hiếm có trong lịch sử ...)

 

205)        Nguyệt tợ loan cung bất xạ nhân 3

( Luận Anh-hùng 3 )

 

( Bài Luận Anh-hùng này tiếp tục với các tiết mục

_-Lời bàn thêm về ông Thúc Lương Ngột và Nhan Trưng Tại

_-Lời bàn thêm về Khổng Tử

Những lời bàn thêm này nói về một số điều không được các sử gia để ư đến. Sau đó bàn về

_-Thượng Hầu Lê Khôi : cổ kim đệ nhất vơ-tướng Anh-hùng !

_-Tiêu Hà chẳng Anh-hùng

_-Trương Lương chẳng công thành thân thoái, chẳng thành công và chẳng Anh-hùng

Tiết mục cuối (Trương Lương chẳng phải là Tướng Quốc lư tưởng, chẳng công thành thân thoái, chẳng thành công và chẳng Anh-hùng), tôi đă bàn đến ngay từ lúc bắt đầu Trang Nhà này, ở đây chỉ nói về vấn đề thiết yếu : mục đích Trương Lương (Khôi phục nước Hàn), Trương Lương tu tiên để lánh đại nạn ... )

 

206) B́nh luận Tam Quốc :         Kế ‘thuyền cỏ hứng 10 vạn mũi tên’ là của Lỗ Tử Kính chẳng phải của Gia Cát Lượng ! Gia Cát Lượng  c̣n không có mặt trong thuyền ...

 

( Bài viết này giải thích tại sao Gia Cát Lượng không thể nào biết được đêm y, chỗ ấy, sương mù dày đặc, giáp mt không trông thy nhau  ; ngược lại, Lỗ Tử Kính có thể biết được đêm y, chỗ ấy, sương mù dày đặc, giáp mt không trông thy nhau ; và một số sự việc quan trọng khác làm cho Gia Cát Lượng không thể nào thực thi một mưu kế như vậy ...)

 

c) Phụ Lục :   Bài mới Kiến Tánh

 

 

B) Bài cũ chọn lọc

*

a) Phá án Lệ Chi Viên

115)        Lệ Chi Viên, Phá án : Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .    Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

              Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

 

b) Giải đáp nghi án:

15)         Ông Đinh Lễ và ông Lê Lễ , danh tướng của vua Lê Thái Tổ, là hai người khác nhau

124)        Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 ở Lỗi giang 4

( Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 4 )

121)        Giải đáp nghi án    Nguyễn Trăi_-_Trần Nguyên Hăn    ( Nghi án : Trần Nguyên Hăn là em cô cậu của Nguyễn Trăi hay là cháu Nguyễn Trăi ? )

8)           Giải đáp nghi án TrạngTŕnh_-_TrạngBùng

150)        Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 2      ( Trần Nguyên Hăn có thật sự mưu phản hay không ??? _-Dĩ nhiên là có ! ...)

129)        Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Ngọa Triều dâm dục quá độ nên ngồi không được, Đúng hay Sai ???

122)        Trần Trọng Kim nói rằng danh tướng Trần Hưng Đạo không thuộc địa lư, Đúng hay Sai ?

116)        Rất dễ giải thích chuyện bà Âu Cơ sanh100 trứng nở ra 100 người con trai !

22)         Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

 

c) một số đề tài quan trọng  :

             Mục Lục ‘Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

              Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

139)        Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp 3, c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 3        ( Đánh Tân B́nh Thuận Hóa, Doăn Nỗ làm chánh tướng, Trần Nguyên Hăn chẳng hề được phong làm Tư đồ... Băng Hồ di sự lục (Nguyễn Trăi) )

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

77)         Bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Lê Thái Tổ _-cũng là bẩy vị đệ nhất công thần       ( Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Lê Sát, Lê Ngân, Nguyễn Lư, Lê văn Linh và Bùi Quốc Hưng )

 

d) những bài được đọc nhiều nhất  :

108)        Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao, là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng trung thần

( Tội ác lớn nhất của Gia Cát Lượng: đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă, Tội 2: . . . )

48)         ‘‘Gia Cát Lượng đốt Tư Mă Ư ở hang Hồ Lô’’ là chuyện Xạo !

55)         Thân thế anh em Tây Sơn: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ        ( Tại sao Ông Trần Trọng Kim  lại lầm tưởng rằng Nguyễn Lữ là anh Nguyễn Huệ      Giải thích việc Nguyễn Huệ vây thành Qui Nhơn )

58)         Từ lời thề rỗng tuếch của Lưu Bang đến hai lời thề vô cùng chân thành của vua Lê Thái Tổ (lời thề Lũng Nhai và lời thề cất trong rương vàng)

lg1)         Gia Phả họ Lê làng Nhân Mục (Hạ-đ́nh), Lược thuật

115)        Lệ Chi Viên, Phá án : Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .      Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

              Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

9)           Tôi đối câu  "Da trắng vỗ b́ bạch"

129)        Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Ngọa Triều dâm dục quá độ nên ngồi không được, Đúng hay Sai ???

163)        Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

ml1)        Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

36)         Kế Không Thành của Gia Cát Lượng là chuyện Xạo !

62)         Tây Thi nhăn mặt, Quan Công lạy Phí Thi, Liễu Hạ Huệ ôm người đẹp

65)         Người thuyết phục được Tôn Quyền chống Tào là Lỗ Túc, chẳng phải Gia Cát Lượng

              ( Lỗ Túc nói : ‘‘bọn Túc này đều có thể hàng Tào, riêng Chúa công không thể hàng Tào’’ )

165)        Các vua Lê đều rất đẹp trai !

73)         Văn tự ‘‘Lưu Bị mượn Kinh Châu’’ là một hiệp ước, là chiến thắng ngoại giao lớn lao của Lỗ Túc

80)         Lư do vua Lê Thái Tổ truyền ngôi cho Nguyên Long.   Thật giản dị !

44)         Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương

135)        Mẹ của Từ Nguyên Trực không hề tự tử

(Như mọi lần, tôi dùng ngay những ‘sự kiện’ đưa ra bởi La Quán Trung để chứng minh rằng La Quán Trung đă Xạo hết chỗ nói !)

158)        Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ 2

(Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu và tướng Thánh vương)

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Nụ cười 21: thất ngôn, 4 câu :

              Hạo nhiên cười nụ hoa quân tử ...

 

b) Ngô Tiên chúa (húy Ngô Quyền)  là vua đại anh hùng nhưng nhà Ngô chẳng được dân chúng yêu thương ǵ cho lắm

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

I) Tướng  Dương Đ́nh Nghệ có thể xem là vua nước Việt (932-937)

II) Ngô Tiên chúa (húy Ngô Quyền) giết nghịch thần  và đem lại độc lập cho nước nhà, xưng vương (939)

III) Ngô Tiên chúa và chiến thắng Bạch Đằng-giang

IV) Ngô Tiên chúa là vua đại anh hùng

V) Dương Tam Kha cướp ngôi (6 năm)

VI) Ngô Xương Văn khôi phục nhà Ngô (951)

VII) Hậu Ngô Vương : Thiên Sách Vương và Nam Tấn Vương (951-965)

VIII) Loạn 12 sứ quân [966-967]

IX) Ngô Tiên chúa là vua đại anh hùng nhưng nhà Ngô chẳng được dân chúng yêu thương ǵ cho lắm

 

c) Nguyệt tợ loan cung bất xạ nhân 3   ( Luận Anh-hùng 3 )

Dàn Bài :

XI) Lời bàn thêm về ông Thúc Lương Ngột và Nhan Trưng Tại

XII) Lời bàn thêm về Khổng Tử

XIII) Thượng Hầu Lê Khôi cười ba tiếng, chiếm Chiêm Thành : cổ kim đệ nhất vơ-tướng Anh-hùng !

XIV) Tiêu Hà chẳng Anh-hùng

XV) Trương Lương chẳng công thành thân thoái, chẳng thành công và chẳng Anh-hùng

                            (C̣n tiếp)

 

d) B́nh luận Tam Quốc :    Kế ‘thuyền cỏ hứng 10 vạn mũi tên’ là của Lỗ Tử Kính chẳng phải của Gia Cát Lượng ! Gia Cát Lượng  c̣n không có mặt trong thuyền ...

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại kế của Lỗ Tử Kính

Dẫn nhập : Gia Cát Lượng sang Đông Ngô là để cầu viện, cầu cứu Đông Ngô

I) Lược truyện, theo La Quán Trung

II) Gia Cát Lượng không hề dám khiêu khích Chu Công Cẩn

III) Gia Cát Lượng không hề chịu nhận làm mười vạn mũi tên , trong ba hôm, cho Chu Công Cẩn

IV) Gia Cát Lượng không hề dám ngồi thuyền Đông Ngô , để quân Đông Ngô bảo vệ , đến sát trại Tào

V) Gia Cát Lượng không thể nào biết được đêm y, chỗ ấy, sương mù dày đặc, giáp mt không trông thy nhau

VI) Ngược lại, Lỗ Tử Kính có thể biết được đêm y, chỗ ấy, sương mù dày đặc, giáp mt không trông thy nhau, Lư do

VII) Ngoài ra, phải từng đi thử bằng thuyền từ bờ sông này sang bờ sông kia, vào lúc sương mù dày đặc

VIII) Không những thế, hai nước giao tranh, đi từ bờ này sang bờ kia , phải có tướng lệnh của Chu Công Cẩn , nhất là đêm ấy có sương mù, cần có thêm ...

IX) Kế ‘thuyền cỏ hứng 10 vạn mũi tên’ là của Lỗ Tử Kính chẳng phải của Gia Cát Lượng , chắc chắn là của Lỗ Tử Kính !

 

*

=-=-=-=-

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí  tháng 10- 2012

 

Cập nhật tháng 10 - 2012:

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

95)         Dáng thơ 2

96)         Nụ cười 20  (Nụ cười hàm tiếu)

 

b) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

( Bài thứ hai này về thời thịnh trị âu ca ở nước ta _-đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông, mở đầu bằng cách trưng thêm một chứng cớ lịch sử để Xác định rằng ‘Vua Thái Tổ Thái Tông’ (trong ca dao) là Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, sau đó bổ túc vào bài viết trước với những động cơ cho thời thịnh trị âu ca, chính yếu là :

_-Vua Lê Thái Tổ dùng đức nhân mà trị thiên hạ

_-Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần, ngược lại, Vua Lê Thái Tổ phong thưởng lớn cho các công thần

_-Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng

_-Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương ! ngay các sử quan triều Nguyễn cũng biết vậy

_-vụ án Lệ Chi viên chỉ là sự bịa đặt của nhà Mạc,nhà Trịnh(=> Vua Lê Thái Tông không hề đam mê tửu sắc)

_-Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân  ...)

 

202)        Nguyệt tợ loan cung bất xạ nhân 2

( Luận Anh-hùng 2 )

( Bài Luận Anh-hùng này tiếp tục với các tiết mục

_-Kẻ sĩ v́ tri kỷ dẫu chết cũng đành !

_-Uổng đưa người đẹp đi ngh́n dặm (Triệu Khuôn Dẫn và Triệu Kinh Nương)

_-Mỹ nhân chẳng sánh với Anh-hùng

_-Thục nữ sánh với Anh-hùng : cha mẹ Khổng Tử

Tiết mục cuối (Thục nữ sánh với Anh-hùng) khá dài : phân tích câu nói của bà Nhan Trưng Tại , nêu ra 2 điều không được các sử gia để ư đến : Khổng Tử là con của một bậc anh hùng cái thế và Khổng Tử là ḍng dơi vua Thành Thang, một Thánh vương ... )

 

203)        Trần Trọng Kim nói rằng Liễu Thăng và 100 lính kỵ bị phục kích ở Mă Yên Sơn,  SAI  !!!

( Trong VNSL , Trần Trọng Kim nói rằng Liễu Thăng và 100 lính kỵ bị phục kích ở Mă Yên Sơn) : SAI  !!! Sự thực là Liễu Thăng dẫn vài vạn quân, vào Mă Yên Sơn, đại binh theo sát phía sau (Tháng 9 , ngày 20, Đinh Mùi (Tl 1427)), bởi v́ Liễu Thăng là tướng tài, nếu thấy đường xá chật hẹp, hiểm trở th́ đâu thèm vào. Không những thế, theo Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , Liễu Thăng chết rồi , các tướng Minh vẫn tiến lên đánh vào địa phận Mă Yên Sơn. Trận chiến Mă Yên Sơn kéo dài ít nhất 9 ngày (từ ngày 20 đến ngày 28) và quân Minh tổn thất nặng nề , quá nặng nề ...)

 

c) Phụ Lục :   Bài mới Kiến Tánh

 

 

B) Bài cũ chọn lọc

 

193) B́nh luận Tam Quốc :     Tưởng Uyển xứng đáng làm Thừa tướng

 

 

194) B́nh luận Tam Quốc :         Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao 3   (là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng hiền thần : tội 4, tội 5 , ...tội 7 (Chém đầu Trần Thức),  tội 8)

 

195) B́nh luận ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’:             Lưu Bang giết hại công thần, do đó  nhà Hán phải triều cống Hung Nô 150 năm, triều chính nghiêng ngửa hơn 20 năm và nhà Hán suưt bị diệt bởi tay ... Lă hậu

 

196)        Kế ‘đặt ḿnh vào tử địa’ : 3 điều kiện cần thiết để thành công

( Vua Lê Thái Tổ dùng kế này một lần, Khương Duy và Tào Tháo dùng kế này một lần, Gia Cát Lượng không hề dùng kế này... )

        

197) B́nh luận Tam Quốc :         Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao 4   (là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng hiền thần : tội 9 (Thất hứa với Mă Siêu) , ... Tội 12 (Chiến tranh liên miên, làm khổ quân dân))

 

198) B́nh luận Tam Quốc :      Lỗ Tử Kính  và Chu Công Cẩn là vơ tướng văn vơ toàn tài, chớ chẳng phải là thư sinh yếu đuối như Gia Cát Lượng

 

199)        Trần Trọng Kim dịch sai hai câu quan trọng trong B́nh Ngô Đại Cáo

 

200) Nguyệt tợ loan cung bất xạ nhân !

( Trăng như ṿng cung chẳng bắn người )

( Bài Luận Anh-hùng này có thể lấy tựa đề :

       Hơn nhau một tiếng Anh-hùng  mà thôi!        (Ca dao)

Nhưng tôi lại lựa một câu văn trang nhă :

Nguyệt tợ loan cung bất xạ nhân ! (Trăng như ṿng cung chẳng bắn người)

Lư do là ‘bất xạ nhân’ nói lên Khí tượng Anh-hùng, Khí tượng Đại Trượng Phu, Khí tượng của Anh-hùng chân chính, bất xạ nhân như :

_-Vua Lê Thái Tổ  tha mười vạn hàng binh, trả về Tàu hơn 30 vạn người

_-Vua Lê Thái Tổ không hề dùng những cực h́nh lăng tŕ, voi dầy, xé xác

_-Vua Lê Thái Tổ dùng đức nhân trị thiên hạ

_-vua Lê Thái Tổ không bao giờ giết hại con cái người phản nghịch

_-vua ta chưa từng giết oan một người nào (theo sử thần nhà Lê)

_-lời vua ta giảng dạy cho dân chúng : ‘bản tâm của người nhân đức là không muốn giết người bao giờ’

_-vua ta chia đất cấp ruộng cho dân chúng  ...)

 

189)        Lỗ Tử Kính (Lỗ Túc) có chức vị rất cao, là Quân Sư, là Đại Đô Đốc thứ hai, có thể thay mặt Chu Công Cẩn truyền lịnh cho các tướng, có thể thay mặt Ngô Hầu kư hiệp ước ...

 

190)        Uổng cho Trần Trọng Kim, tác giả Nho Giáo, lại không nhận ra được rằng Trịnh Duy Sản là tên loạn thần đại nghịch vô đạo !

 

186)        Câu văn độc hại và tàn nhẫn của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

 

187)        Lời chú thích ác ôn của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

 

182)        Hồ Quí Ly bị bắt ở núi Thiên Cầm

 

183)               Vua Lê Thái Tông là Phật Tử thuần thành 

(Vua Lê Thái Tông là Phật Tử thuần thành . Đối với lịch sử, cần xác định điều này, v́ Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh , vu khống rằng vua bức tử Lê Ngân v́ ông thờ Phật Quan Âm trong nhà. Thật là lời vu khống rất quái đản : thờ Phật Quan Âm th́ có tội lỗi ǵ đâu, nhất là chính Vua Lê Thái Tông cũng thờ Phật Quan Âm  ...)

 

177)        Người phụ nữ mà Vua Lê Thái Tông yêu thương nhất trên trần đời ... (chẳng phải là Nguyễn Thị Lộ)

 

184)        Đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă !, tội ác lớn nhất của Gia Cát Lượng và cũng là một kế sách quân sự, một kế sách xấu xa và ... dở ẹt !!!

(Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao 2,   (là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng trung thần) : tội 1, tội 3 và tội 4 )

 

158)        Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ 2

(Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu và tướng Thánh vương)

 

174)        Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ 3

( Theo chân dung vua ta (mới được đưa lên mạng tháng 8 2011), Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu , rất uy vũ mà rất thiện lương, thân thiện, ân cần ...)

 

 

165)        Các vua Lê đều rất đẹp trai !

 

175)        Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương 3

(Nguyễn Trăi cũng tự nhận không có tài kinh bang tế thế, trong văn thơ của ông (tiếp theo) ...)

 

168)        ‘Phong’ Nguyễn Trăi làm công thần đệ nhất về văn, Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử nhà Lê, Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử

 

178)        Nguyễn Trăi thưởng thức thanh lâu

 

180)        Nguyễn Trăi không hề bị thất sủng , đời Vua Lê Thái Tổ , mà ngược lại ...

 

181)        Vua Lê Tương Tông rất khôi ngô tuấn tú không hề có tướng lợn 2

              (Phan Hy Tăng không hề (dám) nói rằng Vua Lê Tương Tông có tướng lợn. Vua Lê Tương Tông có hùng tài đại lược, không hề hoang dâm vô đạo  ...)

 

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

              Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Dáng thơ 2 : Lục bát, 9 câu :

              Dáng thơ kiều mị diễm xinh

       Thanh tao, thanh thoát, thanh t́nh, thanh thanh ! ...

 

b) Nụ cười 20: thất ngôn, 4 câu :

              Nụ cười, cười nụ hoa hàm tiếu...

 

c) Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là triều Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

IX) Xác định rằng ‘Vua Thái Tổ Thái Tông’ (trong ca dao) là Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông

X) Trong vụ án Trần Nguyên Hăn, Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ

XI) Phạm Văn Xảo thông đồng với Đao Cát Hăn làm phản

XII) Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần, ngược lại, Vua Lê Thái Tổ phong thưởng lớn cho các công thần

XIII) Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng

XIV) Vua Lê Thái Tổ dùng đức nhân mà trị thiên hạ

XV) Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương ! ngay các sử quan triều Nguyễn cũng biết vậy 

XVI) Vua Lê Thái Tổ  Thánh vương 

XVII) Phá án Lệ Chi viên : vụ án Lệ Chi viên chỉ là sự bịa đặt của nhà Mạc, nhà Trịnh

XVIII) Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân

XIX) Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là nhờ vào tài đức của Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông

 

d) Nguyệt tợ loan cung bất xạ nhân 2

( Luận Anh-hùng 2 )

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

VII) Kẻ sĩ v́ tri kỷ dẫu chết cũng đành !

VIII) Uổng đưa người đẹp đi ngh́n dặm

IX) Mỹ nhân chẳng sánh với Anh-hùng

X) Thục nữ sánh với Anh-hùng : cha mẹ Khổng Tử

                            (C̣n tiếp)

 

e) Trần Trọng Kim nói rằng Liễu Thăng và 100 lính kỵ bị phục kích ở Mă Yên Sơn,  SAI  !!!

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

I) Lược truyện: Tháng 9 , ngày 18 ,  21 vạn viện binh Minh chia hai đường vào địa giới nước ta ...

II) Liễu Thăng dẫn vài vạn quân, ngày 20, vào Mă Yên Sơn, đại binh theo sát phía sau

III) Liễu Thăng là tướng tài, nếu thấy đường sá chật hẹp, hiểm trở th́ đâu thèm vào

IV) Đại tư mă Lưu Nhân Chú đợi Liễu Thăng ở Mă Yên Sơn, như Lục Tốn đợi Tào Hưu ở Thạch Đ́nh

V) Quân ta chém đầu Liễu Thăng và hơn vạn thủ cấp quân Minh ở Mă Yên Sơn

VI) Quân ta thừa thắng chiến đấu hăng hái, vừa vặn có Nguyễn Lư, Lê Văn An đem 3 vạn tinh binh đến trợ chiến (ngày 25), chém Lương Minh ...

VII) Ngày 28, quân ta lại chém hơn 2 vạn quân địch , vẫn ở địa phận Mă Yên Sơn

VII) Quân Minh rẽ đường, rời Mă Yên Sơn, nhắm thành Xương Giang mà tiến

VIII) Kết: Chẳng phải 100 lính kỵ mà vài vạn quân, cùng Liễu Thăng vào địa phận Mă Yên Sơn ; không những thế ...

IX) Giống như La Quán Trung, Trần Trọng Kim rất coi thường các vơ tướng

X) Minh sử đổ hết tội lỗi cho Liễu Thăng

XI) Thật ra, trận Mă Yên Sơn nằm trong một kế sách lớn lao của Vua Lê Thái Tổ ...

*

=-=-=-=-=-=-

 

Bài xưa, Xưa.-

 

Đây là những bài xưa hơn

 

Bấm vào  -- >        Bài Xưa 32

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *